Navigáció átugrása

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a volanbusz.hu cookie-kezelésével kapcsolatos adatkezelésről

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

A Társaság pontos megnevezése, elérhetőségei:

VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: Társaság)

1091 Budapest, Üllői út 131., www.volanbusz.hu, info@volanbusz.hu, +36-1-219-8000, képviseli a vezérigazgató

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei,

dr. Vajda Krisztina Adél, adatvedelem@volanbusz.hu

Az adatkezelés célja:

a VOLÁNBUSZ.hu oldal látogatottságának mérése

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A VOLÁNBUSZ Zrt. az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A VOLÁNBUSZ Zrt. az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja. A Társaság azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy azt Társaságunk, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a cookie látogató általi törlése

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A  VOLÁNBUSZ honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:

//www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem/cookie

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaságnál az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Társaságunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Társaságunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 8. fejezetében olvashatja, amely Szabályzat elérhető a Társaság honlapján a közérdekű adatok 2.I.1. pontjában és a Társaság Ügyfélszolgálatán is.

Budapest, 2018. május 25.

                                                                                                    a Társaság nevében kiadta

                                                                                                            a vezérigazgató