Navigáció átugrása

Tájékoztató a jegy- és bérletellenőrzéssel kapcsolatosan

A VOLÁNBUSZ Zrt. megbízásából 2013. január 1-jétől a jegy- és bérletellenőrzést, pótdíjak kezelését és a jegy- és bérletellenőrzési ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálat üzemeltetését a VB Kontroll Konzorcium végzi.

A VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend szerinti személyszállítás Utazási Feltételei és díjszabása szerint:

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek.
A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet, vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel, rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbusz-vezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a kedvezményes utazási jogosultságot biztosító utazási igazolványt a jogosultságot igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbusz-vezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni.
A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.


Ellenőri igazolvány

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges meghatározott adatok megismerésére.
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

 1. jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév,születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
 2. az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
 3. az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.]

A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti – az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló – az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell vennie, feltéve, hogy az az utazási időt – az összes egyéb körülményre is tekintettel – számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁN bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania.

Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek és ellenőrzés során bevonásra kerülnek.

Az ellenőrzést végzők feladata az autóbuszon tartózkodók utazási okmányainak ellenőrzése. Amennyiben valamelyik utasunk nem tudja felmutatni érvényes menetjegyét vagy igazolni kedvezményre való jogosultságát az ellenőrzés során, az ellenőrök hatásköre nem terjed ki a hiányosság okának vizsgálatára.

Ellenőrzési igazolvány érvényességi ideje

A VOLÁNBUSZ Zrt. által kiadott ellenőrzési igazolvány meghosszabbított érvényességi ideje: visszavonásig.

Pótdíjak

A pótdíjfizetés esetei

A megállapított menetdíjon felül pótdíjat fizet, aki:

 1. autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre az utazási igazolványa (menetjegye, bérletjegye) érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság-különbözetre a menetjegyet megváltja,
 2. autóbuszon jegy nélkül érvénytelen utazási igazolvánnyal (menetjegy, bérletjegy) kísérli meg az utazást,
 3. érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
 4. az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 5. a menetjegyet, vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
 6. a névre szóló menetjegyet, bérletét, vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
 7. a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
 8. az utazási feltételeket a jelen pontban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élőállatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként vagy csomagként a járaton nem szállítható,
 9. a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
 10. aki a dohányzási tilalmat megszegi és járművön, állomási területen dohányzik.

Elővárosi, regionális és országos személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszjáratokon a pótdíj mértéke 8.000 Ft. Helyi szolgáltatást végző járatokon a pótdíjak mértékét az érintett Önkormányzatok rendeletben határozzák meg. Ezek jelenleg érvényes díjai az alábbi linken tekinthetők meg.

Emelt pótdíj fizetése

A megállapított menetdíjon felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki a fent felsorolt esetekben kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

Az utólagos bemutatási díj

Pótdíj helyett 1300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásra jogosító utazási igazolványát (menetjegyét, bérletjegyét) ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, de azt az ellenőrzés időpontjától számított 15 napon belül a Szolgáltató Üzletszabályzatában előírt módon bemutatja. A Szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a már megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj és az utólagos bemutatási díj különbözetét.

Pótdíj kiegyenlítésének módjai:

 • készpénzzel:
  • helyszínen,
  • az Ügyfélszolgálati Irodán.
 • készpénzátutalási megbízással (csekken),
 • banki átutalással (ebben az esetben az ellenőrzés során átadott készpénzátutalási megbízáson szereplő bankszámla számra kell az átutalást teljesíteni és közleményként fel kell tüntetni az átadott tanúsítvány sorszámát és az ellenőrzés napját.)

Menet- és bérletjegy, kedvezményre jogosító igazolás utólagos bemutatásához szükséges információk

A bemutatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok:

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. vagy alvállalkozója által üzemeltetett járaton történt pótdíjazáskor készült tanúsítvány,
 • az ellenőrzéskor érvényes menetjegy, bérlet vagy egyéb utazási igazolvány, illetve kedvezményre jogosító igazolvány, igazolás, stb.,
 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • 1300 Ft összegű bemutatási díj befizetése az Ügyfélszolgálaton készpénzzel, vagy a személyesen átadott vagy postai úton megküldött készpénzátutalási megbízással.

Az utólagos bemutatás teljesíthető:

 • személyesen a VB Kontroll Konzorcium ügyfélszolgálatán (1066 Budapest, Teréz krt. 38. II emelet, 227 ajtó.) bemutatja,
 • levélben (postai úton) a szükséges dokumentumok olvasható másolatának megküldésével, az alábbi postacímre: VB Kontroll Konzorcium Ügyfélszolgálat, 1066 Budapest, Teréz krt. 38  II. em/227.
 • elektronikus úton a szükséges dokumentumok olvasható másolatának megküldésével az ugyfelszolgalat@vb.t-online.hu címre

Utazási igazolványok, kedvezményre jogosító igazolások bevonása

Jegy- és bérletellenőrzést végző munkatársaink részére előírás, hogy a pótdíjazás során a szabálytalanságot alátámasztó menetjegyeket,bérletjegyeket illetve a sérült, megkérdőjelezhető eredetiségű, átruházott vagy átírt utazási igazolványokat és kedvezményre jogosító igazolványokat (MÁK kártya, közalkalmazotti kedvezményre jogosító igazolás, ellátottak utazási utalványa stb.) bevonják.

Tájékoztatjuk, hogy visszaélés esetén a bevont utazási igazolványt nem áll módunkban visszaadni.

Észrevételek, panaszok

A jegy-és bérletellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos észrevételét, bejelentését a VB Kontroll ügyfélszolgálatánál teheti meg.

A VB Kontroll ügyfélszolgálati iroda elérhetősége:

 • Címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. II emelet, 227 ajtó
 • telefon/fax: 06-1-269-0086 (telefon csak nyitvatartási időben)
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@vb.t-online.hu
 • Nyitvatartási idő:
  • hétfő,szerda 12:00-18:00
  • kedd,csütörtök 8:00-14:00
  • péntek 10:00-16:00

Egyéb az utazással kapcsolatos észrevételeit elektronikusan az info@volanbusz.hu címre küldje.