Navigáció átugrása

Érvényes: 2023. április 1-jétől

TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA

A VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi jegy- és bérletellenőrzési tevékenységének üzemeltetését országosan a VOLÁNBUSZ Zrt. szerződéses partnere az ESG HOLDING Zrt. látja el.

PÓTDÍJAK

A VOLÁNBUSZ Zrt. Üzletszabályzata alapján:

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. A VOLÁN egyes autóbuszjáratokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a menetrendben kerül meghirdetésre.

Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet, vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel, rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezelnie, kezeltetnie, az autóbusz-vezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a kedvezményes utazási jogosultságot biztosító utazási igazolványt a jogosultságot igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbusz-vezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni. A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges meghatározott adatok megismerésére.
A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, vagy megbízottja adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

 1. jogosult természetes személy azonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
 2. az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,
 3. az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja. [2012. évi XLI. tv.]

A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzők szerinti – az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló – az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell vennie, feltéve, hogy az az utazási időt – az összes egyéb körülményre is tekintettel – számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz.

Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a VOLÁNBUSZ Zrt. bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania.

Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a díjszabás tartalmazza.

Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek és ellenőrzés során bevonásra kerülnek.

Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr e minőségére utaló fényképes igazolványt visel. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

A közúti közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbusz-vezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli, illetve valósítja meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbusz-vezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.

Az ellenőrzést végzők feladata az autóbuszon tartózkodók utazási okmányainak ellenőrzése. Amennyiben valamelyik utasunk nem tudja felmutatni érvényes menetjegyét vagy igazolni kedvezményre való jogosultságát az ellenőrzés során, az ellenőrök hatásköre nem terjed ki a hiányosság okának vizsgálatára.

Ellenőrzési igazolvány, érvényességi ideje:

Az ellenőrzést végző munkatársak az alábbi mintájú fényképes igazolvánnyal jogosultak a jegy-és bérletellenőrzés elvégzésére.

VOLÁNBUSZ Zrt. által kiadott új formátumú ellenőrzési igazolvány érvényességi ideje: visszavonásig.

Pótdíjak:

Regionális és országos személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszjáratokon a pótdíj mértéke:

helyszínen

12.000.-Ft

3 munkanapon belül (kizárólag VOLÁNBUSZ Zrt. pénztárában vagy banki átutalással történő fizetés esetén)

12.000.-Ft

30 napon belül (készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással)

25.000.-Ft

30 napon túl

50.000.-Ft

 
Helyi szolgáltatást végző járatokon a pótdíjak mértékét az érintett Önkormányzatok rendeletben határozzák meg. Ezek jelenleg érvényes díjai az https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok tekinthetők meg.

A pótdíjfizetés esetei:

A megállapított menetdíjon felül pótdíjat fizet, aki:

 • az autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre az utazási igazolványa (menetjegye, bérletjegye) érvényes, kivéve, ha a jegyellenőrzést megelőzően a tovább utazás tényét önként jelzi az autóbusz-vezetőnek, és a tovább utazás viszonylatára a kiegészítő menetjegyet megváltja,
 • a kedvezményesen megvásárolt bérletét nem annak hatályos viszonylatában használja,
 • az autóbuszra történő felszállását követően a menetdíj megfizetése után az autóbusz-vezetőtől a menetjegyét nem veszi át,
 • az autóbuszon jegy nélkül érvénytelen utazási igazolvánnyal (menetjegy, kitöltetlen bérletjegy) kísérli meg az utazást,
 • érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
 • az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 • a menetjegyet, vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja (pl. bérletszelvényről a kilométerövezetet levágja, a személyes adatokat nem előírásszerűen javítja),
 • a névre szóló menetjegyet, bérletét, vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
 • a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
 • az utazási feltételeket a jelen pontban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élőállatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként vagy csomagként a járaton nem szállítható,
 • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
 • aki a dohányzási tilalmat megszegi és járművön, állomási területen dohányzik.

Pótdíj kiegyenlítésének módjai:

Helyszíni fizetés esetén:

Amennyiben az utas az ellenőr részére jelzi, hogy a pótdíj megfizetését a helyszínen kívánja teljesíteni, abban az esetben az ellenőr jelzését követően a 12.000 Ft helyszíni pótdíj befizetését az autóbusz-vezetőnél tudja teljesíteni a pótdíjazott utas. Az autóbusz-vezető a pénz átvételét követően nyugtát ad ki a befizetésről a fedélzeti jegykiadógépből. Helyszíni fizetés esetén az utas személyes adatai nem kerülnek rögzítésre Volánbusz Zrt. központi nyilvántartásában.

Pótdíjazás napjától számított 3 munkanapon belül, kizárólag az alábbi módok egyikével:

1., A befizetés teljesíthető személyesen a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett magyarországi autóbusz-állomások elővételi pénztáraiban, a meghirdetett nyitvatartási idő alatt. A befizetéshez be kell mutatni az ellenőrzéskor átadott tanúsítványt, illetve a pótdíj csekket. A pénztáros a pótdíj csekket bevonja, és a pótdíj befizetéséről nyugtát állít ki a befizető részére. Ebben az esetben a pótdíj összege 12.000 Ft-ra mérséklődik az ellenőrzéskor kiszabott alappótdíjhoz viszonyítva (a befizető a menetdíj tartozását is rendezheti a pénztárban).

2., Banki átutalással a Volánbusz Zrt. pótdíjszámlájára: 10201006-50081060-00000000 (a számlaszám a pótdíjcsekken is megtalálható). Utalás során befizetés beazonosíthatósága érdekében a közlemény rovatba elsőként a tanúsítvány azonosítóját majd a pótdíjazott nevét kell feltüntetni. (Az azonosító a tanúsítvány tetején az alábbi formátumban található meg. T-XXX-ÉÉHHNN-YYYY) Felhívjuk a figyelmet arra, ha az átutalás során a közleményben feltüntetett adatok hiányossága miatt a befizetés nem beazonosítható, úgy az összeg visszautalását követően továbbiakban nincs lehetőség a kedvezményes pótdíj megfizetésére (a menetdíj tartozását az utas az ellenőrzéskor kapott menetdíj csekken lévő viteldíj számlájára fizetheti be, a pótdíjnál jelzett közlemény rovatban feltűntetett azonosítók megadása ezen utalás során is követelmény).

Felhívjuk a figyelmet a meghatározott határidők tartására. Amennyiben a befizetés 3 munkanapon túl nyúlik, úgy a Volánbusz Zrt. megtagadhatja annak elfogadását, ezzel pedig az alappótdíj (25 000 Ft) válik érvényessé.

Pótdíjazás napjától számított 30 napon belül:

A pótdíjazott utas az ellenőrzéskor kiszabott 25 000 Ft pótdíjat és menetdíjat tartozik a szolgáltatónak megfizetni az alábbi lehetőségek valamelyikén:

 1. ellenőrzéskor átadott készpénzátutalási megbízáson (csekken),
 2. banki átutalással (ebben az esetben az ellenőrzés során átadott készpénzátutalási megbízáson szereplő bankszámlaszámra kell az átutalást teljesíteni és közlemény rovatban fel kell tüntetni az átadott tanúsítvány sorszámát és az ellenőrzés napját.)

Emelt pótdíj fizetése – 30 napon túl – 50 000 Ft:

A megállapított menetdíjon felül 50.000 forint pótdíjat fizet az, aki a kiszabott pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, illetve ezen határidőn belül az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételét nem jelzi.

A pótdíjat késedelmesen rendező személynek az emelt pótdíj mellett a fizetési felszólítás költségeit is meg kell térítenie.

Pótdíj behajtása:

A 30 napon belül nem rendezett tartozások beszedése érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. fizetési felszólítást küld. A 120 napon belül nem rendezett tartozások behajtása érdekében fizetési meghagyásos, annak sikertelensége esetén végrehajtási eljárást indít azzal az utassal szemben, aki pótdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ezen eljárások, illetve a későbbi jogi eljárások költségeit a pótdíjazott köteles megfizetni.

Részletfizetés:

A pótdíjazást követő 30 napon belül a pótdíjazott személy írásbeli kérelme esetén, lehetőséget biztosítunk a kiszabott pótdíj 3 részletben történő megfizetésére, kezelési költség megfizetése nélkül.

Részletfizetési kérelmét az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Postai úton: VOLÁNBUSZ Zrt. Utaskapcsolat, 1091 Budapest, Üllői út 131.

Elektronikus levélben: info@volanbusz.hu

Az utólagos bemutatási díj:

Pótdíj helyett 2.500 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásra jogosító utazási igazolványát (menetjegyét, bérletjegyét, kedvezményre jogosító igazolását) ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, de azt az ellenőrzés időpontjától számított 15 napon belül a Szolgáltató Üzletszabályzatában előírt módon bemutatja és annak elfogadását Szolgáltató írásban visszaigazolja.

A Szolgáltató a bemutatás elfogadása esetén visszatéríti a már megfizetett pótdíj és az utólagos bemutatási díj különbözetét.

Menet- és bérletjegy, kedvezményre jogosító igazolás utólagos bemutatásához szükséges információk:

Az utólagos bemutatásra a pótdíjazástól számított 15 napon belül van lehetőség a kijelölt elővételi pénztárakban és ügyfélkapcsolati helyeken.

Az utólagos bemutatás elfogadására 15 napon túl csak írásos kérelem benyújtása után egyedi elbírálás alapján van mód.

A kérelmet elektronikusan az info@volanbusz.hu levelezési címre vagy postai úton „VOLÁNBUSZ Zrt. Utaskapcsolat, 1091 Budapest, Üllői út 131.” címre kell benyújtani a pótdíjazást követő 25. napig.

Az utólagos bemutatás elfogadásához az ellenőr által kiadott utas tanúsítvány és személyazonosság igazolására szolgáló fényképes igazolvány bemutatása mellett az alábbi dokumentumokra van szükség. Tanúsítvány hiányában utólagos bemutatás nem fogadható el.

pótdíjazás oka

utólagos bemutatáshoz szükséges dokumentumok

menetjegyét vagy bérletét nem találta

az ellenőrzés időpontjában a tanúsítványon feltüntetett

utazási viszonylatra érvényes menetjegy vagy bérlet

bérlet nem volt kitöltve

az ellenőrzés időpontjában érvényes (kitöltött) bérlet-

szelvény, a bérlet használatához szükséges igazolólap

vagy bérletigazolvány, a bérleten feltüntetett személyazonosító okmány

érvénytelen, lejárt diákigazolvány

megfelelő tanév érvényesítő matricával érvényesített diákigazolvány

lejárt diákigazolványt helyettesítő

Igazolás

ellenőrzés napján vagy azt követő munkanapon kiállított

érvényes diákigazolványt helyettesítő Igazolás,

kedvezményes bérlet nem megfelelő használata (nincs viszonylatigazolás)

a 85/2007 (IV.25.) kormányrendeletben előírt feltételek teljesítéséhez szükséges dokumentumok,

a viszonylatigazolás kiváltása

kedvezményes bérlet nem megfelelő használata (nem megfelelő lakcím vagy tartózkodási hely)

a megfelelő lakcímet vagy tartózkodási helyet tartalmazó lakcímkártya, vagy lakcím-bejelentő

kedvezményes bérlet nem megfelelő használata (nincs gyakorlati oktatási hely igazolva)

tanintézmény által kiállított diákigazolványt helyettesítő

Igazolás. (Cégek és egyéb intézmények által kiadott

igazolás nem fogadható el.)

rövidebb kilométer övezetű bérletjegy használata

az utólagos bemutatás napján vagy előtte a megfelelő kilométer övezetre megváltott bérletszelvény és ahhoz szükséges bérletigazolvány, igazolólap

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megfelelő dokumentumokkal rendelkező utasoknak csak az utólagos bemutatási díjat kell megfizetni, a kiszabott pót- és viteldíjat nem. Az utólagos bemutatási díj a VOLÁNBUSZ Zrt. pénztáraiban készpénzzel, vagy POS terminállal rendelkező pénztárnál bankkártyával, írásban tett bejelentésre adott válasz alapján a megküldött készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.

Utólagos bemutatás helyi járatok esetében

Egyes településeken az utólagos bemutatás szabályai az általánostól eltérőek. A feltételekről a https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok oldalon lehet tájékozódni.

Ügyfélszolgálati tevékenység (panaszkezelés, pótdíj ügyintézés, utólagos bemutatás helyszínei)

A VOLÁNBUSZ Zrt. a pótdíjazott utasok számára ügyfélszolgálati irodákat működtet az alábbi helyszíneken:

2024. január 2-től csak a budapesti, a nyíregyházi és a győri ügyfélszolgálatunkon van lehetőség a személyes ügyintézésre.

Az Ügyfélszolgálatok feladatai:

 • ügyfelek tájékoztatása a pótdíjazással kapcsolatban,
 • utólagos bemutatások elbírálása,
 • pótdíjbefizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízások kiadása,
 • személyes utaspanaszok felvétele.
 • Központi telefon-információ: +36 (1) 349-4949 (MÁVDIREKT a menürendszer felépítése)
  +36 (20) 499 4999
  +36 (30) 499 4999
  +36 (70) 499 4999


  Utazási igazolványok, kedvezményre jogosító igazolások bevonása

  Jegy- és bérletellenőrzést végző munkatársaink részére előírás, hogy a pótdíjazás során a szabálytalanságot alátámasztó menetjegyeket, bérletjegyeket, illetve a sérült, megkérdőjelezhető eredetiségű, átruházott vagy átírt utazási igazolványokat és kedvezményre jogosító igazolványokat bevonják.

  Tájékoztatjuk, hogy visszaélés esetén a bevont utazási igazolványt (menetjegy, bérletjegy) nem áll módunkban visszaadni.

  Észrevételek, panaszok

  A jegy-és bérletellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos észrevételét, bejelentését:

 • e-mailben az info@volanbusz.hu címen, (A freemail és citromail címekről elindított elektronikus levelek a VOLÁNBUSZ Zrt.-től független technikai okok miatt nem támogatottak, így előfordulhat, hogy ezen címekről érkező levelek nem érkeznek be levelező rendszerünkbe.)
 • levélben (postai úton): VOLÁNBUSZ; Utaskapcsolat 1091 Budapest, Üllői út 131. címen,
 • személyesen a meghirdetett ügyfélszolgálati irodákban teheti meg.