Navigáció átugrása

IV.SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS,
UTAZÁSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételekként a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

D/ RÉSZ
Utazási feltételek a Budapestről Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Remeteszőlős, Solymár, Szigetszentmiklós és Törökbálint településekre közlekedő agglomerációs járatokon

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a BKK Zrt.-vel kötött szerződés alapján -2016. november 1-jétől - a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemelteti az alábbi agglomerációs járatokat: (Budapestről Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Remeteszőlős, Solymár, Szigetszentmiklós és Törökbálint településekre)

Az agglomerációs járatokra érvényes személyszállítási szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit a társasági Üzletszabályzat és ezen agglomerációs Utazási feltétel együttesen szabályozzák.

1.Fejezet: Magatartási szabályok

A jelen pontban rögzített magatartási szabályokat az utas és a Szolgáltató által nyújtott személyszállítási közszolgáltatás igénybe vétele során köteles betartani, ezek a feltételek mind a hálózat rendelkezésre-bocsátási, mind a személyszállítási szerződés részét képezik, és megsértésük esetén pótdíjazási eljárás kezdeményezhető és/vagy az utas az utazásból kizárható.

A biztonságos utazás érdekében tilos az indításjelző megszólalása után fel- vagy leszállni és az ajtók záródását akadályozni. Azokon a járműveken, amelyekre leszállás jelzőket szereltek fel, a leszállási szándékot időben jelezni kell.

Tilos a járműveken az ajtók záródására figyelmeztető fény- és/vagy hangjelzés után az autóbuszba be-, illetve onnan kiszállni, az ajtó záródását akadályozni vagy azt kinyitni, kivételt képeznek az utasok által nyitható ajtók abban az esetben, ha a járművezető az ajtónyitási engedélyt kiadta, és ezt az ajtónyitó kontrollámpa visszajelzi,

 • a járművek ablakán kihajolni, vagy tárgyakat ki-, illetve beadni, ki-, vagy bedobni,
 • fagylaltozni, ételt és italt fogyasztani, és csomagolatlan, vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni, tartózkodni,
 • rádió vagy egyéb hangot adó készülék olyan hangerőn történő hallgatása, amely a többi utast zavarja.
 • görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni, kerékpározni (az utasforgalmi területein a gyalogos közlekedés megengedett, ide értve a kerekesszéket és a babakocsit is),
 • kéregetni,
 • engedély nélkül árusítani vagy hirdetményt elhelyezni,
 • a vészjelzőt, vészféket vagy ajtó-vésznyitót indokolatlanul működtetni,
 • a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni, nyílását eltömíteni
 • tűzveszélyes folyadékot (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), robbanóanyagot, pirotechnikai anyagot, jogosulatlan személynek lőfegyvert, továbbá 5 kg töltőtömegnél nagyobb propán-bután gázpalackot szállítani,
 • botrányosan vagy illemsértő, jogszabályba, jelen Üzletszabályzatba vagy az utazási feltételekbe ütköző módon viselkedni;
 • ittasan, bódultan vagy szennyezett ruhában utazni, tartózkodni,
 • kutyát szájkosár nélkül szállítani (az élő állat szállítással a 2. fejezet foglalkozik),
 • a közlekedést, illetve az utasokat zavarni,
 • a Szolgáltató tulajdonában, eszközeiben kárt tenni, bármilyen módon rongálni,
 • a megállókban, fel- és leszállópontokon, végállomásokon elhelyezett utcabútorokat, utastájékoztató eszközöket megrongálni, összefirkálni,
 • a megállókban, fel- és leszállópontokon, végállomásokon bármilyen árut vagy szolgáltatást árusítani, vagy engedély nélkül hirdetményt, plakátot elhelyezni.

A dohány tv. alapján a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni

 1. közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
 2. közösségi közlekedési eszközön,
 3. munkahelyen,
 4. közterületnek minősülő
  1. a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
  2. a, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.

A fenti tilalom vonatkozik az elektromos cigaretták használatára is.

2.Kézipoggyász, élő állatok és kerékpár szállítása

Kézipoggyász (ideértve gyermekkocsi, kerekesszék és kisméretű kerékpár) szállítása

Minden utas tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel- és leszállást valamint átjárást nem akadályozó

 • legfeljebb 2 db 40x50x80 vagy 2 db 20x20x200 cm méretet meg nem haladó, kézipoggyászt, illetve
 • 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg becsomagolt facsemetét, 1 db gyermekkocsit, 1 db kerekes széket,
 • 1 db kisméretű, legfeljebb 41 cm (16”, azaz hüvelyk, illetve inch, coll) külső kerékátmérőjű kerékpár, roller, méretkorlát nélkül az összecsukott kerékpár (továbbiakban együttesen: kisméretű kerékpár),

szállíthat díjtalanul. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja.

Jégkorcsolya csak csomagolt állapotban, illetve táskában szállítható.

Hátizsákkal közlekedő utasoknak - a többi utasra való tekintettel - a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.

A járműveken nem szállítható olyan tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), de ide sorolandók mindazon anyagok, amelyek az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik.

A fogyatékkal élő személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

a., Élő állatok szállítása

Élő állat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, állatok szállítására alkalmas, zárt szállítóeszközben díjmentesen szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza vagy a jármű nem szennyeződik be.

 Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően (ha az utas nem kézipoggyásznak megfelelő szállítóeszközben szállítja) a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve, díjfizetés ellenében szállítható.

Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával és kérésre azt a szolgálatban lévő személyzetnek fel kell mutatnia.

A kutya utaztatásának viteldíja azonos az adott távolságra érvényes teljes árú menetdíj árával. . Kutyaszállításra 24 órás jegy, 72 órás jegy hetijegy és 5/30-as napijegy is használható. A kutya részére bérlet váltható. A bérletszelvényt általános bérletigazolványban kell használni, az arckép helyén " EB " felirattal, az általános bérletekre vonatkozó szabályok szerint. A rendőrségi szolgálati kutya és a megkülönböztető jelzéssel megjelölt segítő kutya (mozgáskorlátozottakat segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő és vakvezető kutya) utaztatása díjtalan.

Kutya a járművek ülésén nem, szállítható, egy utas pedig csak egy kutyát szállíthat. A megkülönböztető jelzéssel megjelölt segítő kutyák esetében a járművek peronjára vonatkozó, illetve az egy járművön (kocsinként) szállítható kutyák számára vonatkozó korlátozást nem kell alkalmazni (az ilyen kutyák a járművek belső terébe is bevihetők, hogy gazdájuk ne legyen akadályozva ülőhely elfoglalásában). Minden esetben a kutyát szállító utas(ok) felel(nek) azért, hogy az állatok egymást, illetve a többi utast ne zavarják vagy veszélyeztessék, a járműben kárt ne okozzanak.

3.A menetjegyekkel és az utazásra jogosító okmányokkal kapcsolatos részletes szabályok

A jelen fejezetben hivatkozott menetjegyet, bérletet, bérletigazolványt a VOLÁNBUSZ és a BKK árusítja, illetve bocsátja ki, a Díjszabásban meghatározott ellenérték fejében. Az utasok által fizetett ellenérték az eladó társaság (VOLÁNBUSZ, BKK) bevételét képezi.

A VOLÁNBUSZ által üzemeltetett járművekre előreváltott vonal- és napijegy típusú jegyekkel, érvényes bérlettel és bérletigazolvánnyal (a teljes árú bérletek esetében bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy kártya formátumú vezetői engedély egyikével) vagy diákigazolvánnyal (ennek hiányában az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolással, amely 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes), arckép nélküli bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal lehet felszállni. Kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik díjtalan utazásra jogosultak, vagy ha a járművön a jegyváltás biztosított.. Amennyiben az utas jegy vagy bérlet, érvényes utazási igazolvány nélkül, vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy utazási igazolvánnyal száll fel bármely járműre (vagy lépi át a peronzár- vonalat), és az adott jármű egyébként nem lenne díjmentesen igénybe vehető, úgy ez az utas részéről szerződés nélküli igénybevételnek minősül. A szerződés nélküli igénybevétel jogkövetkezménye az utas számára az Üzletszabályzat szerinti pótdíjazás és az első bekezdésében, az ott írt feltételek bekövetkezése esetén az utazásból történő kizárás. Az utazásból történő kizárás foganatosítására a BKK jegyellenőrzést végző munkatársai is jogosultak.

A díjtalan utazásra jogosultak körét minden esetben, a Díjszabás, illetve egyéb jogszabály határozza meg.

Valamennyi jegyet, bérletet, bérletigazolványt (teljes árú bérlet esetében bérletigazolványt, személyi igazolványt vagy kártya formátumú vezetői engedélyt, tanulók esetében a diákigazolványt vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolást és ezen igazoláshoz 14. életévét betöltött személy esetében a személyi azonosításra alkalmas okmányt) és bérletszelvényt, vagy utazásra jogosító igazolványt/igazolást ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzést végző személynek.

3.1. A VOLÁNBUSZ és a BKK által értékesített jegyek, bérletek, bérletigazolványok típusai a Díjszabásban kerülnek részletesen felsorolásra.

Valamennyi jegyet, bérletet, bérletigazolványt és bérletszelvényt, vagy utazásra jogosító igazolványt/igazolást ellenőrzéskor a jegyvizsgálatra és menetjegy-ellenőrzésre feljogosított személy részére fel kell mutatni és kérésre át kell adni.

3.1.1 Jegyek

Az egyes jegytípusok díjait és alkalmazási feltételeit a Díjszabás tartalmazza.

Az egyszeri utazásra szóló jegyeket a közlekedési eszközön felszálláskor azonnal érvényesíteni kell a felszálláshoz használt ajtónál található jegykezelő készülékkel (amennyiben az nem működik, akkor a legközelebbi jegykezelő készülékkel). Az érvényesített jegyet nem szabad másra átruházni, az utazás végéig, meg kell őrizni.

Budapest-bérlettel vagy Budapest-jeggyel Budapestről a környéki település irányában történő utazás esetén a környéki helyközi vonaljegyet nem kell felszállás után azonnal kezelni, de az érvényesítésnek a közigazgatási határ átlépését megelőzően meg kell történni.

A környéki helyközi vonaljegyek kaphatóak 50%-os és 90%-os kedvezményű változatban is, melyeket azok válthatják, akik a kedvezményrendelet alapján erre jogosultak. A környéki helyközi vonaljegyek helyi közlekedésre nem vehetők igénybe!

A hologramos, egyszeri utazásra felhasználható jegyek korlátozott ideig használhatók fel. Ezek a jegyek (beleértve a korábban megszűnt kétszeres átszállójegyet és a megszüntetett 20 darabos gyűjtőjegyet is) az alábbiak szerint használhatók fel (ráfizetés nélkül, az éjszakai járatokon is):

 • A hologramos jegyek a rajtuk feltüntetett ár érvényességi ideje alatt és az ezt közvetlenül követő (árváltozás utáni) átmeneti időszakban használhatók fel utazásra. Az átmeneti időszak az árváltozást követő 1 év. Az átmeneti időszakot követő csereidőszakban (az átmeneti időszakot közvetlenül követő 3 hónap) a fel nem használt jegyek értékben becserélhetők a csereidőszakban érvényes áron forgalmazott hologramos jegyekre.
 • Azok a hologramos jegyek, amelyekre az előző bekezdésben foglaltak azért nem érvényesek, mert korábbi árral rendelkeznek, továbbá az ár vagy évszám nélküli gyűjtőjegy-szelvények és a megszűnt környéki 5 km-es és környéki 10 km-es vonaljegyek (teljes árú és kedvezményes változatokban egyaránt) 2013. december 31-éig érvényesíthetők, használhatók fel utazásra. A BKK által évszám nélkül 2013-ban vagy 2014-ben kibocsátott, lila színű gyűjtőjegyek a felhasználhatóság szempontjából 3000 Ft-os gyűjtőjegynek minősülnek. Amennyiben egy viszonylat „A” megállójából egy irányba haladva a viszonylat „B” megállójába csak úgy lehet utazni, hogy a viszonylat, „C” pontban lévő, „A” megállója és „B” megállója között elhelyezkedő végállomásán át kell szállni, akkor az egyszeri utazásra szóló jegyek érvényesek a végállomáson azonnal történő átszállást követő járaton is, azonban a jegyet a másik jármű jegykezelő készülékén is érvényesíteni kell a jegy számkocka nélküli végén.

A kedvezményes csoportos tanulójegy megrendelésének részletes szabályai a BKK honlapján (www.bkk.hu) találhatók meg.

Jegykezeléssel kapcsolatos kiegészítő szabályok

Aki egy utazásra szóló jeggyel utazik, annak minden egyes felszállásnál egy új jegyet kell érvényesítenie, kivétel ez alól az átszállójegy használata (csak a második kezelés után kell új jegyszelvényt felhasználni) és a pótló járműre vagy arról a pótolt viszonylat eredeti járművére történő átszállás.

Az egy utazásra szóló jegyekkel, az utazás nem szakítható meg. Amennyiben egy adott viszonylaton egy adott megállóból egy másik megállóba (ideértve fel- és leszállópontokat is) történő utazás során a végállomáson is át kell utazni (például körjáratok esetében), akkor a jegy érvényességi idején belül az megtehető, nem minősül visszafelé utazásnak. Körjárat esetében ugyanakkor a felszállási megálló (ideértve a fel- és leszállópontot is) túlutazása új jegy érvényesítése nélkül nem megengedett.

Speciális eset a forgalmi, műszaki, vagy egyéb okok miatti pótlás. Tekintettel a pótlásra, a jegyek, bérletszelvények nem válthatók vissza. Ilyenkor az eredeti járatot pótló autóbuszokkal helyettesítik, amelynek következtében az utas az eredeti viszonylatról a pótló járatra, vagy arról az eredeti viszonylatra átszállni kényszerül (teljes vonal pótlása esetén értelemszerűen nem merül fel az útmegszakítás kérdése). Ezek az esetek a jegyek használatának szempontjából nem minősülnek átszállásnak, vagy útmegszakításnak.

Ha az előzőekben felsorolt jegyekkel pótló járműre kell átszállni (például járatkimaradás, műszaki hiba, stb. esetén), a már kezelt jeggyel lehet tovább utazni, de a jegyet a másik (pótló) jármű jegykezelő készülékén is érvényesíteni kell a jegy ellentétes végén. Olyan esetekben, amikor egy viszonylat közbülső részét kell pótolni, a második átszállás (az eredeti viszonylatra történő visszaszállás) után a már kétszer kezelt jegyet nem lehet ismételten kezelni, így a két végén kezelt jegy érvényesnek tekintendő. A mindkét végén számkockával ellátott, egy darabból álló átszállójegyet ilyen esetben nem kell újra kezelni, mivel a másik végén is olyan számkockával rendelkezik, amelyet a pótlástól függetlenül korábbi átszálláskor már kezeltek, vagy későbbi átszálláskor kezelni fognak. A két darab szelvényből álló átszállójegy esetén a pótolt járművön kezelt jegyszelvényt a pótló jármű jegykezelő készülékén is érvényesíteni kell a szelvény számkocka nélküli végén (vagy viszont, a pótló járműről a pótolt viszonylatra történő átszállás esetén), míg a viszonylat közbülső pótlása esetén a második átszállás (az eredeti viszonylatra történő visszaszállás) esetén a jegyet újra kezelni nem kell.

Azon kivételes és speciális esetekben, amikor egy vonal(szakasz) kiesésekor a pótlás nem terjed ki az érintett szakasz teljes hosszára, akkor a nem pótolt résszel párhuzamos menetrendszerű járataink pótló járatnak számítanak, de kizárólag a pótolt szakasznak megfelelő útvonalon. Az előzőekben felsorolt jegyek kezelésére ilyenkor is az előző bekezdésben ismertetett eljárást kell alkalmazni.

A jegyek felhasználhatósága korlátozott, azokat érvényesíteni csak meghatározott ideig lehet. Ennek szabályait az I.2.3. pont tartalmazza.

A VOLÁNBUSZ agglomerációs hálózata, illetve személyszállítási szolgáltatásai Budapesten belül igénybe vehetők továbbá az alábbi jegyekkel is: Budapest Kártya

A Budapest Kártya a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság terméke, tulajdonosát (a kártya használati szabályai szerint) a a VOLÁNBUSZ járatainak használatára jogosítja. Budapest közigazgatási határáig, a Díjszabásban szereplő Budapest-jegyekkel azonos módon érvényes a kitöltött időponttól 24, 48 vagy 72 órán keresztül (változattól függően) korlátlan számú felszállásra. A kártyát használat előtt alá kell írni, és az érvényesség kezdetét jelölni kell.

Jegyek pótlása A megvásárolt jegyeket elvesztésük esetén (ideértve megsemmisülést és eltulajdonítást is) a VOLÁNBUSZ és a BKK nem pótolja.

3.1.2 Bérletek

Az egyes bérlet-típusok díjait és alkalmazási feltételeit a Díjszabás tartalmazza.

Az arckép nélküli bérlet kivételével valamennyi bérlettípus csak a megfelelő igazolvány és az adott időszakra érvényes bérletszelvény együttes használatával jogosít utazásra. A teljes árú bérletszelvényhez használható igazolványok közül az utas szabadon dönthet arról, hogy általános bérletigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy kártya formátumú jogosítvánnyal kívánja bérletét használni. A megfelelő és az utazás idején érvényes igazolvány számának szerepelnie kell a bérletszelvényen

Tanuló bérletekre a diákigazolványon vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazoláson szereplő oktatási azonosító számot kell rávezetni. Azok esetében, akinek a diákigazolványán nincs oktatási azonosító szám, a diákigazolvány számát kell feltüntetni a bérletszelvényen. (A tanuló bérletek érvényesnek fogadhatók el abban az esetben is, ha azon az oktatási azonosító szám helyett a tanuló választása szerint a diákigazolványnak vagy az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolásnak a sorszáma kerül feltüntetésre.) A változás miatt nem kell kicserélni azokat a bérletszelvényeket, amelyeken a tanuló érvényes diákigazolványának sorszáma vagy érvényes igazolásának sorszáma szerepel, hanem azok a jogosultság fennállása alatt továbbra is használhatók. Az igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

Egy bérletszelvényen egyszerre csak egy, érvényes bérletigazolvány vagy egyéb igazolvány, igazolás száma tüntethető fel.

A megfelelő igazolvány számának feltüntetése a Díjszabásban előírt módon történik: nyomdában előnyomtatott bérletek esetében az utas, hőpapírra nyomtatott bérletek esetében az értékesítést végző személy vagy eszköz (jegy- és bérletkiadó automata) által.

A természetes személyek részére forgalmazott teljes árú Budapest-bérletek csak abban az esetben adhatók ki, ha a vásárló személy

 1. nem kér számlát, vagy
 2. a saját nevére kér számlát, vagy
 3. egyéni vállalkozóként kér számlát (a vonatkozó jogszabály értelmében az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül).

A környéki tanuló és nyugdíjas, valamint a környéki 5 és 10 km-es kedvezményes bérleteket a kedvezményrendelet alapján erre jogosultak használhatják.

Tanulók esetében a környéki kedvezményes 5 és 10 km-es bérlet csak a diákigazolványban feltüntetett lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás közötti utazásra vehető igénybe. Ha a gyakorlati foglalkozás helyszíne az oktatási intézmény székhelyével nem azonos, a bérletkedvezmény az iskola által kiadott igazolás alapján vehető igénybe erre a viszonylatra. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az ideiglenes változás időtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja.

Fogyatékos személyek esetében a kedvezményes hév bérletszelvényre a személyazonosító igazolványuk (ennek hiányában - 14 éves kor alatt - a diákigazolványuk) számát kell feltüntetni, de a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást vagy igazolványt is fel kell mutatniuk.

Bérletek pótlása A megvásárolt bérleteket elvesztésük esetén (ideértve megsemmisülést és eltulajdonítást is) a VOLÁNBUSZ és a BKK nem pótolja.

3.1.3 Bérletigazolványok

A VOLÁNBUSZ és a BKK értékesítői a bérletigazolványok kiállításánál a Díjszabás szerint járnak el.

A tulajdonos külső megjelenésében történt jelentős változás esetén javasolt a bérletigazolványt kicserélni (a mindenkori kezelési díj ellenében). Amennyiben olyan módon megrongálódott a bérletigazolvány, hogy utazásra nem használható, mert a tulajdonosa nem felismerhető, illetve az érvényessége nem állapítható meg, új bérletigazolványt kell készíttetni.

A bérletigazolványok kiállításának díját a kiállító társaság Díjszabása határozza meg.

Nyugdíjas bérletigazolvány

A bérletigazolvány érvényességi ideje mindenkor a bemutatott igazolás függvénye, de a Díjszabásban megállapított leghosszabb időtartamon túl nem terjedhet.

 • Az érvényességi idő "Ellátottak utazási utalványa" bemutatása esetén az utalvány érvényességének határidejéig (a tárgyévet követő március 31-éig) terjed. Utazási utalvány bemutatása esetén a határidő lejárta után az érvényességet ismételten igazolni kell és a nyugdíjas bérletigazolvány érvényességét meg kell hosszabbítani. Ellátottak utazási utalványa elvesztése esetén, amennyiben erről az utas igazolással rendelkezik, akkor az alapján (a tárgyévet követő március 31-éig) kerül kiállításra a nyugdíjas bérletigazolvány a BKK Központi jegy- és bérletpénztárában.
 • Aktív korúak ellátásában részesülőknek kiadott jegyzői igazolás alapján az abban foglaltaknak megfelelő időtartamra, legfeljebb azonban az igazolás keltét követő 1 évre.

A jegyzői igazolást vagy a "Ellátottak utazási utalványa"-t a pénztárnál a bérletigazolvány kiváltásakor, vagy annak érvényesítésekor be kell mutatni a személyazonosság igazolásával együtt. Elvesztett utalványról szóló igazolás bemutatásánál a lakcímet is, utalvány megosztott használata esetén pedig a megosztásra való jogosultságot (házastárs, élettárs esetén a közös lakcímet és az életkort, míg gyám és gyámolt, valamint gondnok és gondokolt közötti megosztás esetén a gyámsági vagy gondnokolti viszonyt) is igazolni kell. Az utas személyesen kérheti nyugdíjas bérletigazolványa kiállítását, érvényességi idejének meghosszabbítását, de - a jogosultsága előzőek szerint igazolásához szükséges iratok átadásával - ezzel más személyt is megbízhat (külön meghatalmazásra nincs szükség). A jegyellenőr a nyugdíjas bérletigazolvány és a bérletszelvény együttes érvényességét ellenőrzi.

A nyugdíjas bérlet használatára a kedvezményrendelet és az Sztv. által meghatározott kedvezményezett személyek jogosultak a nyugdíjas bérletigazolványon feltüntetett érvényességi időig. 2013. március 31-ét követően csak azok a nyugdíjas bérletigazolványok használhatók, amelyeknek a hátoldalán „E” (korábbi bérletigazolvány-sorozatoknál: „U”) és „J” betű melletti négyzetekben jelölték az érvényesítés alapjául szolgáló igazolást.

Kisgyerekes bérletigazolvány

Budapesti lakcímnek az alábbiak tekinthetők:

 • Budapesti állandó lakhely
 • Budapesti tartózkodási hely ("ideiglenes lakcím")
 • Lakcímként csak "Budapest" szerepel, vagy feltüntetésre kerül valamely kerület száma is (például kisgyerekkel anyaotthonban lakók esetében), de konkrét utca és házszám nélkül.

A kisgyerekes bérletre való jogosultságot (budapesti lakcím mellett) a juttatásokról a kifizetőhely által ellenjegyzett igazolás, vagy kiadott eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány egyidejű felmutatásával. A bemutatott határozat, vagy igazolás nem lehet régebbi 6 hónapnál. GYES és GYET ellátásoknál határozat vagy igazolás helyett keltezéstől függetlenül bemutatható a Magyar Államkincstár által a külön jogszabály alapján kiállított, érvényes hatósági bizonyítvány, amennyiben az nem került visszavonásra.

A "kisgyerekes" bérletigazolvány érvényessége a Díjszabásban meghatározott időszakra, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamáig, vagy (ha a tartózkodási hely bejegyzése időkorláthoz van kötve) a tartózkodási hely bejegyzésénél szereplő időpontig tart. A felsorolt 3 határidő közül a legrövidebb kerül figyelembe vételre.

A TGYÁS, GYED, GYES, vagy a GYET folyósítását megállapító határozatból a bérletigazolvány érvényességi idejének megállapításakor az alábbiakat kell figyelembe venni.

 • Alapesetben a GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig jár. Az ellátás megállapításakor nem lehet egy olyan konkrét időpontot megjelölni, ameddig az ellátás minden körülmények között folyósításra kerül. A kisgyerekes bérletre a jogosultság határidejét a gyermek születési dátumából kell meghatározni, mely adat a megállapító határozatban szerepel. A születési dátumhoz 3 évet hozzáadva és 1 napot levonva adódik az igazolvány érvényesítésének legkésőbbi időpontja. (Például egy 2013. április 20-án született gyermek után 2016. április 19-ét kell figyelembe venni.)
 • Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének a végéig állapítható meg a jogosultság. Például, ha 2016-ban válnak tankötelessé a gyermekek, akkor 2016. december 31-ig. (A gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget legkorábban abban a naptári évben érheti el, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, legkésőbb pedig abban a naptári évben, amelyben a nyolcadik életévét augusztus 31. után tölti be.)
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyermek 10. életévének betöltéséig jár a GYES. Ha a megállapító határozat tartalmazza a betegséget, illetve fogyatékosságot, akkor ez a határidő az irányadó.
 • A gyermeknevelési támogatásra (GYET) a jogosultság három vagy több kiskorú gyermek esetében állapítható meg, a támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • A gyermekgondozási díj (GYED) legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • A terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, ami 168 nap.

A kifizetőhely által kiadott igazolások jellemzően már tartalmazzák a folyósítás várható határidejét, így ha határozat helyett ezt mutatják be, akkor az ebben szereplő dátum az irányadó.

Az igazolvány érvényessége a lejáratkor a jogosultág fennállása esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges.

Diákigazolvány és kedvezményes helyi tanuló bérletszelvény használata:

Kedvezményes tanulóbérlet igénybevételére jogosultak körét, és a kedvezmény mértékét a kedvezményrendelet és a menetdíj támogatási rendelet, valamint ezek figyelembevételével a Díjszabás határozza meg. A Díjszabás a budapesti helyi személyszállítási közszolgáltatásban megkülönbözteti a „Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak” és a „Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak” nevű bérleteket, míg a környéki helyi tanuló bérlet egységes. A közoktatási bérletet a közoktatásban tanulók használhatják magyar közoktatási diákigazolvánnyal, vagy az igazolványrendelet melléklete szerinti igazolással, míg a felsőoktatási bérletet és a környéki helyi tanuló bérletet a kedvezményrendelet és a menetdíj támogatási rendelet alapján helyi közlekedésben tanuló bérletkedvezményre jogosult valamennyi személy egyaránt használhatja.

Mindezek alapján „Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak” nevű bérlet használatára jogosult

 • A közoktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója.
 • Az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap- vagy középfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A „Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak” nevű bérlet használatára való jogosultság az alábbi iratokkal igazolható:

 • Érvényes magyar közoktatási diákigazolvány: az érvényesítő matrica nélkül is érvényes magyar diákigazolvány és a közoktatási (tanévre kiadott) matricával érvényesített magyar diákigazolvány. A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül csak azon tanévet követő október 31. napjáig érvényes, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. E feltételek mellett a diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül abban az esetben használható még október 31-ét követően is a havi bérletszelvény érvényességi idejének végéig, vagy ennél hosszabb érvényességi idővel rendelkező bérlettípus esetén legkésőbb december 1-jén 02:00 óráig, ha a bérletszelvény legkésőbb októberi kezdődátummal van ellátva. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, jogosult személy is a magyar közoktatási diákigazolvány kiváltásával használhatja.
 • A diákigazolvánnyal nem rendelkezők számára a közoktatási intézmény által kiadott, az igazolványrendelet mellékletében meghatározott, diákigazolvány helyett kiadott érvényes igazolás. Külföldi közoktatási intézményben tanulók, ha az igazolásukon csak „külföldi intézményben tanul” bejegyzés van (nem állapítható meg, hogy az intézmény valóban közoktatási intézmény), csak „Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak” nevű bérletet használhatnak.

„Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak” nevű bérlet és környéki helyi tanuló bérlet használatára jogosult

 • Az oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója.
 • Sztv. alapján a szomszédos állam alap-, középfokú oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója.
 • Az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A „Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak” nevű bérlet és környéki helyi tanuló bérlet használatára való jogosultság az alábbi iratokkal igazolható

 • Érvényes magyar diákigazolvány.
 • A diákigazolvánnyal nem rendelkezők számára az oktatási intézmény által kiadott, az igazolványrendelet mellékletében meghatározott, diákigazolvány helyett kiadott érvényes igazolás.
 • „Magyar igazolvány” és „Magyar hozzátartozói igazolvány”, amelynek (vagy szükséges esetben: amelyhez kiadott pótfüzetnek) a diákigazolvány melléklete érvényes.
 • Külföldi (az EU bármely tagállamában vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban kibocsátott, egységes vagy iskolánként eltérő megjelenési formájú) diákigazolvány és nemzetközi diákigazolvány (ISIC) az alábbi feltételekkel. A külföldi és a nemzetközi diákigazolvány a magyar állampolgártól és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személytől abban az esetben fogadható el, ha nappali vagy esti tagozatos tanulmányait az EU bármely, Magyarországon kívüli tagállamában vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban székhellyel rendelkező oktatási intézmény székhelyén folytatja,

Magyarországon működő tagozatán folytatja, és diákigazolványán a tanintézménynek a székhelyén használatos megnevezése szerepel.

A külföldi és a nemzetközi diákigazolvány helyett útlevél vagy bármely, személyi azonosításra alkalmas okmány is elfogadható a 16 éven aluli külföldi diákoktól. Magyar állampolgár esetében ez a lehetőség 14 éves korig áll fenn, ugyanakkor a magyar állampolgár 14 éves koráig magyarországi tanulmányok esetében is használhatja a bérletet diákigazolvány helyett személyi azonosításra alkalmas okmánnyal.

A levelező tagozatos tanulók és a távoktatásban résztvevők utazási kedvezményre a kedvezményrendeletben foglaltak alapján a helyi közlekedésben nem jogosultak.

A magyar diákigazolványt a külföldön tanuló magyar állampolgár is igényelheti, 2011. szeptember 3. óta pedig a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező diákok is kiállíttathatják, függetlenül attól, hogy Magyarországon tanulnak-e vagy sem.

A tanuló utazási kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

 • tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,
 • a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi kezdőnappal rendelkező havibérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

Az iskola által az igazolványrendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A megfelelő külföldi és a nemzetközi diákigazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő alatt használhatók, az érvényességi idő alatt kezdődő érvényességi idejű tanuló bérlettel pedig legkésőbb az adott diákigazolvány érvényességi idejének utolsó napjától számított egy hónapig lehet utazni. Ha az érvényességi időt csak évvel és hónappal jelölik, akkor az úgy kell tekinteni, hogy az adott hónap utolsó napjáig tart. Ha az adott diákigazolványon nincs lejárati dátum (vagy tanév, félév) jelölve, akkor a kibocsátás dátumától számított 1 évig fogadható el, vagy (jelöléstől függően) a kibocsátás tanévében fogadható el. Ha kibocsátás dátuma (tanéve) sincs jelölve, akkor az adott igazolvány nem tekinthető diákigazolványnak.

Ha a megfelelő külföldi diákigazolványon nincs sorszám vagy fénykép, de a feltüntetett adatok alapján egyértelműen hozzárendelhető a diák személyi azonosításra alkalmas okmányához, akkor ez utóbbival együtt fogadható el. Sorszám hiányában a személyi azonosításra alkalmas okmány sorszámát kell feltüntetni a bérletszelvény megfelelő rovatába. A nemzetközi diákigazolvány csak önálló okmányként fogadható el abban az értelemben, hogy nem lehet bankkártyára, egyéb üzleti vállalkozás kártyájára nyomtatva.

3.2. Jegyvásárlás, jegykezelés, időkorlátos jegyek és bérletek visszaválthatósága, cseréje

Hamis értékcikkel történő utazás törvénybe ütköző cselekmény, magánokirat hamisításnak számít és a társaság minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Mindazon jegyek és bérletek esetében, amelyeken az utasnak valamilyen érvényességi adatot kell jelölnie, azt a jelölést tintával, nem törölhető módon, jól olvashatóan, egyértelműen, javítás nélkül kell megtenni.

3.2.1. Jegyvásárlás

A BKK és a VOLÁNBUSZ az utazni szándékozók részére több értékesítési csatornán keresztül biztosítja a jegyvásárlást. A rendszeresen felülvizsgált nyitva tartási időket és címeket tartalmazó listákat a BKK honlapjának a jegyek és bérletek menüpont alatt, a vásárlási tudnivalók linken belül a vásárlási lehetőségekről tájékoztató részében havi frissítéssel közzéteszi.

A jegyek, bérletek, egyéb cikkek árának megfizetése - amennyiben a jelen Üzletszabályzat, vagy külön hirdetmény másként nem rendelkezik - csak készpénzben lehetséges.

Jegy- és bérletpénztárak, Ügyfélközpontok

A BKK Budapest-szerte, nagyobb csomópontokban és az agglomerációban üzemeltet jegy- és bérletpénztárakat, Ügyfélközpontokat annak érdekében, hogy az utazni szándékozók előre megválthassák a számukra legkedvezőbb jegyet vagy bérletet.

Járművezetői jegyárusítás

Járművezetőktől vásárolható, helyszínen váltott menetjegyek a jegyvásárlási lehetőséget hirdető tájékoztatóval ellátott autóbuszokon kerülnek értékesítésre. A helyszínen váltott vonaljegy ára magasabb, mint az elővételben vásárolté. A járművezetőnél történő jegyvásárláskor a vásárolt jegy(ek) ellenértékét pontosan ki kell számolni, mert a járművezető váltópénzzel nem rendelkezik. Kedvezményes menetjegy váltása esetén a kedvezményre jogosító igazolást az autóbusz-vezető részére be kell mutatni.

Jegykiadó automaták

A BKK jegykiadó automatákat - önkiszolgáló berendezéseket - működtet Budapesten és az agglomerációban. Ezek meghatározott jegyeket és bérleteket árusítanak, illetve különböző fizetési módokat kínálnak.

Lehetséges fizetési módok új jegykiadó automatákon:

 • készpénz (érme és bankjegy)
 • bankkártya

A fizetési módok nem keverhetők, azaz egy vásárlási tranzakción belül egy típusú fizetési mód választható, készpénz vagy bankkártya. A jegykiadó automaták csak magyar forintot fogadnak el fizetőeszközként, más ország valutáját nem.

A BKK jegykiadó automaták útján történő jegyvásárlás és bérletvásárlás különleges szabályai:

 • egy vásárlási tranzakció során megvásárolható termékek maximális száma: 10 darab
 • egy vásárlási tranzakció során megvásárolható azonos terméktípusok maximális száma: 10 db
 • egy vásárlási tranzakció maximális összértéke: 250.000 Ft
 • egy vásárlási tranzakció során használható bankjegyek maximális száma: 15
 • egy vásárlási tranzakció során használható érmék és bankjegy címletek a vásárlás összértékétől függnek, az alábbi szabályok szerint:
 

tranzakció összértéke

250 Ft-tól
1000 Ft-ig
1001 Ft-tól
6000 Ft-ig
6001 Ft-tól
16000 Ft-ig
16001 Ft- tól

Érmék

5 Ft x x x x
10 Ft x x x x
20 Ft x x x x
50 Ft x x x x
100 Ft x x x x
200 Ft x x x x

Bankjegyek

500 Ft x x x x
1 000 Ft x x x x
2 000 Ft x x x x
5 000 Ft   x x x
10 000 Ft     x x
20 000 Ft       x

x - elfogadott címlet

A jegykiadó automatákból váltható jegy és bérlet típusok felsorolását a BKK honlapján elérhető tájékoztató tartalmazza.

ÁFA-s számla kiadása új jegykiadó automatákon:

Számla iránti igény csak a vásárláskor jelezhető és csak olyan díjtermékek esetében ahol erre a jogszabály lehetőséget biztosít.

A jegykiadó automata számlanyomtatási funkciója előzetes adatmegadáshoz és regisztrációhoz kötött. A BKK által erre a célra létrehozott és működtetett elektronikus felületen, a regisztrációt követően az ügyfél BKK Ügyfélkártyát kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

Amennyiben az ügyfél a vásárlásról számlát is igényel - a jegykiadó automatán a megfelelő funkció kiválasztásával - a jegykiadó automata a BKK Ügyfélkártya beolvasása és a fizetés után nyomtatja ki a jegyet vagy bérletet valamint ezt követően a papíralapú számlát.

Sikertelen számlanyomtatás esetén a számla hiteles másolata a BKK Ügyfélszolgálatán igényelhető.

Kameraképek rögzítése jegykiadó automaták esetében:

A jegykiadó automata videó megfigyelő rendszerrel rendelkezik. Ez jól látható módon az Itv.- ben foglalt előírásoknak megfelelően a készüléken jelölve van. A portrékamerával bizonyos időközönként állóképet rögzít. A kameraképek rögzítése, tárolása és megsemmisítése a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelelve történik.

Teendők és hibabejelentés sikertelen tranzakció esetén mind régi, mind új jegykiadó automatáknál:

A BKK jegykiadó automatákkal kapcsolatos hibabejelentés a BKK Ügyfélszolgálatán lehetséges az alábbi elérhetőségeken:

 • telefonon (Call Center): +36 1 3 255 255
 • e-mailben: bkk@bkk.hu
 • személyesen az Ügyfélszolgálaton.

A bejelentőnek a pontos nevét, telefonos, vagy e-mail elérhetőségét, a gép helyszínét és számát, a hiba típusát meg kell adnia.

Amennyiben a BKK saját hatáskörben nem tudja kezelni az ügyfél bejelentését haladéktalanul továbbítja az Üzemeltető részére aki kivizsgálja az ügyet, és amennyiben beigazolódik az utas állítása, a BKK Ügyfélszolgálata intézi a jogos kártalanítást.

Jegyárusítás szerződött partnereken keresztül

A BKK azon szerződött partnereivel kapcsolatos, rendszeresen frissített tájékoztatás (cím, nyitva tartási idők), akik jegyeket, bérleteket árusítanak, a BKK honlapján érhető el.

A VOLÁNBUSZ kijelölt pénztáraiban és a MÁV-Start egyes pénztáraiban lehet Budapest- termékeket vásárolni. A MÁV-Start vagy a VOLÁNBUSZ által saját rendszerében, hőpapíron kiadott Budapest-bérlethez kiegészítő heti Budapest-bérlet nem váltható.

Jegyellenőri és biztonsági őri jegyárusítás

A BKK-jegyellenőrök jegyszerelésében kizárólag vonaljegy található, más jegyfajtát nem árusítanak. Minden jegyellenőrtől vásárolható vonaljegy, ha az utas az utazását még nem kezdte meg, vagy ha az utazási jogosultsága igazolására felszólított személy az aktuális utazására érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezik, és a jegyet továbbutazásához vagy egy későbbi időpontban történő felhasználás céljából kívánja megvásárolni.

A jegyellenőrök és biztonsági őrök az elsőajtós felszállási rendbe bevont éjszakai járatokon csak helyszínen váltott vonaljegyet árusítanak. A jegyellenőrök és a biztonsági őrök váltópénzzel nem rendelkeznek, ezért célszerű jegyvásárláskor a pontos összeget előkészíteni.

3.2.2. Jegykezelő készülékek használata

Az előre megváltott vonaljegy típusú jegyeket az utasnak a metróhálózaton az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön felszálláskor azonnal érvényesítenie kell a felszálláshoz használt ajtónál található jegykezelő készülékkel (amennyiben az nem működik, akkor a legközelebbi jegykezelő készülékkel). Ez alól két esetben van kivétel:

1. Budapest-bérletek vagy Budapest-jegyek és egyszeri utazásra szolgáló jegyek együttes használata

A Budapest-bérlettel vagy -jeggyel rendelkező utas, ha a főváros közigazgatási határán belülről azon kívülre utazik, a környéki helyközi vonaljegyet nem kell a felszállás után azonnal érvényesíteni, de a kezelésnek még a közigazgatási határ átlépése előtt meg kell történnie (a környéki helyközi vonaljegyek helyett szükség esetén használhatóak a vonal teljes hosszának végig utazására jogosító vonal- és gyűjtőjegyek vagy az átszállójegy is).

2. Környéki bérletek és vonal-, gyűjtő- vagy átszállójegy együttes használata

A környéki bérlettel rendelkező utas, ha a főváros közigazgatási határán kívülről azon belülre utazik, a Budapesten belül is érvényes jegyet nem kell a felszállás után azonnal érvényesíteni, de a kezelésnek még a környéki bérletre érvényes szakaszhatár átlépése előtt meg kell történnie.

A jegykezelés minden esetben az utas feladata, a jegykezelő-készülék hibája esetén az érvényesítést a helyszínen található másik készülék segítségével kell elvégezni.

Az elektronikus jegykezelő-készülék kódot nyomtat a jegyre, mely kód alapján megállapítható a kezelés helye és pontos időpontja (nap, óra, perc), továbbá a készülék kódja is. A mechanikus jegykezelő-készülékek esetében ellenőrizhető, hogy a felmutatott jegyet az érintett járművön kezelték-e. A BKK jegyellenőrzésre jogosult dolgozói (a továbbiakban jegyellenőrei) az ellenőrzés megkezdése előtt próbajegy segítségével győződnek meg a jegykezelő-készülékek működőképességéről. Az ellenőrzés során a jegyellenőröknek tépett, szakadt, hiányos, szennyezett jegyet nem áll módjukban elfogadni. A jegyeken csak az elektronikus jegykezelő készülékek által ejtett roncsolás fogadható el (az is csak akkor, ha ugyanazon készülék érvényes pecsétjét is tartalmazza). A jegyet egyéb sérülés, manipulálás, vagy korábbi utazás során a jegykezelő-készülék által ejtett lyukasztás, roncsolás érvénytelenné, a későbbiekben fel nem használhatóvá teszi.

3.2.3. Jegyek, bérletek visszaváltása és cseréje

A régebbi, nem hologramos vonaljegyek, metrójegyek és gyűjtőjegyek (ideértve a tankötelesek, illetve iskolások korábban megszűnt csoportos gyűjtőjegyeit is) már nem válthatók vissza, nem cserélhetők be és utazásra sem használhatók.

Visszaváltás szabályai

Érvényesség kezdete előtt visszaváltható jegy- és bérlettípusok:

 • kétheti, havi, negyedéves, szemeszterre szóló és arckép nélküli bérletek, kivéve önmagában a matrica formátumú kerékpárbérlet,
 • Budapest 24 órás-, Budapest csoportos 24 órás-, Budapest 72 órás jegy és Budapest- hetijegy, 5/30 BKK napijegy, nosztalgia napijegyek,
 • kedvezményes csoportos tanulójegy,
 • éves Budapest-bérlet (havi áras),
 • matrica formátumú k bérletszelvénnyel együtt, ha a bérletszelvény egyébként visszaváltható,
 • hőpapíron kiadott kerékpárbérlet.

A visszaváltáskor minden esetben szükség van az értékcikkre (a sorozatszámot és adatmátrixot tartalmazó résszel együtt). Számla kiállítás esetén visszaváltáskor a számlát be kell mutatni és le kell adni.

A kedvezményes éves és éves összvonalas Budapest-bérlet (amelyek nem utazási, hanem mennyiségi kedvezményt tartalmaznak) az érvényesség kezdete előtt sem válthatók vissza.

A bérletek, a Budapest 24 órás-, a Budapest csoportos 24 órás-, a Budapest 72 órás- és a Budapest hetijegy, valamint a kedvezményes csoportos tanulójegy, az 5/30 BKK napijegy és a nosztalgia napijegyek csak érvényességük kezdete előtt válthatóak vissza a BKK pénztáraiban a Díjszabásban meghatározott kezelési díj ellenében. A kedvezményes csoportos tanulójegy és a szemeszterbérlet visszaváltása - annak ellenére, hogy csak kijelölt pénztárakban váltható - valamennyi pénztárban lehetséges. Az átutalásos vásárlás esetén a

BKK Zrt. Jegy- és bérletértékesítés, értékesítés-üzemeltetés nagykereskedelmi csoportjánál (Rumbach S. utca 19-21. szám) írásban lehet kezdeményezni a bérlet érvényességét követő maximum 5. munkanapig az ellenérték számlára történő, kezelési díjjal csökkentett összegű visszautalását. A havi áras éves Budapest-bérlet évközben is megvásárolható és visszaváltható. Vásárlás esetén a már megkezdett hónapra eső havi árat ki kell fizetni, visszaváltás esetén csak a meg nem kezdett hónapra eső ár kerül visszatérítésre a kezelési díj levonása mellett. Átutalásos visszaváltás csak a Központi jegy- és bérletpénztárban lehetséges.

A matrica formátumú kerékpárbérlet önmagában nem visszaváltható. Amennyiben a bérletszelvényre, amelyre felragasztották, fennállnak a visszaváltás vagy csere feltételei, azzal együtt a kerékpárbérlet is visszaváltható. Ilyen esetben a kezelési díjat a kerékpárbérlet esetében a matricák számától függetlenül (pl. negyedéves bérletnél vagy kedvezményes éves bérlet cseréjénél) csak egyszer kell megfizetni. Ezen felül a bérlet típusának megfelelő, a kezelési díj is fizetendő.

Az űrjegyek nem visszaválthatók.

A 2013. év előtt vásárolt vonaljegy típusú jegyek (ideértve a környéki 5 km-es és 10 km-es vonaljegyeket is) vissza nem válthatók.

A 2013. évtől elővételben vásárolt vonaljegy típusú jegyek (ideértve a környéki helyközi vonaljegyeket is) az 3.1.1. a) pont szerinti csereidőszak végéig visszaválthatók a Központi jegy- és bérletpénztárban (Budapest, Akácfa utca 15.). A visszaváltáshoz az utas személyes adatainak megadásával jelzi visszaváltási kérelmét. A BKK pénztári és kereskedelmi rendszerében a kétséget kizáróan eredeti és utazásra fel nem használt jegyek árának visszatérítése a kezelési díj felszámítása mellett azonnal megtörténik. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a visszaváltandó jegy eredetisége, vagy azzal kapcsolatban kétség merül fel, akkor a BKK az átvett jegyről „Nyilatkozat különengedélyes kérelemhez magánszemélyek részére” elnevezésű nyomtatványt állít ki. A nyomtatvány átvételét az utas aláírásával igazolja. A BKK értesítést küld az utasnak a visszaváltással kapcsolatos további teendőkről.

Abban az esetben, ha a visszaváltásra hozott jegy vagy bérlet után egyszerűsített számla került kiállításra, csak az eredeti számla bemutatása esetén van lehetőség a visszaváltásra.

Bankkártyás fizetés esetén a sikeres tranzakcióról átadásra kerül egy bizonylat.

 1. Visszaváltáskor a BKK minden esetben készpénzt ad vissza. Amennyiben a fizetés korábban bankkártyával történt, az ellenérték akkor is készpénzben kerül vissza a vásárlóhoz.
 2. Visszaváltáshoz szükséges:
 • a bankkártyával vásárolt és visszaváltásra kerülő értékcikk és
 • az eredeti, vásárláskori egyszerűsített számla vagy nyugta.
 1. A kezelési költséget vagy készpénzzel, vagy bankkártyával fizetheti meg a vásárló. Ez külön tranzakciót képez.

A visszaváltás esetén fizetendő kezelési költségeket a Díjszabás határozza meg.

A MÁV-Start Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. által saját rendszerükön kiadott Budapest díjtermékeket a BKK Zrt pénztárai nem váltják vissza, a visszaváltást a vásárlás helyén (az értékesítőnél) kell kezdeményezni.

A csere szabályai

A bérletszelvények, a Budapest 24 órás-, a Budapest csoportos 24 órás-, a Budapest 72 órás- és a Budapest hetijegyek cseréjét a BKK bármely pénztárában végrehajtja.

A kedvezményes csoportos tanulójegy csak a BKK értékesítésre kijelölt pénztáraiban cserélhető (az összes Budapesten lévő pénztárban), ha az érvényesség kezdete előtt új érvényességre kívánják kicserélni a már kiadott jegyet.

A bérletek (ideértve a hetijegyet is) esetében érvényesség kezdete után a BKK kicseréli a bérletszelvényt, vagy tömbös kivitelű kedvezményes éves Budapest-bérletnél a tömböt, ha

 • kimosták vagy más okból megrongálódott, és emiatt nem használható utazásra,
 • elrontották a bérletszelvényen a bérletigazolvány számát,
 • elrontották a hetijegyszelvényen az utas nevét.

Tömbös kivitelű kedvezményes éves bérlet cseréje esetén a borítónak, az adott havi és a még fel nem használt bérletszelvényeknek is meg kell lenniük, és csak akkor cserélhető ki új tömbre.

A kedvezményes csoportos tanulójegy és a szemeszterbérlet csak az értékesítésre kijelölt pénztárakban cserélhető.

A hologramos, egyszeri utazásra felhasználható jegyek (metró-, vonal-, gyűjtő- és átszállójegyek) felhasználhatóságuk lejárta után becserélhetők az alábbiak szerint:

 • A fel nem használt, hologramos jegyek az 1.1.1. a) pontban leírt átmeneti időszakot követő csereidőszakban (az átmeneti időszakot közvetlenül követő 3 hónap) értékben becserélhetők a csereidőszakban érvényes áron forgalmazott hologramos jegyekre, kezelési díj felszámítása nélkül. Csere esetén a visszahozott jegyek összértéke nem haladhatja meg az új jegyek összértékét. Gyűjtőjegy csak a borítóval (és az ellenőrző szelvényes gyűjtőjegyeknél az ellenőrző szelvénnyel) együtt cserélhető, a beszámításra kerülő érték a borítón feltüntetett ár tizedének (20 darabos gyűjtőjegy esetén: huszadának, egyéb tömböknél arányosan) és a még fel nem használt szelvények számának szorzata. A hologramos jegyek csak a jelen III..2.3. fejezet visszaváltási szabályai szerint válthatók vissza, cseréjükre csak a csereidőszakban van lehetőség, az átmeneti időszakot követően utazásra nem használhatók.
 • A BKK által évszám nélkül 2013-ban vagy 2014-ben kibocsátott, lila színű gyűjtőjegyek a felhasználhatóság szempontjából 3000 Ft-os gyűjtőjegynek minősülnek. A csere kezelési díj felszámítása nélkül történik, a csere során kiadott cikkek összértéke pedig nem lehet kevesebb a cserére hozott cikkek összértékénél.
 • Ha a gyűjtőjegy szelvényét a tömbből nem tépték ki és a tömbön a borító is megvan, úgy az adott szelvény felhasználhatóságát, cseréjének lehetőségét a borítón nyomdai úton vagy matricázással jelölt évszám, ár alapján kell megállapítani.

A csere esetén fizetendő kezelési költségeket a Díjszabás határozza meg.

Minden olyan esetben, amikor a jegy vagy bérletszelvény kiállításából egyértelműen megállapítható, hogy azt pénztáros állította ki tévesen, minden pénztáros a vásárlási helytől függetlenül köteles a jegyet vagy bérletszelvényt kezelési díj felszámítása nélkül szabályosan kitöltött jegyre vagy bérletszelvényre kicserélni.

A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha

 • az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
 • a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használat jogosságát megállapítani nem lehet,
 • érvényessége lejárt.

A MÁV-Start Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. által saját rendszerükön kiadott Budapest díjtermékeket a BKK Zrt pénztárai nem cserélik, a cserét a vásárlás helyén (az értékesítőnél) kell kezdeményezni

4. A VOLÁNBUSZ Zrt. és a BKK Zrt. utasokkal történő kapcsolattartás szempontjából fontosabb szervezeteinek elérhetőségei

VOLÁNBUSZ Zrt.

Menetrendi információk

Központi telefon-információ (H-P: 8.00-16.00): +36 (1) 382-0888
Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00): +36 (1) 219-8086

Ügyfélszolgálat

H-1091 Budapest, Üllői út 131.
Információs vonal: +36 1 382-0888 (H-P: 8.00-16.00)
E-mail: info@volanbusz.hu (Figyelem! Feldolgozás csak munkaidőben.)
Észrevételeit, javaslatait várjuk a levelezési rovatba is.

BKK Zrt.

Ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 1241 Budapest Pf.200

bkk@bkk.hu Telefon: +36 1 3 255 255

Személyes ügyfélfogadás a központi Ügyfélszolgálaton:

Budapest VII., Rumbach Sebestyén utca 19-21. (Rumbach Center irodaház földszint) Nyitva tartás:

hétfő, kedd, csütörtök 9.00-17.00, szerda 9.00-19.00, péntek 9.00-15.00 óráig, szombat, vasárnap zárva.

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek:

Budapest VII., Akácfa utca 18.

Nyitva tartás:

hétfő 8.00-20.00, keddtől csütörtökig 8.00-17.00, péntek 8.00-15.00 óráig, szombat, vasárnap zárva.

Központi Jegy- és bérletpénztár

Budapest VII., Akácfa utca 15.

Telefon: 06-1-461-6500 / 11-128

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zárva

Pótdíjkezelésért felelős szervezeti egység

Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 200.

potdijkezeles@bkk.hu Telefon: 06-1-461-6500/11-140, hívható: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 péntek 7.30-14.30

Személyes ügyfélfogadás (Pótdíjazási Iroda):

Budapest VII., Akácfa utca 22. („Pótdíjazási ügyek intézése" táblával jelölt helyiségben) Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig (munkanapokon) 7.00-20.00,

szombaton (szombati munkarend szerinti napokon) 8.00 - 14.00,

vasárnap (ünnepnapokon) zárva.