Navigáció átugrása

Különjárati fuvarozásra vonatkozó vállalási feltételek

 1. Különjárati tevékenység jogalapja

A különjárati megrendelések teljesítése az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet, valamint a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján történik.

 1. Különjárat díjszámítása

A különjárati fuvarozás a szabad árformába tartozik. A VOLÁNBUSZ Zrt. minden megkeresést egyedileg kezel és az útvonal, a résztvevők száma, az igényelt autóbusz, valamint az egyedi kéréseket figyelembe véve személyre szabott ajánlatot ad Ügyfeleinek. A fuvardíjon felül a megrendelőt terhelik a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjak és költségek. Ilyen költségek többek között, de nem teljes körűen:

 • áfa, autópályadíj, útdíj, parkolási díj, őrzési díj, kompdíj, az autóbusz éjszakai elhelyezésével kapcsolatos díj, behajtási díj,
 • az autóbuszvezető(k) napidíja és szállásköltsége. Többnapos különjárat esetén (belföldön és külföldön egyaránt) a megrendelőnek kell az autóbuszvezető(k) pihenésre alkalmas 1-2 ágyas szállását biztosítani, megrendelni és költségeit viselni.

Amennyiben ezeket a díjakat felmerülésükkor a fuvarozó teljesítette, azt utólag a megrendelőre áthárítja. Az autóbuszvezető(k) külföldi tartózkodásához (napidíj, szállásdíj) és az autóbusz külföldi üzemeltetéséhez (parkolási és őrzési díj, úthasználati díj, kompdíj stb.) szükséges valutát a fuvarozó forintfizetés ellenében biztosítja, és azt (napi árfolyamon) a fuvardíjjal együtt számlázza a megrendelő részére.

 1. Különjárat megrendelése

Különjárati megrendelést csak írásos formában fogadunk el, melyet írásban visszaigazolunk. Megrendelés esetén a megrendelő nevét és címét, az utaslétszámot, továbbá az útvonalat és – lehetőség szerint – a várható km teljesítményt napokra lebontva részletesen meg kell adni. A megrendelőnek a feladat megkezdése előtt utaslistát kell készítenie, melyen a különjáratot igénybe vevő utasok nevét kell feltüntetni. Megrendelőnek a megrendeléskor, de legkésőbb az utazás megkezdésekor az utas listát át kell adnia a fuvarvállalónak, illetve az autóbusz-vezetőnek.

Az utaslista adatainak kezelését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése írja elő. A különjárati személyszállításra vonatkozó adatkezelési tájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban olvasható, amely a https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/adatvedelmi-tajekoztato link alatt érhető el. A tájékoztató érintettekkel történő megismertetése Megrendelő feladata, amelynek teljesítését a megrendelés aláírásával ismer el.

 1. Fizetési feltételek, lehetőségek

A VOLÁNBUSZ Zrt. az előzetes díjkalkuláció alapján a várható különjárati díjról előleget számláz ki (belföldi megrendelő esetén 80%, külföldi megrendelő esetén 100% mértékben). Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben a VOLÁNBUSZ Zrt-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli.  A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül. A teljesítést követően kerül sor a végszámla kiállítására, ahol a fennmaradó előleg és / vagy a többletteljesítmény is számlázásra kerül. A számlázás a menetlevél adatai szerint kiállított teljesítésigazolás alapján történik. Különjárati szolgáltatás fizetési lehetőségei:

 • Átutalással: elektronikus (készpénz nélküli) fizetési mód, mely során a Megrendelő a saját bankját bízza meg egy meghatározott összeg elküldésével. Az utalás a különjárati ügyintéző által megaküldött pénzforgalmi számlára történik, ahol kedvezményezettként a VOLÁNBUSZ Zrt.-t szükséges feltüntetni.
 • Készpénzben: a különjárati ügyintézővel egyeztetett időpontban a VOLÁNBUSZ Zrt. hivatalos helyiségében.
 • Postai csekken: a számlázási mód megadásával előre megadható, a csekken szereplő összeg befizetése a postán keresztül történik.
 1. Különjárati megrendelés lemondása

A megrendelt és visszaigazolt különjáratot csak írásban lehet lemondani. Amennyiben a lemondás az indulást megelőzően belföldi útnál 48 órán, külföldi útnál 5 napon belül történik, a Megrendelő köteles megtéríteni az alábbiakat:

 • A különjárati ajánlatban feltüntetett várható fuvardíj 20%-át.
 • Az autóbusz külföldi közlekedtetésével és az autóbuszvezető(k) külföldi kiküldetésével kapcsolatban már felmerült és igazolt költségeket (vízum, kiegészítő igazolások stb.).
 • Amennyiben a lemondás az autóbusz kiállásra való elindulását követően történik, az autóbusz kiállásával kapcsolatban felmerült km-teljesítmény kedvezmény nélküli díját.
 1. A programtól való eltérés a megrendelő kérésére

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal módosítását, amelyet a menetlevél „Megjegyzés” rovatába kell az autóbuszvezetőnek bejegyezni. Az autóbuszvezető köteles megtagadni minden olyan utasítás végrehajtását, amely foglalkoztatási, KRESZ, illetve egyéb hatályos jogszabályba vagy belső utasításba ütközik, a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti (pl.: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal).

 1. Különjárati autóbusz elbocsátása

A fuvarozás befejeztével a menetlevélen a különjárat teljesítését, valamint a teljesítményadatok helyességét a megrendelő vagy megbízottja aláírásával köteles igazolni. Kérjük a menetlevélen feltüntetett útvonalat, km- és időadatokat gondosan ellenőrizni, mert a különjárat számlázása ezek alapján történik. A várható végzésként megjelölt időpontnál későbbi érkezés esetén az esetlegesen felmerülő többletköltségeket a megrendelő köteles megfizetni.

 1. Autóbusz-vezetők foglalkoztatása

Megrendelő tudomásul veszi az autóbusz-vezetők foglalkoztatási és pihenési idejére vonatkozó jogszabályi előírásokat. A különjárati programot úgy kell összeállítani, hogy az autóbuszvezető(k) vezetési ideje nem haladhatja meg naponta a 9 órát, és részükre minden 24 órás időszakban legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani és be kell tartani az 561/2006. EK rendeletben foglaltakat. 4,5 óra vezetési idő után az autóbuszvezető legalább 45 perces megszakítást köteles tartani, mely helyettesíthető a vezetési idő során eloszló egy legalább 15 perces szünettel, melyet egy legalább 30 perces megszakításnak kell követnie. Az autóbuszvezető(k) túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető(k).

 1. Biztosítás

A különjáratot igénybe vevő utasok biztosítását a különjárati díj tartalmazza, amennyiben a biztosítási esemény az autóbuszunkon következik be:  

(https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/szolgaltatasaink/buszberles/biztositas-a-berelt-autobuszokon).

A biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, illetve a személyforgalmi célokat szolgáló területen történt káreseményt a személyforgalmi terület vezetőjénél még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak. Nemzetközi járaton történő utazás esetén, amennyiben a szóbeli közlés nem valósítható meg, úgy az utasnak a biztosítási eseményt írásban haladéktalanul be kell jelenteni a VOLÁNBUSZ Zrt-nél.

Egyéb esetekre (pl.: városnézés, szálláshelyi tartózkodás, szabadidős tevékenységek) javasolt a megfelelő utasbiztosítás megkötése, mely a VOLÁNTOURIST Utazási Irodáiban is lehetséges (https://www.volantourist.hu/hu/utazasi-irodak).

 1. Adatvédelem

A VOLÁNBUSZ Zrt.-nek megküldött adatait az új európai adatvédelmi rendelet (GDPR) és az ebből készült társasági szabályozás alapján kezeljük.

További információ: https://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem.