Navigáció átugrása

IV. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS,
UTAZÁSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

C/ RÉSZ
Utazási feltételek a VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak a határon átmenő és nemzetközi forgalomban történő igénybevételére, valamint a Szolgáltató által értékesített, partnerek által közlekedtetett nemzetközi járatok igénybevételére

A határon átmenő és nemzetközi járatokon érvényes szerződési feltételeit a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé

1.Fejezet: Az Utazási feltételek hatálya

1. Jelen „Utazási feltételek a VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak a határon átmenő, illetve nemzetközi forgalomban történő igénybevételére” (továbbiakban röviden: Utazási feltételek) hatálya kiterjed a VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által közlekedtetett

 • közforgalmú, menetrend szerinti határon átmenő és nemzetközi autóbuszjáratokon való nemzetközi utazásra,

valamint a Szolgáltató által értékesített, partnerek által közlekedtetett

 • közforgalmú, menetrend szerinti nemzetközi autóbuszjáratokon való nemzetközi utazásra.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nemzetközi partnerei által üzemeltetett járatokon az utazási feltételek eltérőek lehetnek. Olyan járatokon, ahol a VOLÁNBUSZ Zrt. megbízottként/alvállalkozóként közlekedteti az adott járatot, az utazási feltételek eltérőek lehetnek. Ha a VOLÁNBUSZ Zrt. olyan utazásra állít ki menetjegyet, amelynek során a VOLÁNBUSZ Zrt-n kívül más üzemeltető is részt vesz, jelen Utazási Feltételek az útnak csak arra a szakaszára alkalmazandóak, amelyet a Szolgáltató üzemeltet. (Kivételt képeznek a jegyek módosítására, visszaváltására vonatkozó rendelkezések, melyek üzemeltetőtől függetlenül érvényesek.)

A Szolgáltató javasolja az utasoknak, hogy jegyváltáskor érdeklődjék meg, hogy az adott járatot mely cég üzemelteti, illetve ellenőrizzék menetjegyükön az üzemeltetőre vonatkozó tájékoztatást.

2. A határon átmenő autóbuszjáratokkal határon átmenő utazásokra, valamint a nemzetközi autóbuszjáratokkal nemzetközi utazásokra vonatkozó utazási feltételek – nemzetközi szerződések, egyezmények alapján – egyes kérdésekben a 2-17. fejezetekben foglaltaktól eltérőek. Ezekről az eltérésekről a Szolgáltató ad tájékoztatást. Egyéb kérdésekben a Szolgáltató a határon átmenő és a nemzetközi utazásoknál is az 2-17. fejezetekben foglalt feltételeket alkalmazza.

3. Általában a sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra, autóbuszokra vonatkozóan a Szolgáltató jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre vonatkozóan külön kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, illetve ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdet meg.

4. Jelen Utazási feltételek kerülnek alkalmazásra a Szolgáltató által meghirdetett, de a Szolgáltató alvállalkozója (4./7. pont) által közlekedtetett autóbuszjáratokon történő, az 1. pontban meghatározott utazásokra is.

5. Nem terjed ki a jelen Utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre, pénzügyőrökre, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbuszjáraton történő végzésének időtartama alatt –, továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járati személyzetre kötelezőek.

2.Fejezet: Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok

A Szolgáltató közforgalmú határon átmenő, valamint nemzetközi menetrend szerinti személyszállítást

 • a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (2013. évi V. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,
 • a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és
 • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 • az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
 • az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • a külföldre utazásról szóló 1988. évi XII. törvény,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
 • a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

szerint végez. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

3.Fejezet: A személyszállítási szerződés

1. A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés

 • a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány – beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is –(a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy
 • ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult az utazásra, akkor a helyének adott járatra történő biztosításával, továbbá
 • minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással

jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése (az előre való jegyvásárlás, illetve helybiztosítás) egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. Online vásárlás esetén az Utazási feltételek elfogadásával jön létre a szerződés. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos az utassal, vagy más utasok nevében is vásárol, a Szolgáltató úgy kezeli, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban szereplő utas(ok) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja.

3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll, vagy meghatározott napra és járatra érvényesített utazási igazolvány esetében legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától.

4. A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

 1. az utas a céljának megfelelő autóbusz-állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte,
 2. az utas az eredeti célállomása elérése előtt továbbutazási szándékáról lemond, és ezért az autóbuszról leszáll, vagy
 3. az utast az eredeti célállomása elérése előtt a járatról hatósági személy leszállítja, ill. rosszulléte, vagy egyéb állapota miatt mentő elszállítja vagy
 4. az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.

5. A Szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra – a meghatározott kivételekkel – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha

 • az utas az Utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a 2. pontban meghatározott magatartással elfogadja és
 • az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges, valamint nemzetközi közlekedésben ezeken felül:
 • az utas az adott járatra érvényes menetjeggyel és úti okmánnyal és (szükség esetén) vízummal, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • az utas menetjegyének/részvételi jegyének adott viszonylatra érvényes utazási szelvényét az autóbusz személyzete be tudja vonni az utazáskor, vagy a külön Hirdetményben szereplő járatokon a menetjegyen szereplő QR kódot az arra alkalmas applikációt futtató okostelefonnal le tudja olvasni.

6. Teljes árú menetjegy megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződést a Szolgáltató az utas kérésére – ha a menetjegyet még nem használták utazásra – a menetjegy érvényességének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és járatra kiadott jegy esetében a járat elindulása előtt a menetjegy érvényessége tekintetében, kezelési költség befizetésével módosítja. Kedvezményes árú menetjegy vagy más utazási igazolvány megváltásával létrejött személyszállítási szerződés csak akkor módosítható, ha az utazási kedvezmény, illetve a más utazási igazolvány igénybevétele, használata, az utazás időszaka, időpontja, utazási viszonylata vagy az utazások száma nem korlátozott. A lehetséges módosítások részleteit, módját a IV. számú Függelék tartalmazza.

7. Menetjegy elővételben történt megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződéstől az utas elállhat – ha a menetjegyet még nem használta utazásra –a menetjegyen szereplő járat indulását megelőző 2 óráig, ha az igénybe vett kedvezmény feltételei ezt lehetővé teszik, és feltéve, ha az utas ezen időpontig a menetjegyet személyesen visszaadja a vásárlás helyén. Bérlet vagy más, itt nem említett utazási igazolvány megvásárlásával, átvételével megkötött személyszállítási szerződéstől az utas a bérlet vagy más utazási igazolvány érvényességének (felhasználhatóságának) kezdetéig elállhat, feltéve, ha az utazási igazolvány szabályai ezt megengedik, és ezen időpont előtt a bérletet, illetve utazási igazolványt személyesen visszaadja a vásárlás helyén Az utazási igazolványok visszaadásának, visszaváltásának részletesebb szabályait a az Üzletszabályzat A rész IV/16. Fejezete, továbbá II. számú Függeléke tartalmazza.

8. Amennyiben a személyszállítási szerződés már létrejött, az utas utazásból való kizárása, illetve az utas utazásról való lemondása, vagy továbbutazásának hatósági személy által való tiltása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.

9. A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

4.Fejezet: A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

1. A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató, illetve partnere a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

2. A Szolgáltató és partnere az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbusz-vezetőkkel látja el.

3. Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbusz-vezető vagy a járati személyzet más tagja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről a járati személyzet ad tájékoztatást.

4. Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az Utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a Szolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.

5. A Szolgáltató az V. fejezet 8. pontban foglalt eset bekövetkezése ellenére is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6. A Szolgáltató egyes kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízhat meg. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő szolgáltatóra vagy személyre is vonatkoznak az I. pontban felsorolt jogszabályok.

7. Amennyiben az utas az utazási körülményeivel, a Szolgáltató vagy megbízottja eljárásával vagy magatartásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania.

A panaszokkal kapcsolatos egyéb szabályokat és eljárást az Üzletszabályzat III. fejezet 5.7 Panaszfórumok címszó tartalmazza.

5.Fejezet: Utazási jogosultság

1. Az autóbuszjáraton – a következő, 2.-11. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.

2. Felnőtt kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

 • a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint
 • a 16 év alatti fiatalkorú.

A 14. éven aluli gyermek kísérő nélküli utazása kizárólag a szülő, törvényes képviselő felelősségére történhet.

Amennyiben a felnőtt kísérő nem a törvényes képviselő, úgy a törvényes képviselőtől 2 nyelvű (magyar és minimum angol) nyelvű nyilatkozat szükséges arra szólóan, hogy az utazáshoz hozzájárult, és a kísérőt meghatalmazta a kiskorú felügyeletére. A nyilatkozatnak legalább 2 példányban a teljes utazás időtartama alatt rendelkezésre kell állni.

A nyilatkozat kitöltése az egyik, nem utazó törvényes képviselő által akkor is javasolt, ha a kiskorút a másik törvényes képviselő kíséri.

A nyilatkozat mintája a Szolgáltató honlapjáról letölthető.

16 év alatti fiatalkorúak csoportos szállítása esetében minden tíz fiatalkorúhoz legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

3. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

 1. jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy
 2. az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz-állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

Csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek szállítása esetén az utas a menetjegy megvásárlása előtt minimum 36 órával írásban jelezni köteles, amennyiben mozgásszervi vagy egyéb fogyatéka okán különleges gondoskodásra szorul.

Amennyiben utazását a Szolgáltató megtagadja, úgy a csökkent mozgásképességű, vagy különleges szükségletekkel rendelkező személy kérheti ezen döntés felülbírálását, kísérő személy egyidejű biztosítása mellett. Amennyiben a csökkent mozgásképességű, vagy különleges szükségletekkel rendelkező személy szállítása kísérő segítségével sem oldható meg biztonságosan, a Szolgáltató jogosult az utazást megtagadni.

Amennyiben a Szolgáltató az utazást kísérővel engedélyezte, úgy a kísérők a nemzetközi járatokon ingyenesen utazhatnak. (Egy fogyatékkal rendelkező személy részére max.1 fő kísérő személy ingyenes utazása igényelhető). A kísérő kizárólagosan felel a kísért személyért. 1 kísérő 1 kísért személyért vállalhat felelősséget.

Fogyatékos, vagy csökkent mozgásképességű utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazásban, az egészségi állapotában bekövetkező esetleges károsodásokért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

4. A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

5. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

6. A 3 éven aluli kisgyermekek a nemzetközi járatokon az érintett országok mindenkor érvényes közlekedési szabályai szerint utazhatnak. Egy felnőttel csak egy csecsemő utazhat. Gyermekülés biztosítása ajánlott, illetve kötelező, amennyiben az utazás olyan országba irányul, vagy áthalad olyan országon, ahol annak használata kötelező, illetve amennyiben az adott járat üzemeltetője azt kötelezővé teszi.

7. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

8. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

 1. ittas vagy bódult,
 2. botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
 3. magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,
 4. ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
 5. az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
 6. az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,
 7. a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát (6. fejezet 1. pont), igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
 8. a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy
 9. az Utazási feltételeket nem tartja meg.
 10. az autóbuszban dohányzik
 11. nem tanúsít a személyzet utasításainak megfelelő magatartást, és/vagy a személyzetet a feladatai ellátásában akadályozza
 12. nem tér vissza időben az autóbuszhoz az utazás során előre meghirdetett megállóban, valamint pihenés céljából történő megállás esetén,
 13. a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 5 perccel előbb nem jelenik meg a megállóhelyen,
 14. Open menetjegyét férőhely-biztosítással nem érvényesítteti,
 15. a menetdíj, a menetdíj-különbözet, vagy a pótdíj fizetését megtagadja,
 16. az úti okmányait felszólítás ellenére nem hajlandó bemutatni a személyzetnek, vagy az illetékes hatóságoknak.

Fenti esetekben a Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket – ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is – megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az autóbusz-vezető jogosult a rendőrség segítségét igénybe venni. Az utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott károkat, költségeket a Szolgáltató részére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen követelések peres úton történő érvényesítésére.

Az utazásból kizárt utas menetjegye nem módosítható és nem váltható vissza.

9. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen, és a 4 fejezet 5. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 16. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de a kiskorú az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

10. A nemzetközi járatokon történő utazást a Szolgáltató az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához köti.

11. Ha a Szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon helyjegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, illetve külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott helyfoglalást is tartalmazó menetjegy vagy érvényes helyjegy és más – a Díjszabásban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító, külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

6.Fejezet: Menetjegyváltás, utazási igazolványok érvényessége

1. A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultságnak igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat.

2. A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, a Szolgáltatónak az utazási igazolvány meglétének ellenőrzésével megbízott alkalmazottjánál (a továbbiakban: jegykezelő) kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány – kivéve azt, amely menetdíjfizetés nélküli utazásra jogosít – a menetdíj megfizetését, mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja. A jegy-, bérlet és egyéb utazási igazolványok megvásárlásának részletes szabályait az Üzletszabályzat VII. Címe tartalmazza.

3. A Szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását vagy az előzetes helyfoglalást – járataira vagy járatainak egy részére, egyes autóbusz-állomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban –kötelezővé teszi. Az előre megváltott utazási igazolványok utazásra való felhasználhatóságának időszakát (érvényességi idejét) a Szolgáltató korlátozhatja.

A nemzetközi menetjegyek kizárólag arra a napra, időpontra és viszonylatra érvényesek, amelyek a menetjegyen fel vannak tüntetve.

Az Open menetjegyek alapvetően a menetjegy kiállításától számított 180 napig érvényesek.

Az ezen szabály alóli kivételek a VOLÁNBUSZ honlapján találhatók meg.

A járatra érvényesítéssel kiadott utazási igazolványok csak a meghatározott napon és járaton jogosítanak utazásra.

4. Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a Szolgáltató Díjszabásában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt – beleértve kötelezően a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is – a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni. A járaton szolgálatot teljesítő jegykezelőt ebben a 9. fejezet 3.-5. pontokban meghatározott, az ellenőrökével azonos jogosultság illeti meg.

5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták.

Érvénytelen továbbá az utazási igazolvány, ha:

 • az utas azt az érvényességi időn belül nem használta fel (lejárt menetjegy),
 • az utas utazását a jegyen szereplő felszállási helytől eltérően valamely közbenső, vagy más megállóhelyen kívánja megkezdeni,
 • amelyet online vásároltak, de nem nyomtattak ki, (kivéve a külön Hirdetményben közzétett vonal(ak)on),
 • a külön Hirdetményben közzétett vonalakon, ha utazás közben nem ellenőrizhető
 • amelyből az utazáshoz szükséges utazási szelvény hiányzik.

Az ilyen utazási igazolványokat a Szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania. Az érvénytelen utazási igazolványt a Szolgáltató nem módosítja, arra visszatérítés nem kérhető.

Amennyiben az utazási igazolvány a Szolgáltató alkalmazottjának eljárása következtében rongálódott meg vagy vált valamely adata felismerhetetlenné, továbbá amelyre téves vagy nem valós bejegyzést tett és ezzel az érvénytelenné vált, a Szolgáltató alkalmazottja ezt a tényt az utazási igazolványra rájegyzi. Ha ez lehetséges, a hibás bejegyzés a bizonylatokra előírt módon javításra kerül. Az így érvénytelenné vált és a nem javítható adatot tartalmazó utazási igazolványt a Szolgáltató díjtalanul érvényesre cseréli, és amennyiben ezzel bizonyíthatóan kárt okozott, azt megtéríti az utas részére.

6. Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Érvénytelen az utazásra az az utazási igazolvány is, amelynek az adott járaton való előírt kezelését, kezeltetését elmulasztották.

7. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.

8. Elveszett, eltűnt, megsemmisült menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja, azokra módosítás, visszaváltás nem kérhető.

9. A nemzetközi menetjegy névre szól, másra át nem ruházható.

Menetjegy vásárlása a nemzetközi járatokra:

A Szolgáltató elővételben közvetlen, átszállásos és nem Magyarországról induló, illetve nem magyarországi végállomású járatokra is értékesít menetjegyet. A Szolgáltató javasolja, hogy az utasok jegyváltáskor érdeklődjenek a járat jellegét illetően (átszállásos-e, Magyarországról indul-e?). Rendkívüli esetben, illetve forgalomszervezési okokból a Szolgáltató, illetve partnere jogosult az utast átszállásos, ill. nem Magyarországról induló járattal végcéljához juttatni abban az esetben is, ha az utas közvetlen járatra vásárolt menetjegyet. Ilyenkor az átszállás lebonyolításában a buszvezető, vagy más alkalmas személyzet megfelelő segítséget nyújt.

A nemzetközi menetrend szerinti járatokra menetjegyek személyesen, valamint online válthatók. A menetjegyek alapvetően elővételben, valamint szabad hely esetén néhány járatra közvetlenül a járatindulás előtt személyesen is megvásárolhatók. Menettérti jegy kizárólag elővételben váltható.

A Magyarországon meghirdetett árak eltérhetnek a külföldi partnerek által meghirdetett áraktól. A Szolgáltató egyes autóbusz pályaudvarain, szolgálati helyein, a Szolgáltatóval szerződésben álló belföldi utazási irodáknál forintban, a Szolgáltatóval szerződésben álló külföldi partnerirodáknál az adott ország valutájában, valamint az autóbusz vezetőjénél forintban, euróban vagy helyi valutában (kivéve szerb dinár és bolgár leva) váltható meg a menetjegy.

7.Fejezet: Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott autóbusz-állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

2. Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a Szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről (amennyiben az információ rendelkezésére áll), vagy az információhoz jutás lehetőségeiről.

Az elővételben megváltott nemzetközi menetjegy egyúttal férőhely biztosítást is jelent azon a járaton, amelyre a jegy érvényes, ezáltal a Szolgáltató arra kötelezett, hogy az érvényes menetjeggyel rendelkező utasokat – azon a járaton, melyre a jegy szól – az ülőhelyek valamelyikén elszállítsa. A nemzetközi járatokon minden utas ülőhelyen utazik.

3. A csak ülő utast szállító autóbuszjáratok elsősorban a járat indulása előtt, a nemzetközi járatok esetében elővételben megvásárolt menetjeggyel (férőhelyfoglalást is tartalmaz) vehetők igénybe. Az ezzel nem rendelkező utasok – az előzetes kötelező helybiztosítás esetét kivéve – a gépkocsivezetővel történt jegyváltás után (nemzetközi járatok esetében) csak akkor szállhatnak fel, ha a lefoglalt, valamint a távolabb felszálló és helyfoglalással rendelkező utasok részére fenntartott ülőhelyeken kívül az autóbuszon még van szabad ülőhely és csak ezeket foglalhatják el.

4. Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania. Felszállás általában az autóbusz első ajtónál történhet. Azokban az esetekben, amikor a felszállás helye ettől eltérő lehet (pl. kerekesszékkel, gyermekkocsival utazók), azt a Szolgáltató külön (felirattal vagy piktogrammal stb.) megjelöli.

Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

5. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. Nemzetközi járatokon minden utas ülőhelyen utazik. A 3. éven aluli gyermek – biztonsága érdekében –, külön ülésen ú.n. mózeskosárban, gyermek-hordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el.

6. A Szolgáltatónak a hely fenntartására vonatkozó kötelezettsége az előre váltott menetjegy (férőhelyfoglalást is tartalmazó menetjegy) esetében csak a jegy érvényességének kezdetét jelölő állomásra (megállóhelyre) vagy a helyfoglaláskor külön megnevezett felszállási helyre vonatkozik. Az ilyen módon lefoglalt ülőhelyeket a Szolgáltató a menetjeggyel (elővételi jeggyel) rendelkező utas számára fenntartja.

Amennyiben a nemzetközi járatra előreváltott menetjeggyel rendelkező utas utazását a menetjegyen megjelölt megállóhelyen nem kezdi meg, a Szolgáltató úgy tekinti, mint aki az utazásáról lemondott.

7. Ahol az autóbuszjárat tartózkodási ideje ezt lehetővé teszi, az utasnak az előzetesen biztosított ülőhelyét vagy férőhelyét legalább 10 perccel a menetrend szerinti indulási idő előtt kell elfoglalni vagy az ülőhely fenntartására vonatkozó igényét a helyjegy (elővételben váltott menetjegy) egyidejű felmutatásával a járati személyzetnek bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a menetjegyet érvénytelennek tekintheti.

Célszerű azon járatoknál, ahol a Szolgáltató check-in szolgáltatást biztosít 60, a check-in eljárásban részt nem vevő járatoknál pedig legalább 30 perccel az indulás előtt megjelenni a megállóhelyen.

Utas-beszállítási (check-in) rendszer működik a Népliget autóbusz pályaudvar nemzetközi pénztárában néhány EUROLINES vonalra, valamint egyes külföldi autóbusz-állomásokon.. Ezekről aktuális tájékoztatás a Szolgáltató weboldalán található, ill. a jegyértékesítés helyén kérhető.

Indulás előtt maximum 60 perccel lehet, illetve minimum 15 perccel előbb kell utazásra jelentkezni a nemzetközi pénztárban a check-in megkezdéséhez. A check-in folyamatot a járatindulást megelőzően 15 perccel zárja a Szolgáltató. A check-in zárását követően érkező utasok közvetlenül az autóbusznál tudnak utazásra jelentkezni és csak a check-in eljárásban beszállított utasok helyfoglalása után szállhatnak be az autóbuszba, a fennmaradó ülőhelyeket elfoglalva (ha vannak olyanok). Egyes országokban a check-in zárása után a járatra felszállni nem lehet. Célszerű érkezéskor az adott országban érdeklődni az érvényes feltételekről.

8. Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbusz-vezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

9. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.

8.Fejezet: Az utas magatartása

1. Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

2. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat.

3. Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes Szolgáltató engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.

4. Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbusz-vezető – ha az őt a vezetésben zavarja – lakott területen kívül kikapcsolhatja.

5. Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

6. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad.

7. Az olyan autóbuszjáratokon, illetve autóbuszokon, amelyeken állva nem, csak az ülőhelyeket elfoglalva szabad utazni és az autóbuszülések biztonsági övvel fel vannak szerelve, a biztonsági öv használata (becsatolása és becsatolt állapotban tartása) a 3. életévet betöltött személyek részére az utazás megkezdésétől a befejezéséig – kivéve az autóbusz-állomásokon és más pihenőhelyeken való tartózkodás idejét – kötelező, egyéb esetekben az utas saját biztonsága érdekében használata ajánlott.

8. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

9. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

10. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

11. Az utasnak a hatósági eljárási szabályokhoz igazodni kell, valamint a kézi- és útipoggyász esetenként szükséges hatósági kezeléséről magának kell gondoskodni. Ennek elmulasztása a menetrend megtartását nem hátráltathatja.

Az utas/vásárló a személyzetnek köteles bemutatni az utazás során érintett államok jogszabályai és egyéb előírásai által megkövetelt úti okmányokat:

 • a nemzetközi menetjegy és részvételi jegy megvásárlásakor,
 • az online vásárolt menetjegy átvételekor
 • a járatra történő felszállás előtt.

Amennyiben az utas/vásárló a nemzetközi menetjegyet online módon kívánja megvásárolni, úgy ebben az esetben szükséges megadnia az állam területének egy másik államba történő jogszerű elhagyásához szükséges érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány számát.

A Szolgáltató, vagy a járatok üzemeltetőjének személyzete az utazás megkezdése előtt megvizsgálhatja az utazási okmány érvényességét, a szükséges vízumok meglétét és érvényességét az utas és az üzemeltető kölcsönös érdekéből.

Amennyiben személyes jegyvásárlás során az utas/vásárló az utazási okmányt nem tudja bemutatni, a jegykiadó a menetjegy kiadását megtagadhatja.

Amennyiben az utas személyazonosságát utazásra alkalmas igazolvánnyal nem igazolja, elszállítását a Szolgáltató, illetve a járat üzemeltetője megtagadhatja.

12. Az utas köteles orvosi ellátást, vagy felügyeletet igénylő állapota esetén kikérni orvosának véleményét arról, hogy adott egészségi állapota mellett biztonságosan utazhat-e.

13. Az autóbuszokban – az autóbusz, a berendezések, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából, az erre vonatkozó törvények előírásainak megtartásával – a Szolgáltató jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. A kép vagy hangfelvétel, illetve a kép- és hangfelvétel megsemmisítésével, a megsemmisítés mellőzésének kérelmével és a felvétel felhasználásával kapcsolatos szabályokat az Üzletszabályzat VIII. Címe tartalmazza.

14. Ha az utas az autóbuszon az Utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, a Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket – ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is - megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az autóbusz-vezető jogosult a rendőrség segítségét igénybe venni. Az utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott károkat, költségeket a Szolgáltató részére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen követelések peres úton történő érvényesítésére.

9.Fejezet: Ellenőrzés, pótdíjfizetés

1. A megváltott és a 6. fejezet 7. pont szerint kezelt, kezeltetett vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az érvényesített utazási igazolványt az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – ellenőrzés céljából, a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – a Szolgáltató által az utazási igazolványok ellenőrzésre feljogosított személy (jegykezelő vagy ellenőr, a továbbiakban: ellenőr) részére, felhívására, fel kell mutatni vagy át kell adni. Amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.

Nemzetközi járatokon az utas köteles kedvezményre jogosító igazolványát az utazás megkezdése előtt kérésre bemutatni a beszállítást végző személyzetnek.

Amennyiben az utas felszólításra nem tudja bemutatni a kedvezményre jogosító igazolványt, úgy a megvásárolt kedvezményes jegy és a teljes árú jegy közötti differenciát, valamint az esedékes kezelési költséget köteles megfizetni.

2. Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

3. Törvény felhatalmazása alapján a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

4. A Szolgáltató az utazási kedvezményt vagy személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben jogosult – törvény felhatalmazása alapján – az 5. pontban meghatározott adatok kezelésére.

5. A Szolgáltató, vagy megbízottja adat-megismerési, adatkezelési jogosultsága az utazás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

 1. jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
 2. a jogszabály alapján biztosított, és üzletpolitikai döntés alapján megadott utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
 3. az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.
 4. d) a menetjegy kiállításhoz kapcsolódóan az utazási okmány száma,
 5. e) az utas értesítése érdekében telefonszám (ország és település hívószámával együtt) és/vagy e-mailcím

Az utas/vásárló felelőssége, hogy a vásárlásban feltüntetett telefonszámokat hibátlanul, az ország és a település hívószámával együtt adja meg.

Az utas/vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a vásárlásban az e-mail címet hibátlanul adja meg, illetve, hogy a megadott e-mail postafiókhoz hozzáférjen, valamint annak tartalmát rendszeresen ellenőrizze.

Amennyiben:

 • az utas/vásárló hibásan adta meg az e-mailcímet, vagy
 • a postafiók telítettsége miatt a menetjegy/számla, információ, e-mail kézbesítése nem lehetséges, vagy
 • az utas/vásárló olyan e-mailcímet adott meg, mely oldal üzemben tartójának működése megbízhatatlan, és erről a vásárlás folyamán figyelmeztetést kapott,

a Szolgáltató a menetjegyet nem pótolja, az esetlegesen bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.

Az utas elérhetőségi adatait – így különösen a telefonszámot – a Szolgáltató abból a célból kéri meg az utastól, hogy az autóbuszjárat közlekedésében fellépő rendkívüli változásokról megfelelő információ rendelkezésre állása esetén az utast a lehető legrövidebb időn belül értesíteni tudja. Ez nem jelent automatikus értesítési kötelezettséget. Amennyiben az utas a telefonszáma megadását megtagadja, vagy hibásan adja meg a számot, illetve a megadott telefonszámon nem érhető el, és így az értesítés meghiúsul, az autóbuszjárat közlekedésében fellépő rendkívüli változásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató az utas adatait a hatóságoknak – ez irányú megkeresés esetén – átadhatja.

6. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtóinak kinyitását, illetve az autóbusz továbbhaladását.

7. Annak az utasnak, aki

 • utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik,
 • aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel, külön Hirdetményben meghatározott vonalakon utazási igazolványát ellenőrzés során elektronikus eszközön nem teszi elérhetővé,
 • aki utazási igazolványt jogtalanul használ,
 • kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat kell megfizetnie.

Ha az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, a járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől a járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat kell megfizetnie.

8. Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, az esetleges menetdíj-különbözet megfizetésére is köteles.

9. Az az utas, akinek menetdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni.

10.Fejezet: Kézipoggyász

1. Az utas az autóbuszba kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és terjedelme szerint a 3. pontban meghatározott módon elhelyezhető tárgyat vihet magával, feltéve, hogy terjedelme miatt az az utas kezében vagy ölében szállítva sem gátolja az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását, sem az ülő, sem az álló utasoknak kényelmetlenséget nem okoz, és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

2. A kézipoggyász összértéke a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

3. Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el.

4. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat – amennyiben az arra alkalmas – előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.

5. Kézipoggyászként nem szállítható:

 1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
 2. olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
 3. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek,
 4. töltött lőfegyver.
 5. kísérő nélküli csomag, kivétel ez alól a Szolgáltató által hivatalosan szállított gyorsáru,
 6. minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy,
 7. az Európai Unió külső határain át közlekedő járatok esetében azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelésre menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be.

6. A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

 1. az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
 2. az autóbuszt megrongálhatja vagy beszennyezheti.
 3. a felső csomagtartón nem helyezhető úgy el, hogy onnan ne lógjon túl.

7. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:

 1. Kisgyermekek szállítására alkalmas mózeskosár, kézi bébihordozó, gyermekkocsi az autóbuszban a felsoroltakon kívül egyéb módon és helyen is elhelyezhető, ha a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz. A kisgyermekek biztonságos elhelyezése ebben az esetben is az utas feladata
 2. Összecsukható rokkant kocsi az autóbuszba kézipoggyászként bevihető, ha a forgalmi viszonyok azt megengedik és a többi utasnak kényelmetlenséget nem okoz. Ellenkező esetben a poggyásztérben helyezhető el.
 3. Hangszer: Amennyiben a szabad férőhely kapacitás ezt megengedi a normál kézipoggyász mérethatáraitól eltérő vagy annál nagyobb kiterjedésű hangszer (gitár, cselló stb.) a teljes ár 50%-án szállítható az autóbusz utasterében.
 4. A hangszer csak megfelelő csomagolásban (az azt megóvó tokban) szállítható. A kézipoggyász szállítására vonatkozó szabályok a kézipoggyászként szállított hangszerre is vonatkoznak. Hangszer útipoggyászként nem szállítható.
 5. Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény, vagy azt tartalmazó csomag, illetve olyan tárgy, amely elmozdulhat, vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja.

8. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

9. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

10. Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utazás során kiderül, a kézipoggyászt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból. Az utas felelős az ezen szabály megsértéséből adódó károkért.

11. Kézipoggyászként az autóbusz utasterébe súlya vagy mérete miatt be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják.

11.Fejezet: Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Állat kizárólag külön Hirdetményben szereplő vonalakon szállítható.

2. Állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.

3. A vakvezető, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

A Szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.

4. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

5. Az autóbuszba bevitt állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a Szolgáltató az állatot a szállításból kizárhatja. A segítő kutya az utazásból csak akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Ha az utas a szállításból kizárt állattól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

6. Állat részére 50%-os, de retúr kedvezményt nem tartalmazó menetjegy vásárolható személyesen. (állat részére szóló menetjegy interneten nem vásárolható meg) Az állat szállításához szükséges okmányokról minden esetben az utasnak kell gondoskodnia.

7. Amennyiben a segítségre szoruló utas segítő kutyát visz magával, úgy segítő személy részére ingyenes utazást nem igényelhet.

8. A Szolgáltatónak jogában áll az egy járaton az utastérben fuvarozható állatok legnagyobb számát meghatározni.

12.Fejezet: Útipoggyász szállítása

1. Az autóbuszjárat utasai a magukkal vitt tárgyakat, csomagokat stb. útipoggyászként történő fuvarozásra feladhatják.

Az útipoggyászok továbbítása az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. Az autóbusz típusától, kialakításától, felszereltségétől függően az útipoggyászok továbbítására szolgáló hely ettől eltérő is lehet.

2. Egy darab útipoggyász tömege a 20 kg-ot, térfogata a 70x80x20 cm mérethatárokat nem haladhatja meg. Egy utas legfeljebb 2 db útipoggyász szállítását igényelheti díjmentesen.

3. Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük a 100 000 Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és -helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, számítógépet, életmentő gyógyszert, valamint 100.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait.

4. Nemzetközi járatokon, amennyiben a forgalmi viszonyok megengedik, és amennyiben az utas kerékpárt nem szállít, az utas további 1 db útipoggyász szállítását igényelheti külön díj megfizetése ellenében, melyet az útipoggyász átadásakor kell megfizetni a gépkocsivezetőnek.

A térítés összege a járatokon 2000 Ft/db (8 Euro), Budapest-Várna és Budapest Hamburg járatokon 7000 Ft/db (25 Euro). Térítés fizetendő a 20 kg-nál nehezebb, illetve a 70x80x20 cm mérethatárt meghaladó poggyászok esetében, melynek összege 2000 Ft (8 Euro)

5. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaikban vagy más küldeményekben kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat.

6. A Szolgáltató megtagadja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

7. A Szolgáltató alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz.

8. Amennyiben az utas útipoggyászként nem szállítható tárgyat adott fel és ez az utas során kiderül, azt a Szolgáltató kizárja a további szállításból. Ha az utas az útipoggyász szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

9. Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig utazási igazolványa érvényes. A rendeltetési állomásig érvényes utazási igazolványt feladáskor fel kell mutatni. A Szolgáltató az útipoggyászt megjelöli és az utas részére elismervényt (poggyászszelvényt) ad az átvételről.

10. Az utas köteles az útipoggyász feladását az autóbuszjárat személyzetének jelezni, poggyászszelvényt igényelni és a poggyászt elhelyezésre a személyzetnek átadni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltatót felelősség nem terheli. Útipoggyászt az autóbuszjárat személyzeténél az autóbuszjáratnak az autóbusz-állomáson vagy megállóhelyeken való tartózkodási ideje alatt kell feladni. Ha valamely autóbusz-állomáson külön poggyászfelvevő működik, a poggyászok feladása ott, a helyileg közzétett feltételek szerint történhet.

11. A menetrendben külön megjelölt megállóhelyeken a Szolgáltató poggyászkezelést (felvétel-, illetve kiszolgáltatás) nem végez.

12. A Szolgáltató az útipoggyásznak vagy csomagolásának külsőleg észrevehető sérülését vagy meg nem felelő állapotát, valamint a csomagolás hiányát a poggyászszelvényre feljegyzi. Ha az utas a poggyászszelvényt elfogadja, ezzel elismeri az útipoggyásznak, illetőleg a csomagolásnak a poggyászszelvényre feljegyzett állapotát. A le nem zárt bőröndöt a Szolgáltató hiányosan csomagolt útipoggyásznak tekinti.

13. Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe vagy az egyéb, a poggyászok továbbítására szolgáló helyére való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan a kiadását kizárólag a Szolgáltató alkalmazottja végezheti. Amennyiben az utas maga rakja be, vagy veszi ki a poggyászt (poggyászszelvény hiánya esetén ezen vélelem alapján jár el a Szolgáltató), úgy Szolgáltatót felelősség nem terheli.

14 Az utasnak az útipoggyász szállításáért a díjszabásban megállapított poggyász-viteldíjat a feladáskor kell megfizetnie. A feladás után felmerülő költségek (pl. a rendeltetési helyen át nem vett útipoggyász őrzési díja, értékesítéssel összefüggő költsége, stb.) az útipoggyász átvevőjét, illetve tulajdonosát terhelik.

15. A Szolgáltató az útipoggyászt annak az autóbuszjáratnak a megérkezése után, amelyikkel azt szállítani kellett, a poggyászszelvény visszaadása és az esetleg még ki nem egyenlített költségek megfizetése ellenében kiszolgáltatja. A Szolgáltató a poggyászszelvény felmutatójának átvételi jogosultságát nem vizsgálja.

A Szolgáltató a poggyászszelvény visszaadása nélkül az útipoggyászt csak abban az esetben szolgáltatja ki, ha a kiszolgáltatást követelő személy személyazonosságát igazolja és átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvevő nevét, pontos lakcímét, személyazonosításra alkalmas okmányának számát, az elveszett poggyászszelvény számát, az útipoggyász tartalmának részletes felsorolását és az átvevő aláírását.

Útipoggyász kiszolgáltatása poggyászszelvény helyett átvételi elismervény ellenében csak végállomáson vagy a Szolgáltató szolgálati helyén történhet.

16. A célállomáson az autóbusz megérkezésekor át nem vett (autóbuszon maradt) útipoggyászt a Szolgáltató a kijelölt szolgálati helyére szállítja, ahol azt egy évig, a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szerint megőrzi. Partner által végzett nemzetközi járatoknál a partner az útipoggyászt saját telephelyére szállítja.

Kiszolgáltatáskor az útipoggyász őrzésért a poggyászmegőrzés díját, a ki nem szolgáltatható darabok értékesítéséért pedig annak költségét a Szolgáltató felszámítja.

17. Ha a Szolgáltató az útipoggyász sérülését vagy hiányát észleli vagy gyanítja, illetőleg ha az utas az útipoggyász kiszolgáltatásakor kármegállapítást kér, a Szolgáltató az útipoggyászt megvizsgálja és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolatát az utas kapja meg.

A jogosult az útipoggyász átvételét megtagadhatja, ha a Szolgáltató a sérülést vagy hiányt nem igazolja, illetőleg kívánsága ellenére jegyzőkönyvet nem vesz fel.

18. Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a Szolgáltató) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére a közúti árutovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Partner által üzemeltetett nemzetközi járatokon a fentiektől eltérő feltételek is érvényben lehetnek.

19. A nemzetközi járatok esetén feltételes poggyászok csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával fuvarozhatók. A feltételes poggyász szállításáért a Szolgáltató díjat számol fel. A Szolgáltatónak joga van megtagadni ezen poggyászok elszállítását. Amennyiben az utas ezen poggyászokat előzetes bejelentés és a Szolgáltató hozzájárulása nélkül kísérli meg elszállíttatni, annak szállítását a Szolgáltató megtagadhatja, valamint az ebből adódó kárért, késedelemért nem vállal felelősséget.

13.Fejezet: Kerékpár szállítása

1. Kerékpár szállítása külön Hirdetményben közzétett vonalakon és megállóhelyeken, a szolgáltató honlapján közzétett díj megfizetése esetén, a rendelkezésre álló általában 3 darabos kapacitás erejéig, és csak előzetes bejelentés, vagy ahol a rendszer lehetővé teszi, elővételi jegyvásárlás esetén lehetséges.

1 utas csak 1 db kerékpárt vihet magával.

A kerékpár csak normál méretű lehet, és súlya a 20 kilogrammot nem haladhatja meg. Tandem, elektromos és 3 kerekű kerékpárok szállítása nem lehetséges. Amennyiben az utas kerékpár szállítását igényli, úgy a normál mennyiségű (1 kézi és 2 db úti) poggyászon felül nem szállíthat további poggyászt.

2. Az utas kerékpárt csak azzal az autóbuszjárattal szállíttathat, amellyel utazik, és legfeljebb addig a megállóhelyi, ameddig utazási igazolványa érvényes. Az utasnak minimum 30 perccel a járat indulása előtt kötelező kerékpárjával együtt megjelennie az autóbusznál. Amennyiben ezt a feltételt nem teljesíti, a Szolgáltató kerékpárja elszállítását megtagadhatja, abban az esetben is, ha visszaigazolással, vagy elővételben megvásárolt kerékpárjeggyel rendelkezik.

3. A szállítani kívánt kerékpárokat csak a gépkocsivezető helyezheti el a kerékpárszállító berendezésen, és csak a gépkocsivezető veheti le onnan őket. A kerékpárokon csomag, kerékpártáska, kerékpárdoboz nem lehet. A rendeltetési állomásig érvényes utazási igazolványt feladáskor fel kell mutatni.

4. A Szolgáltató a gépkocsivezető által átvett kerékpárokért, illetve azok szennyeződéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja a jogot az itt felsorolt feltételek módosítására, új feltételek életbe léptetésére, melyről külön Hirdetményben ad tájékoztatást. A Szolgáltató felé szállítási kötelezettség a kerékpárokra nem áll fenn.

5. Az elővételben megvásárolt kerékpárjegyekre módosítás/visszatérítés nem lehetséges, az utas menetjegyének módosítása/visszaváltása esetén sem.

14.Fejezet: Forgalmi zavar

1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, jelentős késését vagy kimaradását eredményezi, – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve – a Szolgáltató a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodik.

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Szolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon – az utasokat tájékoztatja.

3. A közlekedésért felelős miniszter a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetési és a Szolgáltató szerződéskötési kötelezettségét közérdekből, továbbá kényszerítő üzemi okból, alapos indokkal, részben vagy egészben korlátozhatja vagy felfüggesztheti. Ennek megtörténtéről a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást.

15.Fejezet: Tájékoztatás az utazás során

1. A Szolgáltató utas-tájékoztató berendezések, tájékoztató eszközök alkalmazásával és/vagy a járati személyzet útján folyamatosan tájékoztatja az utasokat a járat célállomásáról, útvonaláról, érkezési és indulási, valamint állomási tartózkodási idejéről, esetleges közlekedési korlátozásáról vagy akadályáról, illetve késéséről.

2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg szünetel, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. A járatok közlekedtetésének tartós elmaradásáról vagy útvonaluk hosszabb ideig tartó módosításáról a Szolgáltató a honlapján is tájékoztatást ad.

3. Elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén (8. fejezet 12. pont) a Szolgáltató – a vakok és gyengén látók számára is érzékelhető módon – tájékoztatást ad az autóbuszon folytatott megfigyelésről.

16. Fejezet: Menetjegy adatainak módosítása, menetdíj visszatérítése

1. A Szolgáltató a menetjegyen az érvényesség időtartamát az utas kérésére módosítja (III. fejezet 6. pont), amennyiben az igénybe vett kedvezmény erre lehetőséget ad.

2. A Szolgáltató az utas kérésére kezelési költség levonásával visszatéríti az elővételben váltott nemzetközi menetjegy árát a vásárlás helyén, legkésőbb a járatindulást megelőző 2 óráig, amennyiben az igénybe vett kedvezmény feltételei ezt nem zárják ki. Fentiek alkalmazásának további korlátot szab a jegyárusító helyek nyitva tartása.

A Szolgáltató weboldalán online vásárolt nemzetközi menetjegyekre a visszaváltás Budapesten, a Népliget autóbusz-állomás nemzetközi pénztárában kérhető személyesen.

Online vásárolt menetjegy esetében a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével a jegy vásárlója átutalással kapja vissza a menetjegy kezelési költséggel csökkentett összegét arra a bankszámlaszámra, ahonnan az összeg a vásárláskor érkezett. A pénz visszautalása a banki ügyintézéstől függően akár 30 napon túl is elhúzódhat.

3. Az 1. pontban foglalt módosításért vagy a 2. pont szerinti visszatérítésért a Szolgáltató kezelési költséget számít fel

4. Megkezdett utazás megszakítása és a továbbutazásról való lemondás miatt a megfizetett menetdíjat és a poggyászviteldíjat a Szolgáltató részben sem téríti vissza.

5. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított), vagy az autóbuszról saját döntése alapján leszállt utas részére a Szolgáltató sem a menetdíjat, sem a helybiztosítás díját (helyjegy árát), sem a poggyászviteldíjat, sem e díjak egy részét nem téríti vissza. Ugyancsak nem téríti vissza még részben sem a Szolgáltató a szállításból kizárt útipoggyász, csomag vagy állat viteldíját, továbbá az utas által megfizetett menetdíjat, kiegészítő jegy árát, helybiztosítási díjat (helyjegy árát), ha az utas a továbbutazásáról azért mond le, mert útipoggyászát, csomagját, kézipoggyászát vagy állatát kizárták az utazásból.

6. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít. Részben leutazott nemzetközi részvételi jegy nem váltható vissza. Lejárt nemzetközi menetjegy és részvételi jegy nem váltható vissza.

7. Elveszett menetjegyért, bérletjegyért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár. és azok nem pótolhatók.

8. A módosításért, valamint a visszatérítésért felszámításra kerülő kezelési díj összegét, illetve mértékét az az Üzletszabályzat A rész IV/16. Fejezete, továbbá II. számú Függeléke alatt tartalmazza.

9. A visszatérítés további általános szabályait az Üzletszabályzat. külön Cím alatt tartalmazza.

17. Fejezet: Felelősség

A) Alvállalkozóért és megbízottért való felelősség

1. A Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna.

2. Ha a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésével más Szolgáltatót vagy személyt bízott meg (4/6. pont), a Szolgáltató felelős a kötelezettséget ténylegesen teljesítő tevékenységéért.

B) Balesetből eredő felelősség

1. A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.

2. Ha az utas a 5. fejezet 2.-7. pontokban meghatározott okok valamelyikének fennállása (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtéveszt) vagy a feltétel hiánya (pl. kísérő hiánya) esetén vagy alkalmatlan kísérővel az autóbuszra mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

3. Átszállással történő utazásra létrejött személyszállítási szerződés alapján a Szolgáltató felelőssége – a be- és kiszállás esetét kivéve – csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredő károsodására, amennyiben az a Szolgáltató felróható magatartásának következménye.

4. A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen – a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye.

5. Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is – a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.

6. A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

C) Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy állatokért való felelősség

1. A Szolgáltató az e Fejezethez tartozó B./5. pontban foglaltakon kívül csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak, kerekesszéknek vagy állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta.

Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költség. Szükség esetén a Szolgáltató mindent megtesz ideiglenes csereeszköz vagy csereberendezés gyors biztosítása érdekében.

2. Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy állatért.

Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, – függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

D) Útipoggyász fuvarozásért való felelősség

1. Az útipoggyász fuvarozásra az árutovábbítási felelősség szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően a Szolgáltató felelős azért a kárért, amely az útipoggyász átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt az útipoggyász teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár

 1. a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
 2. az útipoggyász belső tulajdonsága,
 3. a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága

következtében keletkezett.

2. Ha a kárt a Szolgáltató szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.

3. Ha az átvételkor felismerhető, hogy az útipoggyász hiányos vagy sérült, a Szolgáltatóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.

4. Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor lehet a Szolgáltatóval szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni.

5. A Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg az utast terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az útipoggyász belső tulajdonságára vezethető vissza.

A csomagolás hiányosságát a Szolgáltató, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, az utas köteles bizonyítani.

6. Az útipoggyász elveszettnek tekinthető, ha a Szolgáltató azt a útipoggyász szállítási határidő (az autóbuszjáratnak a megállóhelyre érkezése, ennek elmaradása esetén a menetrend szerinti érkezési idő) lejártától számított 8 napon belül nem szolgáltatja ki.

A Szolgáltató haladéktalanul értesíti az utast, ha az elveszettnek tekintett útipoggyász a fuvarozási (útipoggyász szállítási) határidő lejártától számított egy éven belül megkerül. Az utas a megkerült útipoggyásszal az értesítés feladásától számított 30 napon belül rendelkezhet.

Az útipoggyász teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a Szolgáltató fuvardíjra (útipoggyász viteldíj), illetőleg a fuvardíj (útipoggyász viteldíj) arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá megtéríteni az elveszett dolog értékét.

7. Kártérítésként a Szolgáltató – a 12. fejezet 2. pontban meghatározott értékhatáron belül – a számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg. Kártérítésre az az utas jogosult, aki a feladott útipoggyász szállítására vonatkozó poggyászszelvényt bemutatja.

8. Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor lehet a Szolgáltatóval szemben igényt támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni.

9. Az útipoggyász megrongálódása esetében a Szolgáltató választása szerint vagy az értékcsökkenést téríti meg, vagy pedig a rongálódást küszöböli ki. Kártérítésként a Szolgáltató a számlával igazolt összeget, ennek hiányában a feladás helyén és idejében érvényes forgalmi értéket téríti meg.

10. Ha az utas a Szolgáltatót megtévesztve olyan tárgyat ad fel útipoggyászként, amely jogszabály vagy jelen Utazási feltételek szerint útipoggyászként nem fuvarozható vagy az feltételekhez kötött, de a feltételeket hiányoznak, az útipoggyász fuvarozásából eredő minden kár és költség az utast terheli.

11. Az itt nem szabályozott kérdésekben a kártérítésre és az igényérvényesítésre a közúti árufuvarozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

E) Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

1. A Szolgáltató megtéríti

 • járat kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította,
 • járat 120 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és utazási igazolvánnyal rendelkezett,

kivéve, ha

 • a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás, rendőrségi ellenőrzés stb.) idézte elő,
 • úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.

Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 180 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett.

Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas

 • járat kimaradása esetén a 180 percet
 • járat késése esetén 120 percet

meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 180 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.

2. A kártérítés alapja a számlával bizonyított kár. A kártérítés felső határa az utas által a kifogásolt utazásra kifizetett menetdíj összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik.

F) Autóbuszjárat törléséért való felelősség

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az utas fuvarozásához más társaságot vegyen igénybe, vagy a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt üzemeltessen.

Ha a menetrendben közzétett járat törlésre kerül, a Szolgáltató az utasokat erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja – kivéve, ha azonos időpontban induló egyéb, akár átszállásos járattal az utas utaztatását meg tudja oldani. A tájékoztatás az utas által megadott telefonszámon, valamint a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra. Amennyiben az utas a telefonszáma megadását megtagadja, vagy megadott telefonszámon nem érhető el, és így az értesítés meghiúsul, az autóbuszjárat törléséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az autóbuszjárat törlése esetén – amennyiben nem áll rendelkezésre azonos időpontban induló (akár átszállásos járat) az utas az alábbi lehetőségek egyikét választhatja:

 1. a Szolgáltató az utast azonos viszonylatba eljutást biztosító menetrend szerinti járatán szállítja el, amelyen van szabad hely, ezzel egyidejűleg az utas menetjegyén a törölt utazásra vonatkozó részt kezelési költség nélkül megfelelően módosítja;
 2. amennyiben az utas a fenti lehetőséggel nem kíván élni, a Szolgáltató a menetdíjnak a törölt utazásra vonatkozó részét, vagy igény esetén a le nem utazott szakasz díját teljes összegben visszafizeti.

G) Átfoglalás az utas érdekkörén kívül felmerült okból:

A Szolgáltató az utast azonos viszonylatba más, olyan járattal szállítja el, amelyen van szabad hely.

Amennyiben az utas a fenti lehetőséggel nem kíván élni, a Szolgáltató a menetdíjnak a meghiúsult utazásra vonatkozó részét, vagy igény esetén a le nem utazott szakasz díját teljes összegben visszafizeti.

H) Az utas felelőssége

1. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a Szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a Szolgáltatót ért kárért is.

2. Ha az autóbuszjárat indulási idejére, vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a Szolgáltató nem felelős.

3. Az utasnak/vásárlónak a nemzetközi jegy átvételekor meg kell győződnie arról, hogy a menetjegyet az általa megadottak szerint állították ki, illetve, hogy jegyét a Szolgáltató weboldalán az általa kívántak szerint vásárolta meg.

Személyes vásárlásnál történő hiba esetén azt az utas/vásárló azonnal jelezni köteles a jegyértékesítő személyzet felé.

Az azonnal jelzést követően a helyszínen a hibás menetjegy kezelési költség felszámítása nélkül, a hibás menetjegy bevonása mellett kerül módosításra.

Későbbi észrevétel esetén csak az Utazási feltételekben foglaltak szerint lehet a menetjegyet módosítani, ill. visszaváltani (amennyiben az igénybe vett kedvezmény a módosításra, ill. visszaváltásra lehetőséget ad).

4. Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni.

Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Kizárólag az utas köteles gondoskodni az úti okmány érvényességéről, és meglétéről, valamint sérülésmentes állapotáról, ezekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, azonban a jegykiadás előtt, és a járatra való felszállás előtt ellenőrizheti azokat. Nem tanácsolt az utazás az úti okmány elhasználtsága, sérülése, vagy az adatok olvashatatlansága esetén.

Amennyiben az utas fenti követelményeknek nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Szolgáltatónak bármilyen fizetési kötelezettsége (pénzbírság, büntetés, stb.) keletkezik, a Szolgáltató jogosult az utasra továbbhárítani ezeket a költségeket.

5. Az utas köteles érvényes menetjeggyel rendelkezni, az utazás kizárólag az érvényes menetjegy birtokában kezdhető meg.

Utazásra csak a menetjegy adott viszonylatra érvényes „utazási szelvényei” jogosítanak, melyeket a beszállás során az autóbusz személyzete bevon. (kivéve a külön Hirdetményben megadott vonal(ak)on)

Menetjegy hiányában az utas utazásra akkor sem jogosult, ha neve szerepel az utaslistán.

Ezen körülmény fennállása esetén a Szolgáltató az autóbuszra történő felszállást megtagadhatja, illetve az utast az autóbuszról leszállíthatja. Utazási jogosultság csak újbóli menetjegyvásárlással (a gépkocsivezetőnél, a nemzetközi pénztárban, vagy partnerirodában) nyerhető.

6. Az utas köteles alávetni magát az utazás során érintett országok hatóságai által végzett ellenőrzéseknek.

Ha az érintett államok jogszabályai megkövetelik, az utas köteles jelen lenni poggyászának átvizsgálásánál, amelyet vámhatósági, vagy más hivatalos személyek végeznek.

Ha az utas okmány- vagy vámvizsgálata a szokásosnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, úgy az autóbusz többi utasának érdekében (csatlakozás, szállásfoglalás, stb.) az üzemeltető kénytelen az utast a határállomáson, vagy ellenőrző ponton hagyni, s az autóbuszt továbbindítani. Ebben az esetben az utasnak kell - saját költségére - a továbbutazásról gondoskodnia, s a menetjegy ára sem téríthető vissza. Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast visszaszállítatják, ennek költségeit a Szolgáltató az utasra háríthatja és az utas menetjegyének árát a Szolgáltató nem téríti vissza.

A Szolgáltató a vizsgálatokból, illetve azok megtagadásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7. Az utas köteles Open menetjegyét helybiztosítással érvényesíttetni.

Ezt javasolt elvégezni – viszonylattól függően – minimum 4-10, de legkésőbb 1 nappal a tervezett indulás előtt. Ha az utas az érvényesítést elmulasztja, akkor az autóbuszjáratot csak szabad férőhely esetén, az ülő-, illetve férőhely biztosítással rendelkező utasok felszállása után veheti igénybe.

8. Az utas köteles a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt, budapesti check-in eljárás esetén legkésőbb 15, egyéb esetben legkésőbb 5 perccel megjelenni a megállóhelyen.

Fenti feltételt nem teljesítő utas menetjegyét a Szolgáltató (illetve külföldi partnere) érvénytelenné nyilváníthatja, a helyet felszabadíthatja és értékesítheti. Az így érvénytelenné vált menetjegyre módosítás, vagy visszatérítés nem kérhető.

9. Az utas köteles az utazás során az előre meghirdetett megálló, valamint pihenés céljából történő megállás esetén az autóbusz személyzete által meghatározott időpontban az autóbuszhoz visszatérni.

Ha ezt az utas elmulasztja, az autóbusz a többi utas érdekeinek figyelembe vétele okán továbbindulhat.

10. Az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles a biztonsági övet becsatolni.