Navigáció átugrása

Biztosított

Belföldi és nemzetközi különjáraton történő utazások esetén az a személy, aki az utaslistán szerepel a teljes különjárati utazás időtartama alatt és jogszerűen veszi igénybe a VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban a szerződő) szolgáltatásait. A biztosítási szolgáltatásra jogosult a biztosított (kedvezményezett), közlekedési baleseti halál esetén a biztosított törvényes örököse.

A Biztosító kockázatviselése

Területi hatály: Európa

Kockázatviselés időtartama a VOLÁNBUSZ Zrt. belföldi és nemzetközi különjáratain a járműre való fellépéstől, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől kezdődik, kiterjed az utazás teljes időtartamára és a jármű, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló terület elhagyásáig tart. Személyforgalmi célokat szolgáló területnek minősülnek az autóbusz-pályaudvarok területei, a felszállási célra kialakított megállóhelyek területei, vagy ha ilyen nincs, az „autóbusz megállóhely” táblával jelzett fel- és leszállóhelyek területei, illetve az utazás alatt forgalmi, forgalomszervezési okból alkalmazott pihenőhely (pl. benzinkút). A kockázatviselés nem terjed ki az utazás fentiekben nem említett egyéb időszakaira (pl. szálláson töltött idő stb.).

Biztosítási események

  • közlekedési baleseti halál
  • közlekedési baleseti maradandó rokkantság (10-100%)
  • baleseti kórházi napi térítés
  • csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés
  • poggyász- és ruházati kár
  • baleseti költségtérítés
  • balesetből eredő személyi okmánypótlás

A biztosítási feltételek szerint balesetnek minősül a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő olyan külső behatás, melynek következtében a biztosított meghal, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

Biztosítási szolgáltatások

A biztosítási szolgáltatások részleteit az „Ügyféltájékoztató a VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozója által üzemeltetett helyi, helyközi, szerződéses és bérautóbuszain utazók, valamint nemzetközi utazások esetén a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél vásárolt menetjeggyel utazók számára” (továbbiakban: „Ügyféltájékoztató”) tartalmazza.

Szolgáltatási táblázat

Szolgáltatások Biztosítási összeg / fő
Közlekedési baleseti halál 2 000 000 Ft
Közlekedési baleseti rokkantság (10-100%) 2 000 000 Ft
Baleseti kórházi napi térítés / 1-30 napig 3 000 Ft
Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés 50 000 Ft
Baleseti költségtérítés 50 000 Ft
Poggyász- és ruházati kár 100 000 Ft
Balesetből eredő személyi okmánypótlás 30 000 Ft

Kárigények bejelentése, kárrendezés

A biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, illetve a személyforgalmi célokat szolgáló területen történt káreseményt a személyforgalmi terület vezetőjénél még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak, illetve nemzetközi különjáraton történő utazás esetén, amennyiben a szóbeli közlés nem valósítható meg, úgy írásban a VOLÁNBUSZ Zrt-nél. A helyszínen, vagy az arra kijelölt legközelebbi VOLÁNBUSZ Zrt. szolgálati helyen a járati személyzet, vagy más erre illetékes alkalmazott (megbízott) a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül a biztosított rendelkezésére bocsát.

Ha a biztosított – az őt ért sérülés miatt – nem képes a biztosítási eseményt bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselője hivatalból gondoskodik. Abban az esetben, ha a biztosítási esemény valamely személyforgalmi célokat szolgáló területen történik, és a fenti jegyzőkönyv felvételére nincs mód, a biztosítási esemény bizonyítása a biztosítottat terheli (pl. rendőrségi, vagy mentők baleseti jegyzőkönyve alapján). Amennyiben a poggyászkár rablás miatt következik be, a VOLÁNBUSZ Zrt. alkalmazottjának értesítésén túl a károsultnak a rendőrségen is feljelentést kell tennie, ez esetben a kárkifizetéshez a rendőrség jogerős határozata is szükséges. A Biztosító jogosult mindazokat az iratokat és bizonyítékokat megtekinteni, amelyek a kárigény elbírálásához szükségesek.

A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a VOLÁNBUSZ Zrt. által felvett jegyzőkönyv. Az igény érvényesítéséhez szükséges iratok részletes felsorolását az „Ügyféltájékoztató” tartalmazza.

A biztosítási eseményt annak a bekövetkeztétől számított 8 napon belül a szerződőnek, vagy másodsorban a jogosultnak, írásban be kell jelentenie, a szükséges felvilágosításokat meg kell adnia, és lehetővé kell tennie a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését a biztosító számára.

A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. A szolgáltatási igény, vagy az annak teljesítéséhez szükséges iratok késedelmes benyújtása miatt elhúzódó kifizetéseket a biztosító kamatmentesen teljesíti.

A szolgáltatás felvételére a biztosított, illetve örököse(i) jogosult(ak).

Nemzetközi különjáraton történő utazás során bekövetkező káresemény esetén, ha az utasnak segítségre van szüksége, az alábbi asszisztencia telefonszámot hívja, mely számon az év minden napján, napi 24 órában magyar és angol nyelven fogadjuk hívását.

+36 1 458 4483

Az asszisztencia szolgáltatás keretében a Biztosító fogadja a kárigény bejelentését, valamint felvilágosítást ad.

Mentesülési okok, alkalmazott kizárások:

A mentesülési eseteket, valamint az alkalmazott kizárásokat az „Ügyféltájékoztató” tartalmazza.

Nem minősülnek poggyásznak, illetve nem biztosított vagyontárgyak:

  • ékszerek, nemesfém felhasználásával készült vagyontárgyak, művészeti tárgyak, gyűjtemények, nemes szőrmék, napszemüvegek (kivéve szemüveg), bélyegek és hangszerek, fegyverek és lőszerek;
  • készpénz, belföldi vagy külföldi bankjegyek, csekkek, postai utalványok, utazási csekkek, utazási jegyek, bankkártyák, bármilyen fajtájú értékpapírok, benzin- és egyéb jegyek.

A biztosítási esemény bekövetkezésének napjától számított 2 év elteltével a biztosításból eredő igények elévülnek.

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről, panaszok, viták rendezése

Az adatkezelési rendelkezéseket, valamint a panaszok viták kezelésének részletes szabályait az „Ügyféltájékoztató” tartalmazza.

Kellemes utazást kíván az UNIQA Biztosító Zrt. a VOLÁNBUSZ Zrt. utasainak.