Navigáció átugrása

A VOLÁNBUSZ Zrt. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

Adatvédelmi tájékoztató a volanbusz.hu honlap használata során, valamint az utasokat érintő, a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásainak igénybe vételével összefüggésben és az utasokra vonatkozóan megvalósuló adatkezelésekről

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a volanbusz.hu honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

1. Adatkezelő megnevezése

VOLÁNBUSZ Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 131., www.volanbusz.hu, info@volanbusz.hu, +36 219-8000, képviseli a vezérigazgató

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Vajda Krisztina Adél, adatvedelem@volanbusz.hu

3.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.volanbusz.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a VOLÁNBUSZ által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A VOLÁNBUSZ kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A VOLÁNBUSZ akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A VOLÁNBUSZ jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a VOLÁNBUSZ munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

A VOLÁNBUSZ tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a VOLÁNBUSZ-nak már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A VOLÁNBUSZ minden esetben törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a VOLÁNBUSZ-nak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a VOLÁNBUSZ erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a VOLÁNBUSZ ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a VOLÁNBUSZ-hoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Szabályzat 8. fejezetében olvashatja, amely Vezérigazgatói Szabályzata elérhető a VOLÁNBUSZ honlapján a közérdekű adatok 2.I.1. pontjában [http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozerdeku-adatok] és a VOLÁNBUSZ Ügyfélszolgálatán is.

5. A Társaság tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A VOLÁNBUSZ az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a VOLÁNBUSZ harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmaz a VOLÁNBUSZ Zrt., úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

A VOLÁNBUSZ Zrt. azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap tárhelyszolgáltatója a Wildom Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59., titkarsag@wildom.com).

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A VOLÁNBUSZ honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:

http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem/cookie

5.2. Kapcsolatfelvétel a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

A VOLÁNBUSZ-szal személyesen, telefonon, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a VOLÁNBUSZ-szal szóban (személyesen, telefonon) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a VOLÁNBUSZ-t, azonnal nem oldható meg, úgy a VOLÁNBUSZ munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, amelyet továbbít az ügy elintézése céljából az illetékes szervezeti egységnek.

Amennyiben az érintett írásban veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ-szal, az írásban (postai úton vagy az érintett személyes átadása esetén papíralapon) érkezett megkereséseket az ezért felelős munkavállaló iktatja és az ügyben a VOLÁNBUSZ szervezetrendszerén belül illetékes szervezeti egységnek továbbítja, amely egységnél megkezdődik az ügy érdemi intézése.

Amennyiben az érintett e-mailben veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ-szal, a konkrét e-mailt címet kezelő munkavállaló, ha az ügy az érdemi intézése az ő szervezeti egységénél megvalósítható, az ügy érdemi intézését megkezdi, ha pedig az ügyben más szervezeti egység illetékes, úgy a szervezeti egységnek továbbítja a megkeresést, hogy az egységnél megkezdődhessen az ügy érdemi intézése.

Javasoljuk ezért, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az az alábbi e-mail címeket használja:

központi e-mail cím (amennyiben megkeresése kapcsán nem tudja eldönteni, vajon melyik szervezeti egység lehet illetékes)

info@volanbusz.hu

ügyfélszolgálati ügyek

info@volanbusz.hu

álláspályázatokkal kapcsolatos ügyek

allas@volanbusz.hu

kommunikációs és marketing ügyek, médiaügyek és partneri megkeresések intézése, fotózási és forgatási engedélyek kiadása

kommunikacio@volanbusz.hu

menetrend szerinti járatait, illetve utasforgalmát érintő forgalomtechnikai ügyek

forgalomtechnika@volanbusz.hu

buszbérlés, különjárati ügyintézés

buszberles@volanbusz.hu

 

 

Amennyiben ezen utakon veszi fel az érintett a VOLÁNBUSZ-szal a kapcsolatot, úgy az adatkezeléshez azzal járul hozzá, hogy a kapcsolatot önkéntesen veszi fel a VOLÁNBUSZ-szal – miközben ezt a nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában vehette fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ-szal.

A VOLÁNBUSZ azonban honlaplátogatói számára biztosítja annak lehetőségét is, hogy csak a honlap használatával megküldhessék kérdéseiket, észrevételeiket a VOLÁNBUSZ részére.

http://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/levelezes

A kapcsolatfelvétel során az érintett megadja nevét, e-mail címét és az üzenetét. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a VOLÁNBUSZ adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ-szal való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

5.3. Különjárati ajánlatkérés

A VOLÁNBUSZ csoportos utazásokra, osztálykirándulásokra, belföldi és külföldi utazásokra, kiemelt igényű üzleti és magánutakra vagy egyedi elképzelések szerinti utakra bérelhető autóbuszokat biztosít.

Mivel a VOLÁNBUSZ minden megkeresést egyedileg kezel és az útvonal, a résztvevők száma, az igényelt autóbusz, valamint az egyedi kéréseket is figyelembe veszi, ezért mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad. Éppen ezért azért, hogy Ön a VOLÁNBUSZ különjárati szolgáltatását igénybe vehesse, először árajánlatot kell kérnie.

Árajánlat kérhető a buszberles@volanbusz.hu e-mail cím és a honlap erre a célra létrehozott felületén is (http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/szolgaltatasok/kulonjarat/ajanlat-keres). Hogy a VOLÁNBUSZ személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van:

 • az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartásti adatai (név, e-mail cím, telefonszám)
 • az utazással kapcsolatos adatok (viszonylat, utasok száma).

Ön emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A VOLÁNBUSZ az ajánlatkérés alapján elkészíti az Ön számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül Ön az ajánlatot nem fogadja el, a VOLÁNBUSZ törli adatait, mert a szerződés ezalapján nem jöhet létre. Amennyiben Ön az ajánlatot elfogadja, úgy a VOLÁNBUSZ szerződést készít a bérlésre, amelyhez szükség lesz az Ön személyes adataira – erről bővebb tájékoztatást a szerződés megkötésekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása különjárati buszbérlésre az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

5.4. A VOLÁNBUSZ különjárati szolgáltatásának adatkezelése

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A VOLÁNBUSZ Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, így az általa nyújtott különjárati személyszállítási szolgáltatásra ez a jogszabályi előírás irányadó.

A szolgáltatás igénybe vételét megelőzheti ajánlatkérés, ennek az adatkezelését az 5.3. pont részletezi.

adatkezelés célja: a különjárati szolgáltatás nyújtása és az azzal kapcsolatos dokumentáció elkészítése

adatkezelés jogalapja: bár a szolgáltatást az érintett igénye alapján nyújtja a VOLÁNBUSZ, az adatkezelés során jogi kötelezettségét kell teljesítenie a VOLÁNBUSZ-nak, a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (8) bekezdése szerint

adattárolás határideje: 8 év - a Kormányrendelet 22. § (4) szerint a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány, míg a 22. § (8) szerinti utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) szerint 8 évig kell olvasható formában megőrizni

5.5. Online jegy- és bérletvásárlás

A VOLÁNBUSZ biztosítja annak lehetőségét, hogy az utasai menetjegyüket interneten vásárolhassák meg a társaság valamennyi közvetlen országos járatára, valamint azon közlekedési központok (KK-k) egyes közvetlen országos járataira, melyek csatlakoztak a VOLÁNBUSZ online menetjegy vásárlási rendszeréhez.

Az internetes jegyvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

https://webelin.volanbusz.hu/belfold/elovetel/xelinmain

Az internetes bérletvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

https://webelin.volanbusz.hu/berlet/elovetel/xberletmain

Adatkezelésileg a jegy- és bérletvásárlásra is ugyanazok a szabályok érvényesek. Az online jegy- és bérletvásárlásról lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/online-jegyvasarlas/tudnivalok-a-belfoldi-internetes-jegyvasarlasrol

Az internetes értékesítési felület személyes adatokat csak az esetleges vásárlás megtörténtéig kezel, a vásárlásból fakadó jogviszonyban azonban a pénzügyi teljesítés miatt adatkezelési műveletek történnek.

Amennyiben nem kér elektronikus számlát a vásárlásról, megadott e-mail címre kizárólag a vásárlás visszaigazolása és annak mellékletében szereplő pdf menetjegy(ek) kerülnek megküldésre.

Ha elektronikus számlát kér, úgy a VOLÁNBUSZ a megadott számlázási adatokra elkészíti az elektronikus számlát és megküldi a megadott e-mail címre. Mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni), ezért a vevő részére kiállított számla adatait 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ a bankkártya adatokat nem kezeli, a befizetés zárt csatornán történik, amelyre a VOLÁNBUSZ-nak nincs rálátása. A fizetéssel kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ a szolgáltató CIB Bank Zrt.-től ugyanis a csak a fizetés sikerességére vagy sikertelenségére vonatkozó adatot kapja meg.

A vásárlással kapcsolatos további adatot a VOLÁNBUSZ a jegy vagy bérlet előállítását követően csak az ezen jogviszonyból fakadó polgári jogi igények elévüléséig kezel.

Az utazási feltételekről lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/uzletszabalyzat/04a

adatkezelés célja: online jegy- és bérletvásárlási lehetőség biztosítása

adatkezelés jogalapja: az online jegy- és bérletértékesítő felület használatával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • a jegy vagy bérlet kiállításától számított polgári jogi igények elévüléséig
 • a számla adatait a VOLÁNBUSZ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a a jegyről vagy bérletről szóló számla kiállításától számított nyolcadik év végéig

5.6. Törzsutas adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ autóbuszain rendszeresen utazók részére egész évben elérhető TÖRZSUTAS kedvezményt hirdet meg. A kedvezmény igénybe vételéhez az utasnak rendelkeznie kell a VOLÁNBUSZ által kiállított Törzsutas Igazolvánnyal és Törzsutas Kártyával.

A Törzsutas Igazolvány kiállításához szükséges az utas által kitöltött igénylőlap és 1 db, 3,5x4,5 cm-es igazolványkép. A kitöltött igénylőlapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a VOLÁNBUSZ Utazási Centrumhoz. Cím: 1091 Budapest, Üllői út 131.

A VOLÁNBUSZ az igénylőlap alapján elkészíti a sorszámozott Törzsutas Igazolványt, valamint egy Törzsutas Kártyát. Ezeket postai úton az utasnak megküldi, ill. személyes átvétel megjelölése esetén az utasnak a helyszínen átadja.

Az ötödik, egy útra szóló vagy menettérti menetjegyet díjtalanul adja ki a VOLÁNBUSZ Nemzetközi Pénztár, ám az 5. utazásra szóló rovat kitöltésekor a betelt Törzsutas Kártyát a pénztár bevonja.

A TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vétele során így az utas adatait elsődlegesen az igényléskor kezeli a VOLÁNBUSZ, hogy kiállítása a törzsutas részére az Törzsutas Igazolványt és átadja számára a Törzsutas Kártyát. A VOLÁNBUSZ törzsutasairól nyilvántartást vezet, e nyilvántartásnak az igénylőszelvényen megadott adatok és a rendszerben generált Törzsutas szám (Travel ID) képezik részét.

A bevont Törzsutas Kártyán szereplő Törzsutas szám alapján ezért a VOLÁNBUSZ képes arra, hogy a bevont Törzsutas Kártyát egy konkrét törzsutasával kapcsolatba hozza, ezért ekkor is adatkezelést végez. Mivel a bevont Törzsutas Kártya a díjtalan utazást alátámasztó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) szerinti könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat, ezért azt a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A törzsutasokra vonatkozó nyilvántartásból a törzsutas bármikor kérheti törlését, ebben az esetben megszűnik a jogosultsága a TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vételére, de adatait így a továbbiakban nem kezeli e célból a VOLÁNBUSZ. (Ha a törzsutas a rendszerből törlésre kerül, ám a törlést megelőzően legalább egy Törzsutas Kártyával igénybe vett díjmentes utazást, ezt követően a bevont Törzsutas Kártya sem alkalmas a személyazonosításra, ugyanis az adatok törlését követően a Törzsutas szám alapján nem lesz képes a VOLÁNBUSZ a személyes adatok hiányában az érintett azonosítására.)

A TÖRZSUTAS kedvezményről lásd bővebben:

http://nemzetkozi.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/dijszabasi-informaciok/torzsutas-program

adatkezelés célja: TÖRZSUTAS program működtetése és díjmentes utazás biztosítása a meghatározott feltételeket megvalósító törzsutasoknak

adatkezelés jogalapja: a TÖRZSUTAS programba való jelentkezéssel a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • az érintett törlési kérelméig, azaz a TÖRZSUTAS programból való kilépésig
 • a díjmentes utazásra felhasznált Törzsutas Kártyát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a díjmentes utazástól számított nyolcadik év végéig

5.7. Fotózási és forgatási engedélyek

A VOLÁNBUSZ létesítményeinek területén, valamint gépjárművein fotózni, forgatni függetlenül annak felhasználási céljától kizárólag az előzetesen a Társaság Kommunikációs és Marketing Irodájához kommunikacio@volanbusz.hu címre elküldött kérelemre érkezett és jóváhagyott eseti „forgatási engedély” birtokában megengedett.

Az engedélykérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait (név, lakcím), elérhetőségét,
 • a forgatás/fotózás körülményeit, időpontját, célját, valamint,
 • reklám- és játékfilmek esetében a forgatandó film forgatókönyvének rövid ismertetését.

A felvételkészítés engedélyezéséről a VOLÁNBUSZ illetékes szervezeti egysége dönt. Amennyiben az engedélyt megadja a VOLÁNBUSZ, úgy esetileg ezt térítési díj megfizetéséhez kötheti. Ebben az esetben az engedélykérő a térítési díj megfizetését követően válik jogosulttá a forgatásra – a térítési díj befizetésével kapcsolatos adatait pedig a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben az alábbiak szerint kezeli a VOLÁNBUSZ. Ha a térítési díjat az engedélykérő nem fizeti be megjelölt fizetési határidőben, az a forgatási engedély automatikus elutasítását eredményezi.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít az érintett általi térítési díj megfizetése is.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen tartalmi kellékei vannak, amelyeket a VOLÁNBUSZ köteles a befizetési bizonylatra rögzíteni. Ezek nélkül a befizetés nem tud jogszerűen megtörténni, így adatait a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ felhívja azonban az engedéllyel rendelkező figyelmét, hogy az engedély birtokában is kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályokat, azaz az engedély birtokában sem sérthetik meg felvétellel más személyek személyiségi jogait.

A forgatási engedélyek kiadásáról lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/elerhetosegek/sajtoszoba/fotozas

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ területén történő forgatások engedélyezése

adatkezelés jogalapja: a forgatási engedélykérés megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • elutasított engedélykérés esetén: az elutasításig tart az adatkezelés
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ nem kötelezi térítési díj fizetésére az engedélykérőt: az elkészített felvételből fakadó jogok és kötelezettségek elévülési idejéig
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezte az engedélykérőt és az engedélykérő nem fizette meg a térítési díjat: a fizetési határidő lejártát követő munkanap
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezte az engedélykérőt és az engedélykérő megfizette a térítési díjat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a befizetéstől számított nyolcadik év végéig

5.8. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok pontban hozza nyilvánosságra, hogy milyen pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön megküldi a VOLÁNBUSZ részére önéletrajzát, úgy az önéletrajz megküldésével hozzájárul, hogy a munkára jelentkezéssel kapcsolatosan megadott személyes adatait a VOLÁNBUSZ kezelje.

A VOLÁNBUSZ minden álláspályázatot azonos előírások szerint kezel: mindegy, hogy Ön a pályázatát e-mailben, postai úton küldi meg vagy személyes adja le valamelyik ügyfélszolgálatunkon vagy pályaudvarunkon. Abban az esetben, ha az allas@volanbusz.hu e-mail címre érkezik a levele, úgy arról automatikusan tájékoztatjuk, hogy levelét megkaptuk. Kérjük, hogy ezt az e-mail címet csak álláspályázással kapcsolatos ügyintézésre használják!

Minden beérkező önéletrajzot (és esetlegesen motivációs levelet, amelyekre azonban az önéletrajzra vonatkozó szabályok érvényesek) iktat a VOLÁNBUSZ. A jelentkezők adatait a szervezetrendszeren belül az a munkáltatói jogkör gyakorlója ismerheti meg, aki a kiírt vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adataik alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt. Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésére kezeli a VOLÁNBUSZ, erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválaszt követően kap a jelölt.

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció, abban az esetben a VOLÁNBUSZ az önéletrajzot a beérkezéstől számított maximum a tárgyévet követő egy évig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a VOLÁNBUSZ megkeresse a jelöltet.

A VOLÁNBUSZ Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a beérkezés évét követő év utolsó munkanapja.

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, a VOLÁNBUSZ-szal már munkaviszonyban lévő személyen keresztül kívánja önéletrajzát eljuttatni a VOLÁNBUSZ-hoz, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte. Ez azért szükséges, mert a VOLÁNBUSZ személyes adatot elsősorban akkor kezel, ha az közvetlenül annak „gazdájától” (jogilag: az érintettől) származik. Mivel, ha a VOLÁNBUSZ munkavállalója ajánl a VOLÁNBUSZ számára valakit, csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván a VOLÁNBUSZ-hoz, ha ennek írásos nyoma van. Ezért kérjük, ebben az esetben Ön és az Önt ajánló személy legyenek kedvesek kitölteni a jelen tájékoztató és folyamatleírás utolsó oldalán található, de a volanbusz.hu oldalról önállóan is letölthető nyomtatványt. Nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a VOLÁNBUSZ nem fogad el.

Munkavállalói ajánlási lap

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

adatkezelés jogalapja: az önéletrajz VOLÁNBUSZ-nak való megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az önéletrajz beérkezésétől számított hatodik hónap utolsó napja

5.9. Kamerarendszer üzemeltetése

A VOLÁNBUSZ felhívja honlaplátogatóinak figyelmét, hogy a közforgalom számára nyitva álló helyen az autóbusz-állomáson található berendezések, a személyszállító autóbusz, a jegy- és bérletértékesítő berendezések, továbbá az utasok, valamint a VOLÁNBUSZ munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Szszt.) 8. §-ában kapott törvényi felhatalmazás alapján, valamint a VOLÁNBUSZ által tulajdonolt vagy használt, közforgalom elől elzárt magánterületeken a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) Szvtv. 30. § (1)-ben kapott felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely rögzíti a képfelvételt. A kamerarendszer üzemeltetésére az adott helyszínen is minden esetben felhívja az érintettek figyelmét. Jelen tájékoztató egy általános tájékoztató, amellyel a VOLÁNBUSZ igyekszik elősegíteni az érintettek tájékoztatását, hogy amennyiben a VOLÁNBUSZ autóbusz-állomásaira érkeznek, tudjanak a kamerarendszer üzemeltetésének tényéről.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja, határideje és felhasználása

pályaudvaron:

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16., azaz tizenhatodik napon törlésre kerül [Szszt. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként fel kívánják használni.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a VOLÁNBUSZ ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított 72 órán belül – hogy a megsemmisítés mellőzését kérték – nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a VOLÁNBUSZ megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

A VOLÁNBUSZ a felvételt felhasználhatja a szolgáltatását igénybe vevő személyeket, a működtetésében lévő berendezések használóit, a munkavállalóit, megbízottjait és a kezelésében lévő területeken tartózkodó személyeket, illetve poggyászaikat, a járműveket, berendezéseket és felszereléseket ért balesetek, káresetek körülményeinek, továbbá a VOLÁNBUSZ-nál tett panaszbejelentések kivizsgálásához.

Ezen vizsgálat idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 30 napra a VOLÁNBUSZ mentesül a törlési kötelezettség alól, ha az eseményt a felvétel rögzítésétől számított 16 napon belül bejelentették a VOLÁNBUSZ-nak vagy a VOLÁNBUSZ arról más módon tudomást szerzett. A vizsgálatra felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve lehetséges további jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat - ideértve a bírósági eljárást is - véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 15. napon törli a VOLÁNBUSZ.

Az adatkezelés alapadatai:

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ és a területen tartózkodók jogos érdeke az Szszt. 8. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]

adattárolás határideje: a fent részletezettek szerint 16 nap - 30 nap

közforgalom elől elzárt magánterületen:

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként fel kívánják használni.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a VOLÁNBUSZ ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a VOLÁNBUSZ megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

Az adatkezelés alapadatai:

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ és a területen tartózkodók jogos érdeke az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]

adattárolás határideje: a fent részletezettek szerint 3 nap - 30 nap

A kameraképek felhasználása

Annak érdekében, hogy a VOLÁNBUSZ minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a VOLÁNBUSZ minden, a kamerával rögzített képek zárolásáról jegyzőkönyvet vesz fel. A képekbe betekintési joggal csak a VOLÁNBUSZ vezérigazgatója által kijelölt személyi kör jogosult.

5.10. Pénzügyi teljesítéssel, számlázással összefüggő adatkezelés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít a VOLÁNBUSZ szolgáltatásainak igénybevétele, amennyiben az igénybe vevő a szolgáltatásról számlát kap.

A 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen általános tartalmi kellékei vannak, amelyeket a VOLÁNBUSZ köteles a számlán rögzíteni. Ezek nélkül a számlázás nem tud jogszerűen megtörténni. A 167. § (1) j) pont továbbá megjelöli, hogy egyéb jogszabály is írhat elő tartalmi kelléket: a számla kiállításakor így a VOLÁNBUSZ az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § előírását is figyelembe kell vegye. Így a 169. § e) pont szerint a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe kötelező adattartalom, valamint dc) alpontja szerint az adószám, de csak akkor, ha az áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Így tehát amennyiben Ön a VOLÁNBUSZ bármely szolgáltatásáról természetes személy, egyéni vállalkozó vagy őstermelő nevére számlát kér, úgy a VOLÁNBUSZ e célból a jogszabály kötelező előírása alapján kezeli ezen adatokat.

A számlákhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá.

A VOLÁNBUSZ ellenben nem csak kiállít, hanem be is fogad számlákat a közte és számlaképes személyek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítésével kapcsolatosan. Abban az esetben, amennyiben a számla kiállítója természetes személy, úgy a számla adattartalma személyes adat. (Ez praktikusan 7-es adószámmal rendelkező személyek vagy egyéni vállalkozók esetén történhet.) A befogadott számlákra vonatkozó szabályok (adattartalom, a tárolás módja és határideje) megegyeznek a kiállított számlákra vonatkozó szabályokkal.

adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés, számlázás jogszabályi előírás szerinti megvalósítása és dokumentálása

kezelt adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  169. § e) pontja szerint

adatkezelés jogalapja: bár az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján indul el (ő kéri a számlát vagy nyújtja a számlát), ám az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §§ és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint

adattárolás határideje: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni

5.11. Ajánlatkérés a VOLÁNBUSZ szolgáltatásaira

Amennyiben a szolgáltatás jellege megengedi, a VOLÁNBUSZ szolgáltatásainak igénybevételét megelőzheti árajánlatkérés.

A VOLÁNBUSZ minden megkeresést egyedileg kezel és az egyedi kéréseket is figyelembe véve mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad.

Ahhoz, hogy a VOLÁNBUSZ személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van: az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám), az ajánlatkéréssel érintett szolgáltatással kapcsolatos adatok (szolgáltatással kapcsolatos releváns adatok).

Az ajánlatkérő emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A VOLÁNBUSZ az ajánlatkérés alapján elkészíti az ajánlatkérő számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül az ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja el, a VOLÁNBUSZ törli adatait, mert a szerződés ez alapján nem jöhet létre. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, úgy a VOLÁNBUSZ az adatait a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés során kezeli tovább – erről tájékoztatást a jogviszony létrejöttekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása a VOLÁNBUSZ szolgáltatásáról az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

5.12. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyhez kötött utazási jogosultságot ellenőrizze. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a VOLÁNBUSZ – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így a DAKÖRT Kft. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a VOLÁNBUSZ, tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése során kiderül, hogy az utas megsértette a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a VOLÁNBUSZ sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

5.13. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítsa. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a VOLÁNBUSZ – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így a DAKÖRT Kft. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a VOLÁNBUSZ, tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása során kiderül, hogy az utas megsértette a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült.

adatkezelés célja: a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a VOLÁNBUSZ sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - a személyhez kötött utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

5.14. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utast azonosítsa és a VOLÁNBUSZ és az utas között lévő szerződéses jogviszonyt érvényesítse. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

A VOLÁNBUSZ megbízottja útján elsődlegesen – az Szszt. 7. § (1)-ből fakadóan – ellenőrzi a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utas a személyhez kötött utazási jogosultságát, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét. Amennyiben ezen ellenőrzés során a VOLÁNBUSZ megbízottja úgy találja, hogy az utas nem fizette meg a menetdíjat vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte, úgy jelen célú adatkezelési folyamat indul el.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így a DAKÖRT Kft. – adatkezelési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, valamint - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Minden utas a VOLÁNBUSZ hatályos Üzletszabályzata alapján személyszállítási szerződést köt a VOLÁNBUSZ-szal, ezért a VOLÁNBUSZ és az utas között egy szerződéses jogviszony van. E szerződéses jogviszony rendezi a szerződésszegő magatartás, így a menetdíjat meg nem fizetését vagy az utazási feltételeket egyéb módon történő megszegésének jogkövetkezményeit.

A VOLÁNBUSZ megbízottja ezért a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi LXI. törvény 7. § (3) alapján rögzíti az utas személyes adatait, hogy ezt követően érvényesíteni tudja vele szemben a szerződésszegésből fakadó polgári jogi igényeit, valamint bűncselekmény gyanúja esetén az illetékes szervnél (pl. bérlethamisítás gyanúja esetén) a büntetőjogi felelősség érvényesítése céljából kezelje.

A VOLÁNBUSZ felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a VOLÁNBUSZ-szal, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a VOLÁNBUSZ között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek és a későbbi – 5.15. pontban részletezett polgári jogi igény érvényesítésének is alanya lehet az érintett.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása és adatainak rögzítése

5.15. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben érvényesítse polgári jogi igényeit.

A VOLÁNBUSZ a polgári jogi igényeinek érvényesítéséhez való jogát a jelen tájékoztatóban nevesített leányvállalatának, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát a polgári jogi igény érvényesítésére és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre. Ez nem jelenti azonban azt, hogy csak és kizárólag a DAKÖRT Kft. lenne jogosult az igény érvényesítésére – a VOLÁNBUSZ a polgári jogi igény érvényesítéséhez való jogát az eljárás során bármikor magához vonhatja.

Amennyiben a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejött személyszállítási szerződéssel összefüggésben az utasról kiderül, hogy a menetdíjat nem fizette meg vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte és a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata alapján szerződésszegő magatartást tanúsított, úgy vele szemben a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának XII. címébe foglaltak szerint polgári jogi igényt támaszt.

A polgári jogi igénnyel kapcsolatos eljárást a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának IV. fejezetének A/ és B/ és C/ rész 9. fejezetei „Ellenőrzés, pótdíjfizetés” tartalmazzák.

A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljáráshoz a VOLÁNBUSZ az alábbi személyes adatok kezelésére kapott a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (4) bekezdésében felhatalmazást:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat az adattakarékosság elve alapján, a szükséges mértékben, maximum a polgári jogi igények elévüléséig nyilvántartja és kezeli. Mivel az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) alapján a személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, így az adatkezelés határideje is eddig tart.

A VOLÁNBUSZ felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a VOLÁNBUSZ-szal, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a VOLÁNBUSZ között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek is alanya lehet az érintett.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése (pótdíjazás és annak behajtása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) – a polgári jogi igény érvényesítése

5.16. Panaszkezelési eljárás adatkezelése

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) abban az esetben élhet panasszal az autóbuszos hatóságnál, ha a panaszos a VOLÁNBUSZ panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Az utas, illetve a VOLÁNBUSZ bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát a VOLÁNBUSZ-nak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. A panaszkezelési eljárás adatkezeléssel is jár, lévén a panaszosnak adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a panaszt a VOLÁNBUSZ érdemben elbírálhassa.

A VOLÁNBUSZ panaszkezelési eljárást alakított ki, a panaszokkal kapcsolatos szabályokat és eljárásokat az Üzletszabályzat III. fejezet 5.7 Panaszfórumok címszó tartalmazza

A VOLÁNBUSZ felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a panaszügyben nem a VOLÁNBUSZ illetékes eljárni, mert a panaszban előadott tények alapján megállapítható, hogy a panasz nem a VOLÁNBUSZ szolgáltatásával kapcsolatos, a VOLÁNBUSZ a panaszt további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Mivel azonban annak megállapítása, hogy a panasszal érintett ügyben a VOLÁNBUSZ nem illetékes, a panasz VOLÁNBUSZ általi hivatalos vizsgálatát valósítja meg, így a panaszügyet a panaszos egyidejű tájékoztatásával lezárja.

Tekintettel arra, hogy a panaszos nem köteles elfogadni azt, hogy a VOLÁNBUSZ véleménye szerint nem a VOLÁNBUSZ az illetékes, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos hatóságnál panasszal élhet, így a VOLÁNBUSZ, mint a panaszügyben elsőfokon eljáró jogi személy a panaszkezelési ügyet így iktatja még az áttétel esetén is.

adatkezelés célja: panaszkezelési eljárás lefolytatása

adatkezelés jogalapja: a panasz benyújtásával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) és 17/B. § (3) és (5)  alapján

5.17. Autóbuszon történt utasbaleset kivizsgálásának, a biztosítótársaságnak történő bejelentésének adatkezelése

A VOLÁNBUSZ által az utas javára kötött biztosítással kapcsolatos minden információ a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának IX. címében részletezett. A 2. fejezet 2.1. szerint a biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, még az utazás időtartama alatt kell bejelenteni az utasnak annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek.

Az autóbuszvezető Utasnyilatkozat és Baleseti Jegyzőkönyvön rögzíti a káreseményt. A jegyzőkönyv felvételét az autóbuszvezető nem tagadhatja meg. Ha a biztosított sérülése miatt nem képes a balesetet (káreseményt) bejelenteni a jegyzőkönyv felvételéről a VOLÁNBUSZ hivatalból gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az esetleges kárigényt is. Az utasnak a balesetre, illetve poggyászkárra vonatkozó bejelentését a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának 1. számú Függelékben feltüntetett helyszíneken. Szolgáltató képviselője a biztosítási eseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amely a további biztosítási ügyintézés alapját képezi. Ugyanez vonatkozik a nem az autóbuszon, hanem a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől a terület elhagyásáig tartó időszak során történt balesetekre is, erre vonatkozóan azonban másik jegyzőkönyvet készít a VOLÁNBUSZ

A VOLÁNBUSZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy az utasnak biztosítási kárigényét – VOLÁNBUSZ közreműködésével - az UNIQA Biztosító Zrt. magának kell bejelentenie. Ehhez a VOLÁNBUSZ Balesetbiztosítási igénybejelentőt biztosít az utas számára. A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek. A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint a Szolgáltató által felvett jelen jegyzőkönyv. A Szolgáltató az ügyintézés teljes időtartama alatt mindvégig együttműködik az utassal vagy megbízottjával és számára minden elvárható segítséget megad a Biztosítóval folytatandó eljáráshoz. A VOLÁNBUSZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jelen jegyzőkönyvön túl további személyes adatokat nem jogosult jogszabályi előírás híján kezelni, ezért a további szükséges iratokat ne a VOLÁNBUSZ-nak, hanem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek nyújtsa be!

Ezt azért is kéri a VOLÁNBUSZ, mert mint közfeladatot ellátó szerv így vonatkozik rá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ennek 14. §-a kimondja, hogy a VOLÁNBUSZ-hoz érkező iratokat iktatni kell és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata előírásai szerint köteles tárolni. Így előfordulhat, hogy az érintett olyan adatokat küld meg a VOLÁNBUSZ számára, amely az adatkezelés szempontjából irreleváns vagy túlzott, a VOLÁNBUSZ azonban jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. A VOLÁNBUSZ ezért jelen folyamatleírással kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg az a VOLÁNBUSZ számára, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben a VOLÁNBUSZ az érintett hozzájárulása alapján, de törvényi kötelezettségét teljesítve kezeli ezeket az adatokat.

adatkezelés célja: a biztosítási esemény VOLÁNBUSZ-hoz történő bejelentése, annak kivizsgálása és biztosítótársaságnak történő bejelentése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerint az utas és a VOLÁNBUSZ között megköttetett személyszállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ az adatokat a kártérítési felelősség elévüléséig őrzi meg

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: Az adatokat a VOLÁNBUSZ az UNIQA BIZTOSÍTÓ Zrt. Betegségbiztosítás, Kárrendezési csoportjának (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C épület 7. emelet – Népliget Center) továbbítja

5.18. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat kezel, így nála az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény „A közérdekű adat megismerése iránti igény” mint adatgazdára vonatkozik.

A törvény kimondja, hogy a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A VOLÁNBUSZ a törvény 30. § (3) alapján köteles nyilvántartást vezetni az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A nyilvántartásában a VOLÁNBUSZ azonban minden adatigénylést nyilvántart az alábbi szabályok miatt:

 • a VOLÁNBUSZ nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek, ha az az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, ezt pedig csak abban az esetben tudja megvalósítani a VOLÁNBUSZ, ha az adatot egy évig megőrzi,
 • az adatot a VOLÁNBUSZ az igényléstől számított egy év elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.

Így tehát az igénylő adatait a VOLÁNBUSZ az igénylést követő egy évig, illetve, ha az hosszabb idő, úgy a költségek megfizetéséig őrzi meg.

adatkezelés célja: közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat igénylésével kapcsolatos nyilvántartás vezetése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) és 30. § (3) foglaltak szerint

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20111. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltével, illetve a költségek megfizetését követően haladéktalanul törölni kell

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: VOLÁNBUSZ az adatokat – amennyiben az adatigénylés elutasításra került – minden év január 31-ig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak továbbítja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) alapján

5.19. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:59. § (1) szerint a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat, így a VOLÁNBUSZ szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

A VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának XV. Talált tárgyak kezelése 1. fejezetének 1.1. és 1.2. pontjában határozta meg a talált tárgy leadásának és átvételének szabályait.

A VOLÁNBUSZ-t a Ptk. külön nevesíti a talált tárgyak kezelésével kapcsolatosan, így az 1.4. pont alapján a VOLÁNBUSZ a közérdekű jogosítványa gyakorlása során a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét, amely alapján így adatkezelés kezdődik a találóra és a Ptk. szerinti „üzemeltető alkalmazottjára” nézve.

A talált tárgyak őrzéséről az Üzletszabályzat hivatkozott részének 2. fejezete rendelkezik.

A VOLÁNBUSZ abban az esetben, ha a jogosult a talált tárgyért nem jelentkezik, akkor azt értékesíti, kivéve akkor, ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, mert ebben az esetben a talált dolog leadását követően a VOLÁNBUSZ az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. Az értékesítésről szintén jegyzőkönyv készül, valamint – lévén gazdasági művelet – a vonatkozó számviteli szabályok szerinti dokumentáció is készül.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

Az Üzletszabályzat hivatkozott részének 3.4. pontja rögzíti, hogy az elhagyott, elvesztett tárgyat a VOLÁNBUSZ az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyazonosító igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek – ezzel a VOLÁNBUSZ további adatkezelést valósít meg.

Az adatkezelés jogalapja azonban nem az érintett hozzájárulása, hanem a GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közérdekű jogosítvány gyakorlása. A közérdekű jogosítvány, hogy minden tulajdon a tulajdonos birtokában legyen, ne váljon egyetlen értékkel bíró dolog sem uratlan dologgá. A Ptk. ezért a talált tárgyak tulajdonoshoz való visszajuttatásának (vagy értékesítése és így össztársadalmi haszna, lévén végső soron vagy a talált dolog, vagy az értékesítéséből befolyt összeg az államot illeti) folyamatában a közlekedési és szállítási vállalatokat külön nevesíti. A VOLÁNBUSZ tehát közérdekű jogosítványa gyakorlása során annak céljából, hogy a talált tárgy találástól történő útja dokumentált és nyomon követhető legyen, adatkezelési lépéseket végez.

adatkezelés célja: a talált tárgyakkal kapcsolatos, a Ptk. XVII. Fejezetében foglalt jogszabályi előírásoknak való megfelelés

adatkezelés jogalapja: a Ptk. által a Társaságra rótt közérdekű jogosítvány gyakorlása a GDPR 6. cikk (1) e) alapján, a közérdekű jogosítvány közlekedési és szállítási vállalatként a talált dolgok megőrzése, tulajdonosnak való átadása vagy a talált dolog értékesítése [Ptk. 5:59. §]

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ mint közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdése szerint mind a papír alapú ügyiratokat, mind az elektronikus ügyiratokat az iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kell tárolnia, így a VOLÁNBUSZ a talált tárgy kezelése során a talált tárgy átvételéről, értékesítéséről, megsemmisítéséről és tulajdonosnak való átadásáról is jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvet iratkezelésről szóló Vezérigazgatói Szabályzata alapján kezeli.

5.20. Telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ mint közszolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § szerinti telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatot üzemeltet, ezért a 17/B. § (3) bekezdés előírása alapján köteles az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni.

A hangfelvételt a VOLÁNBUSZ köteles egyedi azonosítószámmal ellátni és öt évig megőrizni.

Ennek tényéről a VOLÁNBUSZ a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja a telefonos eléréssel működtettet ügyfélszolgálatot felhívó személyt.

A 17/B. § (3a) és (3b) bekezdései alapján a fogyasztó, a VOLÁNBUSZ esetében az utas kérésére, a utas erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen  biztosítani kell VOLÁNBUSZ ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, valamint a hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kell biztosítani, illetve amennyiben a fogyasztó kéri, a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell rendelkezésére bocsátani.

Mivel a hangrögzítés során a hang a beszélő személy személyes adata, valamint a beszélgetés során elhangzott információk között is vélelmezhetően elhangoznak személyes adatok, amelyeket ezáltal kezel a VOLÁNBUSZ, így adatkezelés történik az jogszabály előírása alapján.

adatkezelés célja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. §-ben meghatározott fogyasztói (utas) jogok biztosítása a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat üzemeltetése során

adatkezelés jogalapja: az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező hangrögzítés megvalósításával a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a rögzítéstől számított öt év [Fgytv. 17/B. § (3) -  „A hangfelvételt (…) öt évig meg kell őrizni”]

5.21. Nemzetközi személyszállítással kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ belföldi járatok mellett nemzetközi járatokat is indít nemzetközi menetrend szerint. A VOLÁNBUSZ saját buszokkal vagy alvállalkozók buszaival látja el ezt a feladatát jelentős külföldi partneri együttműködéssel.

Más nemzetközi járatokat üzemeltető autóbusz társaságok megkérték a VOLÁNBUSZ-t helyben elvégzendő speciális feladatok ellátására pl. jegyértékesítés.

Jegyet interneten és személyesen (Népligetnél és utazási irodákon keresztül) is meg lehet venni a nemzetközi járatokra, melyek utasairól egy utaslistát kap az üzemeltető (név, jegyszám, utazási viszonylat).

A nemzetközi személyszállítás során a személyszállítást végzőnek kell ellenőrizni a szállítást megelőzően, hogy az adott utas rendelkezik-e a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmányokkal. Abban az esetben, ha ezt nem adja át az utas, akkor meg kell tagadni a járműre való felszállását, hiába rendelkezik érvényes jeggyel. Az online jegyvásárlás során meg kell adni az utas nevét, születési idejét és annak az okmánynak a számát, amit magával visz az útra. Ezen adatokat a számítógépes jegyértékesítő rendszer tárolja 8 évig, mert ez egyben nyugta is, ezért a pénzügyi szabályok miatt kötelező tárolni.

A más autóbusz-társaság által üzemeltetett járatok esetében a jegyvásárlás kérdése érinti a személyes adatok védelmét. Az átvállalt jegyértékesítési feladat során a VOLÁNBUSZ is adatkezelő lesz.

adatkezelés célja: a saját és más nemzetközi busztársaságok jegyének értékesítése

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) alapján

adattárolás határideje: a nemzetközi személyszállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek elévülése.

5.22. Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2013. évi CLXV. törvény alapján az Etikai Kódexben meghatározott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozott létre. A bejelentési rendszerben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.

A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan Társaságunk honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatás található.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a rendszer működtetését adatfeldolgozó útján biztosítja. Az informatikai rendszer üzemeltetése révén adatfeldolgozó a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

Bejelentő lehet:

- a munkáltató munkavállalói, valamint

- a munkáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy

- olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő az alábbi adatait köteles megadni:

- nevét és lakcímét,

- jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.

A személyazonosság bizalmas kezelése a vizsgálat valamennyi szakaszában biztosítva van. A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat titokban tartják, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem osztják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

Amennyiben bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény szerint nem kezelhető adatok is szerepelnek a bejelentésben, úgy azokat a bejelentési rendszerből haladéktalanul töröljük.

A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos. Amennyiben a Társaság előtt különleges adat kerül feltárásra, úgy az adatot a Társaság a bejelentésből törli.

A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés, továbbá a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után történő bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a munkáltató a bejelentés vizsgálatát ez esetben is mellőzheti.

A bejelentést a bejelentő kizárólag jóhiszeműen teheti meg olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszemű bejelentés polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A bejelentés kivizsgálása során a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtheti, és azt bizonyítékokkal támaszthatja alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerül. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

adatkezelés célja: munkáltatói visszaélés bejelentési rendszer működtetése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f.) pontja szerinti jogos érdek

adattárolás határideje: a vizsgálat befejezését követő 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

5.23. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ Zrt. napi működése során folyamatosan szerződéseket köt mind egy szolgáltatás nyújtására, mind egy szolgáltatás igénybevételére. A szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek többségében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a szerződéses partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a szerződéses kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis csak a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható összhangban a NAIH/2018/2570/2/V. véleményével.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért érdekmérlegelési tesztet végzett a jogalap alkalmazhatóságának alátámasztására, amelyet az érintett kérelmére bármikor megismerhet. A VOLÁNBUSZ Zrt. gondosan mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Az adatkezelés a VOLÁNBUSZ Zrt. és szerződéses partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így az érdekmérlegelési teszt alapján alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés jogalapjául.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy szerződött partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta a szerződéses kapcsolattartók adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ Zrt. a szerződés teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a szerződéses kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli

5.24. Dokumentumok tanúi adatainak kezelése

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) XXII. fejezete tartalmazza az egyes okiratok bizonyító erejéhez fűződő törvényi vélelmeket. Az egyszerű magánokirathoz nem fűződik bizonyító erőt jelentő törvényi vélelem, tehát az ilyen magánokirat nem feltétlenül bizonyítja a benne foglaltak valódiságát, illetve elfogadását. A teljes bizonyító erejű magánokirat azonban az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

A VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a jogbiztonság és saját gazdasági érdeke céljából a magánszemélyekkel megkötésre kerülő szerződésekkel és a magánszemélyek által a VOLÁNBUSZ Zrt. felé tett nyilatkozatokkal kapcsolatban elvárása, hogy azok legalább a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírt Pp. szerinti követelményeknek feleljenek meg.

A Pp. 325. §-a alapján – magánszemély esetében – akkor lesz teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

- a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy

- két tanú igazolja, hogy a más által írt okirat aláírója az okiratot előttük írta alá, illetve aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy

- az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, vagy

- ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója az okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

A mindennapi életben legtöbbször alkalmazott eljárás, amikor két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója azt előttük írta alá, illetve aláírását saját kezű aláírásának ismerte el. A Pp. 325. § (1) b) erre az esetre kötelezően előírja, hogy igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni.

A tanúk személyére vonatkozó adatokat a szerződéses partner, illetve a nyilatkozattevő adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere kivel íratja alá tanúként a dokumentumot, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a tanúkat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal és annak a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján való nyilvánosságra hozatalával a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a tanú neve, aláírása, lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere, illetve a felé nyilatkozatot tevő személy.

Mivel jogszerűen senkit sem lehet akarata ellenére kötelezni arra, hogy tanúként igazoljon egy dokumentumot, így az adatait a tanú a VOLÁNBUSZ Zrt. vélelme alapján önkéntes hozzájárulásával adta meg az adott dokumentumon. A VOLÁNBUSZ Zrt. partnere pedig a dokumentum tanúját köteles tájékoztatni arról, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. fogja kezelni.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere ezt köteles megtenni, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. jelen folyamatleírását nyilvánosságra hozta honlapján, így a GDPR 14. cikk (5) a) alapján ellenkező bizonyításig vélelmezi, hogy az érintett már rendelkezik a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkkal. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért nem ad egyedi tájékoztatást a GDPR 14. cikk (1)-(4) bekezdések szerint, de a vélelem megdönthető és az érintett tanú bármikor élhet a GDPR-ban és a jelen folyamatleírásban részletezett érintetti jogaival.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által magánszemélyekkel megkötött szerződések és a VOLÁNBUSZ Zrt. felé magánszemélyek által tett írásos nyilatkozatok bizonyító erejének biztosítása

adatkezelés jogalapja: az érintett GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulása

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a tanúk személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés vagy nyilatkozat) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli

5.25. Projekt kapcsolattartók adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ Zrt. működése során rendszeresen együttműködik társ közlekedési szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel, különböző közös projektek megvalósítása érdekben. A projektek teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a projektekben az esetek többségében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a projekt partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a projekt kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint a jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható összhangban a NAIH/2018/2570/2/V. véleményével.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy projekt partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta a projekt kapcsolattartók adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt együttműködése során a kapcsolattartás biztosítása, a projekt szerinti ügy ügyintézése érdekében

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a projekt együttműködés megvalósításához szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a projekt kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (projekt) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli

5.26. Kapcsolattartók adatainak kezelése beszerzési és közbeszerzési eljárásban

A VOLÁNBUSZ Zrt. napi működése során a tevékenysége végzéséhez kapcsolódó árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele érdekében beszerzési és közbeszerzési eljárásokat folytat le, amelynek eredményeként a nyertes ajánlattevő féllel szerződés megkötésére kerül sor. Az eljárás lebonyolításához szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek többségében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat az eljárásban ajánlattevőként megjelenő partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a beszerzési, közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő partner kapcsolattartóit is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis csak a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható.

A VOLÁNBUSZ Zrt. gondosan mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Az adatkezelés a VOLÁNBUSZ Zrt. és a részére ajánlatot tevő partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így az érdekmérlegelési teszt alapján alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés jogalapjául.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy a részére ajánlatot tevő partner kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja, és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta az ajánlatot tevő partner kapcsolattartó(i)ja adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatásra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása.

adatkezelés jogalapja: a beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatása során a VOLÁNBUSZ Zrt. és a részére ajánlatot tevő partner hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. az ajánlatot tevő partner kapcsolattartó(i)ja személyes adatait:

- beszerzési eljárásban: a nem nyertes ajánlattevők kapcsolattartóinak adatait az alapul szolgáló eljárás lezárásáig (nyertes ajánlattevő kiválasztása és a szerződés megkötése) kezeli,

- közbeszerzési eljárásban: az alapul szolgáló eljárásból fakadó jogok és kötelezettségek elévülésig kezeli.

(A megkötött jogügyletekben, szerződésekben szereplő kapcsolattartói adatkezelésekre vonatkozó információkat az 5.23. számú tájékoztató tartalmazza.)

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére kerül továbbításra:

közbeszerzési eljárásban a Kbt. 43.§ alapján kötelezően előírtaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóságnak (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

5.27. Képzettségre, végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok kezelése közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárások kiemelt szerepe, annak külön törvényben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban szabályozott jellege annak fontosságát emeli ki. Maga a jogalkotó is akként ítélte meg, hogy erre vonatkozóan pontos jogi előírásokkal teremtse meg ennek ellenőrizhető és rendezett keretét.

A közbeszerzésekről szóló 2015/CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69.§ (14) feljogosítja az ajánlatkérőt, hogy a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelje. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás bekérésére és ezzel egyidejűleg az ajánlatkérő általi kezelésére is jogot biztosít.

Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 21.§ (1) b.) is erre vonatkozó kisegítő rendelkezéseket tartalmaz lehetővé téve az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolásának előírását azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő partner be kíván vonni a teljesítésbe.

A fenti jogszabályhelyek biztosítják a képzettségre, végzettségre vonatkozó adatok és a kapcsolódó természetes személyazonosító adatok kezelését. Ez alapján tehát az ilyen adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek.

A közbeszerzési eljárások általában közismert jellemzője azok kiemelten magas értéke. A VOLÁNBUSZ Zrt. mint nemzeti vagyonnal gazdálkodó társaság mind a vagyonnal való felelős gazdaként eljárva, mind pedig a jogszabályi környezetet betartva jogosult és egyben köteles valamennyi szükséges és az eljárás eredményeként létrejött jogügylet, szerződés teljesítéséhez szükséges feltételeket, információkat, adatokat bekérni, megismerni és azokat kezelni a korábban hivatkozott Kbt. és Kormányrendelet által előírtakra figyelemmel.

Mivel a teljesítésbe bevont természetes személyre vonatkozó adatokat a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként megjelenő partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kit határoz meg teljesítésbe bevont személyként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő partner által a teljesítésbe bevont természetes személy(eke)t is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a természetes személyazonosító adatok, képzettségre, végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolások, dokumentumok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner.

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa a közbeszerzési eljárás során a teljesítésbe bevont természetes személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta az ajánlatot tevő partner közbeszerzési eljárás során a teljesítésbe bevont személy adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás keretében igényelt tevékenység ajánlattevő által történő elvégzéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat ellenőrzése, igazolása.

adatkezelés jogalapja: a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a VOLÁNBUSZ Zrt. által igényelt tevékenység ajánlattevő által történő elvégzéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat ellenőrzéséhez és annak igazolásához fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. az ajánlatot tevő partner által a teljesítésbe bevont személy adatait az alapul szolgáló eljárásból, továbbá az annak eredményeként megkötött jogügyletből fakadó jogok és kötelezettségek elévülésig kezeli.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére kerül továbbításra:

közbeszerzési eljárásban a Kbt. 43.§ alapján kötelezően előírtaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóságnak (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

 

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.