Navigáció átugrása

Társaságunk Üzletszabályzata szabályozza azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, amelyek a menetrendszerinti személyszállítással összefüggő kapcsolatokat meghatározzák. Üzletszabályzat

Az Üzletszabályzat IV.Cím/A rész „Utazási feltételek a VOLÁNBUSZ Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére” az alábbiakat rögzíti:

I. Utazási jogosultság

1. Az autóbuszjáraton – a következő, 2.-11. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.

A szolgáltató alkalmazottja az utasoknak a határon átmenő autóbuszjáratra történő felszállása előtt - törvényi rendelkezés alapján - jogosult vizsgálni a Magyarország területére, illetve területén át más célállamba utazni szándékozó személyek állampolgárságát, valamint azt, hogy rendelkeznek-e a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságtól függően – a tartózkodásra jogosító vízummal.

2. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

- a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint

- a hat éven aluli gyermek.

A 14. éven aluli gyermek kísérő nélküli utazása kizárólag a szülő, törvényes képviselő felelősségére történhet.

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

3. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha

 • a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy
 • b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz-állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

4. A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

5. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

6. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsi autóbuszban való szállításának szabályait a 10. Fejezet 7. pontja tartalmazza.

7. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

8. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

 • a) ittas vagy bódult,
 • b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
 • c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,
 • d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utas- társai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
 • e) az autóbuszba kézipoggyászként vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
 • f) az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,
 • g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát (6. fejezet 1. pont), igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
 • h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy
 • i) az Utazási feltételeket nem tartja meg.

Megtagadható a határon átmenő autóbuszjáraton a Magyarország területére, illetve területén át más célállamba való utazás attól a harmadik országbeli állampolgárságú személytől (ha nem magyar vagy EGT ország állampolgárságával rendelkező, illetve nem hontalan személy), aki nem rendelkezik a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságtól függően – a tervezett tartózkodásra jogosító vízummal.”

9. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen, és a 5 fejezet 8. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható (például az Üzletszabályzatban foglaltak megsértése esetén), de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása – ha a gyermeknek más kísérője nincs – csak a gyermekkel együtt történhet.

10. A Szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához vagy helyfoglaláshoz kötheti, amelyről a menetrendben ad tájékoztatást.

11. Ha a Szolgáltató az utazást egyes autóbuszjáratokon helyjegy váltásához vagy az ülőhely más módon való biztosításához, illetve külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek az adott autóbuszjáratra váltott helyfoglalást is tartalmazó menetjegy vagy érvényes helyjegy és más – a Díjszabásban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére fel- jogosító, külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

 • a) Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével - és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is - rögzíteni kell. (Az elektromos moped az autóbusz utas-terében biztonságosan nem helyezhető el, ezért az az autóbusz utasterében nem szállítható.)

A kerekesszékkel közlekedő utasok utazási lehetőségei

A VOLÁNBUSZ Zrt. kerekesszék, illetve elektromos kerekesszék szállítását biztosítja menetrendszerinti autóbuszjáratain, az elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, ezért az autóbusz utasterében, poggyászterében nem szállítható.

VOLÁNBUSZ Zrt.