Navigáció átugrása

I. ÜZLETSZABÁLYZAT

1. Fejezet: Az Üzletszabályzat tárgya

1.1. Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az Üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten

  • az igénybe vehető közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendjük megismerhetőségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, díjaira, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére,
  • az utasok tájékoztatására,
  • a menetjegyek, bérletek megvásárlására,
  • a személyszállítás szerződési feltételeire, az Utazási feltételekre,
  • menetdíjak visszatérítésére,
  • a nemzetközi menetjegyek megvásárlására, módosítására, visszaváltására, foglalására
  • pótdíjak fizetésével kapcsolatos eljárásra,
  • panaszok bejelentésére és kezelésére,
  • személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra,
  • az autóbusz-állomások és más létesítmények használatára

vonatkozókat.

1.2. Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi annak melléklete, amely tartalmazza a közforgalmú menetrend szerinti járatokon való utazás díját, a díjak kiszámítására és alkalmazására, a pótlékokra, az utazási kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a jegyek, bérletek és más utazási okmányok használatának szabályait (Díjszabás).

1.3. A Szolgáltató közforgalmú menetrend szerinti járatainak igénybevételére, az összefüggő és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződési ajánlatát, alkalmazott szabályait a közzétett menetrend, a jelen Üzletszabályzat IV. Címét alkotó Utazási feltételek és a mellékletében található Díjszabás, valamint a nemzetközi járatokra vonatkozó, az Üzletszabályzat IV. címét alkotó Nemzetközi Utazási Feltételek együttesen képezik.

2. Fejezet: Az Üzletszabályzat hatálya

2.1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (rövidített név: VOLÁNBUSZ Zrt.)
székhelye (pontos cím): 1091 Budapest, Üllői út 131.
cégjegyzékszáma: 01-10-042156

Az autóbuszos személyszállítási engedély kiadása kapcsán eljáró hatóság neve és címe

Budapest Főváros III. kerületi Kormányhivatala
Cím 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.
E-mail titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu

(továbbiakban: Szolgáltató) a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjárataival, illetve nemzetközi közlekedésben szerződött partnerei autóbuszjárataival történő személyszállítására és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, azok igénybevevőire (továbbiakban: utasok), a Szolgáltató által üzemeltetett autóbusz-állomások és más, az utasforgalom számára nyitva álló helyiségek és területek használatára és használóira terjed ki, továbbá mindazon személyekre, gazdasági társaságokra, szervezetekre, amelyek az említett szolgáltatásokkal, illetve használattal kapcsolatban a Szolgáltatóval szerződéses vagy szerződésen kívüli kapcsolatba lépnek.

2.2. A Szolgáltató az autóbusszal díj ellenében végzett közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra a hatályos jogszabályokban, valamint jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alkalmazza.

2.3. A határon átmenő és nemzetközi személyszállítás esetében a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit csak akkor és csak azokban a kérdésekben kell alkalmazni, amennyiben jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény, illetőleg szabály eltérően nem rendelkezik.

2.4. A valamely vasúttársaság menetrendjében meghirdetett vonatok helyett közlekedő vagy a vonatokat pótló autóbuszjáratokra és utasaira az Üzletszabályzat előírásai csak annyiban és úgy alkalmazhatók, amennyiben a Szolgáltató és a vasúttársaság között ezen autóbuszjáratok közlekedtetésére megkötött szerződés azt meghatározza. Erről az a vasúttársaság ad tájékoztatást, amelynek vonata helyett vagy pótlására az autóbuszjárat közlekedik.

2.5. A vonatközlekedés bármilyen okból történő ideiglenes szünetelése esetén a Szolgáltató azon közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratain való utazásokra, amelyeken valamely vasúttársaság által kiadott vagy annak vonataira érvényes menetjegyeket, bérleteket és egyéb, a vonatokon utazásra jogosító utazási igazolványokat is – átmenetileg, a vasúttársasággal kötött megállapodás alapján és szerint – elfogadja utazásra jogosító okmánynak, az említett utazásra jogosító okmányok elfogadásán kívül minden másban jelen Üzletszabályzat előírásai vonatkoznak. Ezen autóbuszjáratokról, valamint az elfogadásra kerülő vasúti menetjegyekről, bérletekről és egyéb utazási igazolványokról, azok elfogadásának időszakáról a vasúttársaság ad tájékoztatást.

2.6. Közforgalmú kötöttpályás közlekedést helyettesítő autóbuszjáratok a vasúttársaság által meghirdetett feltételek és díjak szerint vehetők igénybe – figyelemmel az autóbusz eltérő sajátosságaira.

3. Fejezet: Az Üzletszabályzat közzététele

3.1. A Szolgáltató a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján (elérhetőség: www.volanbusz.hu és nemzetkozi.volanbusz.hu) közzé teszi, az onnan díjmentesen le is tölthető.

Az Üzletszabályzat hatályos szövege vagy a mellékletek külön-külön is a Szolgáltatótól – megrendelésre – díjfizetés ellenében nyomtatott formában megvásárolható. A nyomtatott változat a függelékben szereplő elérhetőségeken rendelhető meg.

A Szolgáltató valamennyi autóbusz-állomásán, - pályaudvarán és más utasforgalmi szolgálatánál (Függelék) – az ottani szolgálat, illetve a nyitva tartás ideje alatt – biztosítja az Üzletszabályzatba való betekintést.

3.2. A Szolgáltató az Üzletszabályzat egyes szolgáltatásaira, a szolgáltatás részeire, illetve egyes területre vonatkozó kivonatos tartalmáról autóbuszain, állomásain, ügyfélszolgálatán stb. külön hirdetményben ad tájékoztatást.

3.3. Az Üzletszabályzat vagy annak mellékletét képező Utazási feltételek vagy a helyi és helyközi Díjszabás módosításáról a Szolgáltató honlapján (www.volanbusz.hu) nemzetközi utazási feltételek tekintetében ad tájékoztatást. .
Ezzel a közzététellel azonos időponttól a módosítás a Szolgáltató valamennyi autóbusz-állomásán, autóbusz-pályaudvarán, és más utasforgalmi szolgálatánál – az ottani szolgálat, illetve a nyitva tartás ideje alatt – megtekinthető.

A honlapon közzétett és megrendelésre megvásárolható Üzletszabályzat a hatályos, módosításokkal egybedolgozott szöveget tartalmazza.