Navigáció átugrása

FIGYELEM! A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK ALKALMAZANDÓK.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 7/2021. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályát 2021. február 8-án visszaállította. Ennek értelmében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel kapcsolatban 2020. november 26-ától életbe lépett, alábbi rendelkezések továbbra is hatályosak.

A veszélyhelyzet ideje alatt:

 • a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani,
 • az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével,
 • a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben (15 nap) való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell,
 • a határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a módosított határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt kérelem beérkezését követő 45 napos határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.
 • Az adatigénylés teljesítéséért megállapítható költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerinti határidőben (15 nap) való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 45 napon belül kell tájékoztatni.
 • Az adatigénylés teljesítési határidejének fenti okból való módosítása esetén – az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni az igénylőt.
 • Fenti szabályokat a 2020. november 26. előtt benyújtott igényekre is alkalmazni kell.

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

1. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt. biztosítja, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A Volánbusz Zrt. közérdekű adatigénylések ügyében eljárni jogosult szervezete a Kommunikációs Igazgatóság.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A VOLÁNBUSZ Zrt. működésére vonatkozó közérdekű adatok igénylését a következő módon van lehetőség megtenni:

 • Személyesen:

  Utazási Centrum

  Népliget autóbusz-pályaudvar

  H-1091 Budapest, Üllői út 131.
  Nyitva tartás:

  • hétfő–péntek: 6:00–20:00
  • szombat–vasárnap  6:00–17:00
 • Állomások és pénztárak elérhetőségei
 • Írásos formában:

  E-mail: kozadat@volanbusz.hu
  Kérjük, a tárgy meghatározásához írja be: Közérdekű adat igénylése!

  Postai cím: Volánbusz Zrt., Budapest, H-1091 Budapest, Üllői út 131.

 • Telefonon:

  Információs vonal: +36 1 382-0888
  Nyitva tartás:

  • hétfő–péntek: 8:00–16:00

A társaság nem vállal felelősséget a más címre, vagy más módon érkező igények teljesítéséért.

Az igény teljesítésének a tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a társasághoz történt beérkezéstől számított 15 napon belül kell eleget tenni.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követően tájékoztatni kell.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt az igény pontosítására kell felhívni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben kell értesíteni.

A társaság az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni:

 • abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
 • ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A társaság a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg. A fizetendő költségtérítés várható összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. A költségtérítés mértékét 301/2016. (IX. 30.) kormányrendelet szabályozza.

2. Jogorvoslati eljárás

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz lehet fordulni.

Az Info tv. 31.§-ában foglaltak alapján, a fenti esetekben a döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni.

Lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, ilyen esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.