Navigáció átugrása

Fogalomtár

Az üzletszabályzatban, az abban foglalt utazási feltételekben és a mellékletét képező díjszabásban használt egyes fogalmak e helyekre vonatkozó értelmezése

Átszállás
amennyiben az utazás legalább két (azonos vagy különböző) közforgalmú, menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközzel történik úgy, hogy az átszállóhelyen az egyik közlekedési eszközről annak az átszállóhelyre történő érkezését követő lehető legközelebbi időpontban az utas célállomásának irányába, de az előzőtől eltérő közlekedési eszközzel folytatódik.
Átszállóhely
az az állomás vagy megállóhely, illetve meghatározott esetekben csak település, ahol az átszállás az odautazásig az utazásra igénybe vett egyik közlekedési eszközről az ugyanazon utazás folytatásaként másik közlekedési eszközre történik;
Belföldi személyszállítási szolgáltatás
olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során az utazás megkezdésének a helye, és a célállomás helye egyaránt Magyarország területén van.
Bérlet-igazolvány
a kedvezmény nélküli, névre szóló (havi, félhavi, 30 napos és ezekhez hasonló rendeltetésű és más érvénytartamú) bérletek vásárlásához, használatához és érvényesítéséhez rendszeresített, azok feltételeihez igazodva a bérlettel utazásra jogosult személyt, meghatározott adatait, arcképét, a használható bérlet érvényességi viszonylatát, útirányát és annak km-távolságát vagy km-övezetét, továbbá egyéb szükséges adatot tartalmazó igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya stb., — függetlenül attól, hogy forma vagy kivitelezés szempontjából papír alapú vagy elektronikus adathordozó-e, továbbá, hogy érvényesítése manuálisan vagy elektronikusan történik.
Csoportos utazás
több, valamilyen ismérv vagy szempont szerint összetartozó személy együttes, ugyanazon autóbuszjáraton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig azonos viszonylatra (is) érvényes utazási igazolvánnyal történő utazása (utóbbi feltétel alól kivételek a kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek); az utazás történhet a fenti feltételeknek megfelelő külön-külön váltott vagy egy közös utazási igazolvánnyal. (Nemzetközi utazásban minden utas külön menetjeggyel rendelkezik)
Díjszabás
a személyszállítási szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díjait, kedvezményes díjait, a díjmentes és kedvezményes utazások feltételeit, valamint ezek és az ezek igénybevételéhez, alkalmazásához szükséges utazási okmányok használatának szabályait tartalmazó összeállítás.
Díjszabási feltételek
díjak, díjak kiszámítására, alkalmazási körére és módjára, területére vonatkozó szabályok összessége, beleértve az utazási kedvezmények, továbbá egyes menetjegyek, bérletek, egyéb utazásra jogosító igazolványok, igazolások és más – például a díjtalan utazás jogosságát bizonyító iratok – érvényességére, használatára, kezelésére, megvásárlására stb. vonatkozó szabályokat is.
Elővárosi személyszállítási szolgáltatás
a főváros vagy megyei jogú város és annak legfeljebb 70 km-es vonzáskörzetébe tartozó település között végzett személyszállítási szolgáltatás.
Érvényességet tartalmazó igazolással, igazolvánnyal stb. összetartozást kifejező megjelölés
név, igazolványszám vagy más ehhez hasonló személyes vagy személyhez kötődő adat, amelyet az utazási igazolványon a használatba vétel előtt kell az utasnak feltüntetnie az utazási igazolvány és a bérlet-igazolvány vagy jogosultsági igazolás összetartozásának igazolására.
Határon átmenő személyszállítási szolgáltatás
az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye vagy legalább azok egyike Magyarország területén kívül van, de az útvonal részben Magyarország területén halad;
Helyi személyszállítási szolgáltatás
a település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján – végzett személyszállítási szolgáltatás, ideértve a település közigazgatási határon kívül eső vasútállomására (vasúti megállóhelyére), komp vagy révátkelőhelyére közbeeső megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is;
Helyközi személyszállítási szolgáltatás
belföldön, a települések között végzett személyszállítási szolgáltatás, ide értve az annak részeként egyes települések közigazgatási határán belül – helyközi díjszabás alapján – végzett személyszállítást is; egyben a belföldi személyszállítás azon része, amely magában foglalja az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítást (azok együttes elnevezése).
Járat kimaradása
menetrendben szereplő autóbuszjárat üzemeltetésének elmaradása.
Járat
személyszállítási szolgáltatást végző járműnek az indulási helyről a célállomásra történő egyszeri közlekedése; (ugyanazon jellemző ismérvek szerint alkalomszerűen vagy meghatározott gyakorisággal megismételhető).
Jármű
az az autóbusz, amelyik az autóbuszjáratot végzi.
Jogosultsági igazolás
az utazási kedvezmény igénybevételére jogosult személyt, a kedvezmény igénybevételére meghatározott időpontot, időszakot, vagy a kedvezményre való jogosultság viszonylatát meghatározó, illetve a kedvezményes utazások számát jelölő és más hasonló adatot tartalmazó, szükség szerint az utazások megtörténtének bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazó igazolvány, igazolás, utalvány, utaslista vagy egyéb okmány, dokumentum; forma vagy kivitelezés szempontjából lehetnek papír alapúak vagy elektronikus adathordozók, továbbá kiadásuk, érvényesítésük és érvényességük ellenőrzése történhet manuálisan vagy elektronikusan.
Késés
a menetrend szerinti autóbuszjárat közzétett menetrend szerinti indulási vagy érkezési időpontja és későbbi, tényleges indulási vagy érkezési időpontja közötti időbeli eltérés.
Kísérő
az az egy vagy jogszabályban meghatározott esetekben több személy, aki a kísért személlyel együtt, ugyanazon autóbuszjáraton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig és a kísért személlyel azonos viszonylatra (is) érvényes utazási igazolvánnyal utazik, (utóbbi feltétel alól kivételek a kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek), abból a célból, hogy a kísért személynek a le- és felszállásnál, valamint az utazás tartama alatt az autóbuszjáraton az életkorából, egészségi állapotából következően szükségessé váló felügyeletet és segítséget biztosítsa.
Kombinált utazás
az utazás kiindulási állomása/megállóhely és célállomása/megállóhelye közötti átszállással történő utazás, amelynél az átszállást követően az utazás más közlekedési eszközzel történik, mint az átszállóhelyig történt (jellemzően vonattal megkezdett és autóbusszal folytatott – vagy fordítva – történő utazás).
Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás
bárki részéről, aki a feltételeket elfogadja, igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás.
Közlekedésszervező (csak a helyi személyszállítást érinti)
az állam vagy az önkormányzat kizárólagos vagy közös tulajdonában álló gazdasági társaság vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv, amely az önkormányzat jogszabályban meghatározott közlekedés-szervezői feladatait szerződésben átruházott jogkörében látja el.
Közszolgáltatási szerződés
a személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős (helyközi személyszállítás esetén a közlekedésért felelős miniszter, helyi személyszállítás esetén az önkormányzat) – mint a közszolgáltatás megrendelője – és a személyszállítási szolgáltató közötti szerződés a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás szolgáltató részéről történő ellátására, amelyben az ellátásért felelős meghatározza az ellátandó közszolgáltatás mennyiségét, minőségét, gyakoriságát stb. (ide értve annak menetrendjét és az alkalmazható díjakat), valamint a szolgáltatás egyéb, hatáskörébe tartozó és jogszabályban nem szereplő feltételeit.
Menetdíj
az az összeg, amely egy fő autóbusszal történő személyszállításának díját jelenti a meghatározott utazásokra, amelyek lehetnek egyszeriek vagy többszöriek, meghatározott viszonylatra, vonalakra vagy területre szólóak, különböző időszakokban teljesíthetők, teljes árúak vagy kedvezményesek; általában egyes utazási igazolványok (jegyek, bérletek stb.) áraiként kerülnek meghirdetésre, és nem tartalmazzák a szolgáltatás színvonalával összefüggő külön díjat vagy a személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás (pl. helyfoglalás) díját.
Menetrend szerinti járat
az utazási feltételekben foglaltak megtartásával bárki által igénybe vehető személyszállítási szolgáltatást végző járműnek menetrendbe foglalt és közzétett meghatározott indulási helyről, útvonalon, célállomásra és meghatározott időrend szerinti egyszeri közlekedése, amely jellemzően, de kötelezően szintén a menetrendben meghatározott gyakorisággal a felsorolt ismérvek szerint ismétlődik.
Menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
díj ellenében végzett közforgalmú személyszállítási szolgáltatás menetrendben meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, meghatározott időrend szerint, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, vagy azok érintésével.
Menettérti utazás
az odairányban a felszállóhely állomásáról/megállóhelyéről a cél-állomásra/megállóhelyre történő közvetlen vagy átszállással történő utazás, és az odautazással azonos viszonylatú, de visszairányú, azaz az odautazás célállomásáról/megállóhelyéről – mint felszállóhelyről – azon célállomásra/megállóhelyre – mint leszállóhelyre – utazás, amely az odautazás indulási állomása/megállóhelye (felszállóhelye) volt.
Nemzetközi személyszállítási szolgáltatás
olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során a járat valamely európai állam legalább egy határán áthalad, és amelynek fő célja a különböző államok állomásai vagy megállóhelyei közötti személyszállítás;
Országos személyszállítási szolgáltatás
regionális, elővárosi vagy helyi személyszállítási szolgáltatásnak nem minősülő személyszállítási szolgáltatás.
Regionális személyszállítási szolgáltatás
a belföldi személyszállításnak az a része, amely valamely megyén belül vagy a megyehatár átlépése esetén legfeljebb 100 km távolságra történik és nem minősül elővárosi személyszállításnak.
Személyszállítás (utazás)
természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti helyváltoztatása autóbuszjárat igénybevételével.
Személyszállítási közszolgáltatás
a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott általános gazdasági érdekű személyszállítási szolgáltatás; jellemzője, de nem feltétele, hogy az illetékes hatóság a szolgáltatás fenntartása érdekében közszolgáltatási szerződés keretében olyan kötelezettsége(ke)t határoz meg a személyszállítási szolgáltatónak, amelyeket a szolgáltató – amennyiben saját gazdasági érdekeit venné figyelembe – ellenszolgáltatás nélkül nem, vagy nem olyan mértékben, illetve feltételekkel végezne el.
Személyszállítási szolgáltatás
természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti, közlekedési eszközzel történő helyváltoztatásának lebonyolításában való közreműködés díj ellenében, legalább a közlekedési eszköz és annak üzemeltetésének biztosításával, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.
Személyszállítási szolgáltató
lásd: személyszállító
Személyszállító (személyszállítási szolgáltató)
az a szolgáltató, aki (amely) a személyszállítást (utazást) az autóbusszal végzi
Szolgáltató
lásd: személyszállító
Utas
az a személy, aki utazik (a személyszállítás /utazás/ alanya); tágabb értelemben aki személyszállítási szerződéssel rendelkezik.
Utazás
lásd: személyszállítás.
Utazás megtagadása
az az eset, amikor a Szolgáltató az utast vagy az utazási szándékát kifejező személyt nem engedi felszállni a menetrend szerinti autóbuszjáratot végző autóbuszra, mert állapota, ruházata, magatartása, az előírt feltételek (pl. kísérő, nemzetközi közlekedésben utazási okmány, vagy vízum) hiánya vagy egyéb hasonló okok, körülmények fennállása miatt a meghirdetett Utazási feltételek szerint a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem szállítható.
Utazásból való kizárás
a Szolgáltatónak az az eljárása, amelynek során az utas megkezdett személyszállításának (utazásának) folytatását nem vállalja, illetve nem végzi, mert
  • az utazást meg kellett volna tagadnia, de arra valamilyen okból az utazás megkezdése előtt nem került vagy nem kerülhetett sor, és ez csak az utazás során derül ki, vagy
  • az utas az utazás tartama alatt olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapota, körülménye válik a megkezdett utazás során felismerhetővé, illetve az Utazási feltételeket oly módon megsérti, amely miatt az Utazási feltételek szerint a Szolgáltatónak, illetve az autóbusz személyzetének így kell eljárnia vagy – a körülmények mérlegelésével a Szolgáltató nevében – ilyen eljárásról dönt.
Utazási feltételek
a Polgári Törvénykönyvben szabályozott általános szerződési feltételek formájában kialakított, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére az ezt a tevékenységet végző szolgáltató(k) által egyoldalúan megállapított és a szolgáltatás megkezdése előtt megismerhető szerződési feltételek, amelyek elfogadásáról a szolgáltatás igénybe vevője ráutaló magatartással – az utazásra jogosító okmány megvásárlásával vagy az utazás megkezdésével, azaz a menetrend szerinti autóbuszjáratra utazási céllal történő felszállással –, illetve online vásárlás esetén az Utazási feltételek elfogadásával nyilatkozik.
Utazási igazolvány
az az irat, amely a menetrend szerinti autóbuszjáratok igénybevételéhez tulajdonosát vagy birtokosát, illetve a csoport tagjait meghatározott viszonylat(ok)ban, autóbuszvonal(ak)on és meghatározott időpontban vagy az érvénytartamán belül kedvezménnyel vagy anélkül egyszeri vagy többszöri utazásra jogosítja (menetjegy, bérlet, egyéb); az utazási igazolvány a személyszállítási szerződés megkötésének és ez által az utazási jogosultságnak is bizonyítéka, kivéve, az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek.
Útmegszakítás
amennyiben az utazás két (azonos vagy különböző) közforgalmú, menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközzel történik úgy, hogy az utas célállomása elérése előtt valamely állomáson/megállóhelyen leszáll és utazását az eredeti célállomásra nem az addig igénybe vett, hanem másik, a leszállás helyétől későbbi időpontban induló közlekedési eszközzel folytatja, kivéve az átszállást, de beleértve azt az esetet is, amikor átszállási szándék esetén a továbbutazás nem az átszállóhelyre történő érkezést követő lehetséges legközelebbi időpontban folytatódik az utas célállomásának irányába. Nemzetközi közlekedésben útmegszakítás nem lehetséges.
Viszonylat
az utazás vagy a személyszállítási szolgáltatás kiindulási hely (felszállóhely) és célállomás (leszállóhely) szerinti jellemzője, szükség szerint az útvonallal pontosítva.
Visszautazás (a menettérti utazáson belül)
az odautazás célállomásáról – mint felszállóhelyről – azon célállomásra – mint leszállóhelyre – utazás, amely az odautazás indulási állomása/megállóhelye (felszállóhelye) volt, függetlenül attól, hogy kombinált utazás esetén az odautazás vonattal vagy autóbusszal kezdődött. (Nemzetközi utazás esetében az odautazás csak a társaság által eladott menetjeggyel valósulhatott meg)
Vonal
jellemzően egy csoportba rendezett autóbuszjáratok összessége, amelyek ugyanazon végállomások között egészében vagy jelentős részben azonos útvonalon közlekednek; valamely vonalba tartozhatnak olyan járatok is, amelyek ugyanezen útvonalakon haladva rövidebb útszakaszon közlekednek, ezáltal egyik vagy mindkét végállomásuk az előzőektől eltérő, továbbá amelyek csak részben közlekednek ugyanezen útvonalon és azonos haladási irányuk szerinti végállomásuk eltérő.

A határon átmenő és nemzetközi közlekedésben használatos további fogalmak

Beszállókártya
a menetjegy megfelelő utazási szelvényének, és az úti okmány ellenőrzése után kiadott, az autóbuszba való beszállásra jogosító kártya, amely tartalmazza a járat célállomását, a kocsiállás számát és az utas által választott ülőhely számát. A beszállókártyát a járat indulása előtt a személyzet beszedheti.
Check-in eljárás
A nemzetközi járatok utasainak beszállítási folyamata, melynek során az utas a megfelelő utazási szelvény és utazási okmányának ellenőrzése után beszállókártyát kap, és – egyes állomásokon - konkrét ülőhelyet is választhat. Az utas a check-in eljárást követően kezdheti meg az autóbuszba való beszállást.
Feltételes poggyász
Olyan útipoggyász (pl. kerékpár, nagyméretű hangszer, túlméretes poggyász, többletpoggyász), mely szállításának szándékáról az ügyfélnek a menetjegy megvásárlásakor, a vásárlás helyszínén, illetve online vásárlás esetén a Szolgáltató e-mail címén előzetes írásos bejelentést kell tennie. Ezek a poggyászok csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával, illetve kerékpárok a külön Hirdetményben közzétett vonalakon fuvarozhatók.
Foglalási díj
Azon összeg, melyet a Szolgáltató, vagy a vele szerződésben álló belföldi, vagy külföldi utazási iroda, illetve külföldi partner az Open jegy utas által kért lezárása (férőhelyfoglalás) fejében a módosítási és visszaváltási feltételekben meghatározott módon és mértékben számít fel.
Jelentős mértékben károsodott jegy
Olyan menetjegy vagy részvételi jegy, amelyen a károsodás következtében nem azonosítható be egyértelműen az utazásra jogosult személy, a viszonylat, vagy az utazás időpontja.
Kedvezmények
A Szolgáltató Internetes oldalán meghirdetett kedvezmények az ott meghatározott igénybevételi feltételekkel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezmények elérését tovább korlátozza, pl. menetrendi meghirdetési időszakban, nyári szezonban, stb.), vagy teljes egészében visszavonja azokat.
Módosítási díj, visszaváltási díj
Azon összeg, amelyet a Szolgáltató, vagy a vele szerződésben álló belföldi, vagy külföldi utazási iroda a menetjegynek az utas érdekkörében felmerülő okból történő módosítása vagy visszaváltása miatt a módosítási és visszaváltási feltételekben meghatározott módon és mértékben számít fel.
Nemzetközi Elektronikus menetjegy (E-ticket)
A Szolgáltató internetes oldalán megvásárolt, az utas által kinyomtatott, vagy azon vonalakon, amelyeken ez lehetséges, mobileszközön bemutatott menetjegy, amelynek megfelelő utazási szelvényei jogosítanak a jegyen megjelölt nemzetközi járaton történő utazásra. Utazásra csak a külön Hirdetményben közzétett vonalakon jogosít a menetjegy elektronikus formában bemutatott képe. A menetjegy képét az utazás teljes időtartama alatt be kell tudni mutatni a megfelelő elektronikus eszközön. Az azonosító kód közlése, vagy annak ténye, hogy az utas az utaslistán szerepel, utazásra nem jogosít. Az e-mail és annak mellékleteként megküldött menetjegy az érvényesség teljes időszaka alatt kötelezően megőrizendő elektronikus formában is.
Open (nyitott) menetjegy
Olyan menetjegy, melynek érvényességi idején belül valamely viszonylaton, vagy mindkét viszonylaton az utazási időpont nem meghatározott.
Pótlékok
A Szolgáltató internetes oldalán meghirdetett többlet díjak, az ott meghatározott alkalmazási feltételekkel.
Rendelés azonosító kód
Betűk és számok sorozatából álló azonosító adatsor, mely a tranzakció végén megjelenítésre kerül a képernyőn, és tartalmazza a Szolgáltató által automatikusan megküldött vásárlást visszaigazoló e-mail.
Részvételi jegy
A Szolgáltató által közlekedtetett részvételi jegyes különjáratra kiadott, okirat jellegű bizonyító okmány a személyszállítási szerződés megkötéséről, az utas vagy a részvételi jegyet megvásárló fizetési teljesítéséről.
Részvételi jegyes különjárat
Személyek - megrendelő vagy szolgáltató által összeállított – csoportjának autóbusszal díj ellenében végzett nem menetrend szerinti szállítása. A szolgáltatást igénybe vevő utasok utazási igazolványa ebben az esetben a részvételi jegy.
Szolgáltatási díj
azon összeg, amelyet a Szolgáltató a menetjegynek az utas érdekkörében felmerülő okból, és olyan járatokra/viszonylatokra történő kiállítása, módosítása, vagy visszaváltása miatt számít fel a módosítási és visszaváltási feltételekben meghatározott módon és mértékben, amelyekre az utas ezen tevékenységeket online saját maga is elvégezheti.
Úti okmány
az a dokumentum, mely határátlépésre jogosít. Jellemzően személyazonosító igazolvány, vagy útlevél. Amennyiben az utasnak vízumra, vagy tartózkodási engedélyre is szüksége van utazásához, úgy az utazási okmány fogalmába ezek is beletartoznak.