Navigáció átugrása

Díjszabás

1. Távolsági kiegészítő jegy alkalmazása a kijelölt járatokon

A VOLÁN társaságoknál érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítása miatt 2012. december 9-től az országos személyszállítási szolgáltatás díjaihoz kapcsolódóan a kijelölt autóbuszjáratokon kötelező a kiegészítő jegy díjának megfizetése.

A kiegészítő díjból jogszabályban meghatározott kedvezmény nem vehető igénybe. A kijelölt autóbuszjáratokra szóló kiegészítő jegy díját a menetdíjakat tartalmazó táblázat tartalmazza.

2. Menetjegyek és távolsági kiegészítő jegyek árai

A menetjegyek, valamint a távolsági kiegészítő jegyek árának megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

Távolság
(km)
Távolsági
kiegészítő
jegy díja*
(Ft)
Menetjegy árak
Teljesárú
(Ft)
50%-os
kedvezményű
(Ft)
90%-os
kedvezményű
(Ft)
0,0-10 150 400 200 40
10,1- 15 150 450 225 45
15,1- 20 150 500 250 50
20,1- 25 150 550 275 55
25,1- 30 150 600 300 60
30,1- 35 150 650 325 65
35,1- 40 150 745 375 75
40,1- 45 150 840 420 85
45,1- 50 150 930 465 95
50,1- 60 150 1120 560 110
60,1- 70 150 1300 650 130
70,1- 80 150 1490 745 150
80,1- 90 150 1680 840 170
90,1- 100 150 1860 930 185
100,1-120 175 2200 1100 220
120,1-140 205 2520 1260 250
140,1-160 235 2830 1420 285
160,1-180 265 3130 1570 315
180,1-200 295 3410 1710 340
200,1-220 325 3690 1850 370
220,1-240 355 3950 1980 395
240,1-260 380 4200 2100 420
260,1-280 410 4430 2220 445
280,1-300 440 4660 2330 465
300,1-350 515 5160 2580 515
350,1-400 590 5590 2800 560
400,1-450 660 5940 2970 595
450,1-500 735 6210 3110 620
500 felett 735 6400 3200 640

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.
*A távolsági kiegészítő jegyet a bérletes utasok kivételével minden utasnak meg kell váltania. A távolsági kiegészítő jeggyel igénybe vehető járatokat az azt üzemeltető VOLÁN társaságok külön meghirdetik.

3. Menetdíjkedvezmények

Menetdíjkedvezmény jogosultság esetén csak a menetdíjakból vehető igénybe, a kijelölt autóbuszjáratok kiegészítő díjából nem. A helyközi teljesárú és kedvezményes menetjegyek, valamint a távolsági kiegészítő jegyek árából - a mobil applikáció(k)ban - a VOLÁNBUSZ Zrt. további 5% kedvezményt biztosít az utasok számára.

3.1. Díjtalanul utazhat korlátlan számban

 1. a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig,
 2. a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam állampolgára, és nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is,
 3. a hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, továbbá - ha a hadirokkant igazoltan kísérésre szorul - annak kísérője,
 4. a magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolásával,
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával,
 6. a menekült "Tartózkodási engedélye"+ igazolása felmutatásával.

A jogszabályban meghatározott kedvezmény, a díjtalan utazási lehetőség - a 3. pontban felsorolt 3 éven aluli gyermek, valamint hadirokkant, hadiözvegy és hadirokkant kísérője kivételével - nem vonatkozik a távolsági kiegészítő jegyre, annak árából jogszabályban meghatározott kedvezmény nem adható.

3.2. 50 %-os menetjegy kedvezményre jogosult

 1. a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig,
 2. az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban,
 3. levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő utazásra, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; a VOLÁN az utazási viszonylat bejegyzésére külön igazolást adhat ki,
 4. 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A megrendelést az igénybe venni kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy visszaigazolásra kellő idő álljon rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni,
 5. a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkantnak a családtagja (a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek); a gyermekek azonos feltétellel jogosultak a kedvezményre, mint a nagycsaládosok a 90 %-os kedvezményre,
 6. nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő,
 7. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 10. §-a (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a "Magyar igazolvány"-nyal, illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal és az e célra rendszeresített "Diákigazolvány"-nyal, vagy az igazolvány, illetve a "Pótfüzet" "Diákkedvezmény" rovatában történt érvényesítéssel együttesen igazolja A diákigazolványok időbeli érvényességét a III/3. pont tartalmazza.

3.3 50%-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 16 alkalommall

 1. 65. életévet be nem töltött személy, aka társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
  • 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
  • rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
  • rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociálisjáradékra volt jogosult,
  • rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
 2. külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
 3. a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
 4. a gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy

A jogosultak kedvezményüket az "Ellátottak utazási utalványa" alapján vehetik igénybe.

A nyugdíjas vagy nyugdíjsegélyben részesülő az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha az a nyugdíjkorhatárt már elérte, ezt ellátottak utazási utalványával, nyugdíjas igazolvánnyal igazolni tudja. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A "Gy" vagy "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy - életkortól függetlenül - megosztva is használhatja.

A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik..

Bármely közvetlen vagy átszállásos utazással elért célállomásról történő visszautazás minden esetben külön útnak minősül és ezt csak az ellátottak utazási utalványának újabb kedvezményes helyének (helyeinek) felhasználásával lehet lebonyolítani. A kiadott kedvezményes menetjegyek mindig arra a járatra érvényesek, amelyekre azt kiadták.

3.4. 50%-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 12 alkalommal menettérti utazás esetén

 • a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől munkaviszony keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,
 • az egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az előző pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben.

A jogosultak kedvezményüket a munkáltatójuk által kiállított, tárgyévre érvényesített "Utazási utalvány"- nyal és annak jogszerű használatának igazolásával (személyazonosság igazolása) igazolhatják.

A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24. órájáig befejeződik.

A kedvezmény bármely helyközi viszonylatban történő menettérti utazásra használható.

Egy kedvezményes menettérti utazásnak minősül

 • az oda irányban a célállomásra történő közvetlen utazás,
 • az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autóbusszal (kombináltan) történik,
 • valamint az ugyanilyen visszairányú utazás (visszautazás).

3.5. 90%-os menetjegy díjkedvezményre jogosult

 1. az évente 16 alkalommal 50%-os kedvezményére jogosult személy (lásd 3.3. pont), ha két 50%-os utazási kedvezmény összevonásával ezt a kedvezményt választja, továbbá az évi 16 kedvezményének felhasználása után további két alkalommal (a kedvezményes utazás feltételei azonosak az 50 %-os kedvezmény feltételeivel),
 2. az a vak személy, aki a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségek érvényes arcképes igazolványával rendelkezik vagy a vakok járadékában részesül és ezeket igazolja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 3. az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik és ezt utazáskor felmutatja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 4. az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
 5. az 1998. évi XXXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője
 6. a szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermeke(ük), ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26 éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja,,
 7. a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) között - az említett intézmények igazolása alapján,
 8. a nappali, illetve szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja - az intézmény igazolása alapján - a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között,
 9. a 7-es és 8-as pontban meghatározott tanuló (gondozott) legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) lakóhelye közötti utazás során, ha az intézmény igazolása szerint szükség van a kíséretre (az intézmény a tanuló /gondozott/ igazolványához az utazásnyilvántartó-lapot, illetve a betétlapot kiadta),
 10. a 8-as pontban meghatározott gondozottat meglátogató személy (esetenként csak egy személy) az intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között az intézmény igazolása alapján,
 11. az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt - lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között, a munkaügyi központ kirendeltségének igazolása alapján,
 12. a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekotthon által az utazás napjára kiállított utaslista alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő jogosult a kedvezményre,
 13. legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az utazás napjára kiállított utaslista alapján,
 14. évente 4 menettérti alkalommal a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti személy, valamint évente egy alkalommal a 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább10 személyből álló csoportja tagjai és két kísérőjük (a csoportos utazást szervező előzetes bejelentésével), a "Magyar igazolvány"-uk illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-uk felmutatásával.

4. Bérletjegyek

4.1. Havi, 30 napos és félhavi bérletjegy

A havi, 30 napos és félhavi bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a tárgyidőszakon és a bérleten feltüntetett viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra jogosítják a VOLÁN autóbuszjáratokon:

Bérletek érvényessége:

 • Havi bérletjegy: tárgyhónap 1-jén 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig,
 • 30 napos bérlet: pedig az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.
 • Első félhavi bérlet: a tárgyhónap 4-én 0 órától 20-án 24 óráig
 • Második félhavi bérlet: 19-én 0 órától a következő hónap 5-én 24 óráig,

Havi (30 napos) és félhavi bérletjegy ártáblázat

Km Havi (30 napos) bérlet ára
(Ft)
Félhavi bérlet ára
(Ft)
0,0-5 5 940 2 970
5,1-10 9 580 4 790
10,1-15 11 900 5 940
15,1-20 14 200 7 090
20,1-25 17 800 8 900
25,1-30 21 400 10 700
30,1-35 24 900 12 400
35,1-40 28 500 14 300
40,1-45 32 200 16 100
45,1-50 35 600 17 800
50,1-60 42 900 21 400
60,1-70 49 800 24 900
70,1-80 57 100 28 500
80,1-90 64 300 32 200
90,1-100 71 200 35 600
100,1-120 84 300 42 100
120,1-140 96 500 48 300
140,1-160 108 400 54 200
160,1-180 119 900 59 900
180,1-200 130 600 65 300
200,1-220 141 300 70 700
220,1-240 151 300 75 600
240,1-260 160 900 80 400
260,1-280 169 700 84 800
280,1-300 178 500 89 200
300,1-350 197 600 98 800
350,1-400 214 100 107 000
400,1-450 227 500 113 800
450,1-500 237 800 118 900
500felett 245 100 122 600

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.

A munkába járást szolgáló bérletjegyeknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 39/2010 (II.26.) Korm. rendelet intézkedik.

A bérletjegy csak a rajta feltüntetett, bérletigazolvánnyal vagy személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal (mely lehet: személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú jogosítvány) együtt érvényes. Amennyiben a bérlet nyomtatott formában tartalmazza az utazási viszonylatot és kilométer övezetet, arra a személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány számát fel kell tüntetni. .

Amennyiben a bérletjegy nem tartalmazza az utazás viszonylatát és a kilométer övezetet, akkor külön bérletigazolvány kiváltása szükséges és a bérletszelvényre a bérletigazolvány számát kell fel tüntetni.  A kitöltetlen bérletszelvény utazásra érvénytelen.

4.2. Kiemelt (90 %-os) kedvezményű havi, félhavi és 30 napos bérletek

A kiemelt, 90 %-os kedvezményű havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára jogosult:

 1. az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézmény helye között,
 2. 6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye között,
 3. az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik,
 4. az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik,
 5. aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ezt bizonyító okirat alapján,
 6. aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének erre vonatkozó igazolása (határozata) alapján.

A bérletjegy csak a rajta feltüntetett számú, kedvezményre jogosító igazolvány (diákigazolvány, ONYF által kibocsájtott igazolvány, diákigazolványt helyettesítő igazolás. Diákigazolványt helyettesítő igazolás esetében személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány) egyidejű bemutatásával érves.

Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre.

Bérletek érvényessége:

A VOLÁN autóbuszjáratokon a kiemelt kedvezményű:

 • havi bérletjegy a naptári hónap első napjának 0.00 órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes, és naponként korlátlan számú menettérti utazásra jogosít. Az alap- és középfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói a szeptember hónapra érvényesített bérletet már augusztus 27-én 0.00 órától használhatják.
 • az első fél hónapra kiadott bérletek tárgyhó 4-én 0.00 órától 20-án 24.00 óráig,
 • a második fél hónapra kiadottak 19-én 0.00 órától a következő hónap 5-én 24.00 óráig használhatók utazásra.
 • a 30 napos bérlet pedig az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi és 30 napos bérletjegyek ára

Km 90%-os
kedvezményes
havi (30 napos) bérletjegy
ára (Ft)
90%-os
kedvezményes
félhavi bérletjegy
ára (Ft)
0,0 - 5 595 295
5,1 - 10 960 480
10,1- 15 1 190 595
15,1- 20 1 420 710
20,1- 25 1 780 890
25,1- 30 2 140 1 070
30,1- 35 2 490 1 250
35,1- 40 2 850 1 430
40,1- 45 3 220 1 610
45,1- 50 3 560 1 780
50,1- 60 4 290 2 150
60,1- 70 4 980 2 490
70,1- 80 5 710 2 860
80,1- 90 6 430 3 220
90,1-100 7 120 3 560
100,1-120 8 430 4 220
120,1-140 9 650 4 830
140,1-160 10 800 5 420
160,1-180 12 000 6 000
180,1-200 13 100 6 530
200,1-220 14 100 7 070
220,1-240 15 100 7 570
240,1-260 16 100 8 050
260,1-280 17 000 8 490
280,1-300 17 900 8 930
300,1-350 19 800 9 880
350,1-400 21 400 10 700
400,1-450 22 800 11 400
450,1-500 23 800 11 900
500 felett 24 500 12 300

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.

4.3. Általános bérletjegy

A felmutatója részére kiadott általános bérletet az használhatja, aki azzal az utazást megkezdi.

Érvényességi terület. Általános bérletjegy váltható megyei vagy viszonylati érvényességgel.

A bérletjegy a rajta feltüntetett megyében illetőleg az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő valamennyi VOLÁN belföldi helyközi, menetrend szerinti autóbuszjáratán - a díjszabási korlátozás alá vont autóbuszjáratok kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít.

Érvénytartam. Az általános bérletjegyek naptári évre vagy naptári hónapra válthatók. Az éves bérletjegyek január 1-jén 0.00 órától december 31-én 24.00 óráig, a havi bérletjegyek a tárgyhó első napjának 0.00 órájától, a hónap utolsó napjának 24.00 órájáig érvényesek.

Bérletjegyek váltása. Viszonylati és megyei érvényességű általános bérletjegyek a területileg illetékes VOLÁN kijelölt helyein válthatók.

A kiegyenlítés módjától függetlenül a bérletjegy kiszolgáltatása - az erre vonatkozó igény bejelentésétől számítva - legkorábban 72 óra múlva követelhető.

Havi és éves érvénytartamú általános bérletjegyek ára

Területi
érvényességű
Havi
érvényességű
(Ft)
Éves
érvényességű
(Ft)
Megyei 84 900,- 849 000,-

Viszonylati érvényességű felmutató részére bérletjegyek ára

Távolság
(km)
Havi
érvényességű
(Ft)
Éves
érvényességű
(Ft)
0,0 - 5 7 710 77 100
5,1 - 10 11 500 115 000
10,1- 15 15 700 157 000
15,1- 20 21 100 211 000
20,1- 25 26 500 265 000
25,1- 30 32 000 320 000
30,1- 35 37 200 372 000
35,1- 40 42 600 426 000
40,1- 45 47 800 478 000
45,1- 50 53 000 530 000
50,1- 60 58 300 583 000
60,1- 70 63 700 637 000
70,1- 80 69 000 690 000
80,1- 90 74 300 743 000
90,1-100 79 600 796 000
100,1- 84 900 849 000

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.

4.4. Vármegyebérlet és országbérlet

Jogosultság

A teljes árú vármegyebérletet és az országbérletet bárki megválthatja. 

A vármegyebérletet és az országbérletet is 90%-os kedvezménnyel vásárolhatják mindazok, akik a vonatkozó jogszabály és az üzletszabályzat szerint jogosultak a 90%-os bérlet kedvezményre. A kedvezmény jogosultság szempontjából nincs utazási viszonylati kötöttség, ezért a vármegyebérlet és az országbérlet az érvényességi területén belül bármely viszonylatú utazásra használható.   

A bérlet ára

  Teljes árú 90%-os kedvezményű
vármegyebérlet 9 450 945
országbérlet 18 900 1 890

Érvényességi terület

A vármegyebérlet érvényességi területe a bérleten feltüntetett vármegye közigazgatási területe.

Az országbérlet érvényességi területe Magyarország közigazgatási területe.

Érvényes a vármegyebérlet és az országbérlet:

 • a MÁV-START Zrt., GySEV Zrt.  helyjegy (felár) nélkül igénybe vehető vasúti közszolgáltatásában a 2. osztályon;
 • a MÁV-HÉV Zrt. járatain a Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszokon.
 • az országos (távolsági), regionális (környéki), elővárosi autóbuszjáratokon, és a Budapesti agglomerációs járatok Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszain.

Nem érvényes a vármegyebérlet és az országbérlet:

 • a MÁV-START Zrt., GySEV Zrt. helyjegyköteles (feláras) vasúti közszolgáltatásban, és általában az 1. osztályon vagy prémium szakaszban az árkülönbözet megfizetése esetén sem;
 • a MÁV-HÉV Zrt. járatain a Budapest közigazgatási határán belüli szakaszokon.
 • a helyi (városi) járatokon és a Budapesti agglomerációs (környéki) járatok Budapest közigazgatási határán belüli szakaszain.

Érvénytartam

A vármegyebérlet és az országbérlet tetszőleges kezdőnappal válthatók, érvénytartamuk 30 nap, mely az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes. 

Utazások száma

A vármegyebérlet és az országbérlet - érvénytartamukon belül – az érvényességi területen belül korlátlan számú utazásra jogosítanak.

Jogosultság igazolása

A vármegyebérletet és az országbérletet csak jogos tulajdonosa használhatja, amit az utazás során érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, diákigazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) igazolni kell. A vásárláskor meg kell adni annak a személyazonosság igazolására alkalmas okmánynak a számát, amelyet az utas az utazás során használni kíván. (Diákigazolvány esetében az oktatási azonosítót vagy a diákigazolvány számát kell megadni). 

Visszaváltás

A vármegyebérlet és az országbérlet visszaváltása kizárólag az érvényességi idejének kezdete előtt – az Üzletszabályzatban foglaltak szerint történhet, annál a szolgáltatónál, akinek az adatai a bérleten szerepelnek.

5. Poggyászfuvarozás

5.1. Kézipoggyász

Az utas által az autóbuszba bevitt kézipoggyász szállítása díjtalan.

5.2. Csomagszállítás és útipoggyász fuvarozás

A csomagszállítás és az útipoggyász fuvarozás díjának magállapítása a menetdíjak magállapításának alapjául szolgáló díjszabási kilométerek szerint történik. Legfeljebb kettő darab poggyász vagy csomag szállítása díjmentes.

Távolság
(km)
Csomag és
útipoggyász
szállítás díja (Ft)
0,0 - 50 155
50,1 - 100 200
100,1- 275

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.

5.3. Kerékpárszállítás

A kerékpárszállítási szolgáltatás igénybevétele elővételi menetjegy vásárlásához kötött.

A kerékpárjegy ára: 990 Forint/kerékpár utanként. A kerékpárjegy árából kedvezmény nem vehető igénybe.

A díjtétel 21,26% áfát tartalmaz.

5.4. Élő állatok szállítása

A kutya szállításáért az útipoggyász fuvarozására megállapított díjtételeket kell alkalmazni, kivéve a vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és rendőrségi kutyát, amelynek szállítása díjtalan. Egyéb élő állat szállításának díját az alábbi táblázat tartalmazza.

Távolság
(km)
Élőállat
szállítás díja
(Ft)
0,0 - 50 155
50,1 - 100 200
100,1- 275

A díjtételek 21,26% áfát tartalmaznak.

6. Pótdíjak

Pótdíjat fizet az utas, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, illetve kijelölt autóbuszjárat igénybevételekor a kiegészítő díjat nem fizette meg vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
 • érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
 • az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 • tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye, kiegészítő jegye érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság különbözetre a menetjegyet megváltja,
 • a menetjegyet, vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
 • a névre szóló menetjegyet, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
 • a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
 • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
 • a dohányzási tilalmat megszegi és nemdohányzóként megjelölt járműben vagy állomási területen dohányzik,
 • az utazási feltételeket a jogszabályban nem rögzített módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható.

A pótdíj összege

 • 12 000 Ft a helyszínen, vagy 3 munkanapon belül megfizetve
 • 25 000 Ft 3 munkanapon túli megfizetés esetén
 • 50 000 Ft pótdíjat kell fizetni annak az utasnak, aki a meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

A pótdíj helyett 2500 Ft összegű bemutatási díjat fizet az az utas, aki az utazáskor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító jeggyel, bérlettel vagy egyéb utazási igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, hogy ha azt utólag,az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató által előírt módon és helyen bemutatja. Bemutatási díj esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat.

7. Menetdíj-visszatérítések

A személyszállítást végző az elővételben váltott és az utazás megkezdése előtt visszaadott menetjegy díját és a poggyász viteldíjat visszatéríti, amelyből kezelési költséget von le.

A módosításért vagy visszaváltásért a menetjegy árának - a kerekítés általános szabályai szerint 5 Ft-ra történő kerekítéssel számított - 20%-át számítja fel a szolgáltató.

A visszatérítésekhez használt kérelmek az alábbi linken elérhetőek: /files/public/jegy-es-berlet/VB-026_Menet-esberletjegyvisszavaltasiigenybejelento-

Az elővételben megvásárolt kerékpárjegyek módosítására, illetve visszaváltására nincs lehetőség, az utas menetjegyének visszaváltása esetén sem! 

Kezelési költség nem kerül levonásra, illetve az utólagos visszaváltás is engedélyezett abban az esetben, ha az utas a menetjegyet az autóbuszjárat elmaradása, férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve utazásáról forgalmi zavar miatt lemondott. Az autóbuszjárat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi zavart az utas köteles igazoltatni az érintett autóbusz járat, illetve az állomás személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson.

7.1. Menetjegyek

Helyközi elővételi, automatából váltott, ill. gépi elővételi menetjegy (teljesárú és kedvezményes):

A fenti szabályok szerint kell visszatéríteni

 • Távolsági, konkrét járatra, indulási és érkezési időpontokkal kiadott menetjegyek esetén, az elővételi menetjegyen szereplő célállomásra való érkezési időpontig,
 • Interneten megvásárolt jegy esetén érvényességi idő előtt
 • Helyközi (elővárosi, környéki, automatás), menetjegyen szereplő érvényességi idő előtt.

Előreváltott helyi menetjegy: Csak utazás indulási időpontja előtt váltható vissza.

7.2. Bérletjegyek

Helyközi havi és félhavi bérletjegy, illetve kiemelten kedvezményes bérletjegy:

A fenti szabályok szerint kell visszatéríteni, a tárgy havi érvényességű:

 • havi bérletjegy árát a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig
 • havi bérletjegy árának felét, ha azt a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig,
 • félhavi bérletjegy árát, ha azt az érvényesség első napját megelőző nap 24.00 órájáig, 
 • cégek által történő bérletjegyigénylésre vásárolt bérletek esetében a cég Értékesítésre (VOLÁNBUSZ Zrt. Értékesítés 1091 Budapest, Üllői út 131.) küldött írásbeli kérelme alapján a tárgyhó 9. napjának 24.00 órájáig, a bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap 24:00 óráig írásban visszatérítésre benyújtják. ,

visszatérítésre benyújtják.

Helyközi 30 napos bérletjegy, illetve kiemelten kedvezményes bérletjegy:

A fenti szabályok szerint kell visszatéríteni:

 • 30 napos bérletjegy árát, ha a bérletet az érvényesség első napja előtt,
 • 30 napos bérletjegy árának felét, ha a bérletet az érvényesség első napját követő 15. nap 24.00 óráig,
 • közületi bérletjegyigénylésre vásárolt bérletek esetében a közület Értékesítésre (VOLÁNBUSZ Zrt. Értékesítés 1091 Budapest, Üllői út 131.) küldött írásbeli kérelme alapján, ha az érvényesség első napját követő 9. nap 24.00 óráig,

visszatérítésre benyújtják

Helyi félhavi- és havi bérletjegy:

 • a tárgyhavi bérletjegy árát tárgyhó megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig,
 • havi bérletjegy árának felét, ha azt a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig,
 • a tárgyhó első felére érvényes bérletjegy árát a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig.
 • a tárgyhó második felére érvényes bérletjegy árát a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig.
 • Ha az önkormányzati ármegállapítás más érvényességi időt határoz meg, és azt rendeletében közzéteszi, akkor a helyi bérletjegyek az önkormányzati rendeletben meghatározott időpontig téríthetőek vissza.

A helyi termékek visszaváltási feltételei - településtől függően - a leírtaktól eltérhetnek. Az egyes települések eltérő visszaváltási feltételeit Üzletszabályzatunk tartalmazza.