Navigáció átugrása

A VOLÁNBUSZ Zrt. adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatója

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a volanbusz.hu honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

1. Adatkezelő megnevezése

VOLÁNBUSZ Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 131., www.volanbusz.hu, info@volanbusz.hu, +3613820888, képviseli a vezérigazgató

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Vajda Krisztina Adél, adatvedelem@volanbusz.hu

3.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.volanbusz.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Utasítása alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a VOLÁNBUSZ által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A VOLÁNBUSZ kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A VOLÁNBUSZ akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A VOLÁNBUSZ kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A VOLÁNBUSZ jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a VOLÁNBUSZ munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

A VOLÁNBUSZ tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a VOLÁNBUSZ-nak már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A VOLÁNBUSZ minden esetben törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a VOLÁNBUSZ-nak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a VOLÁNBUSZ erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a VOLÁNBUSZ ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a VOLÁNBUSZ-hoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a VOLÁNBUSZ adatvédelemről szóló Szabályzat 8. fejezetében olvashatja, amely Szabályzat elérhető a VOLÁNBUSZ honlapján a közérdekű adatok 2.I.1. pontjában [http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozerdeku-adatok] és a VOLÁNBUSZ Ügyfélszolgálatán is.

5. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A VOLÁNBUSZ az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a VOLÁNBUSZ harmadik személy részére nem továbbítja. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap tárhelyszolgáltatója a Wildom Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 59., titkarsag@wildom.com).

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A  VOLÁNBUSZ honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:

http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem/cookie

5.2. Kapcsolatfelvétel a VOLÁNBUSSZAL

A VOLÁNBUSSZAL személyesen, telefonon, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a Volánbusszal szóban (személyesen, telefonon) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a VOLÁNBUSZ-t, azonnal nem oldható meg, úgy a VOLÁNBUSZ munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, amelyet továbbít az ügy elintézése céljából az illetékes szervezeti egységnek.

Amennyiben az érintett írásban veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSSZAL, az írásban (postai úton vagy az érintett személyes átadása esetén papíralapon) érkezett megkereséseket az ezért felelős munkavállaló iktatja és az ügyben a VOLÁNBUSZ szervezetrendszerén belül illetékes szervezeti egységnek továbbítja, amely egységnél megkezdődik az ügy érdemi intézése.

Amennyiben az érintett e-mailben veszi fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSSZAL, a konkrét e-mailt címet kezelő munkavállaló, ha az ügy az érdemi intézése az ő szervezeti egységénél megvalósítható, az ügy érdemi intézését megkezdi, ha pedig az ügyben más szervezeti egység illetékes, úgy a szervezeti egységnek továbbítja a megkeresést, hogy az egységnél megkezdődhessen az ügy érdemi intézése.

Javasoljuk ezért, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az az alábbi e-mail címeket használja:

 

központi e-mail cím (amennyiben megkeresése kapcsán nem tudja eldönteni, vajon melyik szervezeti egység lehet illetékes)

info@volanbusz.hu

ügyfélszolgálati ügyek

info@volanbusz.hu

álláspályázatokkal kapcsolatos ügyek

allas@volanbusz.hu

kommunikációs és marketing ügyek, médiaügyek és partneri megkeresések intézése, fotózási és forgatási engedélyek kiadása

kommunikacio@volanbusz.hu

menetrend szerinti járatait, illetve utasforgalmát érintő forgalomtechnikai ügyek

forgalomtechnika@volanbusz.hu

buszbérlés, különjárati ügyintézés

buszberles@volanbusz.hu

 

 

Amennyiben ezen utakon veszi fel az érintett a VOLÁNBUSSZAL a kapcsolatot, úgy az adatkezeléshez azzal járul hozzá, hogy a kapcsolatot önkéntesen veszi fel a VOLÁNBUSSZAL – miközben ezt a nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában vehette fel a kapcsolatot a VOLÁNBUSSZAL.

A VOLÁNBUSZ azonban honlaplátogatói számára biztosítja annak lehetőségét is, hogy csak a honlap használatával megküldhessék kérdéseiket, észrevételeiket a VOLÁNBUSZ részére.

http://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/levelezes

A kapcsolatfelvétel során az érintett megadja nevét, e-mail címét és az üzenetét. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a VOLÁNBUSZ adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

adatkezelés célja: a VOLÁNBUSSZAL való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

5.3. Különjárati ajánlatkérés

A VOLÁNBUSZ csoportos utazásokra, osztálykirándulásokra, belföldi és külföldi utazásokra, kiemelt igényű üzleti és magánutakra vagy egyedi elképzelések szerinti utakra bérelhető autóbuszokat biztosít.

Mivel a VOLÁNBUSZ minden megkeresést egyedileg kezel és az útvonal, a résztvevők száma, az igényelt autóbusz, valamint az egyedi kéréseket is figyelembe veszi, ezért mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad. Éppen ezért azért, hogy Ön a VOLÁNBUSZ különjárati szolgáltatását igénybe vehesse, először árajánlatot kell kérnie.

Árajánlat kérhető a buszberles@volanbusz.hu e-mail cím és a honlap erre a célra létrehozott felületén is (http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/szolgaltatasok/kulonjarat/ajanlat-keres). Hogy a VOLÁNBUSZ személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van:

 • az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám)
 • az utazással kapcsolatos adatok (viszonylat, utasok száma).

Ön emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A VOLÁNBUSZ az ajánlatkérés alapján elkészíti az Ön számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül Ön az ajánlatot nem fogadja el, a VOLÁNBUSZ törli adatait, mert a szerződés ezalapján nem jöhet létre. Amennyiben Ön az ajánlatot elfogadja, úgy a VOLÁNBUSZ szerződést készít a bérlésre, amelyhez szükség lesz az Ön személyes adataira – erről bővebb tájékoztatást a szerződés megkötésekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása különjárati buszbérlésre az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

5.4. Online jegy- és bérletvásárlás

A VOLÁNBUSZ biztosítja annak lehetőségét, hogy az utasai menetjegyüket interneten vásárolhassák meg a társaság valamennyi közvetlen országos járatára, valamint azon közlekedési központok (KK-k) egyes közvetlen országos járataira, melyek csatlakoztak a VOLÁNBUSZ online menetjegy vásárlási rendszeréhez.

Az internetes jegyvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

https://webelin.volanbusz.hu/belfold/elovetel/xelinmain

Az internetes bérletvásárlás az alábbi oldalon elérhető:

https://webelin.volanbusz.hu/berlet/elovetel/xberletmain

Adatkezelésileg a jegy- és bérletvásárlásra is ugyanazok a szabályok érvényesek. Az online jegy- és bérletvásárlásról lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/online-jegyvasarlas/tudnivalok-a-belfoldi-internetes-jegyvasarlasrol

Az internetes értékesítési felület személyes adatokat csak az esetleges vásárlás megtörténtéig kezel, a vásárlásból fakadó jogviszonyban azonban a pénzügyi teljesítés miatt adatkezelési műveletek történnek.

Amennyiben nem kér elektronikus számlát a vásárlásról, megadott e-mail címre kizárólag a vásárlás visszaigazolása és annak mellékletében szereplő pdf menetjegy(ek) kerülnek megküldésre.

Ha elektronikus számlát kér, úgy a VOLÁNBUSZ a megadott számlázási adatokra elkészíti az elektronikus számlát és megküldi a megadott e-mail címre. Mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni), ezért a vevő részére kiállított számla adatait 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ a bankkártya adatokat nem kezeli, a befizetés zárt csatornán történik, amelyre a VOLÁNBUSZ-nak nincs rálátása. A fizetéssel kapcsolatosan a VOLÁNBUSZ a szolgáltató CIB Bank Zrt.-től ugyanis a csak a fizetés sikerességére vagy sikertelenségére vonatkozó adatot kapja meg.

A vásárlással kapcsolatos további adatot a VOLÁNBUSZ a jegy vagy bérlet előállítását követően csak az ezen jogviszonyból fakadó polgári jogi igények elévüléséig kezel.

Az utazási feltételekről lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/uzletszabalyzat/04a

adatkezelés célja: online jegy- és bérletvásárlási lehetőség biztosítása

adatkezelés jogalapja: az online jegy- és bérletértékesítő felület használatával a GDOR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • a jegy vagy bérlet kiállításától számított polgári jogi igények elévüléséig
 • a számla adatait a VOLÁNBUSZ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a a jegyről vagy bérletről szóló számla kiállításától számított nyolcadik év végéig

5.5. Törzsutas adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ autóbuszain rendszeresen utazók részére egész évben elérhető TÖRZSUTAS kedvezményt hirdet meg. A kedvezmény igénybe vételéhez az utasnak rendelkeznie kell a VOLÁNBUSZ által kiállított Törzsutas Igazolvánnyal és Törzsutas Kártyával.

A Törzsutas Igazolvány kiállításához szükséges az utas által kitöltött igénylőlap és 1 db, 3,5x4,5 cm-es igazolványkép. A kitöltött igénylőlapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a VOLÁNBUSZ Utazási Centrumhoz. Cím: 1091 Budapest, Üllői út 131.

A VOLÁNBUSZ az igénylőlap alapján elkészíti a sorszámozott Törzsutas Igazolványt, valamint egy Törzsutas Kártyát. Ezeket postai úton az utasnak megküldi, ill. személyes átvétel megjelölése esetén az utasnak a helyszínen átadja.

Az ötödik, egy útra szóló vagy menettérti menetjegyet díjtalanul adja ki a VOLÁNBUSZ Nemzetközi Pénztár, ám az 5. utazásra szóló rovat kitöltésekor a betelt Törzsutas Kártyát a pénztár bevonja.

A TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vétele során így az utas adatait elsődlegesen az igényléskor kezeli a VOLÁNBUSZ, hogy kiállítsa a törzsutas részére az Törzsutas Igazolványt és átadja számára a Törzsutas Kártyát. A VOLÁNBUSZ törzsutasairól nyilvántartást vezet, e nyilvántartásnak az igénylőszelvényen megadott adatok és a rendszerben generált Törzsutas szám (Travel ID) képezik részét.

A bevont Törzsutas Kártyán szereplő Törzsutas szám alapján ezért a VOLÁNBUSZ képes arra, hogy a bevont Törzsutas Kártyát egy konkrét törzsutasával kapcsolatba hozza, ezért ekkor is adatkezelést végez. Mivel a bevont Törzsutas Kártya a díjtalan utazást alátámasztó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) szerinti könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat, ezért azt a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A törzsutasokra vonatkozó nyilvántartásból a törzsutas bármikor kérheti törlését, ebben az esetben megszűnik a jogosultsága a TÖRZSUTAS kedvezmény igénybe vételére, de adatait így a továbbiakban nem kezeli e célból a VOLÁNBUSZ. (Ha a törzsutas a rendszerből törlésre kerül, ám a törlést megelőzően legalább egy Törzsutas Kártyával igénybe vett díjmentes utazást, ezt követően a bevont Törzsutas Kártya sem alkalmas a személyazonosításra, ugyanis az adatok törlését követően a Törzsutas szám alapján nem lesz képes a VOLÁNBUSZ a személyes adatok hiányában az érintett azonosítására.)

A TÖRZSUTAS kedvezményről lásd bővebben:

http://nemzetkozi.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/dijszabasi-informaciok/torzsutas-program

adatkezelés célja: TÖRZSUTAS program működtetése és díjmentes utazás biztosítása a meghatározott feltételeket megvalósító törzsutasoknak

adatkezelés jogalapja: a TÖRZSUTAS programba való jelentkezéssel a GDOR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • az érintett törlési kérelméig, azaz a TÖRZSUTAS programból való kilépésig
 • a díjmentes utazásra felhasznált Törzsutas Kártyát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a díjmentes utazástól számított nyolcadik év végéig

5.6. Fotózási és forgatási engedélyek

A VOLÁNBUSZ létesítményeinek területén, valamint gépjárművein fotózni, forgatni függetlenül annak felhasználási céljától kizárólag az előzetesen a Társaság Kommunikációs és Marketing Irodájához kommunikacio@volanbusz.hu címre elküldött kérelemre érkezett és jóváhagyott eseti „forgatási engedély” birtokában megengedett.

Az engedélykérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait (név, lakcím), elérhetőségét,
 • a forgatás/fotózás körülményeit, időpontját, célját, valamint,
 • reklám- és játékfilmek esetében a forgatandó film forgatókönyvének rövid ismertetését.

A felvételkészítés engedélyezéséről a VOLÁNBUSZ illetékes szervezeti egysége dönt. Amennyiben az engedélyt megadja a VOLÁNBUSZ, úgy esetileg ezt térítési díj megfizetéséhez kötheti. Ebben az esetben az engedélykérő a térítési díj megfizetését követően válik jogosulttá a forgatásra – a térítési díj befizetésével kapcsolatos adatait pedig a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben az alábbiak kezeli a VOLÁNBUSZ. Ha a térítési díjat az engedélykérő nem fizeti be megjelölt fizetési határidőben, az a forgatási engedély automatikus elutasítását eredményezi.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít az érintett általi térítési díj megfizetése is.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen tartalmi kellékei vannak, amelyeket a VOLÁNBUSZ köteles a befizetési bizonylatra rögzíteni. Ezek nélkül a befizetés nem tud jogszerűen megtörténni, így adatait a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerinti nyolc évig köteles a VOLÁNBUSZ kezelni.

A VOLÁNBUSZ felhívja azonban az engedéllyel rendelkező figyelmét, hogy az engedély birtokában is kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályokat, azaz az engedély birtokában sem sérthetik meg felvétellel más személyek személyiségi jogait.

A forgatási engedélyek kiadásáról lásd bővebben:

http://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/elerhetosegek/sajtoszoba/fotozas

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ területén történő forgatások engedélyezése

adatkezelés jogalapja: a forgatási engedélykérés megküldésével a GDOR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje:

 • elutasított engedélykérés esetén: az elutasításig tart az adatkezelés
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ nem kötelezi térítési díj fizetésére az engedélykérőt: az elkészített felvételből fakadó jogok és kötelezettségek elévülési idejéig
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezte az engedélykérőt és az engedélykérő nem fizette meg a térítési díjat: a fizetési határidő lejártát követő munkanap
 • engedélyezett engedélykérés esetén, ha a VOLÁNBUSZ térítési díj fizetésére kötelezete az engedélykérőt és az engedélykérő megfizette a térítési díjat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. § (1) szerint a befizetéstől számított nyolcadik év végéig

5.7. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

A VOLÁNBUSZ http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok pontban hozza nyilvánosságra, hogy milyen pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön megküldi a VOLÁNBUSZ részére önéletrajzát, úgy az önéletrajz megküldésével hozzájárul, hogy a munkára jelentkezéssel kapcsolatosan megadott személyes adatait a VOLÁNBUSZ kezelje.

A VOLÁNBUSZ minden álláspályázatot azonos előírások szerint kezel: mindegy, hogy Ön a pályázatát e-mailben, postai úton küldi meg vagy személyes adja le valamelyik ügyfélszolgálatunkon vagy pályaudvarunkon. Abban az esetben, ha az allas@volanbusz.hu e-mail címre érkezik a levele, úgy arról automatikusan tájékoztatjuk, hogy levelét megkaptuk. Kérjük, hogy ezt az e-mail címet csak álláspályázással kapcsolatos ügyintézésre használják!

Minden beérkező önéletrajzot (és esetlegesen motivációs levelet, amelyekre azonban az önéletrajzra vonatkozó szabályok érvényesek) iktat a VOLÁNBUSZ. A jelentkezők adatait a szervezetrendszeren belül az a munkáltatói jogkör gyakorlója ismerheti meg, aki a kiírt vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adataik alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt. Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésére kezeli a VOLÁNBUSZ: erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválaszt követően kap a jelölt.

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció, abban az esetben a VOLÁNBUSZ az önéletrajzot az iktatástól számított maximum fél évig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a VOLÁNBUSZ megkeresse a jelöltet.

Minden hónap utolsó napján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje a beérkezés hónapjától számított hatodik hónap, amelybe beleszámítódik az érkezés hónapja is, utolsó napja. (Tehát ha Ön az önéletrajzát január 5-én küldi meg, akkor az adatkezelés június 30., ha május 29-én, akkor október 31.)

adatkezelés célja: VOLÁNBUSZ által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

adatkezelés jogalapja: az önéletrajz VOLÁNBUSZ-nak való megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az önéletrajz beérkezésétől számított hatodik hónap utolsó napja

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.