Navigáció átugrása

Etikai bejelentés

MUNKÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2013. évi CLXV. törvény alapján „A VOLÁNBUSZ Zrt. Etikai Kódexe”-ben meghatározott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozott létre.

Bejelentés megtételének módja

A bejelentés Társaságunk honlapján, a jelen tájékoztató elolvasása, valamint a törvény által előírt nyilatkozat elfogadását követően tehető meg.

Bejelentő lehet:

  • a munkáltató munkavállalói, valamint
  • a munkáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy
  • olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő:

  • jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.
Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük. Amennyiben bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény szerint nem kezelhető adatok is szerepelnek a bejelentésben, úgy azokat a bejelentési rendszerből haladéktalanul töröljük.

Bejelentés mellőzésének esetei

A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés mellőzhető.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után történő bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban, a munkáltató a bejelentés vizsgálatát ez esetben is mellőzheti.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A bejelentő köteles nyilatkozni arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Felhívjuk figyelmét, hogy a rosszhiszemű bejelentés polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Kivizsgálás

A bejelentés kivizsgálása során a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerül. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Intézkedések

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Adatkezelés időtartama

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

Munkáltató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer

* Kötelezően kitöltendő mező.
A VOLÁNBUSZ Zrt. munkáltató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerről szóló tájékoztatását az alábbi linken érheti el:
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER
A VOLÁNBUSZ Zrt. adatkezelési tájékoztatójának 5.24. pontja rendelkezik a munkáltató által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerről, amely az alábbi linken található:
https://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem