Navigáció átugrása

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2015/S 185-336307

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

VOLÁNBUSZ Zrt.
AK08487
Üllői út 131.
Kapcsolattartási pont(ok): molnar.jozsef@dakk.hu
Címzett: Molnár József
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12198054
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.volanbusz.hu

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Lízing szerződés keretében 21 db használt autóbusz beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Lízing
A teljesítés helye: Magyarország, az átadás-átvétel a szerződést kötő ajánlattevő telephelyén vagy márkaszervizében, vagy az ajánlatkérő székhelyén.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
21 db használt, egyforma műszaki specifikációval rendelkező, közösségi közlekedésre alkalmas regionális (M3/I vagy M3/II. osztályú), alacsony belépésű, kéttengelyes szóló autóbusz beszerzése lízing formájában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121100, 66114000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
21 db használt, egyforma műszaki specifikációval rendelkező,közösségi közlekedésre alkalmas regionális (elővárosi), alacsony belépésű, kéttengelyes szóló autóbusz.
A beszerezni kívánt autóbuszokra vonatkozó Ajánlatkérői elvárások:
— ajtóképlet: 1-2-0;
— szállítható ülő utasok száma legalább: 40 fő;
— autóbusz legyen alkalmas kerekes székkel utazó utas szállítására, a kísérő számára alkalmas műszaki feltételekkel,
— a forgalmi engedélybe bejegyzett, szállítható személyek száma érje el legalább a 78 főt,
— autóbusz szélessége legalább 2 500 mm;
— dízelmotor: Euro-IV, vagy annál jobb emissziós minősítéssel;
— automatikus kapcsolású nyomatékváltó;
— légkondicionáló berendezés.
— első forgalomba helyezés 2009. 06. 30. vagy annál fiatalabb,
— a buszok kilométer telítettsége nem lehet több mint 700 000 km/autóbusz
— elektonikus utastájákoztató előkészítése, melynek mértékébe az ajánlatkérő beleérti a front-, oldal- és hátsó tábla beépítését,
— legalább 3 hónap korlátozott jótállás a műszaki dokumentációban részletezett feltételek szerint.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és
meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az ajánlatkérési dokumentációban található részletes szerződéses feltételekben részletezettek szerint.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a járművek ellenértékét forint alapú zárt végű pénzügyi lízing keretében havonta összesítetten kiállított tőkebekérő és kamatszámla alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint. Lízing konstrukció:
— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,
— futamidő: az autóbuszok szállításától számított 48 hónap,
— finanszírozás devizaneme: HUF,
— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva,
— kamatkövetés: 3 hónapos időközönként, legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára meghatározott érték 0,2 % eltérés esetén,
— önerő, melynek mértéke maximum 10 % lehet
— Áfa fizetés: a teljes gépérték Áfa tartalma lízingbeadó eszközértékesítési számlája alapján kerül megfizetésre,
— egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el, kivéve a szerződésben külön nevesített díjakat.
— Lízingszerződés teljesítésének biztosítéka az Ajánlatkérő valamennyi – a hatályos cégkivonatában szereplő – bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi sem kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes, közösen ajánlatot tevők gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés, az ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdés, valamint az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §(1)bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontjában meghatározott nyilatkozatokat köteles csatolni. A kizáró okok hiányának igazolására a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2-8. §-ban foglaltak is alkalmazandók.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
G1: bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
G2: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (jármű lízing) származó nettó árbevétele nem éri el a 100 000 000 HUF értéket, illetve az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 40 000 000 HUF, a beszerzés tárgyából (jármű lízing) származó nettó árbevétellel.
Igazolási mód:
G1: Ajánlattevő valamennyi cégkivonatában szereplő számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,
— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.
G2.: Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított, előző két üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (jármű lízing) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők – közül a G1 pont vonatkozásában elég, ha egy megfelel, – a G2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
M1: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy vagy több szerződő féltől származó, összesen 5 darab jármű lízingre, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 100 000 000 HUF-ot.
M2: az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik az ajánlat tárgyát képező autóbusztípusok jótállási illetve egyéb javításra felhatalmazott – 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1.,2.,3., 4. számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő magyarországi szervizzel, és a szervizek száma nem éri el legalább az 1 db-ot (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdés)
Igazolási mód:
M1.: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben igazolás, b) pont szerinti esetén igazolás, vagy nyilatkozat a vizsgált időszakban (az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben)a járművek lízingbe adásáról. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződéskötő másik fél neve, székhelye, képviselője neve, telefon és fax száma, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak, és szerződéseknek megfelelően történt-e.
M2.: Műszaki-technikai felszereltség leírása: az ajánlat tárgyát képező autóbusztípusok jótállási, illetve egyéb javítására felhatalmazott magyarországi szervizek megnevezése, helye, felhatalmazása, valamint az 1/1990.(IX:29.) KHVM rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelésről szóló nyilatkozat. A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó gépérték (HUF). Súlyszám 44

2. Lízing futamidő vállalt kezdete (a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva, ami nem lehet több, mint 45 nap) (Nap). Súlyszám 25

3. Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint a 3 havi BUBOR plusz 7 % kamatfelár) (%). Súlyszám 12

4. Tényleges, mért üzemanyag felhasználás mértéke (l/100km). Súlyszám 10

5. Dízel motor emissziós minősítése (Euro osztályba sorolás). Súlyszám 5

6. Önerő (mértéke: min.: 0 %-max.:10 %) (%). Súlyszám 4

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.11.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.11.2015 - 11:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2.11.2015 - 11:00

Hely

1091 Budapest, Üllői út 131. IV. emeleti tanácsterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § (2),(3),(4),(6),(7) bekezdéseiben foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 114. § (2) bekezdés c) pontja alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
2. Az ajánlatkérési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható.

3. Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a Volánbusz Zrt. székhelyén (Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 131. 314. sz. iroda) munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9:00-14:00 óráig, pénteken 9:00-12:00 óráig, míg az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-11:00 óráig, illetve letölthető a //www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ajanlati-felhivasok elérési helyről. A dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a dokumentációban található „visszaigazoló adatlap” kitöltésével és visszaküldésével (fax: +36 1 455 7904) igazolni kell. A kitöltött adatlapot csatolni kell az ajánlathoz.

4. Ajánlatot egy papíralapú eredeti és egy az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (egyszer írható, írásvédett CD vagy DVD lemezen) kell benyújtani a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján.
5. A Kbt. 26. § figyelembe vételével a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie:
a/ a közbeszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b/ ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a %-os arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes körű hiánypótlást biztosít.
7. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében előírtak vonatkozásában.
8. A 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 20. § (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, mivel Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2. és a III.2.3. szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
9. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseinek figyelembe vételével.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatban minden résztvevő), alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának (aláírás mintájának, vagy azzal egyenértékű okmányának egyszerű másolatát). Az ajánlatot a cégképviseletre jogosult cégképviselő(k) vagy a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személyek is jogosultak aláírni.
11. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló cégbíróság által megküldött igazolást.
12. Az ajánlat benyújtásának feltétele 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint összegű ajánlati biztosíték teljesítése a Kbt. 25. § (5) bekezdésére és a Kbt. 59. §-ra tekintettel. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint, melyet a következők szerint kell igazolni. Befizetés esetén az ajánlatkérőnek a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlájára történő befizetést igazoló bizonylat másolatával. Bank vagy biztosító által nyújtott garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a biztosítékként benyújtott bank vagy biztosító által nyújtott garanciát vagy kezesi kötelezvényt nem szabad az ajánlat többi részével egybefűzni. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz nyilatkozatot kell tenni az alábbi tartalommal:
— közös ajánlatban résztvevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő);
— közös ajánlattevők képviseletével megbízott szervezet/személy megnevezése, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
— a képviseleti jog terjedelme;
— meghatalmazás;
— kapcsolattartó személy (név, telefon, fax, e-mail);
— tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése érdekében.
14. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat az ajánlati felhívás IV.2.1 pontjában meghatározott bírálati részszempontok szerint. A ponthatárok közötti pontozás módja: az 1,2,3,4. számú részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i KÉ 2012. évi 61. szám útmutatójának III/A/1/ba pontja szerinti fordított arányosítás, az 5. részszempont esetében az útmutató III/B/1 pontban, a 6. részszempont esetében az útmutató III/B/2 pontban leírt abszolút módszer szerint.
Az egyes részszempontokra adható pontszám minimum 1, maximum 100 pont. A legkedvezőbb ajánlat kapja – minden részszempont esetén – a maximális 100 pontot, az utána következő ajánlatok az 1, 2, 3, 4. sz. részszempontok esetében a legjobb ajánlati értékhez történő arányosítással csökkenő pontszámot kapnak.
Az 5. részszempont esetében Ajánlattevő 100 pontot kap abban az esetben, ha az ajánlott autóbusz motorjának emissziós minősítése Euro – EEV, 50 pontot kap, ha a minősítés Euro – V és 1 pontot kap, ha a motor emisszió minősítése Euro – IV.
Az 6. részszempont esetében Ajánlatkérő az ajánlat pontszámát a következő hasznossági függvénnyel számítja ki: pontszám = 10-(9xajánlati érték/10).
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
15. Az egyes részszempontok tartalmának magyarázata:
3. részszempont: Ügyleti kamat (kamatláb, %): változó, amely a referencia kamat és kamatfelár együttes összege. Kamatfelár (%): az ügyleti kamat és a referencia kamat különbözete (az Ajánlatkérő által fizetendő ügyleti kamat megegyezik a kamatlábbal, %-ban kifejezve, két tizedes jegyre kerekítve). A 3 havi BUBOR-on felüli kamatfelár maximum 7 % lehet. Referencia kamat (bázis kamat, irányadó kamatláb, %): 3 havi BUBOR. A Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb (BUBOR)Szabályzatnak megfelelően, a bankközi forintbetétekre számított átlagos éves kamatláb, amelyet az adott kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank az ügyleti kamatláb megállapításának napján a Reuters' Monitor BUBOR oldalán közöl; megszűnése vagy időleges szünetelése esetén az ügyleti kamatláb mértékének tekintetében a Bank egyoldalú közlése irányadó. Ajánlattétel során alkalmazandó BUBOR: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 hónap figyelembe vételével.
4. részszempont: értékét a TÜV Rheinland-KTI Kft. JML-02-16 számú „Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz” című vizsgálati utasítás szerint elvégzett mérés alapján kell megadni. Az üzemanyag fogyasztást az ajánlat tárgyában szereplő autóbusz hajtásláncával megegyező „teszt autóbusz” elővárosi menetciklus szerinti mérésével kell meghatározni, liter/100 km egységben. A mért értéket a mérést végző szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
5. részszempont: az ajánlatban szereplő dízelmotor emissziós minősítését az autóbusz forgalmi engedélyében vagy típusbizonyítványában szereplő, emisszióra vonatkozó adatok alapján kell meghatározni. A forgalmi engedélyt vagy a típusbizonyítványt az ajánlathoz csatolni kell.
6. részszempont: Az önerő az Ajánlatkérő saját forrása, a nettó gépérték és kölcsönösszeg (a lízing tőke összeg) – közti különbség mértéke. Az önerő mértékét a nettó gépérték %-ban kifejezve nulla tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
16. Ajánlatkérő a 48/2011.(III.30.) Korm. rendeletnek való megfelelést – a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés ba) pontja szerinti előírást – a 4. és 5. bírálati részszempontok előírásával tartja be.
17. Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződéskötés napjától számított maximum 45 nap.
18. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani egyszerű másolatban. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 36. § (3) bekezdés)
19. Az alkalmassági szempontok esetében alkalmazandó EUR/HUF árfolyam az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyam. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
20. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell majd az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek és a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).
21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az épületben portaszolgálati beléptető rendszer működik, így a dokumentumok beadásának helyszínére történő bejutás több percet is igénybe vehet.
22. A dokumentumokat a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani, a felolvasólap és az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó dokumentum kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni.
23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80.§-ban foglaltakra.
24. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt.137. § rendelkezései szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:21.9.2015