Navigáció átugrása

A szervezet tevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2012 évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 213/2012. (VII.30.) számú Kormányrendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
 • 1988. évi. I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • 181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról
 • 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról 
 • 561/2006/EK rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/EGK és 2135/89/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 
 • 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről