Navigáció átugrása

Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
Kollektív szerződés
 

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
 

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 

Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
  • Közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztató

Közbeszerzéseink átláthatósága, és közzétételi kötelezettségeink teljesítése érdekében az alábbi elérési útvonalakon elérhető adatbázisokban tekinthetik meg közbeszerzési tervünket, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásainkat, az összegezéseket, a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseinket, egyéb, Kbt. 43.§ és az Info tv. alapján közzéteendő dokumentumainkat.

Közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztató