Navigáció átugrása

A VOLÁNBUSZ Zrt. esélyegyenlőségi terve 2017.

Készítette: dr. Huszár Tibor jogtanácsos, esélyegyenlőségi referens

Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a VOLÁNBUSZ Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt. Központi Üzemi Tanácsa és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Szakszervezet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján az alábbi Esélyegyenlőségi Tervet alkotja meg.

Az Esélyegyenlőségi Terv célja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt. vagy Társaság) mind a szervezetén belül, mind az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését biztosítsa - különös tekintettel az alábbi kiemelt célcsoportok számára.

Kiemelt célcsoportok

Saját szervezeten belül:

 • a nők, és az ötven évnél idősebb munkavállalók,
 • a fogyatékkal élő munkavállalók,
 • tíz éven aluli gyereket nevelő munkavállalók,
 • a 25 évnél fiatalabb pályakezdő munkavállalók,
 • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók.

Utasforgalom során:

 • a fogyatékossággal élő utasok.

I. Általános alapelvek

A VOLÁNBUSZ Zrt az alábbi alapelvek betartására törekszik:

1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A VOLÁNBUSZ Zrt. a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, egyéb ok miatti diszkriminációra. Ez alól kivételt képeznek a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszűntetésére.

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak.

3. Partneri kapcsolat, együttműködés

A VOLÁNBUSZ Zrt. a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. A foglalkoztatás során szem előtt tartja a VOLÁNBUSZ Zrt. és a munkavállaló közötti összetartozást és az egymás irányában való kölcsönös kötelezettségvállalást.

4. Méltányos és rugalmas elbánás

A foglalkoztatás során a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe veszi, egyoldalú döntésével a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okoz. Az egyenlőtlenség kiküszöbölése, mérséklése érdekében pozitív, méltányos és rugalmas támogató intézkedéseket hoz.

II. Konkrét célok, intézkedések a VOLÁNBUSZ Zrt. saját szervezetén belül

1. Munkaerő-felvétel, munkaerő-alkalmazás terén az egyenlő bánásmód követelményének betartása

A VOLÁNBUSZ Zrt. a teljes felvételi eljárás során (álláshirdetés, toborzás, kiválasztás, szerződéskötés) a pályázók között kor, nem, nemzetség, családi és egészségi állapot (egészségügyi alkalmatlanság kivételével), stb. alapján nem tesz különbséget, kivéve a foglalkoztatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő szükségszerű megkülönböztetést.

Az álláshirdetéseket széles körben hozzáférhető módon (pl.: külső toborzás esetén: írott sajtó, internet, belső toborzás esetén: intranet, hirdető táblák) a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével teszi közzé.

Az 50 év feletti munkavállalók pályázatát korukra vonatkozó indokkal nem utasítják el.

2. Munkakörülmények javítása

A VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett abban, hogy a munkahelyi egészség és biztonság védelmére irányuló intézkedésekkel a munkavállaló egészségét és jó közérzetét javítsa, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. tevékenységének környezetre kifejtett negatív hatását minimalizálja.

A munkakörülmények kialakítása során az ergonómiai szempontok fokozott figyelembe vételére és megfelelő munkabiztonsági körülmények kialakítására törekszik.

A fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére speciális, az egyén igényeihez szükséges védőeszközöket biztosít.

A Társaság folyamatosan biztosítja a védőeszközök használatára vonatkozó ismeretek megújítását, szinten tartását, illetve ezen eszközök készségszinten történő használatának érdekében belső tanfolyamokat, továbbképzéseket tart.

3. A nők, mint hátrányos helyzetű munkavállalói csoport körülményeinek javítása

A Társaság támogatja a női munkavállalók előmenetelét és a szakmai továbbképzéseken való részvételét, célként tűzi ki a női munkavállalók létszámának növelését.

Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítása érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. a munkavállalók jövedelmében a munkaköri kompetenciák és az ezeket megjelenítő teljesítmény értékelés alapján tesz különbséget. A bérezési rendszerrel a meglévő különbségek kiegyenlítését célozza.

A munkakörülményeket meghatározó, jogszabályban előírt kötelező eszközöket és felszereléseket biztosítja, kiemelten figyelembe véve a nők igényeit (pl.: terhes nő számára lábtartóval rendelkező asztal, kényelmes, a hát támasztására alkalmas szék. biztosítása).

4. Az 50 évnél idősebb munkavállalók, mint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoport foglalkoztatása

A VOLÁNBUSZ Zrt. különösen törekszik az 50 évnél idősebb munkaerő megtartására - indokolt esetben - továbbképzéssel vagy átképzéssel.

A munkakörülmények kialakításának javításával, megfelelő munkaeszközök biztosításával munkaképességük fenntartását törekszik biztosítani.

Az 50 évnél idősebb munkavállalókat, munkaképességük megtartása érdekében, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására aktív, illetve kedvezményes eszközökkel (kedvezményes üdülési és rekreációs lehetőségek felkutatása) igyekszik ösztönözni.

5. A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek, mint hátrányos helyzetű munkavállalói csoport foglalkoztatása

A Társaság a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő munkavállalók létszámát növelni tervezi. Hosszú távú cél, a törvényben előírt munkavállalói összlétszámhoz viszonyított 5%-os arány elérése.

Fogyatékossággal élő foglalkoztatottak számára megfelelő munkakörülmények kialakítását biztosítja munkaképességük fenntartása érdekében.

6. Családos munkavállalók támogatása

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 10 év alatti gyermeket nevelő és a gyermeküket egyedül nevelő munkavállalók esetében a napi munkaidő-beosztásnál figyelembe veszi a gyermekgondozási és oktatási intézmények nyitvatartását, illetve a gyermekekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségeket.

A rendkívüli családi eseményekre a rendes szabadság terhére szabadságot biztosít.

Az apák számára gyermekük születésekor a rendes szabadságon felül pótszabadságot biztosít.

Figyelembe veszi az idős vagy beteg hozzátartozó ápolásával kapcsolatos igényeket is.
A munkavállaló számára lehetőséget biztosít a rugalmas munkaidő kezdésére, a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra.

7. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, mint hátrányos helyzetű munkavállalói csoport foglalkoztatása

A Társaság a munkaviszony fenntartása érdekében biztosítja számukra az adott feladat ellátásához szükséges ismeretek megszerzését, támogatja a szakmai továbbképzéseken való részvételt.

8. A munkavállalók tájékoztatása az Esélyegyenlőségi Tervről

A VOLÁNBUSZ Zrt. annak érdekében, hogy az Esélyegyenlőségi Terv minden munkavállaló számára ismert és bármikor elérhető legyen, elhelyezi a legtöbb munkavállaló számára elérhető Intraneten, a www.volanbusz.hu honlapon, továbbá jól látható helyen, papír alapon is kifüggeszti. Az új belépők számára személyes tájékoztatást ad, továbbá az Esélyegyenlőségi Terv a rendszeresen megtartásra kerülő időszakos gépjárművezetői oktatás tananyagát képezi.

9. Esélyegyenlőségi referens biztosítása

A VOLÁNBUSZ Zrt. az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében esélyegyenlőségi referenst nevez ki, aki ellátja az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos panaszok kezelését, elkészíti és időszakonként felülvizsgálja az Esélyegyenlőségi Tervet.

III. Konkrét célok, intézkedések a VOLÁNBUSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások során

1. A VOLÁNBUSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások akadálymentes igénybevételének biztosítása

A VOLÁNBUSZ Zrt. mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésére törekszik. Ennek érdekében az új beruházások esetében, valamint a már meglévő létesítmények tekintetében komplex fizikai akadálymentesítésre törekszik.

Célul tűzi ki az info-kommunikációs eszközök minél szélesebb körű hozzáférését a fogyatékkal élő, mozgásában, látásában, illetve hallásában korlátozott utasok számára (pl.: „akadálymentes” honlap).

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint valamennyi közhasználatú épületét akadálymentessé kívánja tenni.

A közszolgáltatási tevékenysége akadálymentes igénybevételének biztosítása érdekében a jövőbeni autóbusz-beszerzései során alacsony padlós, rámpával felszerelt és fedélzeti audiovizuális utastájékoztató rendszerekkel rendelkező autóbuszokat tervez üzembe helyezni az elővárosi, illetve belföldi távolsági járatokon.

A Társaság bevonni szándékozik az Egyetemes Tervezési és Információs Kutatóközpontot az új beruházásként létrejövő utasforgalmi létesítmények tervezési folyamataiba, valamint a pályaudvarokon történő tájékozódás elősegítésére kialakítandó taktilis vezetősávok tervezése során – szükség esetén - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével egyeztetéseket folytat.

2. Oktatás és érzékenyítő képzések szervezése

VOLÁNBUSZ Zrt. a fogyatékossággal élő emberek közlekedésének sajátosságairól, és ezzel kapcsolatos kérdésekről szóló képzéseket szervez. A Társaság szakterületei folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az illetékes szervezetekkel a szorosabb együttműködés érdekében. A Társaság az autóbuszvezetők oktatási anyagába is beépítette ezen képzést.

3. Utastájékoztatási rendszerek

A VOLÁNBUSZ Zrt. gondoskodik hangos utastájékoztatási rendszerek kiépítéséről minden olyan utasforgalmi létesítményében, ahol szükséges és fizikailag lehetséges.

A Társaság törekszik olyan statikus és dinamikus eszközök használatára, amellyel a fogyatékkal élők közlekedését, tájékozódását (pl.: a vakvezető kutyák munkáját) segíteni tudja.

IV. Panasztételi lehetőség biztosítása az egyenlő bánásmód megsértése esetén

1. A VOLÁNBUSZ Zrt. szervezetén belül:

A VOLÁNBUSZ Zrt. annak érdekében, hogy a munkavállaló esetleges jogsérelme a Társaságon belül nyerjen jogorvoslatot, panasztételi eljárást intézményesít.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, megtorlás, zaklatás, vagy jogellenes elkülönítés előfordulása esetén a munkavállaló az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben biztosított eljárások (pl.: személyiségi jogi per, munkaügyi per) megindítását megelőzően az esélyegyenlőségi referenshez fordulhat. A panaszt írásban vagy szóban lehet benyújtani. A panaszt az esélyegyenlőségi referens megvizsgálja és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén – 5 (öt) munkanapon belül - a munkáltatói jogkörgyakorlóhoz továbbítja a felek közötti egyeztetés, illetve döntés, esetleg intézkedés megtétele céljából. A lefolytatott vizsgálat eredményéről és a tervezett intézkedésről a panasz kézhezvételétől számított 7 (hét) munkanapon belül írásban értesíteni kell a munkavállalót. Amennyiben a résztvevők nem tudnak egyezségre jutni közvetítőt vonhatnak be az eljárásba.

Az esélyegyenlőségi referensen keresztül indított panasztételi eljárás nem érinti a panasztevő munkavállaló azon jogát, hogy más jogorvoslati módot is igénybe vegyen.

2. Utas panasz esetén:

Amennyiben a VOLÁNBUSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármely, ezen szolgáltatást igénybe vevő személy az esélyegyenlőség sérelme tárgyában írásbeli panasszal él a Társaság felé, akkor a Társaság panaszt kezelő szakterülete bevonja az esélyegyenlőségi referenst a panaszkezelésébe.

V. Záró rendelkezések

 1. A VOLÁNBUSZ Zrt. Esélyegyenlőségi Tervét a munkáltató a munkavállalói érdekképviseletek együttműködésével készítette.
 2. Az Esélyegyenlőségi Terv 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig hatályos.
 3. Az Esélyegyenlőségi Tervet az esélyegyenlőségi referens légkésőbb minden tárgyévet követő március 31. napjáig felülvizsgálja, melynek keretében az 1. sz. mellékletet aktualizálja.
 4. Az Esélyegyenlőségi Tervben nem szereplő, esélyegyenlőségi kérdésekben elsősorban az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:
 • AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA III. Cím
 • 181/2011/EU RENDELETE - az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról
 • A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról
 • ENSZ-EGB 107. számú előírása
 • Alaptörvény XV. cikk
 • 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • 2003. évi CXXV. törvény - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről
 • 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet - a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről
 • 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési követelményekről

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében létrehozott jelen dokumentumot a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek képviselői elolvasták, annak rendelkezéseit közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2017. május 3.

Fekete Antal

vezérigazgató

VOLÁNBUSZ Zrt.

Szimándl Gábor

elnök

Központi Üzemi Tanács

Fazekas Kovács János

elnök

VOLÁNBUSZ Közlekedési Szakszervezet

1. sz. melléklet – Esélyegyenlőségi Terv_2017

Helyzetfelmérés a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói létszámadatáról

Munkavállalói létszámadat a 2017. január 01. napi állapot szerint:

 • az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámára: 2626 fő /nők:498 fő (18,96 %), férfiak: 2128 fő (81,04  %)/
 • 50 évnél idősebbek: 949 fő (36,14 %)
 • fogyatékkal élők illetve megváltozott munkaképességűek: 8 fő, ebből 3 nő
 • 18 év alatti gyermeket nevelő munkavállalók: 844 fő (32,14 %)
 • tíz éven aluli gyereket nevelő munkavállalók: 511 fő (19,46 %)
 • a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dolgozók: 2612 fő (99,47 %)
 • határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók: 12 férfi és 2 nő, összesen 14 fő (0,53%)
 • részmunkaidőben dolgozó munkavállalók: 44 férfi és 19 nő
 • betanított képzésben részt vevő/vett munkavállalók: 13 férfi és 8 nő
 • autóbuszvezetők: 1509 férfi és 24 nő
 • belszolgálati gépjárművezetők: 29 férfi
 • szakmai továbbképzésben („D” és GKI tanfolyamon) részt vevő/vett munkavállalók: 654 férfi és 6 nő
 • felsőfokú továbbképzésben részt vevő/vett munkavállalók: 3 férfi és 4 nő

1. sz. melléklet – Esélyegyenlőségi Terv_2018

Helyzetfelmérés a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói létszámadatáról

Munkavállalói létszámadat a 2018. január 01. napi állapot szerint:

 • az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámára: 2667 fő /nők:517 fő (19,39 %),férfiak: 2150 fő (80,61  %),
 • 50 évnél idősebbek 1075 fő (40,31 %),
 • fogyatékkal élők illetve megváltozott munkaképességűek: 15 fő ebből 4 nő,
 • 18 év alatti gyermeket nevelő munkavállalók: 668 fő (25,04 %),
 • tíz éven aluli gyereket nevelő munkavállalók: 343 fő (12,86 %),
 • a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dolgozók: 2640 fő (98,99 %)
 • határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók: 19 férfi és 8 nő, összesen 27 fő (1,01 %)
 • részmunkaidőben dolgozó munkavállalók: 50 férfi és 18 nő,
 • betanított képzésben részt vevő/vett munkavállalók: 26 férfi és 44 nő,
 • autóbuszvezetők: 1530 férfi és 22 nő,
 • belszolgálati gépjárművezető 34 férfi,
 • szakmai továbbképzésben („D” és GKI tanfolyamon) részt vevő/vett munkavállalók 442 férfi és 3 nő,
 • felsőfokú továbbképzésben részt vevő/vett munkavállalók: 1 férfi és 6 nő.

1. sz. melléklet – Esélyegyenlőségi Terv_2019

Helyzetfelmérés a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói létszámadatáról

Munkavállalói létszámadat a 2019. január 1. napi állapot szerint:

 • az alkalmazásban állók statisztikai állományi létszámára: 2993 fő /nők: 505 fő (16,87 %), férfiak: 2488 fő (83,13 %),
 • 50 évnél idősebbek 1088 fő (36,35 %),
 • fogyatékkal élők, illetve megváltozott munkaképességűek: 11 fő ebből 4 nő,
 • 18 év alatti gyermeket nevelő munkavállalók: 1057 fő (35,32 %),
 • tíz éven aluli gyereket nevelő munkavállalók: 639 fő (21,35 %),
 • a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dolgozók: 2956 fő (98,76 %)
 • határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók: 27 férfi és 10 nő, összesen 37 fő (1,24 %)
 • részmunkaidőben dolgozó munkavállalók: 87 férfi és 22 nő,
 • betanított képzésben részt vevő/vett munkavállalók: 7 férfi és 2 nő,
 • autóbuszvezetők: 1856 férfi és 23 nő,
 • belszolgálati gépjárművezető 32 férfi,
 • szakmai továbbképzésben („D” és GKI tanfolyamon) részt vevő/vett munkavállalók 631 férfi és 191 nő,
 • felsőfokú továbbképzésben részt vevő/vett munkavállalók: 24 férfi és 8 nő.