Navigáció átugrása

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

1. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt. biztosítja, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A Volánbusz Zrt. közérdekű adatigénylések ügyében eljárni jogosult szervezete a Kommunikációs Igazgatóság.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A VOLÁNBUSZ Zrt. működésére vonatkozó közérdekű adatok igénylését a következő módon van lehetőség megtenni:

 • Személyesen:

  Népliget autóbusz-állomás

  1091 Budapest, Üllői út 131.
  Nyitva tartás:

  • hétfő–péntek: 6:00–20:00
  • szombat–vasárnap  6:00–17:00
 • Állomások és pénztárak elérhetőségei
 • Írásos formában:

  E-mail: kozadat@volanbusz.hu
  Postai cím: Volánbusz Zrt., Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 131.

 • Telefonon:

  Információs vonal:  +36 (1) 349 49 49 (MÁVDIREKT)
  Telekom hálózatból hívhatja a +36 (30) 499 4999 -es telefonszámot, Yettel hálózatból a +36 (20) 499 4999 -es, Vodafone hálózatból pedig a +36 (70) 499 4999 -es számot.

A társaság nem vállal felelősséget a más címre, vagy más módon érkező igények teljesítéséért.

Az igény teljesítésének a tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a társasághoz történt beérkezéstől számított 15 napon belül kell eleget tenni.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követően tájékoztatni kell.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt az igény pontosítására kell felhívni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben kell értesíteni.

A társaság az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni:

 • abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
 • ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A társaság a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg. A fizetendő költségtérítés várható összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. A költségtérítés mértékét 301/2016. (IX. 30.) kormányrendelet szabályozza.

2. Jogorvoslati eljárás

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz lehet fordulni.

Az Info tv. 31.§-ában foglaltak alapján, a fenti esetekben a döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni.

Lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, ilyen esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.