Navigáció átugrása

Kazincbarcika 2634/4 hrsz-ű ingatlan eladó

2021. november 2.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

(a továbbiakban: Megbízó, Eladó (1091 Budapest, Üllői út 131., cégjegyzékszám: 01-10-042156),

megbízása alapján eljárva,

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(a továbbiakban: Megbízott, Kiíró, székhely: 1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 56.)

elektronikus árverés

keretében a Kiíró által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszer (továbbiakban: EAR) útján értékesíteni kívánja a Megbízó tulajdonában álló alábbi vagyonelemet [a továbbiakban: Ingatlan].

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a hirdetményben közzétett adatok a Megbízó adatszolgáltatásán alapulnak, az árverező az EAR felhasználási szabályzat elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatok helytállóságáért a Megbízó a felelős, a Kiíró a felelősségét e körben kizárja.

Az Ingatlan tekintetében a Kiíró és a Megbízó kellékszavatosságát kizárja.

Az árverési hirdetményekben az Ingatlan adatainak feltüntetése nem jelenti az Ingatlan tulajdonságainak teljes körű ismertetését a Kiíró, valamint a Megbízó részéről. Az Ingatlan megtekintése során az árverezők által nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, az Ingatlan fizikai, műszaki állapotáért, minőségéért esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért a Kiíró és a Megbízó felelősséget nem vállal.

Az árverésre kerülő Ingatlan leírása:

Cím

Hrsz.

Terület (m2)

Megnevezés

Tul. hányad

3700 Kazincbarcika, Hadak útja-Múcsonyi út-Szerviz út által határolt terület „címképzés alatt”

2634/4

22 714

kivett telephely

1/1

 1. Az Ingatlan leírása:

Az ingatlan a település keleti részén, a 26-os számú főút mentén, ipari környezetben, a városközponttól mintegy 2,5 km-re helyezkedik el. Az ingatlan tágabb környezetében ipari telephelyeken kívül beépítetlen területek, külterületi mezőgazdasági területek, illetve a városi szennyvíztisztító-telep található, szűkebb környezetében zömében ipari-kereskedelmi telephelyek a jellemzők. Az ingatlanok burkolt úton közelíthetők meg.

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (IX.19.) rendelete Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről alapján az ingatlanok G-27877 építési övezetbe soroltak.

 1. Terhek

Tulajdoni lap szerinti terhek:

Vezetékjog, a WM-130/2011 engedélyszámú (18245) Kazincbarcika alállomás 2. sz. 10 kV számú vezetékrendszer az ingatlan területéből 10 m2-t érint.

Jogosult:

név:     ÉMÁSZ Hálózati Kft.

cím:    3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

Tulajdoni lapon nem szereplő terhek:

 • A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 2025. április 30-ig kármentesítési monitoring tevékenység folytatását rendelte el.
 • Az ingatlan mintegy 3 387 m2-es részterületén a Révész Transz Kft.-vel megkötött bérleti szerződés terheli.

Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

 1. Elővásárlási jog:

Nem áll fenn.

 1. Közművek

Az utca összközműves, de jelen adásvétel tárgyát képező Ingatlanon minden közműcsatlakozás az Eladó tulajdonát képező Kazincbarcika 2634/3 hrsz-ú ingatlanon keresztül biztosított, melyet Eladó jelen szerződés megkötését követően nem kíván fenntartani.

Vevő vállalja, hogy az Eladó tulajdonát képező Kazincbarcika belterület 2634/3 hrsz-ú ingatlan közműhálózatáról az adásvétel tárgyát képező Ingatlan közműhálózatát saját költségén leválasztja, és közvetlenül az utcai közműhálózatra ráköti. Vevő a fenti kötelezettségének jelen adásvételi szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 1 éven belül köteles eleget tenni.

 1. Bérleti, használati viszonyok:
 •  

Szerződésszám

Bérelt terület (m2)

Bérleti díj (Ft/év)

Szerződés típusa

Felmondási idő

Révész Transz Kft.

299/2017.

3 387

12 851 580

határozatlan

30 nap

381/2017.

 1. Birtokátruházás:

Eladó a teljes vételár számláján történő jóváírását követően 7 (hét) munkanapon belül a 6. pontban ismertetett bérleti jogviszonnyal terhelten, átadás-átvételi eljárás keretében ruházza át Vevőre az Ingatlan birtokát, aki ezen időponttól szedi az Ingatlan hasznait, viseli terheit és a kárveszélyt.

A Kiíró az árverésre kerülő Ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ideértve az Ingatlanról készített képfelvételeket – az EAR felületén, a világhálón folyamatosan elérhető https://e-arveres.mnv.hu/ hivatkozási helyen teszi közzé. Az árverésre kerülő Ingatlanra kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.

Az EAR felületéhez árverezőként csatlakozhat az

 • a személy, vagy
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet, amely, vagy amelynek képviselője

az ügyfélkapun azonosítható, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja, és az EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja.

Az elektronikus árverésre vonatkozó legfontosabb információk:

Kikiáltási ár*:

151 130 000,- Ft

Licitlépcső összege:

500 000,- Ft

Árverési biztosíték összege:

15 113 000,- Ft

Árverés kezdetének időpontja:

2021.10.29.

Árverési biztosíték átutalásához szükséges biztosíték befizetési azonosító generálásának határideje:

2021.11.25. 16:00

Árverési biztosíték átutalásának határideje**:

2021. 11.25. 23:59

Licit időszak kezdete:

2021.11.28. 08.00

Árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) időpontja:

2021.11.30. 21.00

Megtekintés időpontja

2021.11.10-én 10.00-12.00 között

Ajánlati kötöttség időtartama:

maximum 60 nap

Az Ingatlanon fennálló jogok és terhek (pl.: elővásárlási jog)

Tulajdoni lap szerinti terhek:

Vezetékjog, a WM-130/2011 engedélyszámú (18245) Kazincbarcika alállomás 2. sz. 10 kV számú vezetékrendszer az ingatlan területéből 10 m2-t érint.

Jogosult:

név:     ÉMÁSZ Hálózati Kft.

cím:    3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

 

Tulajdoni lapon nem szereplő terhek:

 • A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 2025. április 30-ig kármentesítési monitoring tevékenység folytatását rendelte el.
 • Az ingatlan mintegy 3 387 m2-es részterületén a Révész Transz Kft.-vel megkötött bérleti szerződés terheli.

 

* Az árverésen a licitálás bruttó értéken, az EAR felhasználási szabályzatban rögzítettek szerint történik.

Az ÁFA tartalom az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján kerül meghatározásra.  

**A meghatározott időpont az árverési biztosíték MNV Zrt. letéti bankszámláján történő jóváírásának határideje

Az Ingatlan személyes megtekintésére az érdeklődők részére a Megbízó az árverést megelőzően az árverési hirdetményben meghatározott időben, előzetes egyeztetést követően (Braun Zoltán, Tel.: 0670/7958983, e-mail: zoltan.braun@volanbusz.hu) lehetőséget biztosít. A megtekintés esetleges elmaradásából vagy nem megfelelő megszervezéséből eredő károkért a Kiíró felelősséget nem vállal.

A Kiíró az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték megfizetését írja elő. Az árverési biztosíték befizetésére a pénzkezelés biztonsága érdekében csak átutalással kerülhet sor.

Az árverési biztosítékot az árverésen való részvétel feltételeként az árverezőnek az MNV Zrt. Megbízásos Aukciós Számla nevű 10032000-01800229-20000002 számú letéti számlaszámlájára a fent megadott befizetési határidőig kell átutalással teljesíteni.

Az átutalási közlemény rovatában kérjük feltüntetni biztosíték befizetési azonosítóját! A biztosíték befizetési azonosító kizárólag bejelentkezés után, adott árverés adatlapján generálható. Bármely árverésen való részvételhez egyedi biztosíték befizetési azonosító szükséges. Az árverező az azonosító létrehozásakor választja ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván licitálni. Később erre nincs lehetőség!

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy az Eladó adásvételi szerződésben rögzítésre kerülő módon történő elállása esetén, a Vevő által fizetendő meghiúsulási kötbér összege megegyezik az árverési biztosíték összegével. Azaz az Eladó adásvételi szerződésben rögzítettek szerint történő elállása esetén, a Vevő által korábban megfizetett árverési biztosíték összege meghiúsulási kötbérként visszavonhatatlanul az Eladót illeti.

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett árverező az elektronikus árverési hirdetmény közzétételét követően, az árverés licitidőszakának kezdőidőpontjától, az árveréshez tartozó licitnapló lezárásáig azonosítójának, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton vételi ajánlatot tehet az értékesíteni szánt vagyontárgyra. Az elektronikus árverésen csak az az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált) személy vehet részt, aki vagy amely nem áll a kizárás hatálya alatt.

Az árverés során tett vételi ajánlat nem vonható vissza és az árverező ajánlati kötöttsége az adásvételi szerződés létrejöttéig, de legkésőbb a végleges eredményhirdetést követő 60 napig, vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn.

A jelen Hirdetményben foglaltakon túl az EAR felhasználási szabályzata tartalmazza a licitálás szabályait.

Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy az adásvételi szerződés megkötése, a vételár megfizetése, az Ingatlan birtokának átruházása az árverési hirdetményben rögzített kereteken belül, a Kiírótól függetlenül, a Megbízó és a nyertes ajánlattevő megállapodásának megfelelően történik.                 

Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy az adásvételi szerződés megkötése, a vételár megfizetése, az Ingatlan birtokának átruházása az árverési hirdetményben rögzített kereteken belül, a Kiírótól függetlenül, a Megbízó és a nyertes ajánlattevő megállapodásának megfelelően történik.

A liciteljáráson való részvétellel Árverező a következő kötelezettségeket vállalja, illetve az alábbiakat veszi tudomásul, fogadja el és jelenti ki:

 • az árverési dokumentációban, illetve módosításában, kiegészítésében foglalt feltételeket elfogadja és teljesítésükre vonatkozóan kötelezettséget vállal.
 • Nyertessége esetén, az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos valamennyi költség (ide értve az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat is) megfizetését vállalja.
 • Pályázati ajánlatára a végső eredményhirdetést követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal.
 • Az ingatlant megtekintette, a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat megismerte.
 • Képviseleti jogosultságát az árverési dokumentációban foglaltaknak megfelelően igazolta.
 • Az adásvételi szerződés tervezetét megismerte, annak tartalmát elfogadja, nyertessége esetén a szerződést lényegi változtatás nélkül aláírja.
 • A VOLÁNBUSZ Zrt.-vel szemben lejárt tartozása nincs, a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel peres viszonyban nem áll.

A szerződéskötés feltételei

A nyertes ajánlattevő köteles az árverés tárgyának végleges eredményhirdetését követően 14 napon belül a szerződést megkötni.

A jogi és természetes személyek része előírt szerződéskötési kötelezettségek

Vevő/pályázó/árverező ajánlati biztosítékként, az adásvételi szerződés aláírását megelőzően megfizetett összeget a szerződő felek foglalónak tekintik.

30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult póthatáridő tűzése és érdekmúlás bizonyítása nélkül Vevőhöz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jelen adásvételi szerződéstől a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett elállni.

Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos költségeket Vevő viseli, Vevő köteles továbbá megfizetni a tulajdonjog-átruházás folytán felmerülő illetéket és a költségeket. A tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetése Vevő kötelezettsége és költsége.

A vételár megfizetésével kapcsolatos információk

Az adásvételi szerződés aláírásától számított 7 (hét) naptári napon belül Vevő köteles megfizetni Eladónak a vételárból fennmaradó összeget, mint hátralékos vételárrészt, egy összegben, banki átutalással Eladó K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlájára.

A birtokátruházás

A birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követő 14 napon belül kerül sor.

Az Eladó és a Kiíró kéri, hogy az Ingatlan állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról az árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

A Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy az Eladó jogosult az árverést érvényes vételi ajánlat esetén a Felhasználási Szabályzat VII.3. pontja szerinti végleges eredményhirdetésig eredménytelenné nyilvánítani.

Az Kiíró az elektronikus árverés során felmerülő, az EAR használatával kapcsolatos technikai és egyéb kérdésekben telefonos, illetve elektronikus levelezés útján nyújt segítséget az alábbi elérhetőségeken:

+36-1/467-55-67 munkanapokon 9:00-22:00 között), e-arveres@mnv.hu

Az ingatlannal kapcsolatos kérdéseben telefonon segítséget az alábbi elérhetőségeken lehet kéni:

munkanapokon 9:00-16.00 között telefonon: 06-70/795-8983, e-mailben: zoltan.braun@volanbusz.hu