Navigáció átugrása

Segítségnyújtás: Utazási tájékoztató

Társaságunk Üzletszabályzata szabályozza azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, amelyek a menetrendszerinti személyszállítással összefüggő kapcsolatokat meghatározzák. Üzletszabályzat

Az Üzletszabályzat III. Fejezete „Személyszállítási szerződés, utazási feltételek a Szolgáltató menetrend szerinti autóbuszjáratainak helyi, belföldi országos, regionális, elővárosi és agglomerációs, valamint nemzetközi forgalomban történő igénybevételére” az alábbiakat rögzíti:

4. Utazási jogosultság

4.1. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáraton – e fejezetben foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.

A Szolgáltató alkalmazottja a nemzetközi autóbuszjáratra történő felszállás előtt – törvényi rendelkezés alapján – jogosult vizsgálni az utazni szándékozó személyek állampolgárságát, valamint azt, hogy rendelkeznek-e az utazáshoz minden érintett ország területére érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságtól függően – a tartózkodásra jogosító vízummal.

4.2. Kísérő (nemzetközi utazásnál nagykorú kísérő) nélkül nem jogosult az utazásra

a) a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint

b) a hat éven aluli gyermek (nemzetközi utazásnál a 16 év alatti fiatalkorú).

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy nagykorú kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni. 

Nemzetközi utazásnál, amennyiben a nagykorú kísérő nem a törvényes képviselő, úgy a törvényes képviselőtől legalább 2 nyelvű (magyar és legalább angol) nyelvű nyilatkozat szükséges arra szólóan, hogy az utazáshoz hozzájárult és a kísérőt meghatalmazta a kiskorú felügyeletére. A nyilatkozatnak legalább 2 példányban a teljes utazás időtartama alatt rendelkezésre kell állni. A nyilatkozat kitöltése az egyik, nem utazó törvényes képviselő által akkor is javasolt, ha a kiskorút a másik törvényes képviselő kíséri. (A nyilatkozat mintája a Szolgáltató honlapjáról letölthető: (http://nemzetkozi.volanbusz.hu/hu/utazasiinformaciok/utazasi-kisokos). 16 év alatti fiatalkorúak csoportos szállítása esetében minden tíz fiatalkorúhoz legalább egy nagykorú kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

A kísérő alkalmasságát az autóbusz-vezető nem vizsgálja.

4.3. Fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbuszállomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

4.4. A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

4.5. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt, kivéve, ha nemzetközi utazásnál az érintett országban a gyermekülés használata kötelező. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható, amennyiben az autóbuszon a gyermekkocsi elhelyezésére kijelölt hely áll rendelkezésre. A gyermekkocsi autóbuszban való szállításának szabályait jelen fejezet „8. Kézipoggyász szállítása” pontja tartalmazza.

4.6. Fogyatékossággal élő személyek vagy csökkent mozgásképességű személyek kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyek e célra kijelölt területtel rendelkeznek. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engednie. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított területen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított területen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni. A kerekesszéket a saját fékberendezésével, és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is rögzíteni kell az utasnak vagy a kísérőjének.

Az autóbuszon elektromos mopeddel, mopedben utazni tilos.

A fogyatékossággal élő és mozgásukban korlátozott személyek utazási jogosultságának részletes szabályait jelen fejezet „12. Fogyatékossággal élő és a mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételei, kerekesszék, egyéb mozgást segítő eszköz szállítása” pontja tartalmazza.

4.7. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utazásból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult,

b) botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,

d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

e) az autóbuszba kézipoggyászként vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni, 

f) az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,

g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát, igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,

h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja,

i) az autóbuszban dohányzik,

j) a személyzet felhívására sem tartja be az utazási feltételeket és/vagy a személyzetet a feladatai ellátásában akadályozza,

k) nem tér vissza időben az autóbuszhoz az utazás során előre meghirdetett megállóban, valamint pihenés céljából történő megállás esetén, 

l)  nemzetközi utazásnál a menetjegyen feltüntetett indulási idő előtt legkésőbb 5 perccel előbb nem jelenik meg a megállóhelyen, 

m) nemzetközi utazásnál a nyitott (érvényességi idején belül a megadott viszonylatra, viszonylatokra előre meghatározott utazási időpontot nem tartalmazó), ún. Open-menetjegyét férőhely-biztosítással nem érvényesítteti,

 n) az úti okmányait felszólítás ellenére nem hajlandó bemutatni a személyzetnek vagy az illetékes hatóságoknak,

o) az Utazási feltételeket nem tartja meg.

Fenti esetekben a Szolgáltatónak jogában áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket – ideértve a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket is – megtenni az ilyen magatartás megelőzésére, illetve megfékezésére. Az autóbusz-vezető jogosult a rendőrség segítségét is igénybe venni. Az utas köteles megtéríteni az ilyen magatartásával okozott károkat, költségeket a Szolgáltató részére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ezen követelések peres úton történő érvényesítésére.

Az utazásból kizárt utas menetjegye nem módosítható és nem váltható vissza. 

A 3 éven aluli kisgyermekek a nemzetközi járatokon az érintett országok mindenkor érvényes közlekedési szabályai szerint utazhatnak. Egy nagykorú utassal csak egy csecsemő utazhat. Gyermekülés biztosítása ajánlott, illetve kötelező, amennyiben az utazás olyan országba irányul vagy áthalad olyan országon, ahol annak használata kötelező, illetve amennyiben az adott járat üzemeltetője azt kötelezővé teszi. A gyermekülés biztosítása a kísérő feladata. Szolgáltató megtagadja a nemzetközi autóbuszjáraton a Magyarország területére, illetve területén át más célállamba való utazást attól a személytől, aki nem rendelkezik a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságtól függően – a tervezett tartózkodásra jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

4.8. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen, és jelen fejezet 3.12. pontjában foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után már nem zárható ki az utazásból.

A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása – ha a gyermeknek más kísérője nincs – csak a gyermekkel együtt történhet. 

Amennyiben az utazásból kizárható utas nem tesz eleget az autóbusz-vezető vagy az ellenőrzésre feljogosított személy intézkedésének, úgy a Szolgáltató rendőri intézkedést kérhet közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.

4.9. A Szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához vagy helyfoglaláshoz kötheti, amelyről honlapján ad tájékoztatást. 

4.10. Ha a Szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon ülőhelyfoglalást biztosító jegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, illetve külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott helyfoglalást is tartalmazó menetjegy vagy érvényes ülőhelyfoglalást biztosító jegy és más – a Díjszabásban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító, külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

12. Fogyatékossággal élő és mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételei, kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz szállítása

12.1.Fogyatékossággal élő és a mozgásukban korlátozott személyek utazásának feltételei

12.1.1. Fogyatékossággal élő személy vagy mozgásában korlátozott személy (továbbiakban fogyatékossággal élő személy) az a személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen a) fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság vagy  b) értelmi fogyatékosság illetve károsodás, vagy c) egyéb, fogyatékossághoz vezető ok miatt csökkent, és akinek a helyzete ezért kellő figyelmet igényel és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás – lehetőségek szerinti – hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez.

12.1.2. A szolgáltató a fogyatékossággal élő személyek részére egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a menetrend szerinti autóbuszjáratok igénybevételére. 

12.1.3 Fogyatékossággal élő személy kérésére a Szolgáltató a tájékoztatásokat akadálymentes formában biztosítja.

12.1.4. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra a kerekesszékkel, mozgást segítő eszközzel utazásra jelentkező magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy. A kísérővel utazó utas autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni. A kísérő személy számára lehetőség szerint a kerekesszékkel közlekedő utas mellett kell helyet biztosítani.

12.1.5. Fogyatékossággal élő személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbuszállomások, illetve járművek kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk nem lehetséges.

12.1.6. A fogyatékossággal élő személyek számára megjelölt elsőbbségi üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

12.1.7. A látásukban korlátozott fogyatékossággal élő személyeket segítő kutyák autóbusszal történő szállítására a pórázon vezetett kutyák szállítására vonatkozó korlátozás nem érvényes. A segítő kutyák (pl. vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya) az autóbuszon díjmentesen és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

12.1.8. A menetrend szerinti autóbuszjáratra történő felszállás során elsőbbséget élveznek a kerekesszékkel közlekedő fogyatékossággal élők azon autóbuszokon, amelyek rendelkeznek az ilyen utasok számára a fel- és leszállást megkönnyítő, illetve ezen eszközöket rögzítő berendezéssel. Amennyiben az autóbusz ilyen berendezéssel nem rendelkezik, a beszállítási sorrendre jelen fejezet 6.2. pontjában leírtak irányadók.

12.1.9. Nemzetközi utazásnál csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek szállítása esetén, az utas a menetjegy megvásárlása előtt legalább 36 órával írásban jelezni köteles jelen fejezet 12.4.3. pontjában megadott módon, amennyiben mozgásszervi vagy egyéb fogyatéka okán különleges gondoskodásra szorul. 

Amennyiben nemzetközi utazását a Szolgáltató megtagadja, úgy a csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személy kérheti ezen döntés felülbírálását, ha kísérő személyt egyidejűleg biztosít. Amennyiben a csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személy szállítása kísérő segítségével sem oldható meg biztonságosan, a Szolgáltató jogosult az utazást megtagadni. 

Amennyiben a Szolgáltató az utazást kísérővel engedélyezte, úgy a kísérők a nemzetközi járatokon ingyenesen utazhatnak. (Egy fogyatékossággal élő személy részére 1 fő kísérő személy ingyenes utazása igényelhető). A kísérő kizárólagosan felel a kísért személyért. 1 kísérő 1 kísért személyért vállalhat felelősséget. 

Fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazásban, az egészségi állapotában Szolgáltatónak fel nem róható okból bekövetkező esetleges károsodásokért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

12.1.10. Szolgáltató egyes autóbusz-állomásokon kötelező elővételt vezethet be, amelynek során az adott állomásokon csak a pénztárakban vagy az automatáknál váltott vagy internetes jeggyel lehet az autóbuszon az utazást megkezdeni. Az autóbusz-vezetők az egyedül utazó fogyatékossággal élő személy utazásánál tehetnek kivételt, azaz a járaton az érintettek megválthatják menetjegyeiket.

12.2. Fogyatékossággal élő és mozgásukban korlátozott személyeket segítő kerekesszék, egyéb mozgást segítő eszköz szállítása

12.2.1. Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére, mérethatárára és értékére tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. 

Az autóbuszon elektromos mopeddel, mopedben utazni tilos.

12.2.2. Ha a kerekesszék az autóbusz poggyászterében vagy az egyéb, az útipoggyászok továbbítására szolgáló helyen összecsukott állapotban elhelyezhető, akkor csomagolás és mérethatár-korlátozás nélkül útipoggyászként is feladható. Elektromos (akkumulátoros) kerekesszék az autóbusz csomagterében nem helyezhető el. 

12.2.3. A fogyatékossággal élő személy kerekesszékének és/vagy egyéb mozgást segítő eszközének továbbítására díj nem alkalmazható (az utasnak csak érvényes menetjeggyel kell rendelkeznie).

12.2.4. A kerekesszék fuvarozására az árufuvarozási felelősség szabályai, annak eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozási szerződés szabályai vonatkoznak. Ennek megfelelően a Szolgáltató felelős azért a kárért, amely az útipoggyászként átvett kerekesszék átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett. Mentesül a felelősség alól a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, az útipoggyász fuvarozásra történő átadásának időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

12.2.5. Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés összege a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó, számlával igazolt költség.

12.3. Kerekesszékben ülve szállított utasokra vonatkozó feltételek

12.3.1. Fogyatékossággal élők utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen biztonságosan rögzíthető.

12.3.2. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engednie. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is rögzíteni kell.

12.3.3. Kerekesszékkel utazók esetében a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség az autóbusz műszaki paramétereiben rögzített feltételeknek megfelelő utazási igényig terheli. Azon az autóbuszokon szállítható kerekesszékben ülő személy, amelyek forgalmi engedélyében, típusbizonyítványában ez rögzítésre került és csak annyi ilyen kerekesszékben ülő személy szállítható, amennyi ezen okmányokban szerepel.

12.3.4. Amennyiben ugyanazon járatra több kerekesszékkel utazni kívánó személy jelzi utazási szándékát, irányadónak az előzetes bejelentést legkorábban megtevő utas utazási szándékát kell tekinteni és utána következőket tájékoztatni kell a legközelebb eljutást biztosító járat közlekedéséről.

12.3.5. Ha a kerekesszékkel utazni kívánó személy előzetesen nem jelezte utazási szándékát, azonban utazásra jelentkezik, amennyiben a járatot végző autóbusz szállítására alkalmas és van szabad hely, el kell szállítani.

12.3.6. Ha előzetesen be nem jelentett, kerekesszékkel közlekedő személy utazásra jelentkezése esetén már tartózkodik a járatot végző autóbuszon kerekesszékben szállított utas és a járatot végző autóbusszal további kerekesszékkel közlekedő utas nem szállítható, a járatot végző autóbusz-vezető köteles jelzéssel élni a forgalomirányító munkatárs felé, aki a járattal azonos viszonylatban közlekedő, következő járatra kerekesszék szállításra alkalmas autóbusz átcsoportosításáról lehetőség szerint gondoskodik.

12.4.Segítségnyújtásban érintett helyszínek, támogatások

12.4.1. A Szolgáltató – kérésre, a teljesíthetőség megvizsgálását követően – biztosítja a fogyatékossággal élők számára a segítségnyújtást.

12.4.2. A segítségnyújtásra vonatkozó igény a szolgáltató által üzemeltetett, személyzettel ellátott autóbusz-állomásokon kérhető, illetve kezdeményezhető, amelyek elérhetőségeit szolgáltató a honlapján teszi közzé .

Segítséget az autóbusz-állomás forgalmi személyzete vagy az autóbusz-vezető ad, úgy mint:

a) kijelölt helyszínek (információs hely, váróterem, induló kocsiállás) megközelítésének biztosítása az állomás nyitvatartási idejében,

b) az előzetesen bejelentett utazáshoz a járatot végző autóbuszra beszállítás és helyfoglalás biztosítása, a kerekesszéket használók segítése beüléskor, illetve kiszálláskor,

c) poggyászok behelyezése a jármű csomagterébe és onnan kivétele,

d) az utazás befejezése esetén a járműből történő leszállás segítése,

e) mozgást segítő kutyával történő felszállás és helyfoglalás biztosítása mind az állomás nyitvatartási idejében, mind nyitvatartási időn kívül.

12.4.3. A segítségnyújtás iránti igényt a Szolgáltató által közlekedtetett járatokra vonatkozóan legalább 36 órával a segítség igénybevétele (utazásának megkezdése) előtt kell bejelenteni – a Szolgáltató honlapján közzétett – alábbi elérhetőségeken:

a) személyesen az autóbusz-állomások forgalmi szolgálatánál,

b) telefonon az autóbusz-állomások forgalmi szolgálatánál,

c) e-mail-ben: segitsegnyujtas@volanbusz.hu központi e-mail címen.

12.4.4. A segítségnyújtásra vonatkozó igénybejelentésben megjelölt utazási szándék teljesíthetőségére Szolgáltató 24 órán belül, bejelentő megadott elérhetőségén visszajelzést ad.

12.4.5. Ha a 12.4.3. pont szerinti bejelentés nem történt meg, Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő vagy a csökkent mozgásképességű személy az általa vásárolt jeggyel az induló járatra felszállhasson, a csatlakozó járatra átszállhasson vagy az érkező járatról leszállhasson.