Navigáció átugrása

Tájékoztató jegy- és bérletellenőrzéssel valamint pótdíjfizetéssel kapcsolatosan

Tájékoztató jegy- és bérletellenőrzéssel valamint pótdíjfizetéssel kapcsolatosan

A Volánbusz Zrt. jegy- és bérletellenőrzési tevékenységét, pótdíjak kezelését és a jegy- és bérletellenőrzési ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálat üzemeltetését a

 • Pest megyei régióban az ESG HOLDING Zrt.,
 • Komárom-Esztergom és Fejér megyei régióban a Hórusz-Globál Kft.,

végezteti.

 

A Volánbusz Zrt. menetrend szerinti személyszállítás Utazási feltételei és Díjszabása szerint:

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet, vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel, rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbusz-vezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a kedvezményes utazási jogosultságot biztosító utazási igazolványt a jogosultságot igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbusz-vezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni. A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges meghatározott adatok megismerésére.
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

 1. jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
 2. az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
 3. az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.]

A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzők szerinti – az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló – az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell vennie, feltéve, hogy az az utazási időt – az összes egyéb körülményre is tekintettel – számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Volánbusz Zrt. bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania.

Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek és ellenőrzés során bevonásra kerülnek.

Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló fényképes igazolványt visel. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

Az ellenőrzést végzők feladata az autóbuszon tartózkodók utazási okmányainak ellenőrzése. Amennyiben valamelyik utasunk nem tudja felmutatni érvényes menetjegyét vagy igazolni kedvezményre való jogosultságát az ellenőrzés során, az ellenőrök hatásköre nem terjed ki a hiányosság okának vizsgálatára.

Ellenőrzési igazolvány, érvényességi ideje:

Az ellenőrzést végző munkatársak az alábbi mintájú fényképes igazolvánnyal jogosultak a jegy-és bérletellenőrzés elvégzésére.

                A Volánbusz Zrt. által kiadott új formátumú ellenőrzési igazolvány érvényességi ideje: visszavonásig.

Pótdíjak:

Elővárosi, regionális és országos személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszjáratokon a pótdíj mértéke:

helyszínen

8.000.-Ft

30 napon belül

8.000.-Ft

30 napon túl

12.000.-Ft

 

 

Helyi szolgáltatást végző járatokon a pótdíjak mértékét az érintett Önkormányzatok rendeletben határozzák meg. Ezek jelenleg érvényes díjai az https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok  tekinthetők meg.

A pótdíjfizetés esetei:

A megállapított menetdíjon felül pótdíjat fizet, aki:

 • autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre az utazási igazolványa (menetjegye, bérletjegye) érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság-különbözetre a menetjegyet megváltja,
 • autóbuszon jegy nélkül érvénytelen utazási igazolvánnyal (menetjegy, kitöltetlen bérletjegy) kísérli meg az utazást,
 • érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
 • az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 • a menetjegyet, vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
 • a névre szóló menetjegyet, bérletét, vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
 • a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
 • az utazási feltételeket a jelen pontban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élőállatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként vagy csomagként a járaton nem szállítható,
 • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
 • aki a dohányzási tilalmat megszegi és járművön, állomási területen dohányzik.

Pótdíj kiegyenlítésének módjai:

 • készpénzzel:
  • helyszínen,
  • az Ügyfélszolgálati Irodán.
 • készpénzátutalási megbízással (csekken),
 • banki átutalással (ebben az esetben az ellenőrzés során átadott készpénzátutalási megbízáson szereplő bankszámla számra kell az átutalást teljesíteni és közleményként fel kell tüntetni az átadott tanúsítvány sorszámát és az ellenőrzés napját.)

Emelt pótdíj fizetése:

A megállapított menetdíjon felül 12000 forint pótdíjat fizet az, aki a kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, illetve ezen határidőn belül az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételét nem jelzi.

A pótdíjat késedelmesen rendező személynek az emelt pótdíj mellett az utánfizetési felszólítás költségeit is meg kell térítenie.

Pótdíj behajtása:

A 120 napon belül nem rendezett tartozások behajtása érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. utánfizetési felszólítást, illetve behajtási eljárást indíthat azzal az utassal szemben, aki pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ezen eljárások, illetve a későbbi jogi eljárások költségeinek megfizetésére, az utas köteles.

Részletfizetés:

A pótdíjazást követő 30 napon belül a pótdíjazott személy írásbeli kérelme esetén, lehetőséget biztosítunk a kiszabott pótdíj 3 részletben történő megfizetésére, kezelési költség megfizetése nélkül.

Részletfizetési kérelmét az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Postai úton: VOLÁNBUSZ Zrt. Utaskapcsolat, 1091 Budapest, Üllői út 131.

Elektronikus levélben: info@volanbusz.hu

Az utólagos bemutatási díj:

Pótdíj helyett 1300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásra jogosító utazási igazolványát (menetjegyét, bérletjegyét, kedvezményre jogosító igazolását) ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, de azt az ellenőrzés időpontjától számított 15 napon belül a Szolgáltató Üzletszabályzatában előírt módon bemutatja https://www.volanbusz.hu/files/public/Kozerdeku-adatok/Uzletszabalyzat_2019-10-01.pdf  és annak elfogadását Szolgáltató írásban visszaigazolja.

A Szolgáltató a bemutatás elfogadása esetén visszatéríti a már megfizetett menetdíj, pótdíj és az utólagos bemutatási díj különbözetét.

Menet- és bérletjegy, kedvezményre jogosító igazolás utólagos bemutatásához szükséges információk:

Az utólagos bemutatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok:

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. vagy alvállalkozója által üzemeltetett járaton történt pótdíjazáskor készült tanúsítvány,
 • az ellenőrzés időpontjában érvényes menetjegy, bérlet vagy egyéb utazási igazolvány, illetve kedvezményre jogosító igazolvány, igazolás stb.,
 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,

Azon kedvezményre jogosító igazolványok, utalványok (ellátottak utazási utalványa, közalkalmazotti utazási utalvány) esetében, melyeknél a kedvezmény igénybevételének feltétele az utazás dátumának bejegyzése az utólagos bemutatás csak az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy meghatalmazott által történhet.

Az utólagos bemutatás teljesíthető:

 • személyesen vagy meghatalmazott által a kijelölt Ügyfélszolgálaton, autóbusz-állomáson,
 • postai úton (levélben) a szükséges dokumentumok olvasható másolatának megküldésével,
 • elektronikus úton a szükséges dokumentumok olvasható másolatának megküldésével. (A freemail és citromail címekről elindított elektronikus levelek a VOLÁNBUSZ Zrt.-től független technikai okok miatt nem támogatottak, így előfordulhat, hogy ezen címekről érkező levelek nem érkeznek be levelező rendszerünkbe.)

 

 

Utazási igazolványok, kedvezményre jogosító igazolások bevonása

Jegy- és bérletellenőrzést végző munkatársaink részére előírás, hogy a pótdíjazás során a szabálytalanságot alátámasztó menetjegyeket, bérletjegyeket, illetve a sérült, megkérdőjelezhető eredetiségű, átruházott vagy átírt utazási igazolványokat és kedvezményre jogosító igazolványokat bevonják.

Tájékoztatjuk, hogy visszaélés esetén a bevont utazási igazolványt (menetjegy, bérletjegy) nem áll módunkban visszaadni.

Észrevételek, panaszok

A jegy-és bérletellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos észrevételét, bejelentését:

 • e-mailben az info@volanbusz.hu címen, (A freemail és citromail címekről elindított elektronikus levelek a VOLÁNBUSZ Zrt.-től független technikai okok miatt nem támogatottak, így előfordulhat, hogy ezen címekről érkező levelek nem érkeznek be levelező rendszerünkbe.)
 • levélben (postai úton): Volánbusz Zrt; Utaskapcsolat 1091 Budapest, Üllői út 131. címen,
 • személyesen a 1091 Budapest, Üllői út 131. (Népliget autóbusz – pályaudvar) Utazási Centrumában (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00) nyitvatartási időben.

teheti meg.

 

 

 

 

 

Ügyfélszolgálat, autóbusz-pályaudvar elérhetőségei:

 • Pest-megye: A VB Kontroll ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:

Címe: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10 „D” Épület (Flórián udvar)

Posta cím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10

telefon: +36-70-935-4400 (telefon csak nyitvatartási időben)

Nyitvatartási idő:

hétfő, szerda: 8:00 – 18:00
kedd, csütörtök: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 14:00

Az Ügyfélszolgálati iroda megközelíthető: az 1-es villamos, vagy 9-es, 34-es, 106-os 111-es autóbusz Flórián téri megállójától és a H5 HÉV Szentlélek téri megállójától.

A további jegy-és bérletbemutatási és pótdíjrendezési ügyek teljesítése az alábbi https://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/allomasok-es-penztarak linken szereplő megyei helyszíneken érhetők el.