Navigáció átugrása

A VOLÁNBUSZ Zrt. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

A VOLÁNBUSZ Zrt. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a volanbusz.hu honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

név: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

rövid név: VOLÁNBUSZ Zrt.

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., postacím: 1476 Budapest, Pf. 302

honlap: www.volanbusz.hu

központi e-mail cím: info@volanbusz.hu

központi telefonszám: +3612198000

törvényes képviselő: a Társaság elnök-vezérigazgatója

1091 Budapest, Üllői út 131.,

képviseli: a Társaság elnök-vezérigazgatója

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

adatvedelem@volanbusz.hu

 

3. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. október 1-től visszavonásig tart.

Mint a www.volanbusz.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a VOLÁNBUSZ által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A VOLÁNBUSZ kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A VOLÁNBUSZ akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A VOLÁNBUSZ jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a VOLÁNBUSZ munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

A VOLÁNBUSZ tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a VOLÁNBUSZ-nak már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A VOLÁNBUSZ minden esetben törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a VOLÁNBUSZ adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a VOLÁNBUSZ erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a VOLÁNBUSZ ellen.

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a VOLÁNBUSZ-hoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Szabályzat 8. fejezetében olvashatja, amely Vezérigazgatói Szabályzata elérhető a VOLÁNBUSZ honlapján a közérdekű adatok 2.I.1. pontjában https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok és a VOLÁNBUSZ Ügyfélszolgálatán is.

 

5. A Társaság tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

A VOLÁNBUSZ Zrt. a GDPR-ban nevesített átláthatóság elvének való megfelelés céljából nyilvánosságra hozza az azon adatkezelési folyamataira vonatkozó tájékoztatásokat, amelyeknek Ön a VOLÁNBUSZ Zrt. utasaként vagy a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel más jogviszonyba kerülvén lehet alanya. Az adatkezeléseket is ilyen szempont szerint helyezi sorrendbe a VOLÁNBUSZ Zrt., így egy csokorba szedhetően találhatóak meg azon adatkezelések, amelyeknek a VOLÁNBUSZ Zrt. utasaként, a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződéses partnereként, a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel különböző célokból a kapcsolatot felvevő vagy a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel egyéb jogviszonyba kerülő személyként válhat részesévé.

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A VOLÁNBUSZ az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a VOLÁNBUSZ harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmaz a VOLÁNBUSZ Zrt., úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

A VOLÁNBUSZ Zrt. azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

A VOLÁNBUSZ Zrt. közfeladatot ellátó szerv és mint ilyenre, vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely 14. §-a kimondja, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez érkező iratokat iktatni kell és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint köteles tárolni. Így előfordulhat, hogy az érintett olyan adatokat küld meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, amely az adatkezelés szempontjából irreleváns vagy túlzott, a VOLÁNBUSZ Zrt. azonban jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért jelen folyamatleírással kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben a VOLÁNBUSZ Zrt. az érintett hozzájárulása alapján, de törvényi kötelezettségét teljesítve kezeli ezeket az adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap tárhelyszolgáltatója a Wildom Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59., titkarsag@wildom.com).

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A VOLÁNBUSZ honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:

http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem/cookie

5.2. Kapcsolatfelvétel a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

A VOLÁNBUSZ Zrt.-vel személyesen, telefonon, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel szóban (személyesen, telefonon) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a VOLÁNBUSZ Zrt.-t, azonnal nem oldható meg, úgy a VOLÁNBUSZ Zrt. munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, és azt a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Amennyiben az érintett e-mailben vagy írásban veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel, a megkeresését az azt megismerő személy a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Javasoljuk ezért, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az az alábbi e-mail címeket használja:

- központi e-mail cím (amennyiben megkeresése kapcsán nem tudja eldönteni, vajon melyik szervezeti egység lehet illetékes):

info@volanbusz.hu

- ügyfélszolgálati ügyek: info@volanbusz.hu

- álláspályázatokkal kapcsolatos ügyek: allas@volanbusz.hu

- kommunikációs és marketing ügyek, médiaügyek és partneri megkeresések intézése, fotózási és forgatási engedélyek kiadása: kommunikacio@volanbusz.hu

- menetrend szerinti járatait, illetve utasforgalmát érintő forgalomtechnikai ügyek:

forgalomtechnika@volanbusz.hu

- buszbérlés, különjárati ügyintézés: buszberles@volanbusz.hu

Az érintett ezen utakon azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tárolja e célból az adatait. Amennyiben az ügy egy új jogviszony létesítésére irányul, úgy az új jogviszony (ajánlatkérés, panaszügyintézés stb.) szerinti adatkezelés érintettjévé válik.

A VOLÁNBUSZ Zrt. felhívja minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. törekszik arra, hogy betartsa a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig, ám amennyiben jellegénél fogva a kapcsolatfelvételre vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a, úgy a VOLÁNBUSZ Zrt. a hozzá érkező iratokat iktatja és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint köteles tárolni.

5.3. Ajánlatkérés a VOLÁNBUSZ Zrt. személyszállítási szolgáltatásaira

A VOLÁNBUSZ csoportos utazásokra, osztálykirándulásokra, belföldi és külföldi utazásokra, kiemelt igényű üzleti és magánutakra vagy egyedi elképzelések szerinti utakra bérelhető autóbuszokat biztosít.

Mivel a VOLÁNBUSZ minden megkeresést egyedileg kezel és az útvonal, a résztvevők száma, az igényelt autóbusz, valamint az egyedi kéréseket is figyelembe veszi, ezért mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad. Éppen ezért, hogy Ön a VOLÁNBUSZ különjárati szolgáltatását igénybe vehesse, először árajánlatot kell kérnie.

Árajánlat kérhető a buszberles@volanbusz.hu e-mail cím és a honlap erre a célra létrehozott felületén is:

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/szolgaltatasaink/buszberles/arajanlat-keres

Annak érdekében, hogy a VOLÁNBUSZ személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van:

- az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartáti adatai (név, e-mail cím, telefonszám)

- az utazással kapcsolatos adatok (viszonylat, utasok száma).

Ön emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A VOLÁNBUSZ az ajánlatkérés alapján elkészíti az Ön számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül Ön az ajánlatot nem fogadja el, a VOLÁNBUSZ törli adatait, mert a szerződés ez alapján nem jöhet létre. Amennyiben Ön az ajánlatot elfogadja, úgy a VOLÁNBUSZ szerződést készít a bérlésre, amelyhez szükség lesz az Ön személyes adataira – erről bővebb tájékoztatást a szerződés megkötésekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása különjárati buszbérlésre az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerint az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

5.4. A VOLÁNBUSZ különjárati szolgáltatásának adatkezelése

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A VOLÁNBUSZ Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, így az általa nyújtott különjárati személyszállítási szolgáltatásra ez a jogszabályi előírás irányadó.

A szolgáltatás igénybe vételét megelőzheti ajánlatkérés, ennek az adatkezelését az 5.3. pont részletezi.

adatkezelés célja: a különjárati szolgáltatás nyújtása és az azzal kapcsolatos dokumentáció elkészítése

adatkezelés jogalapja: bár a szolgáltatást az érintett igénye alapján nyújtja a VOLÁNBUSZ, az adatkezelés során jogi kötelezettségét kell teljesítenie a VOLÁNBUSZ-nak, a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (8) bekezdése szerint. Annak ellenére, hogy a kormányrendeleti szint nem felel meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak, a VOLÁNBUSZ Zrt. nem mérlegelheti, hogy betartja-e a vonatkozó jogszabályt. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezen jogi álláspontját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2019/1841. ügyszámú határozatában kinyilvánított jogalkalmazói, hatósági jogértelmezésre alapítja, amely kimondta, hogy „annak ellenére, hogy az Infotv. 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelést csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet írhat elő, a (…) kormányrendelet alapján (…) történő adatkezelés is kötelező adatkezelésnek minősül, mivel az Infotv. fenti rendelkezésének a jogalkotó a címzettje, nem pedig a jogalkalmazók.”

adattárolás határideje: 8 év - a Kormányrendelet 22. § (4) szerint a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány, míg a 22. § (8) szerinti utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) szerint 8 évig kell olvasható formában megőrizni.

5.5. Online jegy- és bérletvásárlás

A VOLÁNBUSZ biztosítja annak lehetőségét, hogy az utasai menetjegyüket interneten vásárolhassák meg a társaság valamennyi közvetlen országos járatára, valamint a beolvadt azon közlekedési központok (KK-k) egyes közvetlen országos járataira, melyek csatlakoztak a VOLÁNBUSZ online menetjegy vásárlási rendszeréhez.

Az internetes jegyvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

- https://webelin.volanbusz.hu/belfold/elovetel/xelinmain

Az internetes bérletvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

- https://webelin.volanbusz.hu/berlet/elovetel/xberletmain

Nemzeti mobil fizetési rendszerben, applikáción keresztül történő menetjegy- és bérletvásárlás a járvány időszaka alatt:

A koronavírus járványra való tekintettel a Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (a továbbiakban: NM Zrt.) megállapodása alapján a járvány időszaka alatt az NM Zrt. által működtetett nemzeti mobil fizetési rendszerben az övezetes helyközi és egyes helyi, valamint helyközi távolsági kiegészítő menetjegyeken kívül lehetőség van a 30 napos teljes árú és 30 napos kiemelten kedvezményes övezetes helyközi bérletek online megvásárlására is. Az együttműködésnek köszönhetően a menetjegyek és az előzőekben megjelölt bérletek applikációban történő megvásárlására nyílik lehetőség. Ebben az esetben iOS vagy Android operációs rendszerű mobiltelefonra letöltött, az NM Zrt., vagy valamely viszonteladója (jelenleg a Simple by OTP) által működtetett alkalmazáson keresztül, a rendszerben történő regisztráció után kerülhet sor az utazási igazolvány megvásárlására.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti mobil fizetési rendszerben történő utazási igazolvány vásárlása során a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a továbbiakban: Nmftv.) alapján az adatkezelő a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01 10 04756, adószám:24151667-2-44, rövidített név: NM Zrt.). Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, kérelmeiket az NM Zrt.-nél terjeszthetik elő. Az NM Zrt. az Nmftv. 6.§ (3) alapján jogosult személyes adatot továbbítani társaságunk részére, a Volánbusz Zrt. pedig e jogszabályhely alapján jogosult ezeket kezelni.

Adatkezelésileg a jegy- és bérletvásárlásra is ugyanazok a szabályok érvényesek. Az online jegy- és bérletvásárlásról lásd bővebben:

- https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/online-jegyvasarlas/tudnivalok

- https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/online-berletvasarlas/tudnivalok

Az internetes értékesítési felület személyes adatokat csak az esetleges vásárlás megtörténtéig kezel, a vásárlásból fakadó jogviszonyban azonban a pénzügyi teljesítés miatt adatkezelési műveletek történnek.

Amennyiben nem kér elektronikus számlát a vásárlásról, a megadott e-mail címre kizárólag a vásárlás visszaigazolása és annak mellékletében szereplő pdf menetjegy(ek) kerülnek megküldésre.

Ha elektronikus számlát kér, úgy a VOLÁNBUSZ a megadott számlázási adatokra elkészíti az elektronikus számlát és megküldi a megadott e-mail címre. Mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni), ezért a vevő részére kiállított számla adatait 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ a bankkártya adatokat nem kezeli, a befizetés zárt csatornán történik, amelyre a VOLÁNBUSZ-nak nincs rálátása. A fizetéssel kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ a szolgáltató CIB Bank Zrt.-től ugyanis a csak a fizetés sikerességére vagy sikertelenségére vonatkozó adatot kapja meg.

A vásárlással kapcsolatos további adatot a VOLÁNBUSZ a jegy vagy bérlet előállítását követően csak az ezen jogviszonyból fakadó polgári jogi igények elévüléséig kezel.

Az utazási feltételekről lásd bővebben:

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat

adatkezelés célja: online jegy- és bérletvásárlási lehetőség biztosítása

adatkezelés jogalapja: az online jegy- és bérletértékesítő felület használatával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
A Nemzeti mobil fizetési rendszerben az NM Zrt. által kezelt és a Volánbusz Zrt. részére továbbított személyes adatok esetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) c.) szerinti jogi kötelezettség az Nmftv. 6.§ (3) szerint.

adattárolás határideje:

 • a jegy vagy bérlet kiállításától számított polgári jogi igények elévüléséig
 • a Nemzeti mobil fizetési rendszerben az NM Zrt. által kezelt és a Volánbusz Zrt. részére továbbított személyes adatok esetében az Nmftv. 6.§ (4) alapján az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az ügyféllel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig
 • a számla adatait a VOLÁNBUSZ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a jegyről vagy bérletről szóló számla kiállításától számított nyolcadik év végéig

5.6. Törzsutas adatainak kezelése

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törzsutas rendszert a VOLÁNBUSZ Zrt. megszüntette!

Az adatmegőrzési időre való tekintettel a korábbi törzsutas adatkezelésre vonatkozó információk az alábbiakban olvashatók.

A VOLÁNBUSZ autóbuszain rendszeresen utazók részére egész évben elérhető TÖRZSUTAS kedvezményt hirdet meg. A kedvezmény igénybe vételéhez az utasnak rendelkeznie kell a VOLÁNBUSZ által kiállított Törzsutas Igazolvánnyal és Törzsutas Kártyával.

A Törzsutas Igazolvány kiállításához szükséges az utas által kitöltött igénylőlap és 1 db, 3,5x4,5 cm-es igazolványkép. A kitöltött igénylőlapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a VOLÁNBUSZ Utazási Centrumhoz. Cím: 1091 Budapest, Üllői út 131.

A VOLÁNBUSZ az igénylőlap alapján elkészíti a sorszámozott Törzsutas Igazolványt, valamint egy Törzsutas Kártyát. Ezeket postai úton az utasnak megküldi, ill. személyes átvétel megjelölése esetén az utasnak a helyszínen átadja.

Az ötödik, egy útra szóló vagy menettérti menetjegyet díjtalanul adja ki a VOLÁNBUSZ Nemzetközi Pénztár, ám az 5. utazásra szóló rovat kitöltésekor a betelt Törzsutas Kártyát a pénztár bevonja.

A TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vétele során így az utas adatait elsődlegesen az igényléskor kezeli a VOLÁNBUSZ, hogy kiállítása a törzsutas részére az Törzsutas Igazolványt és átadja számára a Törzsutas Kártyát. A VOLÁNBUSZ törzsutasairól nyilvántartást vezet, e nyilvántartásnak az igénylőszelvényen megadott adatok és a rendszerben generált Törzsutas szám (Travel ID) képezik részét.

A bevont Törzsutas Kártyán szereplő Törzsutas szám alapján ezért a VOLÁNBUSZ képes arra, hogy a bevont Törzsutas Kártyát egy konkrét törzsutasával kapcsolatba hozza, ezért ekkor is adatkezelést végez. Mivel a bevont Törzsutas Kártya a díjtalan utazást alátámasztó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) szerinti könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat, ezért azt a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A törzsutasokra vonatkozó nyilvántartásból a törzsutas bármikor kérheti törlését, ebben az esetben megszűnik a jogosultsága a TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vételére, de adatait így a továbbiakban nem kezeli e célból a VOLÁNBUSZ. (Ha a törzsutas a rendszerből törlésre kerül, ám a törlést megelőzően legalább egy Törzsutas Kártyával igénybe vett díjmentes utazást, ezt követően a bevont Törzsutas Kártya sem alkalmas a személyazonosításra, ugyanis az adatok törlését követően a Törzsutas szám alapján nem lesz képes a VOLÁNBUSZ a személyes adatok hiányában az érintett azonosítására.)

adatkezelés célja: TÖRZSUTAS program működtetése és díjmentes utazás biztosítása a meghatározott feltételeket megvalósító törzsutasoknak

adatkezelés jogalapja: a TÖRZSUTAS programba való jelentkezéssel a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • az érintett törlési kérelméig, azaz a TÖRZSUTAS programból való kilépésig
 • a díjmentes utazásra felhasznált Törzsutas Kártyát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a díjmentes utazástól számított nyolcadik év végéig.

5.7. Fotózási és forgatási engedélyek

A VOLÁNBUSZ létesítményeinek területén, valamint gépjárművein fotózni, forgatni függetlenül annak felhasználási céljától kizárólag az előzetesen a Társaság Kommunikációs Igazgatóság kommunikacio@volanbusz.hu címre elküldött kérelemre érkezett és jóváhagyott eseti „forgatási engedély” birtokában megengedett.

Az engedélykérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait (név, lakcím), elérhetőségét,
 • a forgatás/fotózás körülményeit, időpontját, célját, valamint,
 • reklám- és játékfilmek esetében a forgatandó film forgatókönyvének rövid ismertetését.

A felvételkészítés engedélyezéséről a VOLÁNBUSZ illetékes szervezeti egysége dönt. Amennyiben az engedélyt megadja a VOLÁNBUSZ, úgy esetileg ezt térítési díj megfizetéséhez kötheti. Ebben az esetben az engedélykérő a térítési díj megfizetését követően válik jogosulttá a forgatásra – a térítési díj befizetésével kapcsolatos adatait pedig a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben az alábbiak szerint kezeli a VOLÁNBUSZ. Ha a térítési díjat az engedélykérő nem fizeti be megjelölt fizetési határidőben, az a forgatási engedély automatikus elutasítását eredményezi.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít az érintett általi térítési díj megfizetése is.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen tartalmi kellékei vannak, amelyeket a VOLÁNBUSZ köteles a befizetési bizonylatra rögzíteni. Ezek nélkül a befizetés nem tud jogszerűen megtörténni, így adatait a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ felhívja azonban az engedéllyel rendelkező figyelmét, hogy az engedély birtokában is kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályokat, azaz az engedély birtokában sem sérthetik meg felvétellel más személyek személyiségi jogait.

A forgatási engedélyek kiadásáról lásd bővebben:

https://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/sajtokapcsolat/forgatasi-fotozasi-engedely

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ területén történő forgatások engedélyezése

adatkezelés jogalapja: a forgatási engedélykérés megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • elutasított engedélykérés esetén: az elutasításig tart az adatkezelés
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ nem kötelezi térítési díj fizetésére az engedélykérőt: az elkészített felvételből fakadó jogok és kötelezettségek elévülési idejéig
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezte az engedélykérőt és az engedélykérő nem fizette meg a térítési díjat: a fizetési határidő lejártát követő munkanap
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezte az engedélykérőt és az engedélykérő megfizette a térítési díjat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a befizetéstől számított nyolcadik év végéig.

5.8. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

Jelentkezés a VOLÁNBUSZ Zrt. által kiírt pozíciókra

A VOLÁNBUSZ Zrt. időnként különböző pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön bármilyen módon és formában munkára jelentkezik a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez, úgy a jelentkezése során megadott adatai megadásával hozzájárul, hogy személyes adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. e célból kezelje.

Adatkezelésileg a VOLÁNBUSZ Zrt. nem tesz különbséget a jelentkezések között azok módja és formája, valamint a megadott adatok mennyisége alapján sem. Így Ön munkára jelentkezhet a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez postai vagy elektronikus úton, papíralapon, személyesen, önéletrajzzal és motivációs levél megírásával vagy például egy rendezvényen csak az Ön által „legfontosabbnak” tartott adatai megadásával. Abban az esetben, ha a jelentkezés körülményeiből egyértelmű, hogy Ön az adatait abból a célból adta meg, hogy egy konkrét vagy egy (jövőbeni) lehetséges pozíció kapcsán felvételt nyerjen a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói közé, az adatkezelés szabályai azonosak az alábbiakkal, ugyanis a VOLÁNBUSZ Zrt. minden jelentkezést azonos előírások szerint kezel, függetlenül annak a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez való beérkezésének módjától.

A felvételiztetés folyamata, a felvételiztetésben részt vevő személyek

Minden jelentkezést (az ahhoz tartozó önéletrajzzal, motivációs levéllel vagy bármilyen egyéb csatolt dokumentummal) rendszerez a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelentkező adatait a szervezetrendszeren belül az a területi vezető ismerheti meg, aki a kiírt vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adatai alapján a területi vezető megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt.

Erkölcsi bizonyítvány kezelésére vonatkozó speciális szabályok

Felhívjuk a figyelmét, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (3) szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogosult arra, hogy a vele munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát is kezelhesse. Erre a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek akkor van jogosultsága, amennyiben a konkrét betölteni kívánt munkakörre vonatkozóan jogszabály vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. belső szabályozása alapján korlátozó feltétel van hatályban, amely alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. csak meghatározott adattartalmú erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyt alkalmazhat. Ilyen adattartam lehet például a „tiszta” (bejegyzésmentes), konkrét foglalkozástól való eltiltás hiánya, meghatározott bűncselekményi kategória hiánya. Ebben az esetben, ha a konkrét munkakörre vonatkozóan ilyen korlátozás van hatályban, a felvételi eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. felvételiztetést végző munkatársa a jelentkező 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát megvizsgálhatja, hogy megfelel-e a feltételeknek.

A vizsgálat során a felvételiztető munkatársa nyilvantarto.hu oldal használatával ellenőrzi az erkölcsi bizonyítvány érvényességét. Ezen szolgáltatás használatával bárkinek lehetősége van a 2013. január 1-je után kiállított, birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzésére.

A felvételiztető munkatárs emellett megvizsgálja az erkölcsi bizonyítvány adattartamát, hogy a jelölt megfelel-e az adott munkakör esetén előírt kritériumoknak.

Arról, hogy az Ön által megpályázott vagy megpályázni kívánt munkakör esetén van-e jogszabály vagy belső szabályozás által előírt korlátozó feltétel, a konkrét álláspályázat során nyújt tájékoztatást a VOLÁNBUSZ Zrt. Jelen folyamatleírás általánosságban mutatja be, hogy amennyiben igen, úgy hogyan zajlik a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az adatkezelés a sikeres felvételi eljárást követően

Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésének céljából kezeli a VOLÁNBUSZ Zrt.: erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválasztást követően kap a jelölt.

Az adatkezelés a sikertelen felvételi eljárást követően

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció, abban az esetben a VOLÁNBUSZ Zrt. a jelentkező adatait a jelentkezés időpontjától számítottan maximum a következő év végéig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a VOLÁNBUSZ Zrt. megkeresse a jelöltet.

A VOLÁNBUSZ Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a beérkezés évét követő év utolsó munkanapja.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. minden esetben kezeli is az itt megjelölt határideig. Önnek joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Így, ha visszavonja a hozzájárulását, úgy abban az esetben az adatait haladéktalanul megsemmisíti vagy törli a VOLÁNBUSZ Zrt. függően attól, hogy papíralapon vagy elektronikusan állnak-e rendelkezésre.

A munkavállalói ajánlási rendszerre vonatkozó speciális szabályok

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel már munkaviszonyban lévő személyen keresztül kívánja álláspályázatát eljuttatni a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte. Ez azért szükséges, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. személyes adatot elsősorban akkor kezel, ha az közvetlenül annak „gazdájától” (jogilag: az érintettől) származik. Mivel ha a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalója ajánl a VOLÁNBUSZ Zrt. számára valakit, csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván a Zrt.-hez, ha ennek írásos nyoma van. Ezért kérjük, ebben az esetben Ön és az Önt ajánló személy legyenek kedvesek kitölteni a jelen tájékoztató és folyamatleírás végén található letölthető nyomtatványt:

- ajánlási lap

Nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a VOLÁNBUSZ Zrt. nem fogad el.

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ Zrt. által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

adatkezelés jogalapja: az önéletrajz VOLÁNBUSZ Zrt.-nek való megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az önéletrajz beérkezésének évét követő év utolsó munkanapja.

5.9. Munkavállalók hozzátartozóira vonatkozó adatkezelés

A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli a VOLÁNBUSZ Zrt. kedvezmények érvényesítése céljából. Az így beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők.

Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének, adómentes iskolakezdési támogatás vagy akár a baleset esetén értesítendő személy nyilvántartása a gyors kommunikáció elősegítése céljából.

A munkavállalókra balesetbiztosítást köt a VOLÁNBUSZ Zrt., ahol a VOLÁNBUSZ Zrt. a szerződő fél. A csoportos balesetbiztosítás esetében megadják a munkavállaló nevét, születési dátumát, valamint a kedvezményezett/kedvezményezettek nevét és születési dátumát is.

Mivel az adatkezelés jogalapja a hozzátartozók adatainak kezelésével kapcsolatosan a munkavállaló jogos érdeke. Mivel az adatokat a munkavállaló jogos érdekéből kezeli a VOLÁNBUSZ Zrt., az adatokat a munkavállalótól származnak, ezért az érintettet megilleti az a jog, hogy a GDPR 14. cikke szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztassa őt a rá vonatkozó adatkezelés részleteiről. Annak okán azonban, mert az adatkezelés a munkavállaló jogos érdekéből történik és az adat a munkavállalótól származik, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. kötelezte minden munkavállalóját arra, hogy a munkavállaló maga tájékoztassa a saját hozzátartozóját, hogy adatait megadta munkáltatójának, a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek. A hozzátartozók tájékozódását azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján jelen pontjában nyilvánosságra hozott szabályával igyekszik elősegíteni.

Amennyiben az Ön adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. valamely munkavállaló hozzátartozójaként kezeli, úgy további tájékoztatásért forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalójának a munkaviszonyával kapcsolatos olyan kedvezmények biztosítása, amely a hozzátartozó személyes adatainak kezelése nélkül nem biztosítható

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) szerint a munkavállaló jogos érdeke

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) alapján a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

5.10. Kamerarendszer üzemeltetése

Felhívjuk figyelmét, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. kéttípusú kamerarendszer üzemeltet két jogszabály előírásai alapján. Az egyik jogszabály a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Szszt.):

-          Szvtv. 30. § (2) bekezdés szerint alkalmazott kamerarendszerrel a VOLÁNBUSZ Zrt. magánterületén vagy a magánterület (utazó)közönség számára nyilvános részén történő megfigyelés („A”)

-          Szszt. 8. § (1) bekezdés szerint alkalmazott kamerarendszerrel az autóbuszon, az autóbusz-állomáson és megálló-, a közforgalom számára nyitva álló helyen történő megfigyelés („B”).

Az adatkezelés célja:

„A”: a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonának, a megfigyelt területen lévő ingóságok tulajdonosainak tulajdonának, a területen tartózkodó természetes személyek életének és testi épségének védelme

„B”: a VOLÁNBUSZ Zrt. járműveinek, a megfigyelt területén található berendezéseknek, eszközöknek, az utasoknak, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és a nemzeti vagyon védelme az Szszt. 8. § (1) alapján.

A kezelhető adatok köre:

„A”: az érintett képmása és a kamera technikai tulajdonságától függően a felvétellel megszerezhető egyéb adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő, forgalmi rendszám, hang)

„B”: az érintett képmása és a kamera technikai tulajdonságától függően a felvétellel megszerezhető egyéb adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő) – jelen szabályzat megalkotásakor az Szszt. taxatív felsorolást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a személyszállítási szolgáltató, így a VOLÁNBUSZ Zrt. is csak képfelvételt készíthet, hangot nem rögzíthet

Az adatkezelés jogalapja:

„A”: a VOLÁNBUSZ Zrt. és megfigyelt területen tartózkodók jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) alapján. Annak alátámasztásul, hogy jelen jogalapot a VOLÁNBUSZ Zrt. alkalmazhatja, a VOLÁNBUSZ Zrt. érdekmérlegelési tesztet készített.

„B”: az Szszt. 2019. április 26-i, az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény módosítása, illetve annak indokolása kinyilvánította, hogy az Szszt. hatálya alá tartozó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) e) hatálya alá tartozó kötelező adatkezelés („közérdekből, kötelező adatkezelési jogcím”). Ezen oknál fogva ezen adatkezelésről a VOLÁNBUSZ Zrt. nem köteles érdekmérlegelési tesztet lefolytatni.

Az adattárolás határideje:

„A”: a Volánbusz Zrt. meghatározta a cél eléréshez szükséges határidőt is, amely 15 nap, a felvételek a 16. napon törlésre kerülnek.

„B”: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16., azaz tizenhatodik napon törlésre kerül az Szszt. 8. § (4) bekezdése alapján.

Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok

A VOLÁNBUSZ Zrt. a kamerarendszerrel csak a szükséges és arányos mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.

A VOLÁNBUSZ Zrt. semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

            abból a célból, hogy saját vagy vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó munkavállalójának munkaintenzitását figyelje meg,

            abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,

            szenzitív területeken, így különösen illemhelyiségben,

            olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, így különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen,

            közterületen

A felvételekkel kapcsolatos joggyakorlásra vonatkozó szabályok

A GDPR és az Szszt. közös szabályrendszere alapján az alábbi személyi körnek vannak jogosultságai a felvételekkel kapcsolatosan:

- az érintettnek, azaz annak a személynek, aki szerepel a felvételen, ez a jogosultság GDPR 12. cikkéből fakad

- annak a személynek, akinek a felvétel jogát vagy jogos érdekét érinti, ez a jogosultság az Szszt. 8. § (7) bekezdéséből fakad,

- a szolgáltatónak, ez a jogosultság az Szszt. 8. § (10) bekezdéséből fakad.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó szabályok

Az a személy, aki szerepel a felvételen, a felvétel – és így az adatkezelés – érintettje.

A GDPR alapján az érintett, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- információt kérhet arra vonatkozóan, hogy Önre nézve kezel-e kamerafelvételt a Társaság, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát,

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

- tiltakozhat az adatkezelés ellen,

- kérheti az adatok törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennáll.

Szeged helyi közlekedésére vonatkozó külön információk

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. április 1. napjától Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. forgalmi- és utasellenőrei képrögzítésre alkalmas testkamerákat használnak munkavégzésük során, a megállóhelyeken és a közösségi közlekedési eszközök belterében, az utasok, valamint a Szolgáltatók munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és a nemzeti vagyon védelme céljából. A Volánbusz Zrt. ebben az adatkezelésben nem vesz részt. A testkamerák használata és az általuk rögzített képfelvételek vonatkozásában a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló adatkezelő, ezért az érintettek a testkamerákkal készített képfelvételek adatkezelésével kapcsolatos kérdéseiket, kérelmeiket joghatályosan a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél terjeszthetik elő.

A testkamerák használata kapcsán történő adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az adatkezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján találhatnak a www.szkht.hu oldalon az Adatkezelési tájékoztatóban.

5.11. Pénzügyi teljesítés, számlázás

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.) 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít a VOLÁNBUSZ szolgáltatásainak igénybevétele, amennyiben az igénybe vevő a szolgáltatásról számlát kap.
 
Az Szvt. 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen általános tartalmi kellékei vannak, amelyeket a VOLÁNBUSZ köteles a számlán rögzíteni. Ezek nélkül a számlázás nem tud jogszerűen megtörténni. Az Szvt. 167. § (1) j) pont továbbá megjelöli, hogy egyéb jogszabály is írhat elő tartalmi kelléket: a számla kiállításakor így a VOLÁNBUSZ az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 169. § előírását is figyelembe kell vegye. Így a 169. § e) pont szerint a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe kötelező adattartalom, valamint dc) alpontja szerint egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magányszemély esetén az adószáma is.
 
Így tehát amennyiben Ön a Volánbusz bármely szolgáltatásáról természetes személy, egyéni vállalkozó vagy őstermelő nevére számlát kér, úgy a Volánbusz e célból a jogszabály kötelező előírása alapján kezeli ezen adatokat. Számlák kiállítását, és ezen oknál fogva a rajtuk feltüntetésre kerülő személyes adatok rögzítést végzik egyrészt a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalói, valamint adatfeldolgozóként a személyszállítási szolgáltatás értékesítésével megbízott szerződéses partnerei is. 
 
A számlákhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá.
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. az adószámmal rendelkező nem jogi személy adóalanyok (egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek) részére kiállított számlák adatait köteles a NAV részére továbbítani, az Áfatv. 10. sz. mellékletének 1. és 2. pontja alapján.
 
A Volánbusz ellenben nem csak kiállít, hanem be is fogad számlákat a közte és számlaképes személyek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítésével kapcsolatosan. Abban az esetben, amennyiben a számla kiállítója természetes személy, úgy a számla adattartalma személyes adat. (Ez praktikusan 7-es adószámmal rendelkező személyek vagy egyéni vállalkozók esetén történhet.) A befogadott számlákra vonatkozó szabályok (adattartalom, a tárolás módja és határideje) megegyeznek a kiállított számlákra vonatkozó szabályokkal.
 
adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés, számlázás jogszabályi előírás szerinti megvalósítása és dokumentálása
 
kezelt adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja szerint
 
adatkezelés jogalapja: bár az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján indul el (ő kéri a számlát vagy nyújtja a számlát), ám az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §§ és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint.
 
adattárolás határideje: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni.
 
az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: A személyszállítási szolgáltatások (menetjegyek, bérletek stb.) értékesítését, a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel megkötött szerződésük alapján, országszerte több száz közvetítő is végzi, akik e tevékenységük végzése során jogosultak és kötelesek a VOLÁNBUSZ Zrt. nevében számla kiállítására is. Valamennyi e tekintet alá eső közvetítő a VOLÁNBUSZ Zrt. adatfeldolgozójaként állítja ki a számláját.
Egyéb gazdasági tevékenysége során a VOLÁNBUSZ Zrt. az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. 
 
az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: A VOLÁNBUSZ Zrt. az adószámmal rendelkező adóalanyok (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek) részére kiállított számlák adatait a NAV részére továbbítja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. sz. mellékletének 1. és 2. pontja alapján.

5.12. Ajánlatkérés a VOLÁNBUSZ Zrt. műszaki (javítás, vizsgáztatás, egyéb) szolgáltatásaira

Amennyiben a szolgáltatás jellege megengedi, a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásainak igénybevételét megelőzheti árajánlatkérés.

A VOLÁNBUSZ Zrt. minden megkeresést egyedileg kezel és az egyedi kéréseket is figyelembe véve mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad.

Ahhoz, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van: az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám), az ajánlatkéréssel érintett szolgáltatással kapcsolatos adatok (szolgáltatással kapcsolatos releváns adatok).

Az ajánlatkérő emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A VOLÁNBUSZ Zrt. az ajánlatkérés alapján elkészíti az ajánlatkérő számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül az ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja el, a VOLÁNBUSZ Zrt. törli adatait, mert a szerződés ezalapján nem jöhet létre. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, úgy a VOLÁNBUSZ Zrt. az adatait a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés során kezeli tovább – erről tájékoztatást a jogviszony létrejöttekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásáról az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig.

5.13. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyhez kötött utazási jogosultságot ellenőrizze. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, az ESG HOLDING Zrt.-re (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41) delegálta. Az ESG HOLDING Zrt. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a VOLÁNBUSZ – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így az ESG HOLDING Zrt. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a VOLÁNBUSZ, tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése során kiderül, hogy az utas megsértette a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a VOLÁNBUSZ sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: ESG HOLDING Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41) - a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése.

5.14. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítsa. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, az ESG HOLDING Zrt.-re (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41) delegálta. Az ESG HOLDING Zrt. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a VOLÁNBUSZ – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így az ESG HOLDING Zrt. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a VOLÁNBUSZ, tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása során kiderül, hogy az utas megsértette a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült.

adatkezelés célja: a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a VOLÁNBUSZ sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: ESG HOLDING Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41) - a személyhez kötött utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása.

5.15. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utast azonosítsa és a VOLÁNBUSZ és az utas között lévő szerződéses jogviszonyt érvényesítse. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a VOLÁNBUSZ megbízottnak is delegálhatja, a VOLÁNBUSZ pedig a jelen tájékoztatóban nevesítetten a VB Kontroll Konzorcium tagjára, az ESG HOLDING Zrt.-re (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41) delegálta. Az ESG HOLDING Zrt. így a VOLÁNBUSZ nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

A VOLÁNBUSZ megbízottja útján elsődlegesen – az Szszt. 7. § (1)-ből fakadóan – ellenőrzi a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utas a személyhez kötött utazási jogosultságát, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét. Amennyiben ezen ellenőrzés során a VOLÁNBUSZ megbízottja úgy találja, hogy az utas nem fizette meg a menetdíjat vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte, úgy jelen célú adatkezelési folyamat indul el.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a VOLÁNBUSZ – és így az ESG HOLDING Zrt. – adatkezelési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, valamint - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Minden utas a VOLÁNBUSZ hatályos Üzletszabályzata alapján személyszállítási szerződést köt a VOLÁNBUSZ-szal, ezért a VOLÁNBUSZ és az utas között egy szerződéses jogviszony van. E szerződéses jogviszony rendezi a szerződésszegő magatartás, így a menetdíjat meg nem fizetését vagy az utazási feltételeket egyéb módon történő megszegésének jogkövetkezményeit.

A VOLÁNBUSZ megbízottja ezért a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi LXI. törvény 7. § (3) alapján rögzíti az utas személyes adatait, hogy ezt követően érvényesíteni tudja vele szemben a szerződésszegésből fakadó polgári jogi igényeit, valamint bűncselekmény gyanúja esetén az illetékes szervnél (pl. bérlethamisítás gyanúja esetén) a büntetőjogi felelősség érvényesítése céljából kezelje.

A VOLÁNBUSZ felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a VOLÁNBUSZ-szal, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a VOLÁNBUSZ között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek és a későbbi – 5.15. pontban részletezett polgári jogi igény érvényesítésének is alanya lehet az érintett.

A VOLÁNBUSZ Zrt. felhívja az érintettek figyelmét, hogy 2019. január 1-jétől a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/D. § alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint az Szszt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott szerv a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából természetes személyazonosító adatok, lakcím- és személyazonosító igazolvány okmányazonosítója adat igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés indokoltságának igazolása mellett.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: ESG HOLDING Zrt. - menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása és adatainak rögzítése.

5.16. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése

A VOLÁNBUSZ közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a VOLÁNBUSZ a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben érvényesítse polgári jogi igényeit.

Amennyiben a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejött személyszállítási szerződéssel összefüggésben az utasról kiderül, hogy a menetdíjat nem fizette meg vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte és a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata alapján szerződésszegő magatartást tanúsított, úgy vele szemben a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának VII/2. foglaltak szerint polgári jogi igényt támaszt.

A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljáráshoz a VOLÁNBUSZ az alábbi személyes adatok kezelésére kapott a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (4) bekezdésében felhatalmazást:

 • a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat az adattakarékosság elve alapján, a szükséges mértékben, maximum a polgári jogi igények elévüléséig nyilvántartja és kezeli. Mivel az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) alapján a személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, így az adatkezelés határideje is eddig tart. Amennyiben azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:25. § (1) szerinti olyan eljárási cselekményt végez, amely megszakítja az elévülést, úgy az adatkezelés határideje is az e szerint módosul.

A VOLÁNBUSZ felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a VOLÁNBUSZ és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a VOLÁNBUSZ-szal, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a VOLÁNBUSZ között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek is alanya lehet az érintett.

A VOLÁNBUSZ Zrt. felhívja az érintettek figyelmét, hogy 2019. január 1-jétől a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/D. § alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint az Szszt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott szerv a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása céljából természetes személyazonosító adatok, lakcím- és személyazonosító igazolvány okmányazonosítója adat igénylésére jogosultak a nyilvántartó szervtől az adatigénylés indokoltságának igazolása mellett.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése (pótdíjazás és annak behajtása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

5.17. Menetjegy vagy bérlet árának visszatérítésével kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ Zrt. Üzletszabályzatának IV. Fejezet „Jegyek, bérletek árusítása, menetjegy és bérlet árának visszatérítése” címmel tartalmazza a menetjegyek és bérletek árának visszatérítésére vonatkozó alap- és eljárási szabályokat.

A visszatérítésre – lévén az pénzmozgással jár, akár személyesen, akár postai úton, akár utalással kéri megtéríteni az utas a díjat – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § szerinti szigorú számadási kötelezettség szabályai vonatkoznak. A visszatérítés során keletkező dokumentumok a 169. § (2) szerinti számviteli bizonylatok, amelyeket a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a jogszabály előírása alapján legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni.

Éppen ezért, az Üzletszabályzat hivatkozott címe szerinti visszatérítési eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek kezelnie kell a visszatérítést igénylő természetes személy adatait – amelyek a visszatérítés módjától függően értelemszerűen változnak. A VOLÁNBUSZ Zrt. minden megvalósult visszatérítésről nyugtát vagy – kérésre – egyszerű adattartalmú számlát állít ki. Az adatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. a visszatérítés megtörténtétől számított 8. év végéig tárolja.

adatkezelés célja: menetjegy és bérlet árának visszatérítése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. és az utasa között létrejött szerződés teljesítése [Üzletszabályzat IV. Fejezet]

adattárolás határideje: a visszatérítés megtörténtétől számított nyolcadik év vége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) és a 169. § (2) bekezdésekben foglalt előírásoknak megfelelően

 

5.18. Panaszkezelési eljárás adatkezelése

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) abban az esetben élhet panasszal az autóbuszos hatóságnál, ha a panaszos a Volánbusz panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Az utas, illetve a Volánbusz bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát a Volánbusz-nak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. A panaszkezelési eljárás adatkezeléssel is jár, lévén a panaszosnak adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a panaszt a Volánbusz érdemben elbírálhassa.

A Volánbusz panaszkezelési eljárást alakított ki, a panaszokkal kapcsolatos szabályokat és eljárásokat az Üzletszabályzat VII. Fejezete tartalmazza

A Volánbusz felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a panaszügyben nem a Volánbusz illetékes eljárni, mert a panaszban előadott tények alapján megállapítható, hogy a panasz nem a Volánbusz szolgáltatásával kapcsolatos, a Volánbusz a panaszt további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Mivel azonban annak megállapítása, hogy a panasszal érintett ügyben a Volánbusz nem illetékes, a panasz Volánbusz általi hivatalos vizsgálatát valósítja meg, így a panaszügyet a panaszos egyidejű tájékoztatásával lezárja.

Tekintettel arra, hogy a panaszos nem köteles elfogadni azt, hogy a Volánbusz véleménye szerint nem a Volánbusz az illetékes, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos hatóságnál panasszal élhet, így a Volánbusz, mint a panaszügyben elsőfokon eljáró jogi személy a panaszkezelési ügyet így iktatja.

A Volánbusz Zrt. szintén felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy ugyanígy előfordulhat, hogy a panaszt a panaszos nem a Volánbusz Zrt.-nél tette meg, de azt az eljáró panaszkezelő szerv átteszi a Volánbusz Zrt.-nek, mert a rendelkezésére álló információk alapján a Volánbusz Zrt. az illetékes, mert a Volánbusz Zrt. szolgáltatását érintette a panasz. Éppen ezért előfordulhat, hogy az adat nem közvetlenül az érintettől érkezik: ebben az esetben a Volánbusz Zrt. a jelen folyamatleírás alapján kezeli a panaszos személyes adatait azzal a különbséggel, hogy a GDPR 14. cikke szerinti tájékoztatást a panasz áttétel útján történő beérkezését követő 30 napon belül adja meg az érintett számára.

A Volánbusz Zrt. felhívja panaszosai figyelmét, hogy bár az adatkezelés a panasztevő bejelentésére indul el, így az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, annak okán azonban, hogy ha a panaszt a Volánbusz Zrt. iktatja, úgy az érintett már nem kérheti az adatainak törlését (vonhatja vissza hozzájárulását), az adatokat ugyanis azt követően már jogszabályi kötelezettsége a Volánbusz Zrt.-nek megőriznie, hogy biztosítsa a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt előírások betartását.

A Volánbusz Zrt. panaszkezelési eljárást alakított ki, ezen panaszkezelési eljárás az Üzletszabályzat VII Fejezetében részletezett.

adatkezelés célja: panaszkezelési eljárás lefolytatása.

adatkezelés jogalapja: a panasz benyújtásával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7), telefonos ügyfélszolgálati bejelentés esetén a hangfelvételt öt évig megőrzi a 17/B. § (3) alapján.

5.19. Autóbuszon történt utasbaleset kivizsgálásának, a biztosítótársaságnak történő bejelentésének adatkezelése

A VOLÁNBUSZ által az utas javára kötött biztosítással kapcsolatos minden információ a VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának X. Fejezetben részletezett. Ugyanezen fejezet 2. pont 2.7. alpontja szerint a biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, még az utazás időtartama alatt kell bejelenteni az utasnak annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek.

Az autóbuszvezető Utasnyilatkozat és Baleseti Jegyzőkönyvön rögzíti a káreseményt. A jegyzőkönyv felvételét az autóbuszvezető nem tagadhatja meg. Ha a biztosított sérülése miatt nem képes a balesetet (káreseményt) bejelenteni a jegyzőkönyv felvételéről a VOLÁNBUSZ hivatalból gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az esetleges kárigényt is. Az utasnak a balesetre, illetve poggyászkárra vonatkozó bejelentését a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni a VOLÁNBUSZ honlapján a https://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/allomasok-es-penztarak link alatt található helyszínek valamelyikén. Szolgáltató képviselője a biztosítási eseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amely a további biztosítási ügyintézés alapját képezi. Ugyanez vonatkozik a nem az autóbuszon, hanem a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől a terület elhagyásáig tartó időszak során történt balesetekre is, erre vonatkozóan azonban másik jegyzőkönyvet készít a VOLÁNBUSZ Zrt.

A VOLÁNBUSZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy az utasnak biztosítási kárigényét – VOLÁNBUSZ közreműködésével - az UNIQA Biztosító Zrt. magának kell bejelentenie. Ehhez a VOLÁNBUSZ Balesetbiztosítási igénybejelentőt biztosít az utas számára. A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek. A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint a Szolgáltató által felvett jelen jegyzőkönyv. A Szolgáltató az ügyintézés teljes időtartama alatt mindvégig együttműködik az utassal vagy megbízottjával és számára minden elvárható segítséget megad a Biztosítóval folytatandó eljáráshoz.

A VOLÁNBUSZ felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jelen jegyzőkönyvön túl további személyes adatokat nem jogosult jogszabályi előírás híján kezelni, ezért a további szükséges iratokat ne a VOLÁNBUSZ-nak, hanem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek nyújtsa be!

Ezt azért is kéri a VOLÁNBUSZ, mert mint közfeladatot ellátó szerv így vonatkozik rá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ennek 14. §-a kimondja, hogy a VOLÁNBUSZ-hoz érkező iratokat iktatni kell és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata előírásai szerint köteles tárolni. Így előfordulhat, hogy az érintett olyan adatokat küld meg a VOLÁNBUSZ számára, amely az adatkezelés szempontjából irreleváns vagy túlzott, a VOLÁNBUSZ azonban jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. A VOLÁNBUSZ ezért jelen folyamatleírással kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg az a VOLÁNBUSZ számára, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben a VOLÁNBUSZ az érintett hozzájárulása alapján, de törvényi kötelezettségét teljesítve kezeli ezeket az adatokat.

adatkezelés célja: a biztosítási esemény VOLÁNBUSZ-hoz történő bejelentése, annak kivizsgálása és biztosítótársaságnak történő bejelentése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerint az utas és a VOLÁNBUSZ között megköttetett személyszállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ az adatokat a kártérítési felelősség elévüléséig őrzi meg

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: Az adatokat a VOLÁNBUSZ az UNIQA BIZTOSÍTÓ Zrt. Betegségbiztosítás, Kárrendezési csoportjának (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C épület 7. emelet – Népliget Center) továbbítja.

5.20. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat kezel, így nála az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény „A közérdekű adat megismerése iránti igény” mint adatgazdára vonatkozik.

A törvény kimondja, hogy a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A VOLÁNBUSZ a törvény 30. § (3) alapján köteles nyilvántartást vezetni az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A nyilvántartásában a VOLÁNBUSZ azonban minden adatigénylést nyilvántart az alábbi szabályok miatt:

 • a VOLÁNBUSZ nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek, ha az az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, ezt pedig csak abban az esetben tudja megvalósítani a VOLÁNBUSZ, ha az adatot egy évig megőrzi,
 • az adatot a VOLÁNBUSZ az igényléstől számított egy év elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.
 •  

Így tehát az igénylő adatait a VOLÁNBUSZ az igénylést követő egy évig, illetve, ha az hosszabb idő, úgy a költségek megfizetéséig őrzi meg.

adatkezelés célja: közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat igénylésével kapcsolatos nyilvántartás vezetése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) és 30. § (3) foglaltak szerint

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20111. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltével, illetve a költségek megfizetését követően haladéktalanul törölni kell

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: VOLÁNBUSZ az adatokat – amennyiben az adatigénylés elutasításra került – minden év január 31-ig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak továbbítja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) alapján.

5.21. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:59. § (1) szerint a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat, így a VOLÁNBUSZ szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

A VOLÁNBUSZ Üzletszabályzatának Talált tárgyak kezelése VIII. Fejezet 1. fejezetének 1.1. és 1.2. pontjában határozta meg a talált tárgy leadásának és átvételének szabályait.

A VOLÁNBUSZ-t a Ptk. külön nevesíti a talált tárgyak kezelésével kapcsolatosan, így az 1.4. pont alapján a VOLÁNBUSZ a közérdekű jogosítványa gyakorlása során a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét, amely alapján így adatkezelés kezdődik a találóra és a Ptk. szerinti „üzemeltető alkalmazottjára” nézve.

A talált tárgyak őrzéséről az Üzletszabályzat hivatkozott fejezetének 2. pontja rendelkezik.

A VOLÁNBUSZ abban az esetben, ha a jogosult a talált tárgyért nem jelentkezik, akkor azt értékesíti, kivéve akkor, ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, mert ebben az esetben a talált dolog leadását követően a VOLÁNBUSZ az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. Az értékesítésről szintén jegyzőkönyv készül, valamint – lévén gazdasági művelet – a vonatkozó számviteli szabályok szerinti dokumentáció is készül.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

Az Üzletszabályzat hivatkozott fejezetének 3.3. pontja rögzíti, hogy az elhagyott, elvesztett tárgyat a VOLÁNBUSZ az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyazonosító igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek – ezzel a VOLÁNBUSZ további adatkezelést valósít meg.

Az adatkezelés jogalapja azonban nem az érintett hozzájárulása, hanem a GDPR 6. cikk (1) e) szerinti közérdekű jogosítvány gyakorlása. A közérdekű jogosítvány, hogy minden tulajdon a tulajdonos birtokában legyen, ne váljon egyetlen értékkel bíró dolog sem uratlan dologgá. A Ptk. ezért a talált tárgyak tulajdonoshoz való visszajuttatásának (vagy értékesítése és így össztársadalmi haszna, lévén végső soron vagy a talált dolog, vagy az értékesítéséből befolyt összeg az államot illeti) folyamatában a közlekedési és szállítási vállalatokat külön nevesíti. A VOLÁNBUSZ tehát közérdekű jogosítványa gyakorlása során annak céljából, hogy a talált tárgy találástól történő útja dokumentált és nyomon követhető legyen, adatkezelési lépéseket végez.

adatkezelés célja: a talált tárgyakkal kapcsolatos, a Ptk. XVII. Fejezetében foglalt jogszabályi előírásoknak való megfelelés

adatkezelés jogalapja: a Ptk. által a Társaságra rótt közérdekű jogosítvány gyakorlása a GDPR 6. cikk (1) e) alapján, a közérdekű jogosítvány közlekedési és szállítási vállalatként a talált dolgok megőrzése, tulajdonosnak való átadása vagy a talált dolog értékesítése [Ptk. 5:59. §]

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ mint közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdése szerint mind a papír alapú ügyiratokat, mind az elektronikus ügyiratokat az iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kell tárolnia, így a VOLÁNBUSZ a talált tárgy kezelése során a talált tárgy átvételéről, értékesítéséről, megsemmisítéséről és tulajdonosnak való átadásáról is jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvet iratkezelésről szóló Vezérigazgatói Szabályzata alapján kezeli.

5.22. Telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ mint közszolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § szerinti telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatot üzemeltet, ezért a 17/B. § (3) bekezdés előírása alapján köteles az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni.

A hangfelvételt a VOLÁNBUSZ köteles egyedi azonosítószámmal ellátni és öt évig megőrizni.

Ennek tényéről a VOLÁNBUSZ a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja a telefonos eléréssel működtettet ügyfélszolgálatot felhívó személyt.

A 17/B. § (3a) és (3b) bekezdései alapján a fogyasztó, a VOLÁNBUSZ esetében az utas kérésére, az utas erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen biztosítani kell VOLÁNBUSZ ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, valamint a hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kell biztosítani, illetve amennyiben a fogyasztó kéri, a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell rendelkezésére bocsátani.

Mivel a hangrögzítés során a hang a beszélő személy személyes adata, valamint a beszélgetés során elhangzott információk között is vélelmezhetően elhangoznak személyes adatok, amelyeket ezáltal kezel a VOLÁNBUSZ, így adatkezelés történik az jogszabály előírása alapján.

adatkezelés célja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. §-ben meghatározott fogyasztói (utas) jogok biztosítása a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat üzemeltetése során

adatkezelés jogalapja: az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező hangrögzítés megvalósításával a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje: a rögzítéstől számított öt év [Fgytv. 17/B. § (3) - „A hangfelvételt (…) öt évig meg kell őrizni”].

adatfeldolgozó: a VOLÁNBUSZ Zrt. egyes jegykiadó automatáinak hibabejelentésével kapcsolatos adatkezelést a bejelentések telefonos ügyfélszolgálati rendszerben hangfelvétel útján történő rögzítése, a bejelentés VOLÁNBUSZ Zrt. részére kivizsgálás céljából történő továbbítása, valamint a hiba elhárítása érdekében a MÁV-START Zrt. végzi (székhely:1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cégjegyzékszám: 01 10 045551, adószám:13834492-2-44) a MÁV Direkt rendszerbe beérkező telefonos ügyfélszolgálati vonalán keresztül. Erre vonatkozó információ az érintett jegykiadó automatákon kerül elhelyezésre a MÁV Direkt telefonszáma feltüntetésével.

5.23. Nemzetközi személyszállítással kapcsolatos adatkezelés

A VOLÁNBUSZ belföldi járatok mellett nemzetközi járatokat is indít nemzetközi menetrend szerint. A VOLÁNBUSZ saját buszokkal vagy alvállalkozók buszaival látja el ezt a feladatát jelentős külföldi partneri együttműködéssel.

Más nemzetközi járatokat üzemeltető autóbusz társaságok megkérték a VOLÁNBUSZ-t helyben elvégzendő speciális feladatok ellátására pl. jegyértékesítés.

Jegyet interneten és személyesen (Népligetnél és utazási irodákon keresztül) is meg lehet venni a nemzetközi járatokra, melyek utasairól egy utaslistát kap az üzemeltető (név, jegyszám, utazási viszonylat).

A nemzetközi személyszállítás során a személyszállítást végzőnek kell ellenőrizni a szállítást megelőzően, hogy az adott utas rendelkezik-e a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmányokkal. Abban az esetben, ha ezt nem adja át az utas, akkor meg kell tagadni a járműre való felszállását, hiába rendelkezik érvényes jeggyel. Az online jegyvásárlás során meg kell adni az utas nevét, születési idejét és annak az okmánynak a számát, amit magával visz az útra. Ezen adatokat a számítógépes jegyértékesítő rendszer tárolja nyolc évig, mert ez egyben nyugta is, ezért a pénzügyi szabályok miatt kötelező tárolni.

A más autóbusz-társaság által üzemeltetett járatok esetében a jegyvásárlás kérdése érinti a személyes adatok védelmét. Az átvállalt jegyértékesítési feladat során a VOLÁNBUSZ is adatkezelő lesz.

adatkezelés célja: a saját és más nemzetközi busztársaságok jegyének értékesítése

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) alapján

adattárolás határideje: a nemzetközi személyszállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek elévülése.

5.24. Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2013. évi CLXV. törvény alapján az Etikai Kódexben meghatározott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozott létre. A bejelentés kizárólag Társaságunk honlapján, a tájékoztató elolvasása, valamint a törvény által előírt nyilatkozat elfogadását követően tehető meg.

A bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a továbbiakban együtt: a bejelentésben érintett személy), a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is - kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhető. A bejelentés kivizsgálásában közreműködő és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező külső szervezet részére személyes adat csak akkor kerül továbbításra, amennyiben a szervezet az adat kezelésére törvény alapján jogosult, vagy ha ahhoz az érintett hozzájárult.

Azon adatokat, amelyek nem tartoznak az előzőekben felsorolt kategóriák egyikébe sem a bejelentési rendszerből haladéktalanul töröljük.

A személyazonosság felfedése nélkül tett bejelentés, ezen felül a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, továbbá a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés, valamint, ha közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem állna arányban, akkor a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentés során nyilatkozni kell arról, hogy a bejelentést a bejelentő jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszemű bejelentés polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A bejelentésben foglaltakat a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni, amely időtartam azonban a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

adatkezelés célja: munkáltatói visszaélés bejelentési rendszer működtetése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f.) pontja szerinti jogos érdek

adattárolás határideje: a vizsgálat befejezését követő 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-44).

5.25. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ Zrt. napi működése során folyamatosan szerződéseket köt mind egy szolgáltatás nyújtására, mind egy szolgáltatás igénybevételére. A szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek legtöbbjében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a szerződéses partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a szerződéses kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis csak a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható összhangban a NAIH/2018/2570/2/V. véleményével.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért érdekmérlegelési tesztet végzett a jogalap alkalmazhatóságát alátámasztandóul, amelyet az érintett kérelmére bármikor megismerhet. A VOLÁNBUSZ Zrt. gondosan mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Az adatkezelés a VOLÁNBUSZ Zrt. és szerződéses partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így az érdekmérlegelési teszt alapján alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés jogalapjául.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy szerződött partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta a szerződéses kapcsolattartók adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

Mivel ezt a tájékoztatást a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere köteles megtenni, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. jelen folyamatleírását nyilvánosságra hozta honlapján, így a GDPR 14. cikk (5) a) alapján ellenkező bizonyításig vélelmezi, hogy az érintett már rendelkezik a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkkal. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért nem ad egyedi tájékoztatást a GDPR 14. cikk (1)-(4) bekezdések szerint, de a vélelem megdönthető és az érintett tanú bármikor élhet a GDPR-ban és a jelen tájékoztatóban részletezett érintetti jogaival.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ Zrt. a szerződés teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a szerződéses kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli.

5.26. Dokumentumok tanúi adatainak kezelése

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) XXII. fejezete tartalmazza az egyes okiratok bizonyító erejéhez fűződő törvényi vélelmeket. Az egyszerű magánokirathoz nem fűződik bizonyító erőt jelentő törvényi vélelem, tehát az ilyen magánokirat nem feltétlenül bizonyítja a benne foglaltak valódiságát, illetve elfogadását. A teljes bizonyító erejű magánokirat azonban az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.

A VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a jogbiztonság és saját gazdasági érdeke céljából a magánszemélyekkel megkötésre kerülő szerződésekkel és a magánszemélyek által a VOLÁNBUSZ Zrt. felé tett nyilatkozatokkal kapcsolatban elvárása, hogy azok legalább a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírt Pp. szerinti követelményeknek feleljenek meg.

A Pp. 325. §-a alapján – magánszemély esetében – akkor lesz teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

- a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy

- két tanú igazolja, hogy a más által írt okirat aláírója az okiratot előttük írta alá, illetve aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy

- az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, vagy

- ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója az okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

A mindennapi életben legtöbbször alkalmazott eljárás, amikor két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója azt előttük írta alá, illetve aláírását saját kezű aláírásának ismerte el. A Pp. 325. § (1) b) erre az esetre kötelezően előírja, hogy igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni.

A tanúk személyére vonatkozó adatokat a szerződéses partner, illetve a nyilatkozattevő adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere kivel íratja alá tanúként a dokumentumot, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a tanúkat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal és annak a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján való nyilvánosságra hozatalával a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a tanú neve, aláírása, lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződött partnere, illetve a felé nyilatkozatot tevő személy.

Mivel jogszerűen senkit sem lehet akarata ellenére kötelezni arra, hogy tanúként igazoljon egy dokumentumot, így az adatait a tanú a VOLÁNBUSZ Zrt. vélelme alapján önkéntes hozzájárulásával adta meg az adott dokumentumon. A VOLÁNBUSZ Zrt. partnere pedig a dokumentum tanúját köteles tájékoztatni arról, hogy az adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. fogja kezelni.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt. partnere ezt köteles megtenni, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. jelen folyamatleírását nyilvánosságra hozta honlapján, így a GDPR 14. cikk (5) a) alapján ellenkező bizonyításig vélelmezi, hogy az érintett már rendelkezik a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkkal. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért nem ad egyedi tájékoztatást a GDPR 14. cikk (1)-(4) bekezdések szerint, de a vélelem megdönthető és az érintett tanú bármikor élhet a GDPR-ban és a jelen folyamatleírásban részletezett érintetti jogaival.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által magánszemélyekkel megkötött szerződések és a VOLÁNBUSZ Zrt. felé magánszemélyek által tett írásos nyilatkozatok bizonyító erejének biztosítása

adatkezelés jogalapja: az érintett GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulása

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a tanúk személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (szerződés vagy nyilatkozat) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli

5.27. Projekt kapcsolattartók adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ Zrt. működése során rendszeresen együttműködik közlekedési szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel, különböző közös projektek megvalósítása érdekben. A projektek teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a projektekben az esetek legtöbbjében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a projekt partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a projekt kapcsolattartókat is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint a jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható összhangban a NAIH/2018/2570/2/V. véleményével.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy projekt partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta a projekt kapcsolattartók adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

Mivel ezt a tájékoztatást a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt partnere köteles megtenni, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. jelen folyamatleírását nyilvánosságra hozta honlapján, így a GDPR 14. cikk (5) a) alapján ellenkező bizonyításig vélelmezi, hogy az érintett már rendelkezik a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkkal. A VOLÁNBUSZ Zrt. ezért nem ad egyedi tájékoztatást a GDPR 14. cikk (1)-(4) bekezdések szerint, de a vélelem megdönthető és az érintett tanú bármikor élhet a GDPR-ban és a jelen tájékoztatóban részletezett érintetti jogaival.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. projekt együttműködése során a kapcsolattartás biztosítása, a projekt szerinti ügy ügyintézése érdekében

adatkezelés jogalapja: a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek a projekt együttműködés megvalósításához szükséges hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. a projekt kapcsolattartók személyes adatait az alapul szolgáló jogügylet (projekt) szerinti adatkezelési cél elérésig, illetve az ezekből fakadó jogok elévülésig kezeli.

5.28. Kapcsolattartók adatainak kezelése beszerzési és közbeszerzési eljárásban

A VOLÁNBUSZ Zrt. napi működése során a tevékenysége végzéséhez kapcsolódó árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele érdekében beszerzési és közbeszerzési eljárásokat folytat le, amelynek eredményeként a nyertes ajánlattevő féllel szerződés megkötésére kerül sor. Az eljárás lebonyolításához szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek többségében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat az eljárásban ajánlattevőként megjelenő partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kit határoz meg kapcsolattartóként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a beszerzési, közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő partner kapcsolattartóit is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, beosztása, e-mail címe és esetlegesen megadott egyéb adatok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner.

Mivel azonban a VOLÁNBUSZ Zrt. véleménye szerint jelen adatkezelésre bár a hétköznapokban tömegesen előfordul és gyakoriságát tekintve teljes mértékben életszerű, mégis csak a GDPR jogalap-rendszeréből csak a jogos érdek jogalapja alkalmazható.

A VOLÁNBUSZ Zrt. gondosan mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

Az adatkezelés a VOLÁNBUSZ Zrt. és a részére ajánlatot tevő partnerének jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így az érdekmérlegelési teszt alapján alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés jogalapjául.

Mivel a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy a részére ajánlatot tevő partner kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja, és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta az ajánlatot tevő partner kapcsolattartó(i)ja adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatásra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges hatékony kapcsolattartás biztosítása.

adatkezelés jogalapja: a beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatása során a VOLÁNBUSZ Zrt. és a részére ajánlatot tevő partner hatékony kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. az ajánlatot tevő partner kapcsolattartó(i)ja személyes adatait:

- beszerzési eljárásban: a nem nyertes ajánlattevők kapcsolattartóinak adatait az alapul szolgáló eljárás lezárásáig (nyertes ajánlattevő kiválasztása és a szerződés megkötése) kezeli,

- közbeszerzési eljárásban: az alapul szolgáló eljárásból fakadó jogok és kötelezettségek elévülésig kezeli.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére kerül továbbításra:

közbeszerzési eljárásban a Kbt. 43.§ alapján kötelezően előírtaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóságnak (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

5.29. Képzettségre, végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok kezelése közbeszerzési eljárásban

A közbeszerzési eljárások kiemelt szerepe, annak külön törvényben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban szabályozott jellege annak fontosságát emeli ki. Maga a jogalkotó is akként ítélte meg, hogy erre vonatkozóan pontos jogi előírásokkal teremtse meg ennek ellenőrizhető és rendezett keretét.

A közbeszerzésekről szóló 2015/CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69.§ (14) feljogosítja az ajánlatkérőt, hogy a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelje. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás bekérésére és ezzel egyidejűleg az ajánlatkérő általi kezelésére is jogot biztosít.

Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 21.§ (1) b.) is erre vonatkozó kisegítő rendelkezéseket tartalmaz lehetővé téve az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolásának előírását azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő partner be kíván vonni a teljesítésbe.

A fenti jogszabályhelyek biztosítják a képzettségre, végzettségre vonatkozó adatok és a kapcsolódó természetes személyazonosító adatok kezelését. Ez alapján tehát az ilyen adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek.

A közbeszerzési eljárások általában közismert jellemzője azok kiemelten magas értéke. A VOLÁNBUSZ Zrt. mint nemzeti vagyonnal gazdálkodó társaság mind a vagyonnal való felelős gazdaként eljárva, mind pedig a jogszabályi környezetet betartva jogosult és egyben köteles valamennyi szükséges és az eljárás eredményeként létrejött jogügylet, szerződés teljesítéséhez szükséges feltételeket, információkat, adatokat bekérni, megismerni és azokat kezelni a korábban hivatkozott Kbt. és Kormányrendelet által előírtakra figyelemmel.

Mivel a teljesítésbe bevont természetes személyre vonatkozó adatokat a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként megjelenő partner adja meg a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Azt, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kit határoz meg teljesítésbe bevont személyként, arra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nek ráhatása nincsen, így valójában közvetlen akaratán kívül válik konkrét személyekre nézve adatkezelőnek. Annak okán azonban, mert a VOLÁNBUSZ Zrt. elkötelezett az átlátható adatkezelés mellett, a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő partner által a teljesítésbe bevont természetes személy(eke)t is tájékoztatja a GDPR 14. cikk szerint jelen dokumentummal a rájuk vonatkozó adatkezelésről.

A folyamatban kezelt adatok kategóriái: a természetes személyazonosító adatok, képzettségre, végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolások, dokumentumok.

Az adat forrása a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner.

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. részére ajánlatot tevő partner kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa a közbeszerzési eljárás során a teljesítésbe bevont természetes személyt, hogy adatait a VOLÁNBUSZ Zrt. számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. önállóan szabályozta az ajánlatot tevő partner közbeszerzési eljárás során a teljesítésbe bevont személy adatainak adatkezelését, a folyamatleírást jelen honlapján is nyilvánosságra hozta.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSZ Zrt. által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás keretében igényelt tevékenység ajánlattevő által történő elvégzéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat ellenőrzése, igazolása.

adatkezelés jogalapja: a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a VOLÁNBUSZ Zrt. által igényelt tevékenység ajánlattevő által történő elvégzéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat ellenőrzéséhez és annak igazolásához fűződő jogos érdeke, így a GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

adattárolás határideje: a VOLÁNBUSZ Zrt. az ajánlatot tevő partner által a teljesítésbe bevont személy adatait az alapul szolgáló eljárásból, továbbá az annak eredményeként megkötött jogügyletből fakadó jogok és kötelezettségek elévülésig kezeli.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése révén a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44), valamint a honlap tárhelyszolgáltatója, a Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-42).

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére kerül továbbításra:

közbeszerzési eljárásban a Kbt. 43.§ alapján kötelezően előírtaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóságnak (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

5.30. Utazási irodai szolgáltatás

A VOLÁNTOURIST Utazási Iroda (9022 Győr, Árpád u. 51/b.) keretében lehetőség van idegenforgalmi szolgáltatások igénybe vételére. A szolgáltatás igénybe vétele során személyes adatok rögzítésére is sor kerül, hiszen az adott szolgáltatás igénylőjének azonosítása és a szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatos tranzakciók ezen adatok ismeret nélkül nem végezhetők el.

Az adatkezeléssel érintett adatok körébe tartozik a név, lakcím, telefonszám, születési idő, bankszámlaszám, e-mail cím, személyi igazolvány szám, útlevélszám.

adatkezelés célja: idegenforgalmi szolgáltatások ügyintézése, utasbiztosítások közvetítése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a. pont szerint az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, Gagarin u. 1., cégjegyzékszám: 17-10-001241, adószám: 13649595-2-17, rövid név: NÜSZ Zrt.) – számla kiállítása

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére kerül továbbításra: Colonnade Insurance S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 99.) – utasbiztosítás megkötése. Ezen felül az idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges szerződött partnerek, valamint az utazási szerződés teljesítésében részt vevő közreműködő partnerek részére.

5.31. Értékesítési szerződés adatkezelése

Egyes jogszabályok meghatározhatnak olyan kedvezményeket, amelyek a személyszállítási szolgáltatással, így a VOLÁNBUSZ Zrt. szolgáltatásával kapcsolatosak. Jogszabályonként eltérő lehet, hogy a kedvezményt kinek kell érvényesítenie, a jogosult azt kitől és milyen formában veheti igénybe – ezen adatkezelési körben a kedvezmények igénybe vételével kapcsolatosan azonban egy közös szabály érvényesül: ezeket a kedvezmény igénybevételére jogosító, névre szóló utazási jeggyel vagy bérlettel vehetik igénybe a jogosultak. Ezen adatokat a leggyakrabban nem közvetlenül az érintettől (tehát a jogosulttól) szerzi meg a VOLÁNBUSZ Zrt., hanem attól a harmadik féltől, akinek ezt a kedvezményt a vele jogszabályban meghatározott kapcsolatban álló személy számára biztosítania kell vagy azt biztosítani jogosult (őket összefoglalóan kedvezmény biztosítójának nevezzük). A kedvezmény biztosítója megvásárolhatja a számára szükséges mennyiségű utazási jegyet vagy bérletet a VOLÁNBUSZ Zrt.-től. Mivel azonban ezen jegyek vagy bérletek érvényességéhez meghatározott adattartalom szükségeltetik, ezért ezen adatokat a kedvezmény biztosítója megadja a VOLÁNBUSZ Zrt. számára, hogy ezen adatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. rögzíthesse a jegyre vagy bérletre.

Mivel az adatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. nem az kedvezmény jogosultjától, hanem a kedvezmény biztosítójától kapja meg, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. a jegyek vagy bérletek megvásárlásakor kötött szerződésben minden esetben átad a kedvezmény biztosítója számára egy adatvédelmi tájékoztatót, amelyet köteles azon személyekkel megismertetni, akinek az adatait átadja a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ettől függetlenül a jelen honlapján is nyilvánosságra hozza az adatkezelés részleteit, hogy bárki szabadon megismerhesse azt, amennyiben valamilyen okból kedvezmény jogosultjává válik.

Az Szszt. 7. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján a közlekedési szolgáltató a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából, a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében jogosult megismerni:  

 • a jogosult természetes személyazonosító adatait (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma,
 • utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcímét, a jogcímet megalapozó okmány azonosítóját, típusát, érvényességét, kibocsájtóját, a jogosult adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylatot, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszakot vagy időpontot.

A jegy vagy bérlet elkészítésével személyszállítási szerződés köttetik a VOLÁNBUSZ Zrt. és a kedvezmény jogosultja között, aki ezt követően a jegy vagy bérlet tartalmától függően jogosult igénybe venni a VOLÁNBUSZ Zrt. személyszállítási szolgáltatását – így az adatkezelés jogalapja is ezen személyszállítási szerződés lesz függetlenül attól, hogy az adat nem közvetlenül a szerződő féltől, hanem a kedvezmény biztosítójától származik. Személyszállítási szerződést a Ptk. 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, továbbá a szerződés megkötéséhez a 14. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására.

Ilyen kedvezmények lehetnek például (de nem kizárólagosan):

- A munkába járás támogatása

Kedvezmény jogosultja: a munkavállaló

Kedvezmény biztosítója: a munkáltatója

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló a 39/201.(II.26.) Korm. rendelet alapján, a Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának a Korm. rendeletben foglalt mértékét. Ezt a munkáltató azon a módon teszi meg, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-től megvásárolja és a munkavállalóknak kiosztja azokat az utazási jegyeket/bérleteket, amivel a munkavállalók a menetrend szerint közlekedő autóbuszokra felszállhatnak és azokon utazhatnak. Az utazási jegyeken/bérleteken rajta kell lennie az utazási költségtérítésre jogosult munkavállalók nevének, személyazonosításra alkalmas igazolványuk azonosító számának, utazási viszonylatuknak (felszálló megállóhely és leszálló megállóhely).

- Tanulók kötelező felvételt biztosító iskolákba való eljutásának biztosítása

Kedvezmény jogosultja: a tanuló

Kedvezmény biztosítója: az iskola fenntartója

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdés alapján az iskola fenntartójának gondoskodni kell arról, hogy a tanulók a kötelező felvételt biztosító iskolákba a lakóhelyükről el tudjanak utazni. Ezt a fenntartó azon a módon teszi meg, hogy VOLÁNBUSZ Zrt.-től megvásárolja és a tanulóknak kiosztja azokat az utazási bérleteket, amivel a tanulók a menetrend szerint közlekedő autóbuszokra felszállhatnak és azokon utazhatnak. Az utazási bérleteken rajta kell lennie a tanulók nevének, oktatási azonosító számának, és az utazási viszonylatnak (ahol a tanulók felszállhatnak a buszra és ahol le kell szállniuk a buszról).

- EU Operatív Programban résztvevők utazásának biztosítása

Kedvezmény jogosultja: az EU OP résztvevője

Kedvezmény biztosítója: a megyei kormányhivatal

A megyei kormányhivatalok különböző Európai Uniós Operatív Programok keretében természetes személyek részére tanfolyami képzéseket szerveznek és bonyolítanak le. A nem a képzés helyszínén lakó természetes személyek a lakó-, tartózkodási helyük és a képzés helyszíne között menetrend szerinti országos, regionális, illetve elővárosi autóbuszjárattal is utaznak, amelynek díja EU támogatási forrásból kerül fedezésre. Ezt a kormányhivatal azon a módon teszi meg, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt.-től megvásárolja és az EU Operatív Programban részt vevő természetes személyeknek kiosztja azokat az utazási jegyeket/bérleteket, amivel a természetes személy a menetrend szerint közlekedő autóbuszokra felszállhatnak és azokon utazhatnak. Az utazási jegyeken/bérleteken rajta kell lennie az utazásra jogosult természetes személyek nevének, személyazonosításra alkalmas igazolványuk azonosító számának, utazási viszonylatuknak (felszálló megállóhely és leszálló megállóhely).

adatkezelés célja:

jogszabály általi kedvezmény biztosítása a személyszállítási szerződéskötéssel

adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése, amelynek egyik fele az érintett

adattárolás határideje:

1 év – az adatkezelés a személyszállítási szerződésből eredő polgári jogi igények elévüléséig tart [személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban Szszt.) 7. § (5)], az személyszállítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el [213/2012. (VII.30.) Korm. rend. 3. § (2)]

5.32. Műszaki szolgáltatások igénybevétele (gépjármű javítás és karbantartás, egyéb gép javítás és karbantartás)

A VOLÁNBUSZ Zrt. külső ügyfelek részére járműjavítási, karbantartási és egyéb műszaki javítási és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt az erre kijelölt telephelyein. A szolgáltatás általános menete: ügyfél érdeklődése a szolgáltatás iránt; árajánlat adása; szolgáltatás megrendelése; szerződés létrejötte (megrendelés befogadásával, vagy direkt szerződéskötéssel); jármű, gép átvétele; javítási feladatok elvégzése; elszámolás, számlázás; javítási díj kifizetése; jármű, gép visszaadása.
 
Bár a szolgáltatást az érintett megrendelése alapján nyújtja a Társaság, azonban a megrendelés elfogadásával Felek között szerződés jön létre. A szerződéskötés és a szerződés teljesítése során a Társaság által a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy és egyéni vállalkozó, mint érintett személyes adatai kerülnek rögzítésre és tárolásra. Ezen adatok: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyazonosító okmány típusa és azonosítója, gépjármű forgalmi rendszáma, tulajdonos/üzembentartó neve, kapcsolattartói elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). 
A javítási szolgáltatást a VOLÁNBUSZ Zrt. maga nyújtja, abba alvállalkozót nem, vagy csak kivételes esetben von be. Utóbbi esetben erről külön tájékoztatja a megrendelőt. 
 
A járműjavítási, karbantartási és egyéb műszaki javítási és karbantartási szolgáltatások nyújtása során az érintettek adatait a Társaság egyrészt papír alapon, másrészt a javítási folyamatot támogató informatikai rendszerében is rögzíti és kezeli. Továbbá a Társaság a szerződéseket iktatja és nyilvántartja, a szerződéssel érintett jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek biztosítása és kikényszerítése céljából. Az adatok elektronikus rögzítése és tárolása a Társaság informatikai rendszereiben történik, amelynek informatikai üzemeltetője, mint adatfeldolgozó vesz részt a folyamatban.
 
adatkezelés célja: gépjárművek javítása karbantartása, valamint egyéb gépek javítása, karbantartása.
 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti – szerződés teljesítése, ahol a szerződés a VOLÁNBUSZ Zrt. és az érintett között a megrendelés alapján létrejött szerződés.
 
adattárolás határideje: a személyes adatok kezelése a javítási, karbantartási szolgáltatás teljesítéséig tart. Az adatok tárolása pedig a szerződésből fakadó jogok és követelések érvényesíthetőségéig, amely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ alapján a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, illetve a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatok tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 év.
A VOLÁNBUSZ Zrt.-re, mint közfeladatot ellátó szervre, vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, mely kimondja, hogy az ügyiratokat a Korm. rendeletben meghatározott adatokkal, iktatókönyvben nyilván kell tartani (iktatni kell) [14. §], valamint az ügy befejezését követően irattárba kell helyezni, ahol meghatározott ideig őrizni szükséges [61. §]. Ezen jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint tartja nyilván és tárolja a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, melyeket az irattári megőrzési idejük elteltével selejtez és/vagy átadja az illetékes levéltárnak, vagy hivatalos úton, fizikailag megsemmisíti.
 
adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: az informatikai rendszer üzemeltetése tekintetében a VOLÁNBUSZ Zrt. adatfeldolgozója a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44).

5.33. Beléptetés

A VOLÁNBUSZ Zrt. vagyon- és életvédelmi céllal területein beléptető rendszert alkalmaz, a beléptető rendszerrel védett területekre ugyanis csak az arra jogosultak léphetnek be. A beléptető rendszer használatát mind a VOLÁNBUSZ Zrt. vagyoni javainak megóvása, mind a VOLÁNBUSZ Zrt. területén tartózkodók személyi biztonsága és vagyontárgyainak védelme indokolja. A védendő értékek: a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdona, a területen lévő ingóságok tulajdonosainak tulajdona, a területen tartózkodó természetes személyek élete és testi épsége. A továbbiakban ezekre együttesen védendő értékként hivatkozik jelen tájékoztató.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a beléptető rendszer alkalmazása során rögzített és keletkezett adatokat két csoportra bontja: azonosító adatokat (az érintett azonosításához szükséges adatokat), valamint a rendszer használatával generált adatokat (rendszerhasználati adatok: be-, -ki és átlépési adatok).

A VOLÁNBUSZ Zrt. meghatározott területeire csak elektronikus beléptető kártyával lehet belépni. A kártyák egyedi programozásúak, minden kártyához egyedileg hozzárendelhető, hogy mely területre lehessen vele belépni. A kártyákat a területre belépéskor és az esetleges területek közötti átlépéskor használni kell, így minden kártyahasználatról feljegyzést készít a rendszer, hogy a későbbiekben nyomon követhető legyen, hogy mely ajtót melyik kártya és mikor nyitotta.

Abban az esetben, amennyiben a VOLÁNBUSZ Zrt. elektronikus beléptető rendszerrel ellátott területére „vendég” érkezik, úgy a vendég vendégkártyát kap. A vendégkártyákat az informatikai rendszer csak a kártya azonosítójával és a belépési jogosultságokkal látja el, a vendég neve és okmányazonosító száma papíralapú nyilvántartásba kerül, amelyben azonban a kártya azonosítója képezi a kapcsolati kódot. Ezáltal bár az adatot nem elektronikus tárolja a VOLÁNBUSZ Zrt., ám minden kártya egy adott pillanatban mindig csak és kizárólag egy adott természetes személyhez kapcsolódhat. Ez alapján minden személy, aki kártyát kap, azonosítható. A VOLÁNBUSZ Zrt. bármikor visszavonhatja az adott kártyához kapcsolt belépési jogosultságot.

Az elektronikusan nyilvántartott adatokat két adatbáziscsoportban rögzíti a VOLÁNBUSZ Zrt.: az érintett azonosítására vonatkozó adatokat és a rendszer használatával generált adatokat. Minden rendszerhasználati adat egy-egy érintettre vonatkozik. Az érintettek a belépési jogosultság megszerzésével kerülnek be az adatbázisba. A rendszerhasználati adatok így egy-egy érintettre vonatkoznak.

Az elektronikus mellett párhuzamosan papíralapú adatrögzítést is alkalmaz a VOLÁNBUSZ Zrt. Ezt azon védett területeken végzi, ahol az elektronikus beléptető rendszer nincsen kiépítve és/vagy az elektronikus adatrögzítés nem kivitelezhető.

A papíralapú adatrögzítőben a VOLÁNBUSZ Zrt. a nevet, a belső azonosítót / okmányazonosítót, a be- és kilépési adatot, illetve amennyiben az adott területen elektronikus beléptető rendszer is működik, akkor az érintett kap egy elektronikus belépőkártyát és a kártyaazonosítót is rögzíti a VOLÁNBUSZ Zrt.

Tekintettel arra, hogy a papíralapú rögzítő alapvetően egy füzet, ezért az adatok törlése nem lehetséges, csak az adathordozó, a rögzítő megsemmisítésével. Emiatt az adatok tárolásának határideje a rögzítő tárolásával párhuzamosan történik: az adatokat is akkor semmisíti meg a VOLÁNBUSZ Zrt., amikor a rögzítőt.

adatkezelés célja: beléptető rendszer működtetése a VOLÁNBUSZ Zrt. területein személy- és vagyonvédelmi célból

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f) szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. területein tartózkodók jogos érdeke

adattárolás határideje: az adat generálásától számított hat hónap. Ennek indoka az, hogy az ez az időszak bizonyíthatóan elegendő arra, hogy amennyiben a védendő értékeket kár éri, akkor ennyi idő elegendő arra, hogy a védendő érték sérülése a VOLÁNBUSZ Zrt. tudomására jusson, így a rendszerhasználati adatok a védendő érték sérülésével kapcsolatos belső vagy hatósági eljárásban felhasználhatóak legyenek.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: ESG HOLDING Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41), CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszám: 01-10-0044642, adószám: 12698084-2-44), valamint a Securimaster Protect Plusz Kft. (székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-09-324643, adószám: 26333551-2-43) a beléptető rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan lát el adatfeldolgozói tevékenységet.

5.34. Az integritás bejelentés során megvalósuló adatkezelés

A VOLÁNBUSZ Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J.§ (1) bekezdése, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásainak megfelelően integritás bejelentési rendszert működtet.

Az integritás bejelentési rendszerbe a bejelentő a Társaság honlapján, vagy közvetlenül az integritas@volanbusz.hu e-mail címre tud bejelentést tenni. A bejelentés önkéntes, a bejelentési rendszer működtetéséről a Takarékos törvény és a Kormányrendelet rendelkezik. Az adattakarékosság elvére figyelemmel a honlapon történő bejelentés során név és elérhetőség (amelyre a válasz megadható), mint személyes adat megadására van lehetőség. E két adat elegendő arra, hogy a vizsgálati eljárás lefolytatása során a bejelentővel való kapcsolattartás megvalósulhasson. Amennyiben bejelentő további személyes, vagy akár különleges személyes adatokat is megad, mindezt önkéntesen, saját szabad belátása és döntése alapján teszi. Ezen személyes adatok kezelése is tehát a bejelentő hozzájárulása alapján történik.

A bejelentést Társaságunk integritási tanácsadója által kerül kivizsgálásra. A bejelentés kivizsgálására 30 nap áll rendelkezésre, indokolt esetben a vizsgálat határideje további 60 nappal meghosszabbítható. Ezen határidő elteltével a bejelentésre Társaságunk a választ megadja. A személyes adatok kezelése a vizsgálati eljárás befejezését követő 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig, bűncselekmény gyanúja vagy elkövetése esetén a jogerős lezárásig vagy a büntethetőség elévülésének idejéig

adatkezelés célja: A VOLÁNBUSZ Zrt. belső kontrollrendszerének működtetése, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre, az elszámolási kötelezettségeit teljesítse, megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól, működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre, biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését, védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit, valamint kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás kockázatokra.

adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett bejelentése alapján indul, így a személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. Az érintett azon az úton járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában tesz bejelentést a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez. Az integritás bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó részletszabályokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J.§ (1) bekezdése, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) tartalmazza.

Amennyiben a bejelentés kivizsgálása során a VOLÁNBUSZ Zrt. különleges személy adatot köteles kezelni, úgy a különleges adat kezelésének GDPR 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) a) pont ad felmentést, lévén az érintett kifejezetten hozzájárult az adat kezeléséhez azzal, hogy maga hozta a VOLÁNBUSZ Zrt., mint adatkezelő tudtára.

adattárolás határideje: A vizsgálat befejezését követő 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor, a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig. Amennyiben a bejelentés iktatása megtörténik, úgy az iratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a Társaság Iratkezelési Szabályzatban és Irattári Tervben foglalt előírások szerint köteles tárolni a Társaság.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó:

- az informatikai rendszer üzemeltetése tekintetében a VOLÁNBUSZ Zrt. adatfeldolgozója a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: 01-10-044852, adószám: 12928099-2-44),

- Wildom Kft. (székhely: 1149 Budapest, Hermina út 17. 10. em., cégjegyzékszám: 01-09-732070, adószám: 13375999-2-44) a honlap tárhelyszolgáltatást nyújtja.

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: A VOLÁNBUSZ Zrt. nem továbbítja az adatokat. harmadik személyek részére A Társaság azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy azt Társaságunk, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

5.35. Pandémiás helyzetben történő testhőmérséklet mérés során megvalósuló adatkezelés

A Társaságnak, mint nemzetbiztonsági szempontból kiemelt gazdasági társaságnak pandémiás helyzetben is biztosítania kell a személyszállítási közszolgáltatás zavartalan ellátását, és ennek érdekében az üzembiztonsága fenntartását. A Társaság a közfeladat ellátásának biztonsága érdekében nem csak a munkavállalók, hanem a Társasággal személyesen kapcsolatba lépő harmadik személyekkel szemben is a belépés korlátozásának bevezetését rendelte el (harmadik személyek különösen pl. ügyfelek, bérlők, vendégek, szakképzésben résztvevő tanulók).

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése, az élet-, testi épség-, egészség védelme és az üzembiztonság fenntartása érdekében a Társaságnak a tőle telhető legnagyobb gondossággal kell eljárnia. A Társaság közforgalom elől elzárt területeire történő belépés feltételeként előírta, hogy a belépő személy homlokon mért testhőmérséklete nem érheti el a 37,8 Celsius fokot. Amennyiben a mérőműszer 37,8 Celsius foknál magasabb értéket mutat, úgy a testhőmérséklet mérés megismétlésére kerül sor. Ha a belépni szándékozó személy homlokán mért hőmérséklet – az első mérés követő 15 perc elteltével - a második mérés alkalmával is meghaladja a 37,8 Celsius fokot, úgy a Társaság területére nem léphet be.

A testhőmérséklet mérést a Társaság általános beléptetését végző biztonsági szolgálata végzi. A biztonsági szolgálatot egyes belépési pontokon a Társaság saját munkavállalói útján nyújtja, míg más belépési pontokon a Társaság szerződéses partnere, az ESG HOLDING Zrt. (a továbbiakban együttesen: biztonsági szolgálat), mint a Társaság adatfeldolgozója végzi.

A testhőmérséklet mérése minden esetben önkéntes alapon történik, a belépni kívánó személy eldöntheti, hogy aláveti-e magát, annak ismeretében, hogy ennek hiányában a Társaság területére nem léphet be. Erőszakkal, fenyegetéssel senki nem kötelezhető testhőmérséklet mérésre. Amennyiben a belépni kívánó személy aláveti magát a testhőmérséklet mérésének, a méréssel adatkezelés valósul meg, mivel a testhőmérséklet mérés során a biztonsági szolgálat szükségképpen megismeri a belépni kívánó személy testhőmérsékletét, mint személyes adatát. A GDPR 4. cikk 2. szerint már az adatba történő betekintés is adatkezelési művelet, melynek okán az adat megismerése során a Társaság – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést folytat. A testhőmérséklet különleges adatnak minősülő egészségügyi adat, amelynek kezelésére vonatkozó tilalom alól– a pandémiás állapotra tekintettel, a megelőző egészségügyi, munkahelyi egészségügyi célok szükségessége okán – a GDPR 9. cikk (1) bek. (2) h) pontja ad felmentést a Társaságnak.

Ha a belépni kívánó személy aláveti magát a testhőmérséklet mérésének, a mérés úgy történik, hogy a belépési ponton a biztonsági szolgálat munkatársa a belépni kívánó személy homlokához közelíti a lázmérőt.

Amennyiben a belépni kívánó személy lázmérőn mért testhője nem éri el a Társaság által meghatározott 37,8 Celsius fok mértéket, úgy a Társaság területére történő belépése engedélyezett. A méréseket és mérési eredményeket a Társaság nem dokumentálja, így az adatkezelés a méréssel befejeződik.

Ha a belépni kívánó személy a testhőmérséklet mérést megtagadja, vagy a lázmérőn mért testhője eléri a Társaság által meghatározott 37,8 Celsius fok mértéket, úgy a Társaság területére belépése nem engedélyezett. A Társaság ebben az esetben sem dokumentálja a mérést és a mérési eredményt, így az adatkezelés a méréssel befejeződik.

adatkezelés célja: a Társaság által végzett személyszállítási szolgáltatás, mint közfeladat zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a járványt okozó vírus tovább terjedésének megfékezése érdekében a munkavállalók, valamint a Társaság területére belépő személyek (ügyfelek, vendégek, szakképzésben részt vevő tanulók stb.) pandémiás ellenőrzése.

adatkezelés jogalapja:

- a GDPR 6. cikk (1) bek. e) szerinti – közérdekű feladat ellátása, tekintettel arra, hogy Társaság által alaptevékenységként végzett menetrend szerinti közúti személyszállítás (közforgalmú személyszállítás) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bek. g.) és 12. § (2 bek. c.) pontjai szerinti közfeladat.

Szenzitív (egészségügyi) adatok vonatkozásában az adatkezelési tilalom alól a Társaságnak felmentést ad:

 • testhőmérséklet mérés vonatkozásában valamennyi érintett esetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, mivel az adatkezelés megelőző egészségügyi, munkahelyi egészségügyi célokból szükséges (koronavírus járvány terjedésének megelőzése, élet- és egészség védelme),

- kizárólag a szakképzésben részt vevő tanulók esetében a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet 4.§ alapján.

adattárolás határideje: személyes adatokat sem a Társaság, sem az adatfeldolgozója nem tárolja.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: ESG HOLDING Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-048671, adószám: 25420546-2-41), amely cég végzi a beléptetéskor a társasági területre belépő személyek testhőmérséklet mérését, és az azzal kapcsolatos adatok dokumentálását.

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: a Társaság az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

5.36. CSEKÉLY ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (9) a.) pontja szerint csekély értékű ajándék a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás. Az Szja tv. 70. § (6) a.) értelmében az évi egy alkalommal csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelemről nyilvántartást szükséges vezetni.

A hivatkozott Szja tv. konkrét adatkategóriákat nem rögzít, csupán a nyilvántartási kötelezettségről rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény hatálya – a bevételszerzés tekintetében - kiterjed a természetes személyekre is, ezért a nyilvántartás során az adóalany azonosítására alkalmas adatokat kell szerepeltetni annak igazolása érdekében, hogy a juttatást a magánszemély adómentes jövedelemként szerezte. Így a csekély értékű ajándék igénybevevőjének neve és adóazonosító jele kerül rögzítésre, amely adattartalom megfelelő arra, hogy az érintett azonosítása megtörténjen, valamint az adóhatóság az ellenőrzés során a nyújtott juttatás tekintetében a szükséges vizsgálatokat lefolytathassa. Társaságunk tehát az adattakarékosság elvének betartásával megfelel az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak.

adatkezelés célja: Az évente egy alkalommal a magánszemély részére adómentes jövedelemként nyújtható csekély értékű ajándék teljesítésére vonatkozóan a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése és dokumentálása, valamint adóhatósági ellenőrzés során annak igazolása.

adatkezelés jogalapja: Az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (6) a.) pontja szerint.

adattárolás határideje: Az egyszeri, adómentes jövedelemnek minősülő csekély értékű ajándék nyújtásával kapcsolatos adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni.

adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: A VOLÁNBUSZ Zrt. adatfeldolgozója a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cégjegyzékszám: 01-10-045838, adószám: 14130179-2-44), amely a VOLÁNBUSZ Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetési tevékenységét látja el.

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: a Társaság az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja. A Társaság azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy azt Társaságunk, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.