Navigáció átugrása

Kérelmezés

A Volánbusz munkavállalói számíthatnak ránk:

 • ha gyermekeik oktatásához, neveléséhez támogatásra van szükségük;
  saját vagy hozzátartozójuk tartós betegsége esetén kieső jövedelem miatt;
  házastársuk/élettársuk halála esetén;
  ha önhibájukon kívül olyan élethelyzetbe kerültek, hogy a családjuk megélhetéséhez szükséges feltételek fenntartásához külső segítségre van szükségük.

Nem tudunk nyújtani:

szülési, temetési stb. támogatást – ilyen és más hasonló célú segélyezésre a kollektív szerződés keretein belül van lehetőség.

A kérelmezők az alábbi támogatási formák közül választhatnak:

 • egyszeri pénzbeli támogatás;
  rendszeres pénzbeli támogatás;
  támogatás tárgyi eszköz formájában.

Így nyújtható be támogatási kérelem: munkatársaink pályázat útján adhatják le támogatási kérelmüket, amelyhez a kitöltendő nyomtatvány elérhető az intraneten, a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján, valamint nyomtatott formában a HR-ügyfélszolgálatokon.

A kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtható:

 • beszkennelve vagy lefényképezve e-mailben: alapitvany@volanbusz.hu;
 • borítékban postai úton: VOLÁNBUSZ Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 131. (a borítékra rá kell írni: AZ EMBERÉRT Alapítvány);
 • személyesen a HR-ügyfélszolgálatok valamelyikén.

A nyomtatványon nyilatkozni kell:

 • a támogatás kérésének indokáról;
 • a családi állapotról;
 • az egy háztartásban élők, eltartottak számáról;
 • az esetleges keresőképtelenségről;
 • az igényelt támogatási formáról;
 • egyéb, az elbíráláshoz szükséges információkról.

A felsorolt információk mellett a kérelemben fel kell tüntetni az információkat igazoló dokumentumok adatait, így például:

 • családi állapot: házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi jogviszonyt igazoló okirat, utóbbi hiányában élettárs esetén lakcímkártya, bontóperi ítélet;
 • egy háztartásban élők száma: lakcímkártya;
 • eltartottak száma: születési anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása;
 • iskoláskorúak száma: iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása;
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás;
 • egy háztartásban élő eltartók munkaviszonyának megszűnése, jövedelmének jelentős csökkenése esetén: lakcímkártya, munkanélküli igazolás, munkáltatói igazolás (arra vonatkozóan, hogy milyen változás érte);
 • keresőképtelenség esetén: az illetékes hatóság, állami szerv igazolása a juttatások folyósításáról, várható időtartamáról, igazolás az ellátás és az annak alapjául szolgáló összeg különbözetéről (vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről, pl. bérjegyzék).

A kérelem benyújtását a lehető legegyszerűbbre terveztük: csak a nyomtatványt kell kitölteni, a kérelemhez semmilyen dokumentumot nem kell csatolni. A kérelem benyújtásakor csak az életkörülmények igazolására szolgáló dokumentumok típusát, megnevezését, esetleges sorszámát és keltét kell feltüntetni a nyomtatványban.

Így döntünk a támogatásról:

A támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a rendelkezésre álló keret mértékéig hoz döntést a támogatás mértékéről és formájáról. Az elbírálás során a kuratórium figyelembe veszi a kérelmezők indokait, életkörülményeit, és azok szerint rangsorol.

A támogatás kizáró oka, ha a munkavállaló fegyelmi vétség miatt munkáltatói intézkedés alatt áll, vagy bármely okból felmentési idejét tölti.

A kuratórium arra törekszik, hogy a beadott kérelemről mielőbb döntés születhessen. A döntésről az alapítvány minden kérelmezőt írásban – e-mailben vagy postai úton – értesít a megadott elérhetőségein. A támogatásról szóló vagy azt elutasító döntés ellen nincs fellebbezési lehetőség.

Így lehet hozzájutni a megítélt támogatáshoz:

Jóváhagyott támogatás esetén a kérelem benyújtójával az alapítvány támogatási szerződést köt. A szerződés megkötésére a kérelmező számára legközelebbi HR-ügyfélszolgálaton kerül sor.

Fontos tudni, hogy a támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele a kérelemben foglalt információkat igazoló eredeti dokumentumok bemutatása a kiválasztott HR-ügyfélszolgálaton. Ennek hiányában a szerződés nem köthető meg, és a támogatást a kuratórium visszavonja. A szerződés megkötésére a döntést követő 60 napon belül van lehetőség.

Házastárs/élettárs egészségügyi állapotával kapcsolatos (úgynevezett szenzitív) adatok megadása esetén kötelező leadni az érintett személy adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát az igazolással egyidejűleg. A nyilatkozatminta:

A kiválasztott HR-ügyfélszolgálat munkatársa a bemutatott dokumentumokat áttekinti, egyúttal a bemutatás és az iratok valódiságának tényét rögzíti. A bemutatott dokumentumokról másolatot nem készít, azokat elegendő bemutatni. A hozzátartozó szenzitív adatainak kezeléséről szóló eredeti nyilatkozatot le kell adni. A támogatási szerződés ezt követően a HR-ügyfélszolgálaton azonnal aláírható – kizárólag személyesen a kedvezményezett által. Meghatalmazott útján történő aláírásra csak különösen indokolt esetben, az alapítvánnyal egyeztetett módon és az alapítvány engedélyével kerülhet sor.

A szerződés megkötéséhez meg kell adni a számlaszámot, ahová a pénzbeli támogatást kérik, tárgyi támogatás esetén a postázási címet.

A támogatási szerződés megkötéséhez bemutatandó dokumentumok a támogatási döntés tárgyának függvényében például:

 • gyermekek oktatásának támogatása: gyermek lakcímkártyája;
 • munkavállaló/hozzátartozó tartós betegsége esetén kieső jövedelem miatt:
  • hozzátartozó esetén az illetékes hatóság, állami szerv igazolása a juttatások folyósításáról, várható időtartamáról, igazolás az ellátás és az annak alapjául szolgáló összeg különbözetéről (vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről, pl. bérjegyzék);
 • házastárs/élettárs halála: halotti anyakönyvi kivonat.

Kérelmezőink adatait védjük!

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető honlapunkon.

Kérdés esetén, kérjük, keressék a HR-ügyfélszolgálatokat vagy az alapitvany@volanbusz.hu e-mail-címen az alapítvány munkatársait.

Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk! Együtt sikerül!